Rongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 41

Proposition 1890:41

40

Rongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 41.

N:o 41.

Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående anslag
till en riksförsäkringsanstalt; gifven Stockholms slott den
12 mars 1890.

Med åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden,
vill Kong]. Maj:t härmed föreslå, att Riksdagen må, med godkännande
af det i protokollet intagna förslag till stat för en riksförsäkringsanstalt
äfvensom af de vilkor och förbehåll, som blifvit föreslagna för
aflöningsförmånernas åtnjutande, medgifva, att i riksstaten under sjette
hufvudtiteln näst efter anslaget till landtbruksstyrelsen uppföres under
benämningen »riksförsäkringsanstalten» ett ordinarie anslag af 41,100
kronor.

Kongl. Maj:t förblifver Riksdagen med all Kongl. nåd och ynnest
städse välbevågen.

OSCAR.

V. L. Groll.

Anm. Här ofvan åberopade statsrådsprotokoll återfinnes näst efter det vid propositionen
n:o 40 fogade författningsförslag.

Stockholm, K. L. Becleman, 1890.

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.