Skatteförfarandet

Innehållsförteckning

 

Prop. 2010/11:165

Del 1 Lagtext m.m.

 

 

Förkortningar

.........................................................................................

19

 

1

Förslag till riksdagsbeslut ..............................................................

21

 

2

Lagtext ...........................................................................................

 

22

 

 

2.1

Förslag till skatteförfarandelag........................................

22

 

 

 

AVDELNING I. INNEHÅLL, TILLÄMPNING

 

 

 

 

OCH DEFINITIONER ...................................................

22

 

 

 

1 kap. Lagens innehåll.....................................................

22

 

 

 

2 kap. Lagens tillämpning ...............................................

24

 

 

 

3 kap. Definitioner och förklaringar................................

25

 

 

 

AVDELNING II. FÖRETRÄDARE...............................

30

 

 

 

4 kap. Uppgifter som har lämnats för någon annans

 

 

 

 

räkning…. ............................................................ 30

 

 

 

5 kap. Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare.......

30

 

 

 

6 kap. Ombud……...... .................................................... 31

 

 

 

AVDELNING III. REGISTRERING..............................

33

 

 

 

7 kap. Registrering ..........................................................

33

 

 

 

AVDELNING IV. PRELIMINÄR SKATT ....................

35

 

 

 

8 kap. Preliminärskattesystemets grunder .......................

35

 

 

 

9 kap. Godkännande för F-skatt ......................................

35

 

 

 

10 kap. Skatteavdrag för preliminär skatt........................

37

 

 

 

11 kap. Beräkning av skatteavdrag för preliminär

 

 

 

 

skatt…… ............................................................

41

 

 

 

12 kap. Skattetabeller ......................................................

46

 

 

 

AVDELNING V. SÄRSKILD INKOMSTSKATT ........

47

 

 

 

13 kap. Redovisning och betalning av särskild

 

 

 

 

inkomstskatt .......................................................

47

 

 

 

AVDELNING VI. KONTROLLUPPGIFTER,

 

 

 

 

DEKLARATIONER OCH ÖVRIGA UPPGIFTER.......

48

 

 

 

14 kap. Syftet med kontrolluppgifter...............................

48

 

 

 

15 kap. Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

 

 

 

 

tjänst……........................................................... 49

 

 

 

16 kap. Kontrolluppgift om intäkt och avdrag i

 

 

 

 

inkomstslaget näringsverksamhet.......................

51

 

 

 

17 kap. Kontrolluppgift om ränteinkomster och

 

 

 

 

annan avkastning på fordringsrätter ...................

53

 

 

 

18 kap. Kontrolluppgift om ränteutgifter.........................

54

 

 

 

19 kap. Kontrolluppgift om avkastning på

 

 

 

 

delägarrätter .......................................................

54

 

 

 

20 kap. Kontrolluppgift om avyttring av andelar i

 

 

 

 

investeringsfonder och fondföretag....................

55

1273

21 kap. Kontrolluppgift om avyttring av fordrings-

 

Prop. 2010/11:165

rätter och andra delägarrätter än andelar i

 

 

investeringsfonder och fondföretag ....................

56

 

22 kap. Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden......

57

 

23 kap. Kontrolluppgift om utländska förhållanden.........

61

 

24 kap. Övriga bestämmelser om kontrolluppgifter.........

63

 

25 kap. Undantag från kontrolluppgiftsskyldighet...........

63

 

26 kap. Skattedeklaration.................................................

64

 

27 kap. Skalbolagsdeklaration .........................................

73

 

28 kap. Preliminär inkomstdeklaration ............................

74

 

29 kap. Syftet med inkomstdeklaration............................

75

 

30 kap. Vem ska lämna en inkomstdeklaration?..............

75

 

31 kap. Vad ska en inkomstdeklaration innehålla? ..........

77

 

32 kap. När och var ska en inkomstdeklaration

 

 

lämnas?.. .............................................................84

 

33 kap. Särskilda uppgifter ..............................................

85

 

34 kap. Informationsuppgifter..........................................

87

 

35 kap. Periodiska sammanställningar.............................

89

 

36 kap. Anstånd med att lämna deklaration och

 

 

särskilda uppgifter...............................................

91

 

37 kap. Föreläggande .......................................................

92

 

38 kap. Formkrav .............................................................

93

 

AVDELNING VII. DOKUMENTATION.......................

94

 

39 kap. Dokumentationsskyldighet..................................

94

 

AVDELNING VIII. UTREDNING OCH

 

 

KONTROLL……. ..........................................................97

 

40 kap. Skatteverkets skyldighet att utreda och

 

 

kommunicera ......................................................

97

 

41 kap. Revision .............................................................

98

 

42 kap. Tillsyn över kassaregister och kontrollbesök ....

101

 

AVDELNING IX. ERSÄTTNING FÖR

 

 

KOSTNADER FÖR OMBUD, BITRÄDE ELLER

 

 

UTREDNING…............................................................103

 

43 kap. Ersättning för kostnader för ombud, biträde

 

 

eller utredning...................................................

103

 

AVDELNING X. TVÅNGSÅTGÄRDER ....................

104

 

44 kap. Vitesföreläggande..............................................

104

 

45 kap. Bevissäkring......................................................

104

 

46 kap. Betalningssäkring ..............................................

107

 

AVDELNING XI. UNDANTAG FRÅN

 

 

KONTROLL….. ...........................................................111

 

47 kap. Uppgifter och handlingar som ska undantas

 

 

från kontroll ......................................................

111

 

AVDELNING XII. SÄRSKILDA AVGIFTER.............

112

 

48 kap. Förseningsavgift................................................

112

1274

49 kap. Skattetillägg......................................................

113

Prop. 2010/11:165

50 kap. Kontrollavgift ...................................................

118

 

51 kap. Befrielse från särskilda avgifter........................

119

 

52 kap. Beslut om särskilda avgifter .............................

119

 

AVDELNING XIII. BESLUT OM SKATTER OCH

 

 

AVGIFTER…… ..........................................................

121

 

53 kap. Beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter,

 

 

mervärdesskatt och punktskatt .........................

121

 

54 kap. Beslut om särskild inkomstskatt .......................

122

 

55 kap. Beslut om preliminär skatt................................

123

 

56 kap. Beslut och besked om slutlig skatt....................

125

 

57 kap. Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter ...

128

 

58 kap. Beslut om säkerhet för slutlig skatt för

 

 

skalbolag ..........................................................

128

 

59 kap. Ansvar för skatter och avgifter .........................

129

 

60 kap. Beslut om befrielse från skatteavdrag,

 

 

arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och

 

 

punktskatt.........................................................

134

 

AVDELNING XIV. BETALNING OCH ÅTER-

 

 

BETALNING AV SKATTER OCH AVGIFTER........

134

 

61 kap. Skattekonton .....................................................

134

 

62 kap. Betalning av skatter och avgifter ......................

135

 

63 kap. Anstånd med betalning av skatter och

 

 

avgifter… .........................................................

140

 

64 kap. Återbetalning av skatter och avgifter................

144

 

65 kap. Ränta……......................................................... 146

 

AVDELNING XV. OMPRÖVNING SAMT

 

 

ÖVERKLAGANDE OCH ÄNDRING I BESLUT

 

 

PÅ GRUND AV SKATTEAVTAL..............................

150

 

66 kap. Omprövning......................................................

150

 

67 kap. Överklagande och ändring i beslut på grund

 

 

av skatteavtal....................................................

157

 

AVDELNING XVI. VERKSTÄLLIGHET ..................

165

 

68 kap. Besluts verkställbarhet......................................

165

 

69 kap. Verkställighet av beslut om bevissäkring och

 

 

betalningssäkring..............................................

165

 

70 kap. Indrivning .........................................................

168

 

71 kap. Övriga bestämmelser om verkställighet............

169

 

2.2Förslag till lag om redovisning, betalning och

 

kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster......

176

2.3

Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen

 

 

(1970:624) .....................................................................

181

2.4Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen

(1971:69) .......................................................................

186

2.5Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen

(1979:1152) ...................................................................

189

1275

2.6Förslag till lag om ändring i lagen (1984:404) om

stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter.....................

194

2.7Förslag till lag om ändring i lagen (1990:676) om

skatt på ränta på skogskontomedel m.m.........................

195

2.8Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ..................

197

2.9Förslag till lag om ändring i lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister

m.fl.................................................................................

200

2.10Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

(1994:200)......................................................................

201

2.11Förslag till lag om ändring i lagen (1998:189) om

förhandsbesked i skattefrågor ........................................

211

2.12Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om

punktskattekontroll av transporter m.m. av

 

alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter .............

214

2.13Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen

(1999:1229)....................................................................

219

2.14Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen

 

(2000:980)......................................................................

248

2.15

Förslag till lag om ändring i tullagen (2000:1281).........

255

2.16Förslag till lag om ändring i lagen (2004:629) om

trängselskatt ...................................................................

263

2.17Förslag till lag om ändring i vägtrafikskattelagen

 

 

(2006:227)......................................................................

264

3

Ärendet och dess beredning..........................................................

268

4

Bakgrund ......................................................................................

 

270

 

4.1

Det nuvarande skatteförfarandet ....................................

270

 

 

4.1.1

De tre stora lagarna .......................................

270

 

 

4.1.2

Övriga lagar...................................................

273

 

4.2

Regelförenkling..............................................................

275

 

 

4.2.1

Det nationella arbetet ....................................

275

 

 

4.2.2

Regelförenkling ur ett internationellt

 

 

 

 

perspektiv......................................................

277

 

 

4.2.3

Mätningar av företagens administrativa

 

 

 

 

kostnader .......................................................

278

5

En skatteförfarandelag..................................................................

279

 

5.1

Skatteförfarandet samlas i en lag ...................................

279

 

5.2

Lagens struktur...............................................................

282

 

5.3

Språket ...........................................................................

 

285

 

 

5.3.1

Allmänt..........................................................

285

 

 

5.3.2

Ändrade eller nya begrepp, termer och

 

 

 

 

uttryck ...........................................................

285

6

Föreskrifter – lag, förordning eller myndighetsföreskrifter? ........

289

 

6.1

Gällande rätt...................................................................

289

 

6.2

Föreskrifter som får meddelas av regeringen.................

290

7

Lagens tillämpning

.......................................................................

292

 

7.1

Vilka skatter och avgifter ska tas ut enligt lagen?..........

292

Prop. 2010/11:165

1276

 

7.2

Behovet av s.k. likställighetsbestämmelser ...................

297

Prop. 2010/11:165

 

7.3

Proportionalitetsprincipen .............................................

300

 

8

Företrädare ...................................................................................

 

303

 

 

8.1

Större möjligheter att använda deklarationsombud .......

303

 

 

 

8.1.1

Nuvarande bestämmelser om deklaration

 

 

 

 

 

genom ombud ...............................................

303

 

 

 

8.1.2

Skatteverkets utvärdering .............................

305

 

 

 

8.1.3

Fler än ett deklarationsombud ......................

307

 

 

 

8.1.4

Ett generellt system för

 

 

 

 

 

deklarationsombud .......................................

309

 

 

 

8.1.5

Företrädare som är uppgiftsskyldiga ska

 

 

 

 

 

få utse deklarationsombud............................

313

 

 

 

8.1.6

Ombud för dödsbo........................................

315

 

 

8.2

Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning...

316

 

 

 

8.2.1

Huvudregeln .................................................

316

 

 

 

8.2.2

Presumtionsregeln ........................................

317

 

9

Registrering..................................................................................

 

319

 

 

9.1

Anmälan för registrering ...............................................

319

 

 

9.2

Anmälan för registrering för mervärdesskatt.................

320

 

 

9.3

Avregistrering................................................................

321

 

10

Preliminär skatt ............................................................................

 

323

 

 

10.1

Dagens preliminärskattesystem i korthet.......................

323

 

 

10.2

Ett godkännande för F-skatt ska ersätta F-skattsedeln...

324

 

 

10.3

Förutsättningarna för F-skatt .........................................

328

 

 

 

10.3.1

Ett komplicerat regelverk ska bli enklare .....

328

 

 

 

10.3.2

Ändrade förutsättningar för F-skatt ..............

329

 

 

10.4

Bestämmelserna om skatteavdrag förenklas..................

332

 

 

 

10.4.1

Inget skatteavdrag för dricks ........................

332

 

 

 

10.4.2

Undantagsbestämmelser som ska slopas ......

333

 

 

 

10.4.3

Skatteavdrag från viss ersättning även om

 

 

 

 

 

mottagaren är godkänd för F-skatt................

336

 

 

 

10.4.4

Skatteavdrag från annan avkastning än

 

 

 

 

 

ränta och utdelning .......................................

336

 

 

 

10.4.5

När förmån av framtida förvärv av värde-

 

 

 

 

 

papper senast ska räknas med i underlaget

 

 

 

 

 

för beräkning av skatteavdrag.......................

339

 

 

10.5

Lättare att få den preliminära skatten anpassad efter

 

 

 

 

den beräknade inkomsten ..............................................

340

 

11

Deklarationer, kontrolluppgifter och övriga uppgifter .................

343

 

 

11.1

En teknikneutral lagstiftning .........................................

343

 

 

11.2

Minskat uppgiftslämnande ............................................

348

 

 

 

11.2.1

Uppgiftsskyldigheter som infördes för att

 

 

 

 

 

kontrollera ”stoppreglerna” slopas ...............

