om godkännande av avtal mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen om provisorisk tillämpning av bilateral jordbruksöverenskommelse

Proposition 1992/93:249

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1992/93:249

om godkännande av avtal mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen om provisorisk tillämpning av bilateral jordbruksöverenskommelse


Prop. 1992/93:249


Regeringen föreslär riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifoga­de utdrag ur regeringsprotokollet den 18 mars 1993.

Pä regeringens vägnar

Carl Bildt

Karl Erik Olsson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föresläs att riksdagen godkänner det i anslutning till underteck­nandet av protokollet med justeringar av EES-avtalet träffade avtalet med Eu­ropeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) av innebörd att den bilaterala jord- . bruksöverenskommelsen mellan Sverige och EEG, som tidigare godkänts av riksdagen, skall tillämpas provisoriskt fr.o.m. den 15 april 1993.

1 Riksdagen 1992193. 1 saml. Nr 249Jordbruksdepartementet                        Prop. 1992/93:249

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 18 mars 1993

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden B. Westerberg, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, af Ugglas, Dinkelspiel, Thurdin, Hellsvik, Wibble, Björk, Davidson, Könberg, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrädet Olsson

Proposition om godkännande av avtal mellan Sverige och Europeiska ekonomiska gemenskapen om provisorisk tillämpning av bilateral jordbruksöverenskommelse

Inledning

Inom ramen för förhandlingarna om Europeiska ekonomiska samarbetsomrä-det (EES) har EFTA-länderna slutit bilaterala jordbruksöverenskommelser med Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG). Riksdagen har i samband med godkännandet av EES-avtalet även godkänt jordbruksöverenskommelsen mellan Sverige och EEG (prop. 1991/92:170 bil. 8, bet. 1992/93:EU1, rskr. 1992/93:18).

Jordbruksöverenskommelsen innebär ömsesidiga ätaganden i form av tull-och avgiftsfria kvoter för en rad jordbruksprodukter. Här bör anmärkas att den i prop. 1991/92:170 (bil. 8 s. 23) angivna kvoten 04 06 Ost och ostmas­sa rätteligen skall uppgä till 1 000 ton och att kvoten 0811 90 10 m.fl. Frysta bär skall vara fri frän tull för en kvantitet av 4 000 ton. Även ett arrangemang rörande handeln med spritdrycker ingär. Vidare innebär överenskommelsen ensidiga svenska tullättnader för vissa produkter inom frukt- och grönsaksom­rådet av särskild betydelse för de mindre gynnade länderna inom EG, de s.k. cohesions-ländema. För nötkött och nötköttsprodukter inrättas ömsesidiga tull- och avgiftsfria kvoter.

Avsikten har varit att jordbruksöverenskommelsen skulle träda i kraft sam­tidigt med EES-avtaleL

Statsrådet Dinkelspiel har denna dag föreslagit att regeringen skall för god­kännande förelägga riksdagen protokollet med justeringar av avtalet om EES-omrädet.

I den förhandlingsuppgörelse med EG som har föregätt undertecknandet av det nu nännnda EES-protokollet har också ingått avtal med bl.a. Sverige om att provisoriskt tillämpa de bilaterala jordbruksöverenskommelsemas be­stämmelser fr.o.m. den 15 april 1993. När EES-avtalet träder i kraft gäller dock de tidigare godkända överenskommelserna. Skulle emellertid EES-avtalet inte ha trätt i kraft vid utgången av innevarande är, skall den proviso-    Prop. 1992/93:249 riska tillämpningen av jordbruksöverenskommelsen upphöra att gälla, om inte de avtalsslutande partema beslutar annorlunda. I fråga om ursprungsregler hänvisas i det nu aktuella avtalet till urspmngsreglema i protokoll 3 till frihan­delsavtalet mellan Sverige och EEG.

