OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister

Proposition 2012/13:72

Regeringens proposition 2012/13:72

OTC-derivat,
centrala motparter och

Prop.

transaktionsregister

2012/13:72

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 februari 2013

Jan Björklund

Peter Norman

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Den 16 augusti 2012 trädde Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om
OTC-derivat,
centrala motparter och transaktionsregister i kraft. Genom ikraftträdandet är förordningen till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Enligt förordningen ska medlemsstaterna senast den 17 februari 2013 underrätta
EU-kommissionen
om vilka sanktioner som har införts för överträdelser av bestämmelserna om bl.a. clearing- och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-07 Bordläggning: 2013-03-07 Hänvisning: 2013-03-08 Motionstid slutar: 2013-03-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)