Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

Proposition 2014/15:137

Regeringens proposition 2014/15:137

Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

Prop.

2014/15:137

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Harpsund den 17 juni 2015

Stefan Löfven

Gustav Fridolin

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller ett förslag till ändring i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen

bestämmer ska få meddela föreskrifter om skyldighet för huvudmän att använda bedömningsstöd i årskurs 1 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet är att förbättra förutsättningarna för att tidigt identifiera elever som riskerar att inte nå de delar av kunskapskraven i svenska och svenska som andraspråk som avser läs- och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2015-06-25 Bordlagd: 2015-08-27 Hänvisad: 2015-09-03 Motionstid slutar: 2015-09-30
Förslagspunkter (1)