I enlighet härmed har upprättats ett avtal i form av en skriftväxling mellan Sverige och EEG. Skriftväxlingen verkställdes den 17 mars 1993, dvs. sam­tidigt som protokollet med justeringar av EES-avtalet undertecknades, och bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga.

Föredragandens överväganden

Mitt förslag: Avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska ge­menskapen om provisorisk tillämpning av avtalet om vissa överenskom­melser på jordbruksområdet skall godkännas.

Skälen för mitt förslag: Idet föregående har jag redogjort för avtalet om provisorisk tillämpning av den bilaterala jordbruksöverenskommelse som träffats mellan Sverige och EEG inom ramen för EES-förhandlingama. Avsik­ten var att jordbruksöverenskommelsen skulle träda i kraft samtidigt med EES-avtalet. Mot bakgrund av vad statsrädet Dinkelspiel tidigare denna dag har anfört om godkännande av protokollet med justeringar av EES-avtalet bör en provisorisk tillämpning av jordbruksöverenskommelsen ske. Tidigarelägg-ningen av överenskommelsen innebär att vad som avtalats i överenskommel­sen skall tillämpas provisoriskt redan fr.o.m. den 15 april 1993. Avtalen reg­lerar bl.a. vissa kvoter beräknade pä helärsbasis. Detta medför att det proviso­riska arrangemanget bör anpassas i enlighet härmed. Det får ankomma på re­geringen eller i förekommande fall pä Statens jordbruksverk att meddela de föreskrifter som föranleds av avtalet om provisorisk tillämpning av jordbruks­överenskommelsen.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår

riksdagen

att godkänna avtalet mellan Sverige och Europeiska ekonomiska ge­menskapen om provisorisk tillämpning av avtalet om vissa överenskom­melser på jordbruksområdet

Med hänsyn tiU tidpunkten för provisorisk tillämpning av jordbruksöverens­kommelsen bör regeringen vidare föreslå riksdagen att besluta förkorta mo­tionstiden till tre dagar.

1* Riksdagen 1992193. 1 samt. Nr 249Beslut                                                                        Prop. 1992/93:249

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att ge­nom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredraganden har lagt fram.Avtal i form av en skriftväxling mellan den Europeiska ekonomiska gemen-   Prop. 1992/93:249 skapen och Konungariket Sverige om provisorisk tillämpning av avtalet om   Bilaga vissa överenskommelser på jordbruksområdet

Brev nr 1

Herr Ambassadör,

Jag har äran att hänvisa till de diskussioner rörande provisorisk tillämpning i fråga om avtalet om vissa överenskommelser på jordbruksområdet mellan ge­menskapen och Sverige undertecknade i Oporto den 2 maj 1992, vilka ägt rum inom ramen för diskussionerna om ett protokoll med justeringar av av­talet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdeL

Jag bekräftar härmed att dessa diskussioner resulterat i en överenskommelse mellan gemenskapen och Sverige med den lydelse som följer nedan:

"Överenskommelse mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Sverige pä jonlbruksomrädet

1.       Med beaktande av att partema i EES-avtalet är fast beslutna att sätta
det avtalet i kraft per den 1 juli 1993, och med hänvisning till artikel
15 i frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen
och Konungariket Sverige, är Europeiska ekonomiska gemenska­
pen och Konungariket Sverige överens om att det avtal i form av en
skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och
Konungariket Sverige om vissa överenskommelser på jordbruks­
området, som ingicks i Oporto den 2 maj 1992, skall tillämpas pro­
visoriskt från och med den 15 april 1993. Om EES-avtalet inte har
trätt i kraft den 1 januari 1994, skall denna överenskommelse upp­
höra att gälla den dagen, om inte de avtalsslutande partema bestäm­
mer annat.

