Registrering av fartyg

Proposition 1996/97:130

Regeringens proposition

1996/97:130

Registrering av fartyg

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 6 mars 1997

Lena Hjelm-Wallén

Laila Freivalds

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen behandlas förhållandet mellan etableringsrätten inom Europeiska

unionen (EU) och de nationella svenska reglerna om registrering av fartyg.

Utgångspunkten för analysen bildas av den s.k. Factortame II-domen som

meddelades år 1991. Där slog EG-domstolen fast att en rätt till etablering inom

fiskenäring och sjöfart inte kan särskiljas från möjligheten att registrera

fartyg. Medlemsstaternas bestämmelser om registrering får därför inte leda till

att
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1997-03-13 Bordläggning: 1997-03-14 Hänvisning: 1997-03-18 Motionstid slutar: 1997-04-03
Förslagspunkter (2)