348

 

 

 

11.2.2

Pensionsstiftelser ska inte behöva lämna

 

 

 

 

 

särskilda uppgifter ........................................

350

 

 

 

11.2.3

Handelsbolag ska inte behöva under-

 

 

 

 

 

teckna särskilda uppgifter.............................

351

 

 

 

 

 

 

1277

11.2.4Enklare att lämna uppgifter om insättningar på skogs-, skogsskade- och

 

upphovsmannakonto .....................................

352

11.2.5

Enskilda näringsidkare behöver inte

 

 

längre lämna kontrolluppgifter om räntor .....

353

11.2.6Kontrolluppgifter ska inte behöva lämnas

för ersättningar och förmåner som har

 

redovisats i en skattedeklaration ...................

355

11.2.7Ökat utrymme för att redovisa punktskatt

för beskattningsår..........................................

357

11.3Redovisning av skatt enligt lagen om särskild

 

inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ...........

358

11.4

Särskild skattedeklaration för utomlands bosatta...........

361

11.5

Redovisning av mervärdesskatt......................................

362

 

11.5.1

Gällande regler..............................................

362

 

11.5.2

Möjligheten att redovisa i självdeklara-

 

 

 

tionen slopas..................................................

365

 

11.5.3

Ökat utrymme för att redovisa mervärdes-

 

 

 

skatt för beskattningsår .................................

369

 

11.5.4

Från vilken tidpunkt gäller en ändring

 

 

 

mellan kalenderkvartal och

 

 

 

kalendermånad?.............................................

371

 

11.5.5

Från vilken tidpunkt gäller en ändring

 

 

 

från eller till beskattningsår? .........................

375

11.6

Inkomstdeklaration.........................................................

377

11.7När fysiska personer och dödsbon ska lämna

 

inkomstdeklaration.........................................................

379

 

11.7.1

Kalenderårsanknutet förfarande ....................

379

 

11.7.2

Inga förändrade regler för den sista

 

 

 

deklarationen för den som har flyttat

 

 

 

utomlands eller avlidit...................................

381

 

11.7.3

Avyttring av värdepapper bör även i

 

 

 

fortsättningen redovisas en gång varje

 

 

 

beskattningsår................................................

384

 

11.7.4

Avyttring av privatbostad bör även i

 

 

 

fortsättningen redovisas den 2 maj................

385

 

11.7.5

Uthyrning av bostad bör även i

 

 

 

fortsättningen redovisas den 2 maj................

390

11.8

När juridiska personer ska lämna inkomstdeklaration ...

391

 

11.8.1

Gällande regler..............................................

391

 

11.8.2

Deklarationstidpunkterna i de nordiska

 

 

 

länderna.........................................................

392

 

11.8.3

Deklarationstidpunkt beroende på

 

 

 

beskattningsår................................................

392

11.9Särskilda uppgifter om inkomst som är undantagna

 

från skatteplikt ...............................................................

400

11.10

Uppgift till den som kontrolluppgift gäller för...............

401

11.11

Föreläggande – kontroll av egen uppgiftsskyldighet......

403

12 Dokumentation .............................................................................

405

12.1

Kassaregister..................................................................

405

Prop. 2010/11:165

1278

12.2

Omsättning av investeringsguld ....................................

407

12.3

Föreläggande .................................................................

408

13 Utredning och kontroll.................................................................

409

13.1

Skatteverkets utredningsskyldighet ...............................

409

13.2

Skatteverkets kommunikationsskyldighet .....................

410

13.3

Besök och annat personligt sammanträffande ...............

411

13.4

Revision

.........................................................................

412

 

13.4.1

Omsättning av investeringsguld ...................

412

 

13.4.2

Tredjemansrevision ......................................

413

13.5

Tillsyn över ................kassaregister och kontrollbesök

414

14 Ersättning för kostnader ........för ombud, biträde eller utredning

415

14.1

Gällande ..............................................................regler

415

14.2Ersättning ska kunna beviljas i fler ärenden och mål

 

 

än i dag

..........................................................................

417

 

14.3

Tiden för begäran om omprövning och överklagande...

418

 

14.4

Verkställighet ................................................................

419

 

14.5

Utredningens ..............övriga förslag och bedömningar

419

15

Tvångsåtgärder.............................................................................

 

422

 

15.1

Förbud mot ...........att förena ett föreläggande med vite

422

 

15.2

Bevissäkring ..............................................– försegling

426

 

15.3

Betalningssäkring ..........................................................

430

 

 

15.3.1 .........

Betalningssäkring och kontrollavgifter

430

 

 

15.3.2 ................................

Underrättelse om beslut

431

 

 

15.3.3

Automatiskt upphävande av beslut om

 

 

 

..........................................

betalningssäkring

433

16

Undantag från kontroll.................................................................

434

16.1Undantag av handlingar ska kunna göras vid alla

 

kontroller

.......................................................................

434

16.2

Undantag av uppgifter från föreläggande......................

435

17 Särskilda avgifter .........................................................................

 

437

17.1

Skattetillägg...................................................................

437

17.2

2003 års skattetilläggsreform ........................................

438

 

17.2.1 .........................

Regeringens utgångspunkter

438

 

17.2.2 ....................

En definition av oriktig uppgift

439

 

17.2.3

Större genomslag för normalt tillgängligt

 

 

............................................

kontrollmaterial

439

 

17.2.4 ............................

Befrielse från skattetillägg

440

 

17.2.5 ....

Ny procentsats för vissa periodiseringsfel

447

 

17.2.6

Utvidgat förbud mot att förena ett

 

 

..................................

föreläggande med vite

448

 

17.2.7 ........

Anstånd med betalning av skattetillägg

448

17.3

Skatteverkets ...................tolkning av befrielsereglerna

448

 

17.3.1

I vilka fall ska bedömningen bli mer

 

 

................................

nyanserad och generös?

448

 

17.3.2 .............................

Hel eller delvis befrielse?

449

 

17.3.3 ..........................................

Ursäktligt – hälsa

450

 

17.3.4 ............................

Ursäktligt – felbedömning

450

Prop. 2010/11:165

1279

 

17.3.5

Ursäktligt – vilseledande eller miss -

 

 

 

visande kontrolluppgifter ..............................

452

 

17.3.6

Oskäligt – oproportionerligt ..........................

452

 

17.3.7

Oskäligt – lång handläggningstid ..................

455

 

17.3.8

Oskäligt – dömd för skattebrott .....................

456

17.4

Skatteverkets tillämpning i praktiken.............................

456

17.5

Praxis från Regeringsrätten............................................

458

17.6

Har syftena med reformen uppnåtts? .............................

467

17.7

Åtgärder för att ytterligare stärka rättssäkerheten ..........

475

 

17.7.1

Nivåerna för delvis befrielse bör tas bort ......

475

 

17.7.2

Ökat utrymme för frivillig rättelse ................

478

 

17.7.3

Inget skattetillägg för oriktiga uppgifter

 

 

 

som kan rättas med ledning av normalt

 

 

 

tillgängligt kontrollmaterial ...........................

479

 

17.7.4

Inget skattetillägg vid skönsbeskattning

 

 

 

om skatten bestäms enligt normalt

 

 

 

tillgängligt kontrollmaterial ...........................

483

 

17.7.5

Sänkt procentsats för skattetillägg på icke

 

 

 

gjort skatteavdrag ..........................................

484

17.8

Skattetillägg utan sakprövning.......................................

486

17.9

Skönstaxeringsspekulation ska motverkas .....................

487

17.10

Beslut om kontrollavgift ................................................

489

17.11

Tulltillägg

.......................................................................

490

18 Beslut om skatter och avgifter ......................................................

494

18.1

Elektroniska .........................................................beslut

494

18.2Termen beskattningsbeslut används inte i

 

skatteförfarandelagen.....................................................

497

18.3

Beslut om särskild inkomstskatt.....................................

498

18.4

Beslut om slutlig skatt....................................................

502

18.5

Företrädaransvar.............................................................

505

 

18.5.1

Ansvar när anmälan om F-skatt inte har

 

 

 

gjorts…..........................................................505

 

18.5.2

Företrädaransvar för överskjutande

 

 

 

punktskatt samt mervärdesskatt och

 

 

 

punktskatt som har återbetalats med för

 

 

 

högt belopp....................................................

507

 

18.5.3

Betalningsskyldighet vid skattebrott .............

508

 

18.5.4

Är frågan om utökad betalningsskyldighet

 

 

 

vid skattebrott tillräckligt utredd? .................

513

19 Betalning och återbetalning av skatter och avgifter......................

516

19.1

Skattekontosystemet.......................................................

516

 

19.1.1

Skattekontot används för utbetalning av

 

 

 

statligt stöd ....................................................

517

 

19.1.2

Kreditering på skattekontot är inte

 

 

 

detsamma som utbetalning............................

517

19.2

Fortsatt kreditering av statligt stöd på skattekontot........

518

19.3

Skattekonton som inte längre används...........................

521

 

19.3.1

Möjligheterna att avsluta skattekonton..........

521

 

19.3.2

Mindre överskott som inte har kunnat

 

 

 

återbetalas ska tillfalla staten.........................

522

Prop. 2010/11:165

1280

19.4

Avräkningsordningen ....................................................

524

 

19.4.1

Avräkning ska i första hand göras från

 

 

 

skatteskuld som inte har lämnats för

 

 

 

indrivning .....................................................

524

 

19.4.2

Avräkningsordning för betalare som har

 

 

 

mer än ett skattekonto...................................

525

 

19.4.3

Avräkning om en skatt eller avgift som

 

 

 

omfattas av ackord sätts ned.........................

526

19.5

Åtgärder för att motverka ”skattebyten”........................

527

 

19.5.1

Skattebyte .....................................................

527

 

19.5.2

Problem med skattebyten..............................

527

 

19.5.3

Anstånd ska inte registreras på skatte-

 

 

 

kontot före förfallodagen..............................

533

19.6

Preliminär och slutlig skatt – ränta och betalningstid....

535

 

19.6.1

Bakgrunden till gällande regler ....................

535

 

19.6.2

Betalningstiden för preliminär skatt .............

539

 

19.6.3

Betalningstiden för slutlig skatt....................

540

 

19.6.4

Enhetliga regler för ränteberäkning inom

 

 

 

skattekontosystemet......................................

547

19.7Slutlig skatt bör även i fortsättningen hanteras på

skattekontot ...................................................................

551

19.8Överskott på skattekontot som motsvarar slutlig

 

skatt att betala................................................................

553

19.9

Sidobetalningsansvaret på skattekontot.........................

554

 

19.9.1

Skatter och avgifter som omfattas av ett

 

 

 

sidobetalningsansvar ska hanteras i

 

 

 

skattekontosystemet......................................

554

 

19.9.2

Förändrade ränteregler för sido-

 

 

 

betalningsansvar ...........................................

559

19.10Mindre belopp ska återbetalas automatiskt bara till

konto..............................................................................

562

19.11Betalning och återbetalning av skatt eller avgift för

kommuner och landsting ...............................................

564

19.12 Anstånd med att betala skatter och avgifter...................

566

19.12.1 Ökat utrymme för anstånd ............................

566

19.12.2

Anstånd med betalning av kontrollavgift......

571

19.12.3

Ersättning för ställd anståndssäkerhet ..........

573

19.13Förtidsåterbetalning av mervärdesskatt och

 

punktskatt

......................................................................

574

20 Omprövning samt överklagande och ändring i beslut på grund

 

av skatteavtal................................................................................

 

576

20.1

Handläggningstider .......................................................

576

20.2

Skattenämndernas roll i förfarandet ..............................

580

 

20.2.1

Dagens reglering...........................................

580

 

20.2.2

Kritiken mot skattenämnderna......................

582

 

20.2.3

Skattenämnderna bör avskaffas ....................

584

20.3Beslut som ska omprövas enligt skatteför-

farandelagen ..................................................................

591

20.4Återbetalning av skatter och avgifter som har tagits

ut i strid med EU-rätten .................................................

595

Prop. 2010/11:165

1281

20.5Omprövning med hänvisning till ny eller ändrad

praxis från EU-domstolen ..............................................

598

20.6Förlängd tid för begäran om omprövning av beslut

 

som meddelas sent .........................................................

602

20.7

Omprövning till fördel på initiativ av Skatteverket........

605

20.8

Ändringar av skatte- eller avgiftsbeslut i efterhand .......

609

20.9

Vitesförelägganden ska få överklagas............................

613

20.10Rätten för kommuner och landsting att överklaga

 

 

slopas .............................................................................

617

 

20.11

Återkallelse av överklagande .........................................

619

 

20.12

Det allmänna ombudets överklagande ...........................

620

21

Verkställighet................................................................................

623

 

21.1

Höjd beloppsgräns för indrivning ..................................

623

 

21.2

Återtagande av indrivningsuppdrag ...............................

625

 

21.3

Mindre underskott ska kunna falla bort..........................

627

22

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ................................

629

23

Följdändringar ..............................................................................

639

 

23.1

Allmänt ..........................................................................

639

23.2Lagen om redovisning, betalning och kontroll av

mervärdesskatt för elektroniska tjänster.........................

641

23.3Lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för

utomlands bosatta...........................................................

642

23.4Lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för

 

utomlands bosatta artister m.fl. ......................................

