om höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus med statliga bostadssubventioner enligt äldre bestämmelser

Proposition 1993/94:8Prop.
1993/94:8

Regeringens proposition
1993/94:8

om höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus
med statliga bostadssubventioner enligt äldre
bestämmelser

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i
bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 2 september 1993.

På regeringens vägnar

Bengt Westerberg

Bo Lundgren

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till hur den av riksdagen beslutade
reduceringen av de statliga bostadssubventionerna med 3 miljarder kr på tre år
skall genomföras. Förslaget avser räntebidrag enligt 1992 års och äldre
räntebidragsregler för nybyggnad, ombyggnad, energibesparande åtgärder och
förvärv.
För 1994 innebär förslaget att räntebidrag för hyres- och bostads-rättshus som
byggts 1988 eller tidigare minskas extra med mellan 7 kr/kvm för de senaste
årgångarna och 21 kr/kvm för de tidigaste årgångarna. Sammantaget, inkl. den
reguljära höjningen av den garanterade räntan, kommer bidragsminskningen för
dessa hus att uppgå till i genomsnitt ca 34 kr/kvm 1994. För egnahem innebär
förslaget en extra minskning av räntebidrag för nybyggnad 1994 med mellan 10
kr/kvm för de senaste årgångarna och 30 kr/kvm för de tidigaste. Tillsammans
med den reguljära höjningen av den garanterade räntan minskar bidraget för
egnahemmen med i genomsnitt 49 kr/kvm, vilket ger en nettokost-nadsökning för
dessa hus 1994 på ca 34 kr/kvm.
För 1995 och 1996 föreslås ett utlägg som innebär att alla årgångar får en
extra höjning av den garanterade räntan. För 1995 innebär förslaget att
räntebidrag för nybyggnad minskas extra med mellan 7 kr/kvm för de senaste
årgångarna hyres- och bostadsrättshus och 25 kr/kvm för de tidigaste och med
mellan 20 och 36 kr/kvm för egnahemmen. Samman-taget med den reguljära höjningen
av den garanterade räntan minskas därmed räntebidragen 1995 med i genomsnitt ca
44 kr/kvm för hyres- och bostadsrättshus och 59 kr/kvm för egnahemmen.
Nettokostnads-ökningen för egnahemmen blir ca 44 kr/kvm.
För 1996 innebär förslaget en extra minskning av räntebidrag för nybyggnad med
mellan 18 kr/kvm för de senaste årgångarna hyres- och bostadsrättshus och 34
kr/kvm för de tidigaste och sammantaget med den reguljära höjningen av den
garanterade räntan kommer därmed ränte-bidragen att minska med i genomsnitt ca
55 kr/kvm. För egnahemmen innebär förslaget en extra minskning med mellan 34 och
50 kr/kvm och sammantaget med 73 kr/kvm, vilket netto ger en kostnadsökning på
ca 55 kr/kvm.
1

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 september 1993

Närvarande: statsrådet B. Westerberg, ordförande, och statsråden
Friggebo, Johansson, Laurén, Hörnlund, Olsson, Svensson, Dinkelspiel, Thurdin,
Hellsvik, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Lundgren, Unckel, P. Westerberg, Ask

Föredragande: statsrådet Lundgren

Proposition om höjd garanterad ränta 1994-1996 för hus med statliga
bostadssubventioner enligt äldre
bestämmelser

1 Ärendet

Ett av inslagen i förra höstens krisuppgörelse mellan regeringen och
Socialdemokraterna var att de statliga bostadssubventionerna skulle begränsas
fr.o.m. den 1 januari 1994 med 3 miljarder kr netto, dvs. sedan de automatiska
kostnadsökningar för bostadsbidrag till barnfamiljer och andra hushåll som
följer av minskningen har täckts. Ett regerings-förslag med denna innebörd
godkändes också av riksdagen (prop. 1992/93:50, bet. 1992/93:FiU1, rskr.
1992/93:134). Riksdagens beslut förutsatte att regeringen skulle återkomma med
förslag till de närmare formerna för hur begränsningen skulle göras.
Riksdagen har sedermera på förslag av finansutskottet och bostads-utskottet
gjort ett tillkännagivande om hur den förutsatta utgifts-begränsningen bör göras
(bet. 1992/93:FiU30, rskr. 1992/93:447). Innebörden av tillkännagivandet är att
utgifterna för räntebidrag bör reduceras stegvis under de närmaste tre åren.

