öfver Kongl. Maj-.ts propositioner och skrivelser till lagtima Riksdagen år 1890

Proposition 1890:fört

1

Förteckning

öfver Kongl. Maj-.ts propositioner och skrivelser till lagtima Riksdagen år 1890.

Ben 14 januari 1890.

N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof.

Ben 6 december 1889.

N:o 2, angående afstående till Umeå stad af ett område utaf länsresidenstomten
och den så kallade Döbelns park i nämnda stad.

Ben 13 december 1889.

N:o 3, angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernvägsanläggningar.

Ben 11 januari 1890.

N:o 4, angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen
den 5 juni 1885.

N:o 5, angående ändrad lydelse af 1, 6 och 9 §§ i lagen, angående
lindring i rustnings- och roteringsbesvären den 5 juni 1885.

N:o 6, angående nedsättning i de på viss jord hvilande grundskatter
m. m.

Ben 16 januari 1890.

N:o 7, om förordnande af en statsrådsledamot att utöfva den befattning
med riksdagsärender som enligt § 46 af riksdagsordningen
tillkommer en ledamot af statsrådet.

Bih. till Biksd. Prot. 1890. 1 Sami. 1 Afd. 28 Häft.

I

2

Ben 31 december 1889.

N:o 8, angående ordnande af den allmänna och enskilda helsooch
sjukvården i riket.

Den 13 december 1889.

N:o 9, angående befrielse från utgifvande till kronan af vissa så
kallade skilnadsarrenden.

Den 20 december 1889.

N:o 10, angående jemkning af den på hemman å landet hvilande
inqvarteringsbörda.

N:o 11, angående upphörande af den inom Kalmar stift utgående
så kallade allhelgonahjelpen.

N:o 12, angående befrielse för sterbhusdelegarne efter aflidne justitieombudsmannen
S. L. Theorells enka, Sofia Vilhelmina Theorell,
född von Schwerin, från erläggande af stämpelafgift vid lagfart å fideikommissegendomen
Borkhult med Gobo och underlydande hemman.

Den 24 januari 1890.

N:o 13, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 11 och
13 §§ i lagen angående lösdrifvares behandling den 12 juni 1885.

N:o 14, med förslag till lag, angående ändrad lydelse af 15 kap.
3 § rättegångsbalken.

N:o 15, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 67 §
konkurslagen den 18 september 1862 och till lag angående ändrad lydelse
af 3 § i lagen angående enskild sedelutgifvande banks, bankaktiebolags
och sparbanks konkurs den 7 juni 1889.

N:o 16, i anledning af en vid sistförflutna riksdag beslutad lagförändring.

Den 7 februari 1890.

N:o 17, angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna
läroverken och pedagogierna.

Den 24 januari i 890.

N:o 18, angående pension å allmänna indragningsstaten åt vaktmästaren
i landtförsvarsdepartementets kommandoexpedition L. E.
Eriksson.

Den 31 januari 1890.

N:o 19, angående pension å allmänna indragningsstaten åt f. d.
gravören G. S. Wennerstens enka Amanda Charlotta Wennersten, född
Schaerbing.

N:o 20, angående uppförande af ett kasernetablissement i Jemtland
för en artilleridivision.

Den 7 februari 1890.

N:o 21, med förslag till lag angående ändring i vissa delar af
strafflagen och till lag angående ändring i vissa delar af strafflagen
för krigsmagten den 7 oktober 1881.

Den 14 februari 1890.

N:o 22, angående pension å allmänna indragningsstaten åt sergeanten
vid värfvade arméns disciplinkompani Carl Johan Welander.

Den 21 februari 1890.

N:o 23, med förslag till förnyad förordning angående Sveriges
och Norges ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden.

Den 24 januari 1890.

N:o 24, med förslag till ändrad lydelse af 74 § regeringsformen.

Den 14 februari 1890.

N:o 25, angående försäljning af den s. k. Kommendantsängen vid
skansen Kronan i Göteborg m. m.

Den 31 januari 1890.

N:o 26, angående tillstånd för Borås jernvägsaktiebolag att af
bolagets skuld till riksgäldskontoret afbetala 300,000 kronor m. in.

4

N:o 27, angående statsbidrag för utrotande af ollonborrarne inom
Hallands och Kristianstads län.

Den 24 januari i 890.

N:o 28, angående försäljning af en del utaf den så kallade lasarettstomten
i Falun.

Den 7 mars 1890.

N:o 29, med förslag till ändringar i 50, 70, 72, 98 och 109 §§
regeringsformen samt 32, 65, 68, 71 och 73 §§ riksdagsordningen.

Den 24 januari i 890.

N:o 30, angående ändring i vilkoren för öfverlåtelse till Göteborgs
stad af eganderätten till kronans andel i förra ostindiska kompaniets
fastighet i nämnda stad.

Den 21 februari 1890.

N:o 31, angående afsöndring af jord från indragna militiebostället
Wissefjerda Storegård n:o 1 i Kalmar län.

Den 28 februari 1890.

N:o 32, angående byte af mark mellan kronan och Örebro stad.

Den 21 februari 1890.

N:o 33, angående tilläggspension för jägmästaren i Skellefteå
revir O. E. H. Grahl.

Den 28 februari 1890.

N:o 34, angående försäljning till Hvetlanda bysamhälle af viss
del af förra häradshöfdingebostället 1 mantal Hvetlanda Thomas- och
Kullagården n:is 4 och 6.

Den 7 mars 1880.

N:o 35, angående statens öfvertagande af ett rörande säteriet

5

Mossebo med underlydande hemman i Moll torps socken af Vadsbo härad
afslutadt köp.

N:o 36, med förslag till lag, innefattande tillägg till förordningen
angående en postsparbank för riket den 22 juni 1883.

Deri 12 mars 1890.

N:o 37, med förslag till förnyade förordningar angående Sveriges
allmänna hypoteksbank och angående de allmänna grunder, som vid
liypoteksföreningars bildande och framtida verksamhet skola till efterrättelse
lända.

Den 1 mars 1890.

N:o 38, med förslag till lag innefattande tillägg till förordningen
angående sparbanker den 1 oktober 1875.

N:o 39, angående förändrade bestämmelser i fråga om denaturering
af bränvin.

Den 12 mars 1890.

N:o 40, med förslag till förordning angående försäkring för olycksfall
i arbetet.

N:o 41, angående anslag till en riksförsäkringsanstalt.

Den 18 april 1890.

N:o 42, angående pension för aflidne lektorn vid allmänna läroverket
i Hernösand Carl Johan Blombergs enka och barn.

N:o 43, angående afsöndring af jord från indragna militiebostället
Bjuf n:o 3 i Malmöhus län.

Den 2 maj 1890.

N:o 44, angående anvisande af medel för inköp af jern vägen
mellan Luleå och norska gränsen.

Bill. till Biksd. Vrot. 1890. 1 Sand. 1 Afd. 28 Raft.

2

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.