644

23.5

Inkomstskattelagen (1999:1229)....................................

645

23.6

Socialavgiftslagen (2000:980) .......................................

646

24 Konsekvenser................................................................................

 

648

24.1

Skatteförfarandet i en lag ...............................................

648

24.2

Större möjligheter att använda deklarationsombud........

650

24.3

Preliminär skatt ..............................................................

652

 

24.3.1

Ett godkännande för F-skatt ska ersätta

 

 

 

F-skattsedeln .................................................

652

 

24.3.2

Ändrade förutsättningar för F-skatt...............

652

 

24.3.3

Bestämmelserna om skatteavdrag

 

 

 

förenklas........................................................

653

 

24.3.4

Lättare att få den preliminära skatten

 

 

 

anpassad efter den beräknade inkomsten ......

654

24.4

Minskat uppgiftslämnande.............................................

654

24.5Skatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. ska

 

tas ut enligt skatteförfarandelagen..................................

656

24.6

Redovisning av mervärdesskatt......................................

658

24.7

Tidpunkt för inkomstdeklaration....................................

660

24.8Ersättning för kostnader för ombud, biträde eller

 

utredning ........................................................................

661

24.9

Skattetillägg ...................................................................

663

24.10

Betalning och återbetalning av skatter och avgifter .......

664

 

24.10.1 Tidpunkt för betalning av skatt för andra

 

 

juridiska personer än dödsbon.......................

664

Prop. 2010/11:165

1282

24.10.2

Enhetliga regler för ränteberäkning..............

666

Prop. 2010/11:165

24.10.3

Anstånd med betalning .................................

668

 

24.10.4Övriga betalnings- och återbetalnings-

frågor.. .......................................................... 669

24.11Omprövning samt överklagande och ändring i beslut

 

på grund av skatteavtal ..................................................

670

 

24.11.1 Skattenämnderna ersätts av särskilt

 

 

kvalificerade beslutsfattare...........................

670

 

24.11.2 Ändringar av skatte- eller avgiftsbeslut i

 

 

efterhand.......................................................

671

 

24.11.3 Överklagande av vitesföreläggande..............

673

24.12

Sammanfattning.............................................................

675

Del 2 Författningskommentar

 

25 Författningskommentar................................................................

693

25.1

Förslaget till skatteförfarandelag...................................

693

 

AVDELNING I. INNEHÅLL, TILLÄMPNING

 

 

OCH DEFINITIONER .................................................

693

 

1 kap. Lagens innehåll...................................................

693

 

2 kap. Lagens tillämpning

693

 

3 kap. Definitioner och förklaringar..............................

698

 

AVDELNING II. FÖRETRÄDARE.............................

708

 

4 kap. Uppgifter som har lämnats för någon annans

 

 

räkning…. .......................................................... 708

 

5 kap. Uppgifts- och betalningsskyldiga företrädare.....

709

 

6 kap. Ombud….. .......................................................... 711

 

AVDELNING III. REGISTRERING............................

718

 

7 kap. Registrering ........................................................

718

 

AVDELNING IV. PRELIMINÄR SKATT ..................

721

 

8 kap. Preliminärskattesystemets grunder .....................

721

 

9 kap. Godkännande för F-skatt ....................................

722

 

10 kap. Skatteavdrag för preliminär skatt......................

728

 

11 kap. Beräkning av skatteavdrag för preliminär

 

 

skatt…… ..........................................................

738

 

12 kap. Skattetabeller ....................................................

748

 

AVDELNING V. SÄRSKILD INKOMSTSKATT ......

750

 

13 kap. Redovisning och betalning av särskild

 

 

inkomstskatt .....................................................

751

 

AVDELNING VI. KONTROLLUPPGIFTER,

 

 

DEKLARATIONER OCH ÖVRIGA UPPGIFTER.....

755

 

14 kap. Syftet med kontrolluppgifter.............................

755

 

15 kap. Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget

 

 

tjänst……......................................................... 756

1283

16 kap. Kontrolluppgift om intäkt och avdrag i

 

Prop. 2010/11:165

inkomstslaget näringsverksamhet .....................

761

 

17 kap. Kontrolluppgift om ränteinkomster och

 

 

annan avkastning på fordringsrätter..................

763

 

18 kap. Kontrolluppgift om ränteutgifter .......................

764

 

19 kap. Kontrolluppgift om avkastning på

 

 

delägarrätter ......................................................

766

 

20 kap. Kontrolluppgift om avyttring av andelar i

 

 

investeringsfonder och fondföretag ..................

767

 

21 kap. Kontrolluppgift om avyttring av fordrings-

 

 

rätter och andra delägarrätter än andelar i

 

 

investeringsfonder och fondföretag ..................

769

 

22 kap. Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden....

771

 

23 kap. Kontrolluppgift om utländska förhållanden.......

776

 

24 kap. Övriga bestämmelser om kontrolluppgifter.......

780

 

25 kap. Undantag från kontrolluppgiftsskyldighet.........

782

 

26 kap. Skattedeklaration...............................................

783

 

27 kap. Skalbolagsdeklaration .......................................

810

 

28 kap. Preliminär inkomstdeklaration ..........................

812

 

29 kap. Syftet med inkomstdeklaration..........................

815

 

30 kap. Vem ska lämna en inkomstdeklaration?............

815

 

31 kap. Vad ska en inkomstdeklarationen innehålla? ....

817

 

32 kap. När och var ska en inkomstdeklaration

 

 

lämnas?.. ...........................................................827

 

33 kap. Särskilda uppgifter ............................................

830

 

34 kap. Informationsuppgifter........................................

834

 

35 kap. Periodiska sammanställningar...........................

841

 

36 kap. Anstånd med att lämna deklaration och

 

 

särskilda uppgifter.............................................

844

 

37 kap. Föreläggande .....................................................

847

 

38 kap. Formkrav ...........................................................

856

 

AVDELNING VII. DOKUMENTATION.....................

858

 

39 kap. Dokumentationsskyldighet................................

858

 

AVDELNING VIII. UTREDNING OCH

 

 

KONTROLL…… .........................................................

866

 

40 kap. Skatteverkets skyldighet att utreda och

 

 

kommunicera ....................................................

866

 

41 kap. Revision ...........................................................

869

 

42 kap. Tillsyn över kassaregister och kontrollbesök ....

874

 

AVDELNING IX. ERSÄTTNING FÖR

 

 

KOSTNADER FÖR OMBUD, BITRÄDE ELLER

 

 

UTREDNING…............................................................879

 

43 kap. Ersättning för kostnader för ombud, biträde

 

 

eller utredning...................................................

879

 

AVDELNING X. TVÅNGSÅTGÄRDER ....................

882

 

44 kap. Vitesföreläggande..............................................

882

 

45 kap. Bevissäkring......................................................

885

1284

46 kap. Betalningssäkring .............................................

901 Prop. 2010/11:165

AVDELNING XI. UNDANTAG FRÅN

 

KONTROLL……......................................................... 920

47 kap. Uppgifter och handlingar som ska undantas

 

från kontroll......................................................

920

AVDELNING XII. SÄRSKILDA AVGIFTER............

926

48 kap. Förseningsavgift ...............................................

926

49 kap. Skattetillägg......................................................

934

50 kap. Kontrollavgift ...................................................

956

51 kap. Befrielse från särskilda avgifter........................

963

52 kap. Beslut om särskilda avgifter .............................

965

AVDELNING XIII. BESLUT OM SKATTER

 

OCH AVGIFTER.........................................................

971

53 kap. Beslut om skatteavdrag, arbetsgivaravgifter,

 

mervärdesskatt och punktskatt .........................

971

54 kap. Beslut om särskild inkomstskatt .......................

974

55 kap. Beslut om preliminär skatt................................

978

56 kap. Beslut och besked om slutlig skatt....................

987

57 kap. Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter ...

992

58 kap. Beslut om säkerhet för slutlig skatt för

 

skalbolag ..........................................................

994

59 kap. Ansvar för skatter och avgifter .........................

997

60 kap. Beslut om befrielse från skatteavdrag,

 

arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och

 

punktskatt.......................................................

1011

AVDELNING XIV. BETALNING OCH

 

ÅTERBETALNING AV SKATTER OCH

 

AVGIFTER…… ........................................................

1012

61 kap. Skattekonton ...................................................

1012

62 kap. Betalning av skatter och avgifter ....................

1017

63 kap. Anstånd med betalning av skatter och

 

avgifter… .......................................................

1030

64 kap. Återbetalning av skatter och avgifter..............

1045

65 kap. Ränta……....................................................... 1052

66 kap. Omprövning....................................................

1069

67 kap. Överklagande och ändring i beslut på grund

 

av skatteavtal..................................................

1121

AVDELNING XVI. VERKSTÄLLIGHET ................

1166

68 kap. Besluts verkställbarhet....................................

1166

69 kap. Verkställighet av beslut om bevissäkring och

 

betalningssäkring............................................

1169

70 kap. Indrivning .......................................................

1181

71 kap. Övriga bestämmelser om verkställighet..........

1186

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser ...............

1190

1285

25.2

Förslaget till lag om redovisning, betalning och

Prop. 2010/11:165

 

kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster ....1204

25.3

Förslaget till lag om ändring i kupongskattelagen

 

 

(1970:624)....................................................................

1210

25.4

Förslaget till lag om ändring i skattebrottslagen

 

 

(1971:69)......................................................................

1213

25.5

Förslaget till lag om ändring i

 

 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ..........................

1215

25.6

Förslaget till lag om ändring i lagen (1984:404) om

 

 

stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter...................

1217

25.7

Förslaget till lag om ändring i lagen (1990:676) om

 

 

skatt på ränta på skogskontomedel m.m.......................

1219

25.8

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:586) om

 

 

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ................

1221

25.9

Förslaget till lag om ändring i lagen (1991:591) om

 

 

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister

 

 

m.fl...............................................................................

1225

25.10

Förslaget till lag om ändring i mervärdesskattelagen

 

 

(1994:200)....................................................................

1232

25.11

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:189) om

 

 

förhandsbesked i skattefrågor ......................................

1236

25.12

Förslaget till lag om ändring i lagen (1998:506) om

 

 

punktskattekontroll av transporter m.m. av alkohol-

 

 

varor, tobaksvaror och energiprodukter .......................

1237

25.13

Förslaget till lag om ändring i inkomstskattelagen

 

 

(1999:1229)..................................................................

1241

25.14

Förslaget till lag om ändring i socialavgiftslagen

 

 

(2000:980)....................................................................

1257

25.15

Förslaget till lag om ändring i tullagen (2000:1281)....

1262

25.16

Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:629) om

 

 

trängselskatt .................................................................

1268

25.17

Förslaget till lag om ändring i vägtrafikskattelagen

 

 

(2006:227)....................................................................

1269

Del 3 Bilagor

 

 

Bilaga 1 Skatteförfarandeutredningens sammanfattning av betänkandet

 

Skatteförfarandet (SOU 2009:58)..............................................

1288

Bilaga 2 Skatteförfarandeutredningens lagförslag ...................................

1297

Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna till betänkandet

 

Skatteförfarandet (SOU 2009:58)..............................................

1519

Bilaga 4 Sammanfattning av promemorian Artistskattens infogning i

 

skattekontosystemet...................................................................

1520

Bilaga 5 Lagförslagen i promemorian Artistskattens infogning i

 

skattekontosystemet...................................................................

1521

 

 

1286

Bilaga 6

Förteckning över remissinstanserna till promemorian

Prop. 2010/11:165

 

Artistskattens infogning i skattekontosystemet.........................

1531

Bilaga 7

Lagförslagen i promemorian Ändringar av skattebeslut i

 

 

efterhand samt återföring av avdrag för avsättningar till

 

 

periodiseringsfonder................................................................

1532

Bilaga 8

Förteckning över remissinstanserna till promemorian

 

 

Ändringar av skattebeslut i efterhand samt återföring

 

 

av avdrag för avsättningar till periodiseringsfonder................

1538

Bilaga 9

Lagrådsremissens förslag till lagtext.......................................

1539

Bilaga 10

Lagrådets yttrande...................................................................

1781

Bilaga 11

Regelförenkling.......................................................................

1841

Bilaga 12

Antal beslut om skattetillägg...................................................

1843

Bilaga 13

Skattetillägg – totala belopp....................................................

1844

Bilaga 14

Skattebyten – exempel ............................................................

1845

Bilaga 15

Paragrafnyckel – skatteförfarandelagen ..................................

1849

Bilaga 16

Paragrafnyckel – taxeringslagen .............................................

1869

Bilaga 17

Paragrafnyckel – skattebetalningslagen ..................................

1872

Bilaga 18

Paragrafnyckel – lagen om självdeklarationer och

 

 

kontrolluppgifter .....................................................................

1881

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 8 september 2011… .. 1886

1287

Skatteförfarandeutredningens sammanfattning av betänkandet Skatteförfarandet (SOU 2009:58)

Arbetets inriktning

En del av utredningens uppdrag är att förtydliga och förenkla lagstiftningen på skatteförfarandeområdet. Vi har valt att fullgöra den uppgiften genom att skapa en gemensam lag för i stort sett hela skatte- förfarandet. Under arbetets gång har det blivit alltmer tydligt att det är den bästa lösningen. Det har emellertid också inneburit ett omfattande arbete och tagit större delen av utredningstiden i anspråk.