2.       För ovannämnda provisoriska tillämpning och i avvaktan pä EES-
avtalets ikraftträdande skall bestämmelserna i punkterna 3.2,4 och
5 i bilaga
VI om ursprungsregler i avtalet som undertecknades i
Opono den 2 maj 1992 ersättas med de som följer nedan:

"3.2 Bevis om att villkoren som avses i punkt 1 är uppfyllda skall före­tes för tullmyndigheten i importlandet enligt artikel 12.6 i protokoll 3 till frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Sverige om definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och metoder för administrativt samarbete.4.1     Ursprungsvaror i den mening som avses i denna bilaga skall vid im-    Prop. 1992/93:249
port till gemenskapen eller Sverige åtnjuta förmånerna enligt avtalet   Bilaga

genom företeende av ett ursprungsintyg utfärdat eller utfomat enligt bestämmelserna i avdelning II i protokoll 3 i frihandelsavtalet.

4.2     Utan hinder av punkt 4.1 skall det certifikat som anges i bilaga V an­
gående vodka godtas som giltigt ursprungsintyg i den mening som
avses i detta avtal utan att ett särskilt ursprungsintyg enligt punkt
4.1 behöver företes.

5. Föreskrifterna i protokoll 3 i frihandelsavtalet om tullrcstitution, ur­sprungsintyg och arrangemang för administrativt samarbete skall till-lämpas. I fråga om bestämmelser om tullrestitution underförstås att förbudet mot tullrestitution skall tillämpas endast i fråga om material av det slag som omfattas av frihandelsavtalet"."

Denna skriftväxling skall godkännas av avtalspartema i enlighet med deras egna förfaranderegler.

Jag skulle uppskatta om ni ville bekräfta att Sveriges regering samtycker till innehållet i detta brev.

Mottag, Herr Ambassadör, försäkran om min utmärkta högaktning.

För Rådet till de Europeiska gemenskapernaBrev nr 2                                                                    Prop. 1992/93:249

Bilaga

Herr Ambassadör,

Jag har äran erkänna mottagandet av Ert brev daterat i dag och med följande lydelse:

"Jag har äran att hänvisa till de diskussioner rörande provisorisk tillämpning i fräga om avtalet om vissa överenskommelser pä jordbruksområdet mellan gemenskapen och Sverige undertecknade i Oporto den 2 maj 1992, vilka ägt rum inom ramen för diskussionerna om ett protokoll med justeringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Jag bekräftar härmed att dessa diskussioner resulterat i en överenskommelse mellan gemenskapen och Sverige med den lydelse som följer nedan:

"Överenskommelse mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Sverige på jordbruksområdet

1.       Med beaktande av att partema i EES-avtalet är fast beslutna att sätta
det avtalet i kraft per den 1 juli 1993, och med hänvisning till artikel
15 i frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen
och Konungariket Sverige, är Europeiska ekonomiska gemenska­
pen och Konungariket Sverige överens om att det avtal i form av en
skriftväxling mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och
Konungariket Sverige om vissa överenskommelser på jordbruks­
området, som ingicks i Oporto den 2 maj 1992, skall tillämpas pro­
visoriskt från och med den 15 april 1993. Om EES-avtalet inte har
trätt i kraft den 1 januari 1994, skall denna överenskommelse upp­
höra att gälla den dagen, om inte de avtalsslutande partema bestäm­
mer annat.

2.       För ovannämnda provisoriska tillämpning och i avvaktan på EES-
avtalets ikraftträdande skall bestämmelserna i punkterna 3.2,4 och
5 i bilaga
VI om ursprungsregler i avtalet som undertecknades i
Oporto den 2 maj 1992 ersättas med de som följer nedan:

"3.2 Bevis om att villkoren som avses i punkt 1 är uppfyllda skall före­tes för tullmyndigheten i importlandet enligt artikel 12.6 i protokoll 3 till frihandelsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Sverige om definitionen av begreppet "ursprungsvaror" och me­toder för administrativt samarbete.

