Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter

Proposition 2012/13:7

Regeringens proposition 2012/13:7

Sekretess vid samarbete mellan europeiska

Prop.

energitillsynsmyndigheter

2012/13:7

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 september 2012

Fredrik Reinfeldt

Anna-Karin
Hatt

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i syfte att säkerställa genomförandet av vissa bestämmelser om sekretess i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (elmarknadsdirektivet) och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-09-25 Bordläggning: 2012-09-27 Hänvisning: 2012-09-28 Motionstid slutar: 2012-10-12
Förslagspunkter (1)