Vid sidan av arbetet med en ny skatteförfarandelag har vi också utrett ett antal frågor som är särskilt utpekade i våra direktiv. Det rör sig om ett flertal frågor av olika karaktär. Några frågor som särskilt bör nämnas är utvärderingen av lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. (ersättningslagen), utvärderingen av bestäm- melserna om skattetillägg efter 2003 års reform och skattenämndernas framtid. En fråga av stor praktisk betydelse är utvärderingen av skatte- kontosystemet.

Den viktigaste utgångspunkten för vårt arbete har varit att minska den administrativa bördan för företag och andra enskilda. Det har genomsyrat hela arbetet. Samtidigt ska förslagen bidra till en effektivisering av Skatteverkets administration. Vi har också beaktat intresset av effektiv kontroll.

Det förslag som enligt vår bedömning är av störst betydelse är förslaget till en ny skatteförfarandelag. I det följande redogör vi för fördelarna med en sådan lag. Därefter beskriver vi några av utredningens övriga förslag.

En skatteförfarandelag

De bestämmelser som i dag går under namnet ”skatteförfarandet” finns i huvudsak i taxeringslagen (1990:324), skattebetalningslagen (1997:483) och lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter (de tre stora lagarna).

De tre stora lagarna på skatteförfarandeområdet kompletteras av lagar om särskilda anteckningsskyldigheter (t.ex. skyldigheten att föra perso- nalliggare), tvångsåtgärder (t.ex. betalningssäkring) och ersättning för kostnader för biträde och ombud. Det rör sig totalt om åtta lagar.

Problemen med att bestämmelserna om skatteförfarandet är utspridda på så många lagar är:

1.För många bestämmelser och hänvisningar. Det finns t.ex. dubbla bestämmelser om särskilda avgifter och överklagande samt omfat- tande hänvisningar från t.ex. skattebetalningslagen till taxeringslagens bestämmelser om revision och undantagande av handlingar.

2.Gränsdragningsproblem. Gränsdragningen mellan taxeringslagen och skattebetalningslagen är t.ex. oklar.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 1

1288

3. Obefogade skillnader i sak mellan bestämmelser i samma ämne. Ett

Prop. 2010/11:165

exempel är att skatteförfarandets sex vitesförbud skiljer sig åt när det

Bilaga 1

gäller vilka gärningar som omfattas (tre olika varianter). Som

 

exempel bör också nämnas att skattetillägg enligt taxeringslagen

 

enbart kan tas ut om mervärdesskatt felaktigt har tillgodoräknats

 

medan skattetillägg enlig skattebetalningslagen även kan tas ut när

 

mervärdesskatt redovisats med för lågt belopp.

 

4.Bestämmelser med samma innebörd i sak men olika ordalydelser. Omprövningsfristerna i taxeringslagen och skattebetalningslagen ut- trycks t.ex. på olika sätt trots att fristerna är lika långa.

5.Rörig begreppsapparat. I dag används t.ex. ett flertal olika begrepp för att beskriva tolvmånadersperioder (beskattningsår, inkomstår, kalenderår och taxeringsår).

6.Bestämmelser som hänger ihop ges i olika lagar. Som exempel kan nämnas att bestämmelser om revision finns i taxeringslagen medan förutsättningarna för tvångsrevision ges i tvångsåtgärdslagen.

7.Svårt att vid reformer bedöma behovet av lagändringar. Att förfaran- det är utspritt leder lätt till att följdändringar glöms bort eller att bestämmelser som inte längre har någon betydelse glöms kvar.

Lösningen är att samla skatteförfarandet i en lag – skatteförfarandelagen

 

Tillsammans innebär problemen att bestämmelserna om skatteförfarandet

 

i dag är svåra att överblicka, läsa och förstå. Företag och de som arbetar

 

med skatteförfarandet hos Skatteverket eller på rådgivningsbyråer får

 

därför sannolikt lägga ner onödigt mycket tid på att orientera sig i

 

förfarandet. Ännu mer besvärligt är det för alla enskilda som med ojämna

 

intervaller måste ta reda på vad som gäller.

 

Enligt vår mening råder det ingen tvekan om att lösningen på

 

problemen är att samla skatteförfarandet i en lag. Fördelarna är många.

 

Med en lag blir det färre bestämmelser och behovet av hänvisningar

 

försvinner nästan helt.

 

De obefogade skillnader i sak som i dag finns mellan bestämmelser i

 

samma ämne har uppkommit på grund av att skatteförfarandet varit

 

utspritt på flera lagar. När bestämmelserna nu ersätts av en gemensam

 

bestämmelse försvinner skillnaderna. Till exempel ersätts sex vitesförbud

 

av ett. Problemet med att bestämmelser har olika ordalydelser men

 

samma betydelse i sak försvinner med automatik när bestämmelserna

 

slås samman till en.

 

När definitioner och förklaringar samlas i en lag tydliggörs vilka

 

definitioner som behövs och vilka som kan undvaras, vilket skapar goda

 

förutsättningar för att samordna och strama upp dagens något röriga

 

begreppsapparat. I skatteförfarandelagen används t.ex. inte begreppen

 

inkomstår och taxeringsår utan endast beskattningsår och kalenderår.

 

Att skatteförfarandet har varit utspritt på flera lagar har lett till att

 

bestämmelser som skulle tjäna på att ges i samma lag har hamnat i olika

 

lagar. Ett exempel är att bestämmelserna om revision och bestäm-

1289

melserna om de tvångsåtgärder som får användas om den reviderade inte samverkar finns i olika lagar. I skatteförfarandelagen ges bestämmelserna i nära anslutning till varandra, vilket är en fördel för dem som ska tilläm- pa regelverket.

Genom att skatteförfarandet samlas i en lag blir det lättare att analysera vilka lagändringar som behövs för att genomföra en reform. Dessutom förbättras förutsättningarna för att i framtiden hålla en hög kvalité på lagstiftningen.

Den enda risk vi ser med att samla skatteförfarandet i en lag är att omfattningen i sig kan göra lagen svårtillgänglig. Vi har därför lagt stor vikt vid att ge lagen en struktur som gör den överskådlig. Lagen är disponerad i en i huvudsak kronologisk ordning utifrån handläggningen av ett skatteärende. Indelningen av lagen i avdelningar underlättar för tillämparen. Det gör också den i första kapitlet intagna innehållsför- teckningen. Vårt mål har varit att lagen ska vara användarvänlig och vi har därför strävat efter att språket ska vara enkelt och rubrikerna informativa. Den omständigheten att lagen är omfattande är därför enligt vår bedömning inte något skäl för att välja en annan lösning. Den stora fördelen är att nu finns allt på ett ställe.

Vi anser sammanfattningsvis att fördelarna med att samla skatteför- farandet i en lag är betydande. Effekten av att förfarandet i fortsättningen kommer att finnas i en lag är när det gäller företagens administrativa kostnader inte mätbar, men har enligt vår bedömning stor betydelse.

Större möjligheter att deklarera med deklarationsombud

Kravet på att firmatecknaren ska skriva under en deklaration orsakar stora administrativa kostnader för företagen. Kostnaderna kan minskas avsevärt genom att använda deklarationsombud. Vi föreslår därför ett generellt system för deklarationsombud.

Dagens bestämmelser om deklarationsombud innehåller ett flertal begränsningar. Det är t.ex. bara vissa skattedeklarationer som omfattas av regleringen. Begränsningarna ska enligt vårt förslag tas bort. Alla deklarationsskyldiga ska i fortsättningen kunna använda deklarations- ombud. Samtliga skattedeklarationer och även deklarationsskyldigheten för inkomst (den nuvarande självdeklarationen) ska omfattas. Den som deklarerar genom ombud ska även i fortsättningen deklarera elektroniskt.

Nya deklarationstidpunkter för juridiska personer

Enligt dagens regler ska alla, såväl juridiska som fysiska personer, lämna självdeklaration den 2 maj. Den stora koncentrationen leder till en mycket hög arbetsbelastning för redovisningskonsulter och andra deklarationsmedhjälpare. Många deklarationsskyldiga behöver därför begära anstånd med att deklarera. Som exempel kan nämnas att närmare 80 procent av aktiebolagen brukar få anstånd. Det skapar onödig administration.

Vi föreslår att juridiska personer ska deklarera senast den 1 i den sjunde månaden efter beskattningsårets utgång. Förslaget innebär att

Prop. 2010/11:165

Bilaga 1

1290

dagens enda deklarationsdatum ersätts med fem. Juridiska personer med

Prop. 2010/11:165

kalenderår som beskattningsår ska deklarera senast den 1 juli. För

Bilaga 1

juridiska personer med ett brutet räkenskapsår som beskattningsår gäller

 

deklarationstillfällena den 1 mars, den 1 november respektive den

 

15 december. Fysiska personer ska även i fortsättningen deklarera den

 

2 maj.

 

Juridiska personer som deklarerar elektroniskt ska dessutom få

 

ytterligare en månad på sig för att deklarera.

 

Förslaget leder till en utjämning av arbetsbelastningen för deklara-

 

tionsmedhjälpare och Skatteverket. Härigenom kommer de deklarations-

 

skyldiga att kunna få bättre service. Den administration som anstånds-

 

hanteringen innebär kommer också att minska betydligt.

 

Som framgår av nästa avsnitt är en annan aspekt av förslaget att det

 

öppnar för en likabehandling av juridiska personer oberoende av vilket

 

räkenskapsår som tillämpas.

 

När ska juridiska personer med brutet räkenskapsår betala skatt?

 

Dagens reglering är inte likformig när det gäller bestämmelserna om när

 

juridiska personer ska deklarera och betala skatt. Juridiska personer med

 

brutet räkenskapsår som beskattningsår har förmånligare villkor än

 

juridiska personer med kalenderår som beskattningsår. Några sakliga skäl

 

för att ge juridiska personer med brutna räkenskapsår längre frister för

 

redovisning och betalning av skatt finns givetvis inte. Våra förslag

 

innebär att dagens skillnader försvinner.

 

En juridisk person med brutet räkenskapsår har längre tid från

 

räkenskapsårets utgång till dess deklaration ska lämnas än vad som gäller

 

för en juridisk person med kalenderåret som räkenskapsår. Skillnaden är

 

8, 6 eller 4 månader beroende på vilket brutet räkenskapsår som gäller.

 

Tidpunkten då den slutliga skatten senast ska betalas förskjuts på mot-

 

svarande sätt.

 

Som ovan sagts föreslår vi att juridiska personer ska deklarera senast

 

den 1 i den sjunde månaden efter beskattningsårets utgång. Det innebär

 

att beslut om slutlig skatt kan fattas tidigare än i dag och att betal-

 

ningsfristen för slutlig skatt blir likformig.

 

Dagens bestämmelser om betalning av preliminär skatt innebär en

 

ytterligare skattekredit för juridiska personer med brutna räkenskapsår.

 

Skattekrediten är en följd av att ett nystartat företag med brutet

 

räkenskapsår inte betalar någon preliminär skatt under det första ka-

 

lenderåret. Den första preliminärskatteinbetalningen ska göras först den

 

12 februari under det andra kalenderåret då verksamhet bedrivs.

 

Enligt vårt förslag ska preliminär skatt i fortsättningen betalas för

 

beskattningsåret. Oberoende av om beskattningsåret är ett kalenderår

 

eller ett brutet år ska preliminär skatt betalas fr.o.m. andra månaden i

 

beskattningsåret t.o.m. månaden efter beskattningsåret. Den ordningen

 

gäller i dag för den som har kalenderår som beskattningsår och kommer

 

alltså i fortsättningen att gälla generellt.

 

 

1291

Redovisning av mervärdesskatt

Små företag med ett beskattningsunderlag på högst en miljon kronor får redovisa mervärdesskatt för beskattningsår i självdeklarationen, dvs. i samband med att inkomsterna från näringsverksamheten deklareras.

Övriga skattskyldiga ska redovisa mervärdesskatt i en skattedeklaration för kalendermånad eller kalenderkvartal.

Handelsbolag och den som inte ska lämna självdeklaration får dock redovisa mervärdesskatt för beskattningsår i en skattedeklaration om beskattningsunderlaget uppgår till högst 200 000 kronor.

Det är bra att riktigt små företag får redovisa mervärdesskatt för beskattningsår eftersom det håller nere de administrativa kostnaderna. Den möjligheten ska givetvis finnas kvar.

Att det finns två sätt att redovisa mervärdesskatt – självdeklaration eller skattedeklaration – gör dock att det förekommer att mervärdesskatt redovisas dubbelt och att personer som överhuvudtaget inte är skatt- skyldiga för mervärdesskatt lämnar uppgifter om mervärdesskatt i själv- deklarationer.

Vi föreslår därför att mervärdesskatt inte längre ska få redovisas i samband med att inkomst deklareras utan i fortsättning ska mer- värdesskatt alltid redovisas i en skattedeklaration. Gränsen för att få redovisa för beskattningsår ska alltjämt vara högst en miljon kronor i beskattningsunderlag. En nyhet är dock att denna gräns även ska gälla för handelsbolag och skattskyldiga som inte ska deklarera inkomst, vilket innebär att fler får möjlighet att redovisa för beskattningsår.

