Miljöklassning av alternativa motorbränslen, m.m.

Proposition 2005/06:181

Regeringens proposition 2005/06:181

Miljöklassning av alternativa motorbränslen, m.m.

Prop.

2005/06:181

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Harpsund den 16 mars 2006

Göran Persson

Lena Sommestad

(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i lagen (2001:1080) om motorfordons

avgasrening och motorbränslen samt i lagen (1994:1776) om skatt på

energi. Ändringarna föreslås för att främja introduktionen och användan-

det av alternativa motorbränslen, dvs. bränslen som är avsedda att ersätta

motorbensin och dieselbränslen. Ändringarna innebär följande.

Alternativa motorbränslen skall under vissa förutsättningar kunna be-

skattas i miljöklass
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2006-03-21 Bordläggning: 2006-03-21 Hänvisning: 2006-03-22 Motionstid slutar: 2006-04-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)