Nya regler för industriutsläpp.

Proposition 2012/13:35

Nya regler för industriutsläpp.

Regeringens proposition 2012/13:35

Nya regler för industriutsläpp

Prop.

2012/13:35

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 oktober 2012

Carl Bildt

Lena Ek

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i miljöbalken för att genomföra EU:s

direktiv om industriutsläpp. Förslagen innebär att regeringen eller den

myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyl-

dighet för verksamhetsutövare att upprätta en statusrapport som redovisar

föroreningar i mark och grundvatten inom det område där en verksamhet

bedrivs eller ska bedrivas. Det föreslås också en bestämmelse om ansvar

för återställande vid nedläggning av sådana
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-10-18 Bordläggning: 2012-10-18 Hänvisning: 2012-10-19 Motionstid slutar: 2012-11-07
Förslagspunkter (1)