Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan

Proposition 2015/16:172

Regeringens proposition 2015/16:172

Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan

Prop.

2015/16:172

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 maj 2016

Stefan Löfven

Magdalena Andersson

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner ett avtal mellan Sverige och Azerbajdzjan för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst. Det föreslås även att riksdagen antar en lag om detta avtal. Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer. Sverige har för närvarande inte något skatteavtal med Azerbajdzjan.

1

Prop. 2015/16:172

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-06-01 Bordlagd: 2016-06-07 Hänvisad: 2016-06-08 Motionstid slutar: 2016-09-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)