Ökade möjligheter att få ersättning för biträdeskostnader

Den som behöver ett biträde i ett ärende eller mål om skatt eller avgift beviljas inte alltid ersättning för nödvändiga biträdekostnader. Det beror på att ersättning i princip bara beviljas om den enskilde får bifall till sin talan (framgångskravet). Framgångskravet innebär vidare att den enskil- de inte vet om ersättning kommer att beviljas förrän ärendet eller målet avgjorts slutligt.

Vi föreslår därför att framgångskravet slopas. De som behöver ett biträde och som i dag får ersättning med hänvisning till att de har haft framgång med sin talan kommer att få ersättning även i fortsättningen. Det som är nytt är att de som i dag vägras ersättning på grund av att de inte vinner kommer att kunna få ersättning i framtiden, givetvis under förutsättning att det har behövts ett biträde.

Utan framgångskrav kan beslut om själva rätten till ersättning med- delas redan när ärendet eller målet inleds. Vi föreslår att den enskilde ska kunna få ett tidigt beslut i ersättningsfrågan och att beslutet ska få överklagas direkt, dvs. innan avgörandet i huvudfrågan. Hur stor ersättning som ska beviljas ska dock beslutas i samband med att huvudfrågan avgörs.

Avslutningsvis bör nämnas att ersättning ska kunna beviljas i samtliga ärenden och mål enligt skatteförfarandelagen, vilket innebär att ersätt- ning kan beviljas i fler ärenden och mål än i dag.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 1

1292

Skattetillägg

En del av vårt uppdrag är att utvärdera och analysera tillämpningen av regelverket för skattetillägg efter lagändringarna år 2003.

Vi har konstaterat att det ännu inte gått tillräckligt lång tid för att det i alla delar ska vara möjligt att dra slutsatser om hur skattetilläggs- bestämmelserna efter 2003 års reform kommer att tillämpas. Redan nu kan dock konstateras att bestämmelserna om skattetillägg har blivit mer nyanserade och att riskerna för konflikter med Europakonventionens krav har minskat. Tillämpningen av befrielsereglerna har blivit gene- rösare och flexiblare. En negativ effekt av reformen är dock att regle- ringen har blivit komplex och svåröverskådlig.

Enligt vårt förslag ska följande justeringar av bestämmelserna göras för att ytterligare förstärka rättssäkerhetsaspekterna:

Nivåerna för delvis befrielse från skattetillägg ska tas bort.

Utrymmet för frivillig rättelse ska bli större.

Normalt tillgängligt kontrollmaterial ska få större betydelse.

Procentsatsen för skattetillägg för den som inte gjort skatteavdrag ska sänkas till fem procent.

Avslutningsvis bör nämnas att en fråga som har diskuterats i utredningen är om skattetillägg och straff enligt skattebrottslagen (1971:69) kan aktualiseras för samma gärning utan att det strider mot dubbel- bestraffningsförbudet i artikel 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet till Europa- konventionen. Vår bedömning är att den frågan bör utredas i ett annat sammanhang.

Utvärderingen av skattekontosystemet

Vi har också utvärderat skattekontosystemet. Så gott som alla skatter och avgifter hanteras i skattekontosystemet. Alla som är skattskyldiga har ett skattekonto där samtliga transaktioner registreras. Principerna för skatte- kontot är att skatter och avgifter debiteras på kontot medan inbetalningar till kontot krediteras. Det finns inte någon avräkningsordning avseende särskilda skatter eller avgifter. Inbetalningarna räknas i stället av mot den sammanlagda skulden på kontot. Avsaknaden av särskild avräknings- ordning är central för skattekontots funktion. Skattekontot är ett effektivt system för hanteringen av betalning och återbetalning av skatter och avgifter. Det fungerar i de flesta avseenden utmärkt.

Regleringen av hur skattekontot ska fungera är relativt sparsam. Vi föreslår därför ett antal bestämmelser som ger ett tydligare lagstöd för den praktiska hanteringen.

Som ovan sagts är avsaknaden av avräkningsordning för särskilda skatter och avgifter det som gör skattekontot effektivt. I vissa fall leder det dock till problem. Problem uppkommer när det är nödvändigt att avgöra om en skatt eller avgift är betald. Det gäller exempelvis vid tillämpningen av bestämmelserna om ansvar för någon annans skatt. I samband med beslut om anstånd eller nedsättning av en skatt eller avgift som lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning kan också

Prop. 2010/11:165

Bilaga 1

1293

problem uppstå. Hanteringen på skattekontot av ett sådant beslut innebär att anstånds- eller nedsättningsbeloppet krediteras på kontot och därmed kan tas i anspråk för betalning av andra skatter eller avgifter än de som beslutet avser, s.k. skattebyte. För den skattskyldige kan det vara svårt att förstå varför skulden hos Kronofogdemyndigheten kvarstår trots att an- stånd medgivits eller skatten satts ned. Vi föreslår några åtgärder som ska minska dessa problem.

Utvärderingen har vidare visat att det finns problem med ränte- beräkningen när det gäller slutlig skatt. Mot bakgrund av dessa problem föreslår vi förändrade regler för ränteberäkning och betalningsfrister på slutlig skatt. Dessa frågor behandlas i följande avsnitt.

Ränta i skattekontosystemet

Grunden för beräkningen av ränta i skattekontosystemet är enkel. Kost- nadsränta beräknas när kontot visar underskott och intäktsränta när kontot visar överskott.

Ränta på slutlig skatt att betala, s.k. kvarskatt beräknas dock retro- aktivt, vilket är komplicerat. Retroaktiv ränteberäkning innebär att kvarskatten debiteras retroaktivt men fiktivt. Utifrån denna fiktiva debi- tering räknas sedan saldot på skattekontot om dag för dag under hela ränteperioden. Retroaktiv kostnadsränta beräknas för dagar då skatte- kontot visar underskott.

Det som bl.a. gör den retroaktiva ränteberäkningen komplicerad är att olika startdagar och olika räntenivåer gäller för belopp under respektive över en brytpunkt på 20 000 kronor.

Att kostnadsränta ska beräknas fram till förfallodagen komplicerar ränteberäkningen ytterligare. Ett sätt att lösa det problemet är att bara beräkna kostnadsränta på kvarskatt fram till och med beslutsdagen, dvs. göra perioden mellan beslutsdagen och förfallodagen räntefri. Det kräver dock en kortare betalningstid än 90 dagar.

I syfte att förenkla ränteberäkningen föreslår vi att dagens brytpunkt på 20 000 kronor för startdatum och räntenivå slopas. Den s.k. mellan- kostnadsräntan försvinner och i fortsättningen ska alltid låg kostnads- ränta beräknas på kvarskatt.

Vi föreslår också att kostnadsränta inte längre ska beräknas mellan beslutsdagen och förfallodagen. Det ska gälla alla beslut och inte bara beslut om slutlig skatt. Förslaget gör att Skatteverket till skillnad från i dag kan lämna besked om hur stort belopp som måste betalas in på förfallodagen.

Vidare föreslår vi att betalningstiden för slutlig skatt förkortas från 90 dagar till 30 dagar.

Generösare anståndsregler

Vi föreslår generösare regler för anstånd. Anstånd ska beviljas om det är tveksamt hur mycket skatt den skattskyldige kommer att behöva betala. Det ska inte, som i dag, bara gälla när den enskilde begärt omprövning eller överklagat utan i alla fall där den enskilde eller Skatteverket tar

Prop. 2010/11:165

Bilaga 1

1294

initiativ till en nedsättning, t.ex. genom ett ackordsförslag. Vi föreslår

Prop. 2010/11:165

också, mot bakgrund av Skatteverkets nya borgenärsroll, att verket ska få

Bilaga 1

bevilja anstånd om det är till fördel för det allmänna.

 

Den som begär omprövning av eller överklagar ett skattetillägg får

 

anstånd om han eller hon begär det (automatiskt anstånd). Av rättssäker-

 

hetsskäl föreslår vi att det även ska gälla kontrollavgifter.

 

Vi förslår också att den som har behövt ställa säkerhet för att få

 

anstånd ska få ersättning för kostnaderna om skatten betalas i rätt tid. I

 

dag är det bara den som får bifall till sin talan som kan få ersättning.

 

Skattenämnderna ska avskaffas

 

Utredningens bedömning är att lekmannaledamöterna i skattenämnderna

 

inte på ett tillfredsställande sätt bidrar till ökad rättssäkerhet och kvalité i

 

beslutsfattandet. Nämnderna är inte heller en effektiv form för inflytande

 

och insyn i Skatteverkets verksamhet. Vi föreslår därför att nämnderna

 

ska avskaffas.

 

Allmänhetens behov av inflytande och insyn i Skatteverkets

 

verksamhet ska tillgodoses genom informella organ som t.ex. Intressent-

 

rådet och regionala företagsråd.

 

Beslut i ärenden som tidigare fattats av skattenämnd, ska i fortsätt-

 

ningen fattas av Skatteverkets tjänstemän. Vi föreslår att en särskilt

 

kvalificerad beslutsfattare som tidigare inte prövat ärendet ska avgöra

 

tvistiga omprövningsärenden. I övrigt ska Skatteverket reglera vilken

 

beslutsordning som ska gälla. Verket har inom de ramarna goda för-

 

utsättningar för att organisera beslutsfattandet så att effektivitet och

 

kvalité främjas.

 

En tid efter det att nämnderna har avskaffats bör en utvärdering göras

 

av hur insyn, inflytande och beslutsfattande fungerar i praktiken.

 

Omprövning på grund av praxis från EG-domstolen

 

Skatteverket får inte ompröva en fråga som har avgjorts av allmän

 

förvaltningsdomstol. Om den som beslutet gäller begär omprövning, får

 

dock Skatteverket ompröva ett avgörande från länsrätten eller kammar-

 

rätten som avviker från rättstillämpningen i ett senare avgörande från

 

Regeringsrätten.

 

Bakgrunden till undantaget för ny eller ändrad praxis är att den som

 

inte överklagat har möjlighet att vid ändrad praxis få rättelse genom att

 

begära omprövning. För den som överklagat och där domstolens

 

avgörande fått laga kraft innebär dock bestämmelsen om att Skatteverket

 

inte får ompröva en fråga som avgjorts av domstol att det inte finns

 

någon möjlighet att få rättelse.

 

Denna omotiverade skillnad mellan den som överklagat och fått sin

 

fråga prövad av domstol och den som inte överklagat var skälet till att

 

Skatteverket gavs befogenhet att på begäran ompröva beslut av länsrätt

 

och kammarrätt vid ny eller ändrad praxis från Regeringsrätten.

 

Sveriges medlemskap i EU innebär att sådana skillnader numer även

 

kan uppkomma när ett avgörande från EG-domstolen innebär ny eller

1295

 

ändrad praxis. Den som inte överklagat kan då med hänvisning till

Prop. 2010/11:165

avgörandet begära omprövning medan den möjligheten är stängd för den

Bilaga 1

som fått sin fråga prövad av domstol.

 

Vi föreslår därför att Skatteverkets befogenhet att ompröva domstols-

 

avgöranden även ska omfatta avgöranden som avviker från ny eller

 

ändrad praxis från EG-domstolen. Befogenheten ska inte bara gälla

 

avgöranden från länsrätten och kammarrätten utan även Regeringsrätten.

 

Vitesförelägganden ska få överklagas

 

I dag får vitesförelägganden inte överklagas. Det innebär att prövningen

 

av vitesföreläggandet skjuts upp till utdömandet av vitet. Problemet med

 

det är att den som har invändningar mot föreläggandet måste riskera att

 

vitet döms ut för att få det prövat. Vi föreslår därför att vitesföreläggan-

 

den ska få överklagas.

 

Betalningsskyldighet vid skattebrott

 

Ett skattebrott leder ofta till att skatt undandras. Om det är den

 

skattskyldige som döms för skattebrottet blir han eller hon ansvarig för

 

skatten i vanlig ordning. Är den skattskyldige en juridisk person kan

 

vidare företrädare göras ansvariga för skatten enligt bestämmelserna om

 

företrädaransvar. Det kan dock i sällsynta fall förekomma att den som

 

döms för skattebrott inte kan göras ansvarig för skatten utan får behålla

 

vinningen av sitt brott. Det är otillfredsställande. Vi föreslår därför en ny

 

form av solidariskt betalningsansvar för den som dömts för skattebrott.

 

Ansvaret ska bara gälla den som har fällts till ansvar för brott enligt

 

skattebrottslagen och som inte annars är eller kan göras ansvarig för den

 

skatt eller avgift som undandragits genom den brottsliga handlingen. Om

 

ett ansvar för hela skulden framstår som oskäligt ska betalningsansvaret

 

beslutas till ett lägre belopp.

 

Det solidariska ansvaret kommer att vara en direkt följd av att en

 

person fällts till ansvar i en avslutad brottmålsprocess. Någon prövning

 

av subjektiva rekvisit eller andra grundläggande förutsättningar liknande

 

den som sker inför ett beslut om företrädaransvar, krävs därför inte när

 

betalningsskyldigheten på grund av brott avgörs. Den skälighetsbedöm-

 

ning som enligt förslaget ska göras vid den efterföljande prövningen av

 

ansvarsbeloppets storlek liknar den som Skatteverket redan i dag utför i

 

samband med beslut om särskilda avgifter. Mot denna bakgrund föreslås

 

att Skatteverket som första instans får besluta om betalningsansvar på

 

grund av brott.

