om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Proposition 1991/92:170

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1991/92:170

om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Prop.

1991/92:170
Bilaga 1

Regeringen
förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur
regeringsprotokollet den 27 maj 1992 för de åtgärder och de ändamål som framgår
av föredragandenas hemställan.


regeringens vägnar

Bengt Westerberg

Ulf Dinkelspiel

Propositionens huvudsakliga innehåll

Sverige
har tillsammans med övriga sex EFTA-länder undertecknat ett omfattande avtal
med EG och dess medlemsländer om Europeiska ekono­miska samarbetsområdet (EES).
1 anslutning till EES-avtalet har EFTA-länderna undertecknat tre avtal
sinsemellan, nämligen ett om upprättande av en övervakningsmyndighet och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1992-05-29 Bordläggning: 1992-05-29 Hänvisning: 1992-06-01 Motionstid slutar: 1992-06-15

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (42)
Följdmotioner (24)