Nationella prov - rättvisa, likvärdiga, digitala

Proposition 2017/18:14

Regeringens proposition 2017/18:14

Nationella prov – rättvisa, likvärdiga, digitala Prop. 2017/18:14

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 september 2017

Stefan Löfven

Anna Ekström

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås att det i skollagen (2010:800) ska regleras att resultat på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättning.

Vidare görs bedömningen att det behövs vissa ändringar på förordningsnivå för att öka likvärdigheten och rättssäkerheten i det nationella stödet för kunskapsbedömning och betygssättning: syftet med nationella prov respektive nationella bedömningsstöd bör tydliggöras, elevlösningar på nationella prov bör bedömas av någon annan än den undervisande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-09-14 Bordlagd: 2017-09-14 Hänvisad: 2017-09-15 Motionstid slutar: 2017-09-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)