Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Proposition 2006/07:128

Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

Prop. 2006/07:128 Bilaga 7

Sammanfattningen av Upphandlingsutredningens delbetänkande (SOU 2005:22)

Utredningens huvudsakliga uppdrag (dir. 2004:47) är att lämna förslag

till hur två
EG-direktiv
skall genomföras i svensk rätt, nämligen

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG om upphandling av

vatten, energi, transporter och posttjänster (försörjningsdirektivet) och

Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG om offentlig

upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (det klassiska

direktivet).

De nya direktiven överensstämmer i stor utsträckning med de äldre

direktiv som de ersätter. De har utformats med målsättningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.