4.1 Ursprungs varor i den mening som avses i denna bilaga skall vid im­port till gemenskapen eller Sverige åtnjuta förmånerna enligt avtaletgenom företeende av ett urspmngsintyg utfärdat eller utformat en-    Prop. 1992/93:249 ligt bestämmelserna i avdelning II i protokoll 3 i frihandelsavtalet.       Bilaga

4.2 Utan hinder av punkt 4.1 skall det certifikat som anges i bilaga V an-gäende vodka godtas som giltigt ursprungsintyg i den mening som avses i detta avtal utan att ett särskilt ursprungsintyg enligt punkt 4.1 behöver företes.

5. Föreskrifterna i protokoll 3 i frihandelsavtalet om tullrestitution, ur­spmngsintyg och arrangemang för administrativt samarbete skall till-lämpas. I fråga om bestämmelser om tullrestitution underförstås att förbudet mot tullrestitution skall tillämpas endast i fräga om material av det slag som omfattas av frihandelsavtalet"."

Denna skriftväxling skall godkännas av avtalspartema i enlighet med deras egna förfaranderegler.

Jag skulle uppskatta om ni ville bekräfta att Sveriges regering samtycker till innehållet i detta brev."

Jag har äran bekräfta att min regering samtycker tiU innehållet i detta brev.

Mottag, HeiT Ambassadör, försäkran om min utmärkta högaktning.

För SverigeAgreement in the Form of an Exchange of Letters betweentheEuropean Prop. 1992/93:249

Economic Community and the Kingdom of Sweden on the provisional      Bilaga

application of the Agreement on certain arrangements in the field of agriculture

Letter No 1

Sir,

I have the honour to refer to the discussions conceming the provisional appli­cation of the Agreement conceming certain arrangements in the field of agri­culture, between the EEC and Sweden, signed in Oporto on 2 May 1992, which have taken place in the framework of the discussions on a Protocol adjusting the Agreement on the European Economic Area.

I hereby confum that these discussions have resulted in the arrangement between the EEC and Sweden the text of which is set out below:

"Arrangement between the European Economic Community and the Kingdom of Sweden in the field of agriculture

1.       Taking into account the determination of the Contracting Parties to
the EEA Agreement to bring that Agreement into force by 1 July
1993, and with reference to Artide 15 of the Free Trade Agreement
between the EEC and the Kingdom of Sweden, the EEC and the
Kingdom of Sweden agrec that the Agreement in the Form of an
Exchange of Letters between the EEC and the Kingdom of Sweden
conceming certain arrangements in the field of agriculture, signed in
Oporto on 2 May 1992, shall be applied provisionally as from
15 april 1993. If the EEA Agreement has not entered into force on
1 January 1994, this arrangement shall be terminated then, unless
the Contracting Parties decide otherwise.

2.       For the purpose of the abovementioned provisional application and
pending the entry into force of the EEA Agreement, the provisions
of paragraphs 3 (2), 4 and 5 of Annex
VI on rules of origin of the
Agreement signed in Oporto on 2 May 1992 shall be replaced by
those which are set out below:

"3.(2) Evidence that the conditions referred to in subparagraph (1) have been fulfilled shall be supplied to the customs authorities of the im-porting country in accordance with Artide 12 (6) of Protocol No 3 of the Free Trade Agreement between the EEC and the Kingdom of Sweden conceming the definition of the concept of "originating pro-ducts" and methods of administrative co-operation.4.(1)    Originating products within the meaning of this Annex shall, on im-    Prop. 1992/93:249 portarion into the Community or Sweden, benefit from the Agree-    Bilaga ment upon submission of a proof of origin issuedor made out in accordance with the provisions of Tide II of Protocol No 3 of the Free Trade Agreement.

