Pliktexemplar av dokument

Proposition 1993/94:10

Regeringens proposition

1993/94:10

om pliktexemplar av dokument

Prop.

1993/94:10

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade

utdrag ur regeringsprotokollet den 24 juni 1993.

På regeringens vägnar

Carl Bildt

Per Unckel

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om pliktexemplar av dokument som ersätter

lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.

Utgångspunkten för lagstiftningen har varit det förslag till ny lag som

presenterades i betänkandet Pliktleverans (SOU 1992:92).

En betydande del av bestämmelserna i den nuvarande lagen återfinns i

förslaget till den nya lagen. Dock har systematiken gjorts något annorlunda.

Vidare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-07-15 Bordläggning: 1993-10-05 Hänvisning: 1993-10-06 Motionstid slutar: 1993-10-20
Förslagspunkter (8)