Registrering av fastighetsrättsliga förhållanden, m.m.

Proposition 1999/2000:39

Regeringens proposition

1999/2000:39

Registrering av fastighetsrättsliga förhållanden, m.m.

Prop.

1999/2000:39

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 2 december 1999.

Göran Persson

Britta Lejon

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till en ny författningsreglering som

gäller registrering av fastigheter. Förslagen är föranledda av att den s.k.

fastighetsdatareformen numera är slutförd. En översyn av regelverket har

blivit nödvändig också därför att integritetsfrågorna har kommit i nytt

ljus genom EG:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG) och den nya person-

uppgiftslagen (1998:204).

I propositionen föreslås att de nuvarande inskrivnings- och fastig-

hetsregistren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1999-12-14 Bordläggning: 1999-12-15 Hänvisning: 1999-12-16 Motionstid slutar: 2000-01-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)