(2) Notwithstanding subparagraph (1), the certificates referred to in
Annex V conceming vodka shall be accepted as valid proof of ori­
gin within the meaning of this Agreement without it being necessary
to submit a separate proof of origin as specified in subparagraph
(1).                                                                               '

5. The provisions of Protocol No 3 of the Free Trade Agnsement con­ceming drawback, proof of origin and arrangements for administra­tive co-operation shall apply. As far as the provision conceming drawback is concemed, it is understood that the prohibition of draw­back shall apply only in respect of materials which are of the kind to which the Free Trade Agreement applies".".

This Exchange of Letters shall be approved by the Contracting Parties in ' accordance with their own procedures.

I should be obliged if you would confirm that the Government of the Kingdom of Sweden is in agreement with the contents of tliis letter.

Please accept, Sir, the assuranceof my highest consideration.

Ohbehalfbf the Cöuncil of the European Communities

10Letter No 2                                                                 Prop. 1992/93:249

Bilaga

Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today's date which reads as follows:

"I have the honour to refer to the discussions conceming the provisional app­lication of the Agreement conceming certain arrangements in the field of agriculture, between the EEC and Sweden, signed in Opono on 2 May 1992, which have taken place in the framework of the discussions on a Protocol ad­justing the Agreement on the European Economic Area.

I hereby confirm that these discussions have resulted in the arrangement between the EEC and Sweden the text of which is set out below:

"Arrangement between the European Economic Community and the Kingdom of Sweden in the field of agriculture

1.       Taking into account the determination of the Contracting Parties to
the EEA Agreement to bring that Agreement into force by 1 July
1993, and with reference to Artide 15 of the Free Trade Agreement
between the EEC and the Kingdom of Sweden, the EEC and the
Kingdom of Sweden agree that the Agreement in the Form of an
Exchange of Letters between the EEC and the Kingdom of Sweden
conceming certain arrangements in the field of agriculture, signed
in Oporto on 2 May 1992, shall be applied provisionally as from
15 april 1993. If the EEA Agreement has not entered into force on
1 January 1994, this arrangement shall be terminated then, unless
the Contracting Parties decide otherwise.

2.       For the purpose of the abovementioned provisional application and
pending the entry into force of the EEA Agreement, the provisions
of paragraphs 3 (2), 4 and 5 of Annex
VI on rules of origin of the
Agreement signed in Oporto on 2 May 1992 shall be replaced by
those which are set out below:

"3.(2) Evidence that the conditions referred to in subparagraph (1) have been fulfilled shall be supplied to the customs authorities of the im-porting country in accordance with Artide 12 (6) of Protocol No 3 of the Free Trade Agreement between the EEC and the Kingdom of Sweden conceming the definition of the concept of "originating pro­ducts" and methods of administrative co-operation.

4.(1) Originating products within the meaning of this Annex shall, on im-portation into the Community or Sweden, benefit from the Agree-

11ment uppn submission of a proof of origin jssued or made out in    Prop. 1992/93:249 accordance with the provisions of Title II of Protocol No 3 of the    Bilaga Free Trade Agreement.

(2) Notwithstanding subparagraph (1), the certificates referred to in Annex V conceming vodka shall be accepted as valid proof of ori­gin within the meaning of this Agreement without it being neces­sary to submit a separate proof of origin as specified in subpara­graph (1).

5. The provisions of Protocol No 3 of the Free Trade Agreement con­ceming drawback, proof of origin and arrangements for administra­tive co-operation shall apply. As far as the provision conceming drawback is concemed, it is understood that the prohibition of draw­back shall apply only in respect of materials which are of the kind to which the Free Trade Agreement applies".".

This Exchange of Letters shall be approved by the Contracting Parties in accordance with their own procedures.

I should be obliged if you would confirm that the Government of the Kingdom of Sweden is in agreement with the contents of this letter."

I have the honour to confirm that my Government is in agreement with the contents of this letter.

Please accept, Sir, the assurance of my highest consideration.

For the Government of the Kingdom of Sweden

gotab  43400, Stockholm 1993                                                                                                                  12


Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25 Motionstid slutar: 1993-03-29
Förslagspunkter (2)