Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall - genomförande av kärnavfallsdirektivet

Proposition 2013/14:69

Regeringens proposition 2013/14:69

Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt

Prop.

avfall – genomförande av kärnavfallsdirektivet

2013/14:69

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 januari 2014

Fredrik Reinfeldt

Lena Ek

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås de lagändringar som behövs för att genomföra rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Enligt direktivet ska radioaktivt avfall som uppkommer i en medlemsstat som huvudregel slutförvaras i den medlemsstaten. Direktivet medger dock att sådant avfall slutförvaras i en annan medlemsstat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-01-21 Bordläggning: 2014-01-21 Hänvisning: 2014-01-22 Motionstid slutar: 2014-02-05

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)