Nytt regelverk om upphandling

Proposition 2015/16:195

Nytt regelverk om upphandling

Regeringens proposition 2015/16:195

Nytt regelverk om upphandling

Prop.

2015/16:195

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 juni 2016

Stefan Löfven

Ardalan Shekarabi

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till en ny lag om offentlig upphandling och en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna. Vidare inne- håller propositionen förslag till en lag om upphandling av koncessioner. Lagarna genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG
(LOU-direktivet),
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-06-28 Bordlagd: 2016-06-28 Hänvisad: 2016-08-25 Motionstid slutar: 2016-09-21
Förslagspunkter (17)