 

1296

Skatteförfarandeutredningens lagförslag

Förslag till skatteförfarandelag (0000:000)

Härigenom föreskrivs följande.

Avd. I Innehåll, tillämpningsområde och definitioner

1 kap. Lagens innehåll

1 § I denna lag finns bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatter och avgifter. Bestämmelserna avser

lagens tillämpningsområde (2 kap.),

definitioner och förklaringar (3 kap.),

Avd. II Företrädare

uppgifter som lämnas för någon annans räkning (4 kap.),

uppgiftsskyldiga företrädare (5 kap.),

ombud (6 kap.),

Avd. III Registrering

registrering (7 kap.),

Avd. IV Preliminär skatt

preliminärskattesystemets grunder (8 kap.),

godkännande för F-skatt (9 kap.),

skatteavdrag för preliminär skatt (10 kap.),

beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt (11 kap.),

skattetabeller (12 kap.),

Avd. V Särskild inkomstskatteredovisning

särskild inkomstskatteredovisning (13 kap.),

Avd. VI Uppgifts- och dokumentationsskyldighet

syftet med kontrolluppgifter (14 kap.),

kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst (15 kap.),

kontrolluppgift om intäkt och avdrag i inkomstslaget näringsverk- samhet (16 kap.),

kontrolluppgift om ränta och annan avkastning på fordringsrätter (17 kap.),

kontrolluppgift om ränteutgifter (18 kap.),

kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter (19 kap.),

– kontrolluppgift om avyttring av andelar i investeringsfonder (20 kap.),

kontrolluppgift om avyttring av fordringsrätter och andra delägar- rätter än andelar i investeringsfonder (21 kap.),

kontrolluppgift om vissa andra förhållanden (22 kap.),

kontrolluppgift om utländska förhållanden (23 kap.),

bestämmelser för alla kontrolluppgifter (24 kap.),

undantag från kontrolluppgiftsskyldighet (25 kap.),

skattedeklaration (26 kap.),

skalbolagsdeklaration (27 kap.),

preliminär deklaration (28 kap.),

deklarationsskyldighet för inkomst (29 kap.),

– vem som är deklarationsskyldig för inkomst (30 kap.),

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1297

– uppgifter som omfattas av deklarationsskyldigheten för inkomst

Prop. 2010/11:165

(31 kap.),

Bilaga 2

– när deklarationsskyldigheten för inkomst ska fullgöras (32 kap.),

 

– särskilda uppgifter (33 kap.),

 

– informationsuppgifter (34 kap.),

 

– periodiska sammanställningar (35 kap.),

 

– anstånd med att deklarera och lämna särskilda uppgifter (36 kap.),

 

– föreläggande (37 kap.),

 

– formkrav för lagens uppgiftsskyldigheter (38 kap.),

 

– dokumentationsskyldighet (39 kap.),

 

Avd. VII Ersättning för kostnader för biträde

ersättning för kostnader för biträde (40 kap.),

Avd. VIII Utredning och kontroll

Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera (41 kap.),

revision (42 kap.),

tillsyn över kassaregister och kontrollbesök (43 kap.),

Avd. IX Tvångsåtgärder

vite (44 kap.),

bevissäkring (45 kap.),

betalningssäkring (46 kap.),

Avd. X Undantag från kontroll

handlingar och uppgifter som inte får granskas (47 kap.),

Avd. XI Särskilda avgifter

förseningsavgift (48 kap.),

skattetillägg (49 kap.),

kontrollavgift (50 kap.),

befrielse från särskilda avgifter (51 kap.),

beslut om särskilda avgifter (52 kap.),

Avd. XII Beslut om skatter och avgifter

beslut om arbetsgivaravgifter, skatteavdrag, mervärdesskatt och punktskatt (53 kap.),

beslut om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (54 kap.),

beslut om preliminär skatt (55 kap.),

beslut om slutlig skatt (56 kap.),

skönsmässiga beslut om skatt (57 kap.),

beslut om undantag från skalbolagsbeskattning (58 kap.),

ansvar för skatter och avgifter (59 kap.),

beslut om befrielse från arbetsgivaravgifter, skatteavdrag, mervär- desskatt och punktskatt (60 kap.),

Avd. XIII Betalning och återbetalning av skatter och avgifter

skattekonton (61 kap.),

betalning av skatter och avgifter (62 kap.),

anstånd med betalning av skatter och avgifter (63 kap.),

återbetalning av skatter och avgifter (64 kap.),

ränta (65 kap.),

Avd. XIV Omprövning och överklagande

omprövning (66 kap.),

överklagande (67 kap.),

1298

Avd. XV Verkställighet

Prop. 2010/11:165

– besluts verkställbarhet (68 kap.),

Bilaga 2

verkställighet av beslut om tvångsåtgärder (69 kap.),

indrivning (70 kap.), och

övriga bestämmelser om verkställighet (71 kap.).

2 kap. Lagens tillämpningsområde

1 § Lagen gäller för skatt, dock inte skatt som tas ut enligt

1.kupongskattelagen (1970:624),

2.lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,

3.lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel,

4.lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

5.lagen (2004:629) om trängselskatt, och

6.vägtrafikskattelagen (2006:227).

2 § Lagen gäller också för avgifter enligt

1.begravningslagen (1990:1144),

2.lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

3.lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

4.lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,

5.socialavgiftslagen (2000:980), och

6.lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.

3 § Lagen gäller inte för skatt som ska tas ut enligt mervärdesskattelagen (1994:200) vid import av varor eller för punktskatt som ska betalas till Tullverket.

4 § Lagen gäller inte för punktskattepliktiga varor som

1.är omhändertagna med stöd av lagen (1998:506) om punktskatte- kontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energi- produkter, eller

2.omfattas av ett beslut om skatt enligt samma lag.

Om ett beslut som avses i första stycket upphävs, ska dock den här lagen anses ha varit tillämplig som om beslutet aldrig hade fattats.

5 § Lagen gäller inte heller för mervärdeskatt som ska redovisas och betalas enligt lagen (0000:000) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster från tredje land.

3 kap. Definitioner och förklaringar

Var finns definitioner och förklaringar?

1 § I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i lagen.

1299

Bestämmelser om betydelsen av följande termer och uttryck finns dessutom i nedan angivna paragrafer:

beslut om punktskatt i 53 kap. 1 och 5 §§ deklarationsombud i 6 kap. 4 § frisörverksamhet i 39 kap. 2 § granskningsledare i 45 kap. 2 § huvudinkomst i 11 kap. 3 § journalminne i 43 kap. 2 §

kassaregister i 39 kap. 2 § kontrollremsa i 43 kap. 2 § regelbunden ersättning i 11 kap. 2 § restaurangverksamhet i 39 kap. 2 § slutlig skatt i 56 kap. 5 och 6 §§

torg- och marknadshandel i 39 kap. 2 §.

Betydelsen framgår av någon annan lag

2 § Termer och uttryck som används i denna lag har samma betydelse och tillämpningsområden som i de lagar enligt vilka skatten eller avgiften bestäms. Det gäller dock inte om annat anges i denna lag.

Arbetsgivaravgifter

3 § Med arbetsgivaravgifter avses

1.arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980),

2.skatt enligt 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, och

3.avgift enligt 1 och 3 §§ lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.

Beskattningsår

4 § Vad som avses med beskattningsår framgår av följande uppställning:

__________________________________________________________

För

avses med beskattningsår

 

 

1. skatt enligt

beskattningsår enligt 1 kap. 13–

a) inkomstskattelagen

15 §§ inkomstskattelagen

(1999:1229),

 

b)lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

c)lagen (1990:661) om avkast- ningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1–5, och

d)lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader, samt avgift enligt

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1300

e) lagen

(2007:1398) om kom-

Prop. 2010/11:165

munal fastighetsavgift

Bilaga 2

2. skatt enligt lagen (1991:586)

det kalenderår då ersättningen be-

om särskild inkomstskatt för utom-

talas ut

lands bosatta

 

3. skatt

enligt mervärdesskat-

beskattningsår enligt 1 kap. 14 §

telagen (1994:200) som ska redo-

mervärdesskattelagen

visas för redovisningsperioder

 

4. annan mervärdesskatt

det kalenderår då den felaktiga de-

 

 

biteringen gjorts eller förvärvet

 

 

skett

5. punktskatt som ska redovisas

samma beskattningsår som i 1 kap.

för redovisningsperioder

14 § mervärdesskattelagen

6. annan punktskatt

det kalenderår då den skatteplik-

 

 

tiga händelsen inträffat

7. övriga skatter

det kalenderår som skatten ska be-

 

 

talas för

8. arbetsgivaravgifter och avgif-

det kalenderår som avgiften ska

ter som ingår i slutlig skatt

betalas för.

__________________________________________________________

Med beskattningsår för fysisk person avses dock i fråga om preliminär skatt alltid kalenderår.

Europeiska ekonomiska intressegrupperingar

5 § Det som sägs om handelsbolag gäller även europeiska ekonomiska intressegrupperingar.

Handling

6 § Med handling avses framställning i skrift eller bild och upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Hemortskommun

7 § Med hemortskommun avses den kommun där den fysiska personen var folkbokförd den 1 november året före beslutsåret.

För den som var bosatt eller stadigvarande vistades här i landet under någon del av beslutsåret, men som inte var folkbokförd här den 1 november föregående år, avses med hemortskommun den kommun där den fysiska personen först var bosatt eller stadigvarande vistades.

För den som på grund av väsentlig anknytning till Sverige är obe- gränsat skattskyldig, avses med hemortskommun den kommun som anknytningen var starkast till under året före beslutsåret.

1301

Juridisk person

8 § Med juridisk person avses också dödsbon och handelsbolag.

Mervärdesskatt

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

9 § Med mervärdesskatt och skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200) avses även belopp enligt 1 kap. 1 § tredje stycket samma lag och den som är skyldig att betala sådant belopp.

Överskjutande ingående mervärdesskatt

10 § Med överskjutande ingående mervärdesskatt avses den del av ingående mervärdesskatt som överstiger utgående mervärdesskatt.

Näringsverksamhet

11 § Med näringsverksamhet avses verksamhet av sådant slag att intäkter i verksamheten enligt bestämmelserna i 13 kap. inkomstskattelagen räknas till inkomstslaget näringsverksamhet för den som bedriver verksamheten eller, när verksamheten bedrivs av ett handelsbolag, för någon delägare i bolaget.

Punktskatt

12 § Med punktskatt avses skatt enligt

1.lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

2.lagen (1972:820) om skatt på spel,

3.lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,

4.lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

5.2 § första stycket 6 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

6.lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

7.lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

8.lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.,

9.lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

10.lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

11.lagen (1994:1776) om skatt på energi,

12.lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

13.lagen (1999:673) om skatt på avfall,

14.lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,

och

15.lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1302

Överskjutande punktskatt

Prop. 2010/11:165

 

Bilaga 2

13 § Med överskjutande punktskatt avses det belopp med vilket avdragen

överstiger skattens bruttobelopp.

 

Särskilda avgifter

 

14 § Förseningsavgift, skattetillägg

och kontrollavgift är särskilda

avgifter som ska tillfalla staten.

 

Verksamhetslokal

15 § Med verksamhetslokal avses utrymmen som huvudsakligen används i verksamhet som medför eller kan antas medföra bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som bedrivs av annan juridisk person än dödsbo.

Med verksamhetslokal likställs markområden, transportmedel, förvaringsplatser och andra utrymmen som disponeras eller kan antas disponeras i verksamheten.

Proportionalitetsprincipen

16 § Av proportionalitetsprincipen följer att beslut enligt denna lag får fattas bara om skälen för beslutet uppväger det intrång eller men i övrigt som beslutet innebär för den som beslutet gäller eller något annat motstående intresse.

Avd. II Företrädare

4 kap. Uppgifter som lämnas för någon annans räkning

1 § Om en uppgift lämnas av en behörig företrädare för en uppgifts- skyldig, anses uppgiften lämnad av den uppgiftsskyldige.

2 § Om en uppgift lämnas för en juridisk person, anses uppgiften lämnad av den juridiska personen, om det inte var uppenbart att uppgifts- lämnaren saknade behörighet att företräda den juridiska personen.

5 kap. Uppgiftsskyldiga företrädare

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om företrädare som ska lämna

 

uppgifter om och betala skatter och avgifter. Bestämmelserna ges i

 

följande ordning:

 

– ombud för en generalrepresentation (2 §),

1303

 

representant för ett enkelt bolag eller ett partrederi (3 §),

huvudman för en mervärdesskattegrupp (4 §), och

skatterepresentant för en utländsk försäkringsgivare (5 §).

Ombud för en generalrepresentation

2 § Om ett utländskt skadeförsäkringsföretag bedriver verksamhet i Sverige genom generalrepresentation, ska ett sådant ombud som avses i 1 kap. 12 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige fullgöra deklarations- skyldigheten och betala skatter och avgifter för verksamheten samt i övrigt företräda företaget i frågor som rör sådana skatter och avgifter.

Underlag för kontroll av skatteredovisningen ska finnas tillgängligt hos ombudet.