2

2 Höjning av den garanterade räntan 1994-1996

Mitt förslag: Den förutsatta reduceringen av bostadssubventio-nerna om 3
miljarder kr läggs ut på hus med räntebidrag för nybyggnad, ombyggnad,
energibesparande åtgärder och förvärv enligt 1992 års och äldre
räntebidragsregler. Reduceringen görs genom en extra höjning av den garanterade
räntan som används för beräkning av sådana räntebidrag. Höjningen görs den 1
januari vardera året 1994-1996.
Extrahöjningen den 1 januari 1994 görs för alla hus med räntebidrag under 1993,
med undantag för hyres- och bostadsrätts-hus där den bidragsberättigade åtgärden
utfördes (färdigställdes) 1989 eller senare.
Extrahöjningen den 1 januari 1995 och den 1 januari 1996 görs för alla hus med
räntebidrag under 1994 respektive 1995.
Höjningarna görs i samtliga fall med utgångspunkt från det år då den
bidragsberättigade åtgärden utfördes (färdigställdes) eller, såvitt gäller
bidrag enligt 1992 års räntebidragsregler, det år då bidragstiden började.
För hus som får räntebidrag enligt 1992 års räntebidragsregler först fr.o.m.
1995 eller 1996 höjs den garanterade räntan för det första året av bidragstiden.
Skälen för mitt förslag: Enligt riksdagens tillkännagivande (bet.
1992/93:FiU30, rskr. 1992/93:447) bör den förutsatta reduceringen av
bostadssubventionerna göras genom en extra höjning av de garanterade
räntenivåerna med tyngdpunkten lagd på det äldre beståndet av bostäder. Vidare
bör enligt tillkännagivandet, om hänsyn tas även till behovet av höjda
bostadsbidrag, utgifterna för räntebidrag minskas med 0,5 miljarder kr netto
1994, med 1 miljard kr netto 1995 och med 1,5 miljarder kr netto 1996.
Mot denna bakgrund förordar jag att utgiftsbegränsningen läggs ut på hus med
räntebidrag enligt 1992 års eller äldre räntebidragsregler, dvs. på hus som får
räntebidrag, om den beräknade räntekostnaden för investeringen överstiger en
s.k. garanterad ränta. Det innebär att utgiftsbegränsningen bör avse
räntebidrag för ny- och ombyggnad enligt förordningen (1991:1933) om statligt
räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder och motsvarande äldre bestämmelser
i ny- och ombyggnads-låneförordningarna för bostäder och
bostadsfinansieringsförordningen. Den bör vidare avse räntebidrag enligt
förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål, förordningen
(1986:82) om ränta och amortering m.m. i fråga om vissa statliga tilläggslån
till kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och förordningen (1989:573) om
ändrade villkor för vissa lån som beviljats för anordnande av studentbostäder.
Den bör därutöver avse räntebidrag enligt förordningen (1977:332) om statligt
stöd till energibesparande åtgärder i bostadshus m.m. (upphävd 1980:334),
förordningen (1984:614) om lån för vissa fastigheter som förköpts enligt
förköpslagen (upphävd 1992:411) och förordningen (1987:258) om stöd till
flerbarnsfamiljer för köp av egnahem (upphävd 1991:410).
Med utgångspunkt i riksdagens tillkännagivande förordar jag vidare att
utgiftsbegränsningen görs genom att den garanterade räntan för beräkning av
räntebidrag enligt nämnda bestämmelser höjs utöver vad som följer av den
reguljära årliga höjningen av den garanterade räntesatsen. Extrahöjningen bör
göras den 1 januari respektive år.
I tillkännagivandet ingår också att tyngdpunkten bör läggas på det äldre
beståndet. Jag anser att denna synpunkt tillgodoses bäst om den garante-rade
räntan höjs med ett antal procentenheter för respektive årgång så att
subventionsminskningen, inkl. den minskning som följer av den årliga reguljära
höjningen av den garanterade räntan, blir lika stor, uttryckt i kronor per
kvadratmeter. Det innebär således att årgångar med förhållan-devis höga
reguljära höjningar av den garanterade räntan får en lägre extrahöjning än
årgångar med en låg reguljär höjning. Jag uppfattar vidare riksdagens
intentioner så att de skillnader som i detta avseende dessutom finns mellan å
ena sidan egnahem och å andra sidan hyres- och bostadsrättshus på motsvarande
sätt skall beaktas vid bestämmande av den garanterade räntans höjning. Jag
förordar därför, såvitt gäller 1994 och den utgiftsminskning om 0,5 miljarder kr
som då förutsätts ske, att extrahöjningen av den garanterade räntan det året
görs för alla hus med räntebidrag, utom för de hyres- och bostadsrättshus där de
bidrags-berättigande åtgärderna utförts (färdigställts) 1989 eller senare.
För 1995 och 1996 bör extrahöjningen avse alla hus som vid denna tid har
räntebidrag enligt någon av de regler som jag har nämnt i det före-gående. Det
främsta skälet härför är att en bidragsminskning i den storleksordning som
skulle bli följden, om minskningen för 1995 och 1996 i sin helhet togs ut enbart
på det äldsta beståndet av subventio-nerade bostäder, inte kan genomföras utan
risk för kraftiga återverk-ningar på det fastighetsekonomiska utfallet och
därmed på prisbildningen på fastighetsmarknaden i stort.
De procenttal som de garanterade räntesatserna för hus med räntesubventioner
enligt 1992 års och äldre regler därmed behöver höjas den 1 januari 1994,
respektive den 1 januari 1995 och den 1 januari 1996 framgår av följande
tabeller. Vid de beräkningar som ligger till grund för procenttalen i tabellerna
har, i enlighet med riksdagens tillkännagivande, hänsyn tagits till de ökade
kostnaderna för bostadsbidrag som följer av att räntesubventionerna minskar.
Denna kostnadsökning har beräknats till 35 milj.kr för helt år från och med 1994
och till ytterligare 40 milj.kr för helt år från och med 1995. Av tabellerna
framgår också vilka årgångar av hus som berörs.

