Några ändringar i radio- och tv-lagen

Proposition 2014/15:118

Regeringens proposition 2014/15:118

Några ändringar i radio- och
tv-lagen

Prop.

2014/15:118

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 maj 2015

Stefan Löfven

Alice Bah Kuhnke

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den nuvarande

radio-

och

tv-lagen
(2010:696)

trädde

i kraft den

1 augusti 2010.

Den

nya

lagen innebar bland

annat

att Europa-

parlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster
(AV-direktivet)
genomfördes i svensk lagstiftning.

Sverige tog den 22 november 2013 emot en formell
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-05-29 Bordlagd: 2015-05-29 Hänvisad: 2015-06-02 Motionstid slutar: 2015-06-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)