Övergångsbestämmelser med anledning av inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg

Proposition 2012/13:82

Regeringens proposition 2012/13:82

Övergångsbestämmelser med anledning av

Prop.

inrättandet av Inspektionen för vård och

2012/13:82

omsorg

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Inspektionen för vård och omsorg inrättas den 1 juni 2013. I propositionen föreslås främst ytterligare övergångsbestämmelser till vissa av de lagändringar som redan beslutats med anledning av inrättandet av den nya myndigheten. Även lagförslagen i denna proposition föreslås träda i kraft den 1 juni 2013.

1

Prop. 2012/13:82

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-12 Bordläggning: 2013-03-13 Hänvisning: 2013-03-14 Motionstid slutar: 2013-03-28

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (6)