3

Tabell 1 Extra höjning av den garanterade räntan den 1 januari 1994
(procentenheter)

År för projektets Hyresrätt/ Egnahem
färdigställande Bostadsrätt

1980 eller tidigare0,50 0,75
1981 0,40 0,75
1982 0,30 0,75

1983 0,20 0,75
1984 0,15 0,65
1985 0,10 0,55

1986 0,10 0,55
1987 0,10 0,50
1988 0,10 0,35

1989 0,35
1990 0,25
1991 0,20

Tabell 2 Extra höjning av den garanterade räntan den 1 januari 1995
(procentenheter)

År för projektets Hyresrätt/ Egnahem
färdigställande Bostadsrätt

1982 eller tidigare0,50 0,90

1983 0,40 0,90
1984 0,35 0,90
1985 0,25 0,80

1986 0,25 0,80
1987 0,25 0,70
1988 0,25 0,55

1989 0,15 0,55
1990 0,10 0,40
1991 0,05 0,30

Tabell 3 Extra höjning av den garanterade räntan den 1 januari 1996
(procentenheter)

År för projektets Hyresrätt/ Egnahem
färdigställande Bostadsrätt

1983 eller tidigare0,60 1,10
1984 0,50 1,10
1985 0,40 1,10

1986 0,40 1,10
1987 0,40 1,00
1988 0,40 0,80

1989 0,25 0,80
1990 0,20 0,60
1991 0,15 0,50

4

Tabell 4 Extra höjning av den garanterade räntan den 1 januari 1994
i ärenden i vilka bidragstiden börjar 1992-1993 (procentenheter)

År för bidrags- Hyresrätt/ Egnahem
tidens början Bostadsrätt

1992-1993 - 0,10

Tabell 5 Extra höjning av den garanterade räntan den 1 januari 1995
i ärenden i vilka bidragstiden börjar 1992-1994 (procentenheter)

År för bidrags- Hyresrätt/ Egnahem
tidens början Bostadsrätt

1992-1994 0,05 0,25

Tabell 6 Extra höjning av den garanterade räntan den 1 januari 1996
i ärenden i vilka bidragstiden börjar 1992-1995 (procentenheter)

