Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden

Proposition 2003/04:59

Regeringens proposition 2003/04:59

Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden Prop. 2003/04:59

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 januari 2004

Göran Persson

Barbro Holmberg

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa förändringar i utlänningslagen beträffande den prövning av uppehållstillstånd som kan ske efter det att ett beslut om avvisning eller utvisning har vunnit laga kraft samt när ny verkställighet av beslut om avvisning eller utvisning som inte upphört att gälla skall kunna ske. En ny bestämmelse om att ett beslut om avvisning eller utvisning inte får verkställas om det föreligger medicinska hinder eller annars synnerliga skäl föreslås. Vidare föreslås en definition
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Trycklov: 2004-01-15 Inlämning: 2004-01-20 Bordläggning: 2004-01-20 Hänvisning: 2004-01-21 Motionstid slutar: 2004-02-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.