Nordisk balansavräkning

Proposition 2014/15:112

Regeringens proposition 2014/15:112

Nordisk balansavräkning

Prop.

2014/15:112

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 21 maj 2015

Stefan Löfven

Ibrahim Baylan

(Miljö- och energidepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i 8 kap. ellagen (1997:857). Syftet med lagändringarna är att skapa rättsliga förutsättningar för att etablera en nordisk balansavräkning.

Den systemansvariga myndigheten, dvs. Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät), ska även i fortsättningen ansvara för att avräkning sker mellan de balansansvariga. Svenska kraftnät ska dock få uppdra åt någon annan att utföra avräkningen.

Ett åtagande om balansansvar ska göras genom avtal dels med Svenska kraftnät,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-05-26 Bordlagd: 2015-05-26 Hänvisad: 2015-05-27 Motionstid slutar: 2015-06-10
Förslagspunkter (2)