Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg

Proposition 2013/14:234

Regeringens proposition 2013/14:234

Sanktionsavgift för överträdelse av

Prop.

bestämmelserna om cabotagetransport på väg

2013/14:234

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 22 maj 2014

Fredrik Reinfeldt

Catharina
Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att regeringen ska bemyndigas att meddela föreskrifter om sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg enligt förordning (EG) 1072/2009. Förslaget innebär att en överträdelse av bestämmelserna ska leda till sanktionsavgift i stället för, som i dag, böter.

Författningsändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

1

Prop. 2013/14:234 Innehållsförteckning

1

Förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2014-05-27 Bordlagd: 2014-05-27 Hänvisad: 2014-05-28 Motionstid slutar: 2014-10-06

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.