Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter

Proposition 2007/08:166

Regeringens proposition 2007/08:166

Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen

Prop.

för strategiska produkter

2007/08:166

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 juni 2008

Fredrik Reinfeldt

Ewa Björling

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa ändringar i fråga om avgifter som tas ut för att finansiera Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Syftet med de föreslagna ändringarna är att vidga kretsen av avgiftsskyldiga och att få till stånd ett system där avgifternas storlek fördelas på ett mer proportionerligt sätt mellan de företag som berörs av ISP:s verksamhet.

Ändringarna innebär att kretsen av avgiftsskyldiga vidgas från att i dag omfatta endast
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2008-06-17 Bordläggning: 2008-06-17 Hänvisning: 2008-06-18 Motionstid slutar: 2008-09-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)