Nya villkor för stödet till dagspressen

Proposition 2009/10:199

Regeringens proposition 2009/10:199

Nya villkor för stödet till dagspressen

Prop.

2009/10:199

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 29 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Lena Adelsohn Liljeroth

(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag och bedömningar i fråga om presstödet

till dagstidningar.

Regeringen gör bedömningen att vissa av bestämmelserna i presstöds-

förordningen (1990:524) som reglerar driftsstödet bör ändras för att sä-

kerställa att förordningen inte står i strid med EU:s statsstödsregler.

Det föreslås att högfrekventa storstadstidningar ska vara berättigade till

det allmänna driftsstödet som gäller för övriga hög- och medelfrekventa

dagstidningar.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-03-31 Bordläggning: 2010-04-01 Hänvisning: 2010-04-06 Motionstid slutar: 2010-04-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)