Rongl. Maj ds Nåd. Proposition No 56

Proposition 1891:56

Rongl. Maj ds Nåd. Proposition No 56.

1

H:o 56.

Kongl. Maf.ts nådiga proposition till Riksdagen i fråga om

reglering af bergslagernas jernvägsaktiebolags obligationsskuld;

gifven Stockholms slott den 2 april 1891.

Med anledning af en utaf styrelsen för bergslagernas jernvägsaktiebolag

å bolagets vägnar i underdånighet gjord framställning, vill Kong!

Maj:t, under åberopande af bifogade statsrådsprotokoll öfver finansärenden

för denna dag, härmed föreslå Riksdagen att bemyndiga riksgäldskontor

att för de till nämnda bolags 5 procent obligationslån hörande

obligationer och räntekuponger, som af staten innehafvas, medgifva:

beträffande obligationslånet: att detsamma må bibehållas utelöpande

till oförändrad ränta, men genom påstämpling å obligationerna
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.