Patientrörlighet i EU - förslag till ny lagstiftning

Proposition 2012/13:150

prop 2012/13 150

Regeringens proposition 2012/13:150

Patientrörlighet i EU – förslag till ny lagstiftning Prop.

2012/13:150

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 11 april 2013

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag som syftar till att i svensk rätt genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöver- skridande hälso- och sjukvård, i det följande benämnt patientrörlighets- direktivet.

I patientrörlighetsdirektivet finns bestämmelser som syftar till att göra det lättare att få tillgång till en säker gränsöverskridande hälso- och sjukvård av god kvalitet i Europeiska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-04-11 Bordläggning: 2013-04-12 Hänvisning: 2013-04-15 Motionstid slutar: 2013-04-29
Förslagspunkter (5)