Representant för ett enkelt bolag eller ett partrederi

3 § Om en verksamhet bedrivs genom ett enkelt bolag eller ett partrederi, ska Skatteverket efter ansökan av samtliga delägare besluta att den av delägarna som dessa föreslår ska vara representant. Representanten ska redovisa och betala arbetsgivaravgifter, avdragen skatt, mervärdesskatt och punktskatt för verksamheten och i övrigt företräda bolaget eller partrederiet i frågor som rör sådan skatt.

Underlag för kontroll av skatteredovisningen ska finnas tillgängligt hos representanten.

Beslutet innebär inte att övriga delägare befrias från sina skyldigheter om representanten inte fullgör sina skyldigheter.

Huvudman för en mervärdesskattegrupp

4 § Om Skatteverket har beslutat att näringsidkare får bilda en mervärdesskattegrupp, ska den huvudman som verket utsett för gruppen enligt 6 a kap. 4 § mervärdesskattelagen (1994:200) redovisa och betala mervärdesskatt för den verksamhet som gruppen bedriver och i övrigt företräda gruppen i frågor som rör sådan skatt.

Underlag för kontroll av skatteredovisningen ska finnas tillgängligt hos grupphuvudmannen.

Skatterepresentant för en utländsk försäkringsgivare

5 § Om en utländsk försäkringsgivare inte bedriver sin verksamhet här i landet från en sekundäretablering enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige, ska den skatterepresentant som avses i 3 § andra stycket lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m. redovisa och betala skatt enligt den

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1304

lagen och i övrigt företräda försäkringsgivaren i frågor som rör sådan

Prop. 2010/11:165

skatt.

Bilaga 2

Underlag för kontroll av skatteredovisningen ska finnas tillgängligt hos

 

representanten.

 

6 kap. Ombud

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

– ombud för en utländsk företagare (2 och 3 §§), och

– deklarationsombud (4–8 §§).

I 38 kap. 4 § andra stycket 3 finns en bestämmelse om ombud för ett dödsbo.

Ombud för en utländsk företagare

2 § En utländsk företagare som är skattskyldig enligt mervärdesskatte- lagen (1994:200) ska företrädas av ett ombud som är godkänt av Skatteverket. Ombudet ska enligt fullmakt av företagaren svara för redovisningen av mervärdesskatt för den verksamhet som skattskyl- digheten omfattar och i övrigt företräda företagaren i frågor som gäller mervärdesskatt.

Underlag för kontroll av skatteredovisningen ska finnas tillgängligt hos ombudet.

3 § En utländsk företagare behöver inte utse ett ombud om Sverige har en särskild överenskommelse om ömsesidigt bistånd för indrivning av skattefordringar och utbyte av information i skatteärenden med det land där företagaren har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller sitt fasta etableringsställe eller är bosatt eller stadigvarande vistas. En sådan överenskommelse ska ha en räckvidd som är likartad med den som föreskrivs i

1.rådets förordning (EG) nr 1798/2003 av den 7 oktober 2003 om administrativt samarbete i fråga om mervärdesskatt och om upphävande av förordning (EEG) nr 218/92, samt

2.rådets direktiv 2008/55/EG av den 26 maj 2008 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som har avseende på vissa avgifter, tullar, skatter och andra åtgärder.

Deklarationsombud

Definition

4 § Ett deklarationsombud är en fysisk person som den deklarations- skyldige har utsett och som är godkänd av Skatteverket som ombud för den deklarationsskyldige.

1305

Ett deklarationsombuds behörighet

5 § Ett deklarationsombud får

1.deklarera elektroniskt,

2.ta del av de deklarations- och skattekontouppgifter som den deklarationsskyldige har direktåtkomst till,

3.komplettera deklarerade uppgifter, och

4.begära anstånd med att deklarera.

Om deklarationsombudet har utsetts av en utländsk företagare som är skyldig att utse ett ombud enligt 2 och 3 §§, får deklarationsombudet dock inte företräda företagaren i frågor som gäller mervärdesskatt.

Vem kan godkännas som deklarationsombud?

6 § Skatteverket ska godkänna ett deklarationsombud om han eller hon kan antas vara lämplig för uppdraget.

Vid bedömningen av ett deklarationsombuds lämplighet ska Skatte- verket särskilt beakta om ombudet

1.kan antas ha de kunskaper och erfarenheter som ett deklarations- ombud behöver med hänsyn till redovisnings- och skattefrågornas art,

2.har dömts för brott i näringsverksamhet eller annan ekonomisk brottslighet,

3.har visat sig oskicklig eller annars olämplig att ha hand om redovisning av skatter eller avgifter till det allmänna, eller

4.saknar fast adress eller annars lever under sådana omständigheter att han eller hon kan antas vara svår att nå eller ha svårt att fullgöra sitt uppdrag.

Om den deklarationsskyldige begär det, ska godkännandet begränsas till en viss tid.

7 § Den som är underårig, är i konkurs, har näringsförbud eller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken får inte vara deklarations- ombud.

Återkallelse

8 § Skatteverket ska återkalla ett godkännande som deklarationsombud om

1.ombudet eller den deklarationsskyldige begär det,

2.uppdraget har upphört att gälla, eller

3.det har visat sig att ombudet inte är lämplig för uppdraget.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1306

Avd. III Registrering

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

7 kap. Registrering

Vem ska registreras?

1 § Skatteverket ska registrera

1.den som är skyldig att göra skatteavdrag,

2.den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter,

3.den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200), med undantag för den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana varor som anges i 2 a kap. 3 § första stycket 1 och 2 samma lag,

4.den som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

5.den som gör sådant gemenskapsinternt förvärv som är undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 30 d § första stycket mervärdesskattelagen,

6.den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

7.den som är skattskyldig och redovisningsskyldig enligt lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

8.den som är skattskyldig enligt

a)lagen (1972:820) om skatt på spel,

b)4 § första stycket 1 lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,

c)lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel,

d)lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m.,

e)lagen (1991:1482) om lotteriskatt,

f)10, 13 eller 15 § eller 16 § första stycket eller 38 § 1 lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

g)9, 12, 14 eller 15 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

h)4 kap. 3, 6, 8 eller 9 §, 12 § första stycket 1 eller 14 § eller 11 kap. 5 § första stycket 1 eller 2 lagen (1994:1776) om skatt på energi,

i)lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus,

j)lagen (1999:673) om skatt på avfall,

k)lagen (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer,

eller

l)lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m., och

9. den som är skyldig att använda kassaregister enligt 39 kap. 4–6 §§. Om den som ska registreras enligt första stycket har en företrädare

enligt 5 kap. ska dock företrädaren registreras i stället.

Anmälan för registrering

2 § Den som avser att bedriva näringsverksamhet och som ska registreras ska anmäla sig för registrering hos Skatteverket innan näringsverk- samheten påbörjas eller övertas.

Den som driver flera verksamheter som medför skattskyldighet för mervärdesskatt, ska göra en anmälan för varje verksamhet.

1307

Den vars verksamhet är yrkesmässig bara enligt 4 kap. 3 § första stycket 1 eller 2 och andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200) och som ska redovisa mervärdesskatten för beskattningsår, ska anses ha fullgjort anmälningsskyldigheten genom att lämna en skattedeklaration.

3 § Om den som ska anmäla sig för registrering är skyldig att använda kassaregister, ska anmälan innehålla uppgift om de kassaregister som finns i verksamheten.

4 § Om en uppgift som ligger till grund för registreringen ändras, ska den som är registrerad underrätta Skatteverket om ändringen inom två veckor.

Föreläggande

5 § Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sina skyldigheter enligt 2–4 §§ att fullgöra dem eller att lämna uppgifter som verket behöver för att avgöra om någon sådan skyldighet finns.

Avregistrering

6 § Skatteverket får avregistrera den som inte längre ska vara registrerad. Om den som inte längre ska vara registrerad begär det, ska Skatteverket besluta om avregistrering.

Om den som inte längre bedriver näringsverksamhet begär att få bli avregistrerad, får Skatteverket besluta att registreringen ska bestå till dess att avvecklingen av verksamheten har slutförts.

Avd. IV Preliminär skatt

8 kap. Preliminärskattesystemets grunder

1 § Preliminär skatt ska betalas för beskattningsåret med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten för samma år.

2 § Den preliminära skatten ska betalas enligt särskild debitering (F-skatt eller särskild A-skatt) eller genom skatteavdrag (A-skatt).

Bestämmelser om beslut om debitering av preliminär skatt och beslut om preliminär A-skatt finns i 55 kap.

3 § F-skatt ska betalas av den som är godkänd för F-skatt.

Av 10 kap. framgår att skatteavdrag i vissa fall ska göras även för den som är godkänd för F-skatt.

4 § Skatteavdrag ska göras av den som betalar ut ersättning för arbete, ränta eller utdelning enligt bestämmelserna i 10 kap.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1308

5 § Särskild A-skatt ska betalas av den skattskyldige om Skatteverket har

Prop. 2010/11:165

beslutat det.

Bilaga 2

Skatteverket får besluta om särskild A-skatt för den som inte är

 

godkänd för F-skatt, om överensstämmelsen mellan den preliminära

 

skatten och den beräknade slutliga skatten därigenom kan antas bli bättre

 

än om bara skatteavdrag görs.

 

9 kap. Godkännande för F-skatt

Förutsättningarna för godkännande

1 § Den som uppger sig bedriva eller ha för avsikt att bedriva näringsverksamhet i Sverige ska efter ansökan godkännas för F-skatt.

Beslut om godkännande för F-skatt ska dock inte fattas, om

1.det finns skälig anledning att anta att näringsverksamhet varken bedrivs eller kommer att bedrivas,

2.ansökan bara grundar sig på en delägares intäkter från ett handels- bolag, eller

3.den sökande eller någon som ska prövas enligt 2 §

a)inom de senaste två åren har brutit mot villkor som har meddelats enligt 3 § eller på annat sätt missbrukat ett godkännande för F-skatt och missbruket inte är obetydligt,

b)inte har redovisat eller betalat skatter eller avgifter enligt denna lag eller motsvarande utländska skatter eller avgifter i en utsträckning som inte är obetydlig,

c)inte har följt ett föreläggande att deklarera inkomst eller lämna sådana särskilda uppgifter som avses i 33 kap. 4 §, eller bara har lämnat eller godkänt så bristfälliga uppgifter att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för beskattning,

d)har näringsförbud, eller

e)är i konkurs.

Om det finns särskilda skäl, får beslut om godkännande för F-skatt fattas trots att det enligt andra stycket 3 finns hinder mot godkännande.

2 § Prövningen enligt 1 § andra stycket 3 ska

1.om den sökande är ett fåmansföretag även avse företagsledare i företaget och andra fåmansföretag som han eller hon är eller under de senaste två åren har varit företagsledare i, och

2.om den sökande är eller under de senaste två åren har varit företagsledare i fåmansföretag även avse företaget.

Prövningen av fåmansföretaget ska bara avse missförhållanden som kan hänföras till företagsledaren.

Det som sägs i första och andra styckena om fåmansföretag gäller också fåmanshandelsbolag.

1309

F-skatt med villkor

Prop. 2010/11:165

3 § Skatteverket får besluta att ett godkännande för F-skatt för en fysisk

Bilaga 2

 

person ska förenas med villkoret att det bara får åberopas i personens

 

näringsverksamhet.

 

Skatteverket får besluta att ett godkännande för F-skatt som inte har

 

förenats med villkor enligt första stycket ska bytas ut mot ett godkän-

 

nande med sådant villkor.

 

Återkallelse av godkännande för F-skatt

 

4 § Skatteverket ska återkalla ett godkännande för F-skatt om

 

1.innehavaren begär det, eller

2.förutsättningarna för godkännande för F-skatt inte är uppfyllda enligt 1 § andra stycket.

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket avstå från återkallelse enligt första stycket 2.

10 kap. Skatteavdrag för preliminär skatt

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

skyldighet att göra skatteavdrag (2 §),

huvudregeln för skatteavdrag från ersättning för arbete (3 §),

undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ersättning för arbete (4–12 §§),

anmälningsskyldighet för utbetalare (13 §),

huvudregeln för skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkast- ning (14 §),

undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ränta och utdelning (15–17 §§),

skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag (18 §),

återbetalning av skatteavdrag (19 §), och

föreläggande att göra och lämna uppgift om skatteavdrag (20 §).

Skyldighet att göra skatteavdrag

2 § Den som betalar ut ersättning för arbete, ränta eller utdelning som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen (1999:1229) ska göra skatte- avdrag enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Skatteavdrag ska göras vid varje tillfälle då utbetalning sker.

Skatteavdrag ska göras från ersättning för arbete – huvudregeln

3 § Skatteavdrag ska göras från kontant ersättning för arbete.