År för bidrags- Hyresrätt/ Egnahem
tidens början Bostadsrätt

1992-1995 0,15 0,40

För 1994 innebär vad jag nu har förordat att de hyres- och bostads-rättshus som
byggts efter 1988 får en minskning av räntebidraget enbart i enlighet med den
reguljära höjningen av den garanterade räntan, dvs. med i genomsnitt 33-37
kr/kvm om bidraget avser nybyggnad. För övriga hus, dvs. hyres- och
bostadsrättshus byggda 1988 eller tidigare samt egnahem med räntebidrag för
nybyggnad enligt 1992 års eller äldre regler, motsvarar den föreslagna
extrahöjningen av garanterad ränta en extra bidragsminskning med mellan 7 kr/kvm
för de senaste årgångarna hyres- och bostadsrättshus och 21 kr/kvm för de
tidigaste årgångarna och med mellan 10 kr/kvm för de senaste årgångarna egnahem
och 30 kr/kvm för de tidigaste. Sammantaget, inkl. den reguljära höjningen av
den garanterade räntan, kommer bidragen därmed att minska 1994 med i genomsnitt
34 kr/kvm för hyres- och bostadsrättshusen och 49 kr/kvm för egnahemmen.
Nettokostnadsökningen för egnahemmen blir ca 34 kr/kvm.
Den resterande delen av besparingen som läggs ut under 1995 och 1996 innebär
att alla hus som då har räntebidrag får en extra höjning av den garanterade
räntan. För 1995 innebär förslaget en extra minskning av räntebidraget för
nybyggnad med mellan 7 kr/kvm för de senaste årgångarna hyres- och
bostadsrättshus och 25 kr/kvm för de tidigaste. Tillsammans med den reguljära
höjningen innebär det att räntebidraget för dessa hus minskar 1995 med i
genomsnitt ca 44 kr/kvm. För egna-hemmen innebär förslaget för 1995 en extra
minskning av räntebidrag för nybyggnad med mellan 20 kr/kvm för de senaste
årgångarna och 36 kr/kvm för de tidigaste, vilket tillsammans med den reguljära
höjningen av garanterad ränta ger en minskning på i genomsnitt 59 kr/kvm 1995.
Nettokostnadsökningen för egnahemmen blir ca 44 kr/kvm.
För 1996 innebär extrahöjningen en extra bidragsminskning för hyres-och
bostadsrättshusen med mellan 18 kr/kvm för de senaste årgångarna och 34 kr/kvm
för de tidigaste och för egnahemmen med mellan 34 och 50 kr/kvm. Sammantaget
minskas räntebidragen för nybyggnad 1996 med i genomsnitt 55 kr/kvm för hyres-
och bostadsrättshusen och 73 kr/kvm för egnahemmen. Egnahemmens nettokost-
nadsökning 1996 blir ca 55 kr/kvm.
För att få en rimlig balans mellan olika årgångar bör subventionsnivån för hus
för vilka bidragstiden för räntebidrag enligt 1992 års regler börjar 1995 eller
1996 anpassas till den som då gäller för de hus för vilka bidragstiden börjat
tidigare. Det bör ske genom att den garanterade räntesatsen för det första året
av bidragstiden höjs. För hus för vilka bidragstiden börjar 1995 bör den
garanterade räntesatsen för det första året av bidragstiden bestämmas till 3,75
procentenheter om bidraget avser hyres- eller bostadsrättshus och till 5,25
procentenheter om det avser egnahem. För hus för vilka bidragstiden börjar 1996
eller senare bör den garanterade räntesatsen för första året av bidragstiden
bestämmas till 3,9 procentenheter för hyres- eller bostadsrättshus och 5,65
procentenheter för egnahem.
Det bör ankomma på regeringen att närmare utforma de bestämmelser som mitt
förslag föranleder.

3 De statsfinansiella effekterna

Regeringen har vid beräkningen av statens utgifter för räntebidrag under
budgetåret 1993/94 i 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93:100 bil. 8 s.
113; jfr även den senaste långsiktiga konsekvensanalysen prop. 1992/93:150,
bilaga 1.2) utgått från att reduceringen av bostadssubven-tionerna med 3
miljarder kr netto i sin helhet skulle genomföras den 1 januari 1994. Förslagen
i det föregående innebär att statens utgifter till följd av reduceringen av
räntebidragen kommer att minska i något långsammare takt. För budgetåret 1993/94
kommer utgifterna för ränte-bidrag att bli ca 640 milj.kr högre än tidigare
beräknat. Beträffande övriga budgetår under perioden får jag hänvisa till
följande diagram över statens utgifter för bostadsförsörjningen. I de redovisade
utgifterna ingår, förutom utgifter för räntebidrag, utgifter för ett antal äldre
stödformer, däribland investeringsbidrag och tilläggslån, som är under
avveckling.

Diagram 1 Statens utgifter för bostadsförsörjningen
(miljarder kr i 1993/94 års prisnivå)

4 Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår
riksdagen
att godkänna vad jag har förordat i fråga om höjd garanterad ränta för
räntebidrag enligt äldre bestämmelser.

5 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom
proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som före-draganden har lagt
fram.
5
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-09-08 Bordläggning: 1993-10-05 Hänvisning: 1993-10-06 Motionstid slutar: 1993-10-20
Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (8)