Några frågor om sekretess

Proposition 1993/94:165

Regeringens proposition

1993/94:165

Några frågor om sekretess

Prop.

1993/94:165

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 10 mars 1994

Carl Bildt

Reidunn Laurén

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en rad ändringar i sekretesslagen i syfte

att bl.a. förbättra integritetsskyddet för enskilda och att till-

godose vissa viktiga insynsintressen i fråga om uppgifter som i dag

är sekretesskyddade.

Med hänsyn till intresset att förebygga eller beivra brott föreslås

bestämmelser som gör det möjligt att sekretessbelägga uppgifter i

ritningar över t.ex. bankvalv och uppgifter om körkorts referens-

nummer.

För att stärka skyddet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-16 Bordläggning: 1994-03-16 Hänvisning: 1994-03-17 Motionstid slutar: 1994-03-31

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.