Reformering av det allmänna pensionssystemet

Proposition 1993/94:250

Prop.

1993/94:250Regeringens proposition

1993/94:250

Reformering av det allmänna pensionssystemet

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 april 1994

Carl Bildt

Bo Könberg

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås genomgripande förändringar i nuvarande regler för

ålderspensionering. Förslagen baseras på Pensionsarbetsgruppens betänkande

Reformerat pensionssystem (SOU 1994:20) och den uppgörelse som träffades inom

arbetsgruppen mellan företrädare för de fyra regeringspartierna och

socialdemokraterna.

Propositionen upptar inga lagförslag utan anger de riktlinjer som bör vägleda

reformeringen av ålderspensioneringen. Regeringen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-05-02 Bordläggning: 1994-05-02 Hänvisning: 1994-05-03 Motionstid slutar: 1994-05-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (14)