 

Som ersättning för arbete räknas i denna lag även

1310

 

1. pension,

Prop. 2010/11:165

2. livränta som inte är ersättning för avyttrade tillgångar,

Bilaga 2

3.ersättning på grund av sjuk- eller olycksfallsförsäkring som tecknats

isamband med tjänst om ersättningen inte utgör livränta,

4.engångsbelopp på grund av personskada,

5.sjukpenning och annan ersättning som avses i 11 kap. 24, 30, 31, 34 och 36 §§ samt 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229),

6.ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för intrång i närings- verksamhet,

7.undantagsförmåner och sådant periodiskt understöd eller sådan liknande periodisk utbetalning som givaren enligt inkomstskattelagen ska dra av i inkomstslaget näringsverksamhet,

8.behållning på pensionssparkonto som ska avskattas enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen på grund av att pensionssparavtalet har upphört att gälla eller att behållningen tagits i anspråk vid utmätning, konkurs eller ackord,

9.ersättning för ökade levnadskostnader som lämnas vid sådan tjänsteresa som avses i 12 kap. 6 § inkomstskattelagen, till den del ersättningen överstiger

a) de schablonbelopp som anges i 12 kap. 6 a, 10–15, 17 och 21 §§ inkomstskattelagen, eller

b) den faktiska utgiften när det gäller kostnad för logi,

10.andra ersättningar för kostnader i tjänsten än de som avses i 9, till den del ersättningen avser kostnader som det är uppenbart att mottagaren inte får dra av vid beskattningen, och

11.annan kontant ersättning som betalas ut med anledning av tjänsten.

Undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ersättning för arbete

Begränsade belopp

4 § Skatteavdrag ska inte göras, om

1.ersättningen är mindre än 100 kronor,

2.det kan antas att det som utbetalaren sammanlagt kommer att betala ut till mottagaren under kalenderåret är mindre än 1 000 kronor,

3.det kan antas att det som utbetalaren sammanlagt kommer att betala ut till mottagaren under kalenderåret är mindre än 10 000 kronor och

a) utbetalaren är en fysisk person eller ett dödsbo,

b) ersättningen inte utgör utgift i en näringsverksamhet som utbetalaren bedriver,

c) utbetalaren och mottagaren inte har kommit överens om att skatte- avdrag ska göras från ersättningen, samt

d) det inte är fråga om sådan ersättning till en förmyndare, god man eller förvaltare som avses i 12 kap. 16 § föräldrabalken, eller

4.ersättningen betalas ut till en idrottsutövare av en sådan ideell förening som avses i 7 kap. 7 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) och som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet och det kan antas att det som föreningen sammanlagt

1311

kommer att betala ut under kalenderåret är mindre än ett halvt pris- basbelopp.

Vissa ersättningar och betalningsmottagare

5 § Skatteavdrag ska inte göras från

1.ersättning som ett handelsbolag betalar ut till en delägare i bolaget,

2.sjukpenning eller annan ersättning som avses i 15 kap. 8 § inkomst- skattelagen (1999:1229), till mottagare som har debiterats preliminär skatt för beskattningsåret, eller

3.ersättning till staten, landsting, kommuner eller kommunalförbund.

6 § Skatteavdrag från ersättning som betalas ut till utländska juridiska personer ska bara göras om ersättningen betalas ut för näringsverksamhet som mottagaren bedriver från ett fast driftställe i Sverige.

7 § Om ersättning omfattas av ett beslut om särskild inkomst- skatteredovisning och utbetalaren känner till beslutet, ska skatteavdrag inte göras enligt bestämmelserna i detta kapitel utan enligt bestämmel- serna i 13 kap.

Beslut om befrielse från skatteavdrag

8 § Skatteverket får besluta att skatteavdrag inte ska göras från en viss ersättning för arbete om

1.ersättningen betalas ut till någon som inte är skattskyldig för den i Sverige och överenskommelse inte har träffats med den stat där ersättningen ska beskattas om att skatteavdrag ska göras här i landet, eller

2.skatteavdraget, med hänsyn till den skattskyldiges inkomst- eller anställningsförhållanden eller av andra särskilda skäl, skulle medföra avsevärda besvär för utbetalaren.

9 § Skatteverket får besluta att skatteavdrag inte ska göras från ersättning till en mottagare som

1.är obegränsat skattskyldig här i landet men utför arbete i en annan stat som Sverige har träffat överenskommelse med för undvikande av att preliminär skatt tas ut i mer än en av staterna, eller

2.är bosatt i en sådan stat som anges i 1 men utför arbete här i landet. Första stycket gäller bara om avdrag för preliminär skatt på grund av

arbetet görs i den andra staten.

Mottagare som är godkänd för F-skatt

10 § Skatteavdrag ska inte göras, om den som tar emot ersättning för arbete är godkänd för F-skatt antingen när ersättningen bestäms eller när den betalas ut.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1312

Om mottagaren är godkänd för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 §,

Prop. 2010/11:165

gäller första stycket bara om godkännandet åberopas skriftligen.

Bilaga 2

11 § Den som betalar ut ersättning för arbete får godta en uppgift om

 

godkännande för F-skatt från mottagaren om den lämnas i en handling

 

som upprättas i samband med uppdraget och som innehåller nödvändiga

 

identifikationsuppgifter.

 

Om utbetalaren känner till att en uppgift om godkännande för F-skatt

 

är oriktig, får den inte godtas.

 

12 § Även om mottagaren är godkänd för F-skatt, ska skatteavdrag göras

 

från ersättning från semesterkassa samt från pension, sjukpenning och

 

annan ersättning som avses i 3 § andra stycket.

 

Anmälningsskyldighet för utbetalare

13 § Om skatteavdrag inte ska göras enligt 10 eller 11 § på grund av godkännande för F-skatt och det är uppenbart att den som utför arbetet är att anse som anställd hos utbetalaren, ska utbetalaren skriftligen anmäla detta till Skatteverket. Anmälan ska göras senast den dag då arbetsgivar- deklaration ska lämnas för den redovisningsperiod då utbetalningen gjordes.

I 59 kap. 7–9 §§ finns bestämmelser om ansvar för den som inte gör anmälan enligt första stycket.

Skatteavdrag ska göras från ränta, utdelning och annan avkastning – huvudregeln

14 § Skatteavdrag ska göras från sådan ränta och utdelning som lämnas i pengar och som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17 eller 19 kap.

Skatteavdrag ska också göras från sådan annan avkastning som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17 kap. 1 § andra stycket eller 19 kap. 1 § andra stycket, om avkastningen betalas ut tillsammans med ränta eller utdelning som avses i första stycket.

Undantag från skyldigheten att göra skatteavdrag från ränta och utdelning

15 § Skatteavdrag ska inte göras från ränta eller utdelning

1.till fysiska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige,

2.som enligt skatteavtal är helt undantagen från beskattning i Sverige,

eller

3. som ett utländskt företag ska lämna kontrolluppgift om enligt

23 kap. 5 §.

 

16 § Skatteavdrag ska inte göras från ränta

 

1. på ett konto, om räntan är mindre än 100 kronor,

1313

 

2. på ett förfogarkonto som avses i 17 kap. 6 § andra stycket, om räntan

Prop. 2010/11:165

är mindre än 1 000 kronor,

Bilaga 2

3.på ett konto för klientmedel, eller

4.som betalas ut tillsammans med ett annat belopp, om utbetalaren inte vet hur stor del av utbetalningen som utgör ränta och därför ska redovisa hela beloppet i kontrolluppgift enligt 17 kap. 5 § andra stycket.

Skatteavdrag ska inte heller göras från räntekompensation som för- värvaren av en fordringsrätt eller delägarrätt betalar till överlåtaren för intjänad ränta som ännu inte ska betalas ut.

17 § Skatteavdrag ska inte göras från utdelning

1.på aktier i ett svenskt aktiebolag som inte är avstämningsbolag enligt 1 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551) eller 3 kap. 8 § försäkrings- rörelselagen (1982:713), eller

2.på andelar i en svensk ekonomisk förening.

Skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag

18 § Den som betalar ut ersättning för arbete ska vid varje utbetalnings- tillfälle lämna mottagaren uppgift om skatteavdragets belopp.

Återbetalning av skatteavdrag

19 § Om den för vars räkning skatteavdrag har gjorts kan visa att ett avdrag har gjorts med för högt belopp och beloppet ännu inte har betalats in till Skatteverket, ska den som har gjort skatteavdraget skyndsamt betala tillbaka mellanskillnaden mot kvitto.

Återbetalning som grundas på ett beslut om preliminär A-skatt i samband med konkurs eller utmätning ska göras till konkursboet respek- tive Kronofogdemyndigheten.

Föreläggande att göra eller lämna uppgift om skatteavdrag

20 § Skatteverket får förelägga den som inte fullgör sin skyldighet att göra skatteavdrag eller att lämna uppgift till mottagaren om skatte- avdragets belopp, att fullgöra sin skyldighet.

11 kap. Beräkning av skatteavdrag för preliminär skatt

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

definitioner (2 och 3 §§),

underlag för beräkning av skatteavdrag från ersättning för arbete (4– 15 §§),

– skatteavdrag från ersättning för arbete till en fysisk person (16–

 

23 §§),

 

– skatteavdrag från ersättning för arbete till en juridisk person (24 §),

1314

 

– skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning (25 och

Prop. 2010/11:165

26 §§), och

Bilaga 2

– skyldighet att följa och visa upp beslut (27 §).

 

Definitioner

2 § Med regelbunden ersättning avses sådan ersättning för arbete till en fysisk person som avser en bestämd tidsperiod och betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen.

3 § Med huvudinkomst avses sådan regelbunden ersättning till en fysisk person som utgör dennes huvudsakliga ersättning för arbete.

Detsamma gäller ersättning som inte är regelbunden men som betalas ut tillsammans med huvudinkomst.

Underlag för beräkning av skatteavdrag från ersättning för arbete

4 § I underlaget för beräkning av skatteavdrag ska det ingå

1.kontant ersättning för arbete som en utbetalare ska göra skatteavdrag från enligt 10 kap.,

2.värdet av förmåner som

a)ges ut av utbetalaren, och

b)är skattepliktiga enligt inkomstskattelagen (1999:1229), samt

3. ersättning som enligt 7 § anses utgiven av utbetalaren, om skatte- avdrag enligt 10 kap. skulle ha gjorts från motsvarande ersättning som ges ut direkt av utbetalaren.

I 12–15 §§ finns bestämmelser om nedsättning av underlaget.

Förmån av personaloptioner

5 § En sådan förmån att i framtiden förvärva värdepapper som avses i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska anses ut- given av den i vars tjänst rättigheten har förvärvats.

Rabatt, bonus eller annan förmån

6 § Rabatt, bonus eller annan förmån som ges ut på grund av kundtrohet eller liknande, ska anses utgiven av den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för förmånen.

Ersättning från utlandet som har sin grund i en anställning i Sverige

7 § En ersättning eller en annan förmån än som avses i 5 § som har getts ut av en fysisk person som är bosatt utomlands eller av en utländsk

1315

juridisk person, ska anses utgiven av den hos vilken mottagaren är anställd i Sverige om

1.ersättningen eller förmånen kan anses ha sin grund i anställningen,

och

2.det inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren av förmånen eller ersättningen och mottagaren.

När ska förmånerna och ersättningarna beaktas?

8 § En förmån som avses i 5 § ska räknas med i underlaget då rättigheten utnyttjas eller överlåts, dock senast när utgivaren får kännedom om det.

Förmåner och ersättningar som avses i 6 och 7 §§ ska räknas med i underlaget först när den som ska anses som utgivare har fått kännedom om dem.

Värdering av förmåner

9 § Förmåner ska värderas enligt bestämmelserna i 61 kap. 2–17 a §§ inkomstskattelagen (1999:1229) om inte annat följer av 10 eller 11 §.

10 § Värdet av förmån av bostad här i landet som inte är semesterbostad eller bostad som avses i 61 kap. 3 a § inkomstskattelagen (1999:1229) ska beräknas enligt sådana värdetabeller som avses i 2 kap. 10 a § 1 socialavgiftslagen (2000:980).

Om Skatteverket har bestämt värdet av en bostadsförmån vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 10 c § social- avgiftslagen, ska detta värde användas.

11 § Om Skatteverket har bestämt värdet av en bil- eller kostförmån vid beräkning av underlag för arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. 10 b § socialavgiftslagen (2000:980), ska detta värde användas.

Hemresor

12 § Om en utbetalare begär det får Skatteverket besluta att underlaget för beräkning av skatteavdrag ska bestämmas utan hänsyn till förmån av fri hemresa eller ersättning för kostnad för hemresa med allmänna kommunikationer.

Första stycket gäller bara till den del förmånen eller ersättningen inte överstiger det belopp som får dras av enligt 12 kap. 24 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Inställelseresor

13 § Underlaget för beräkning av skatteavdrag ska bestämmas utan hänsyn till förmån av fri resa inom Europeiska ekonomiska samarbets-

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1316

området i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning

Prop. 2010/11:165

eller uppdrag eller till ersättning för kostnader för sådan resa.

Bilaga 2

Förmån av hushållsarbete

14 § Underlaget för beräkning av skatteavdrag ska bestämmas utan hänsyn till förmån av hushållsarbete enligt 67 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) om den som utfört arbetet när avtalet om arbetet träffas eller när ersättningen betalas ut

1.är godkänd för F-skatt, eller

2.har en sådan handling om motsvarande kontroll som avses i 67 kap. 17 § inkomstskattelagen.

Första stycket gäller bara förmån upp till ett värde av 100 000 kronor per beskattningsår.

Avdrag för utgifter i arbetet

15 § Avdrag för utgifter i arbetet får göras om

1.den som tar emot ersättningen är en fysisk person som får dra av utgifterna vid beskattningen, och

2.utgifterna kan beräknas uppgå till minst 10 procent av mottagarens ersättning från utbetalaren under beskattningsåret.

Utgifterna ska beräknas enligt sådan schablon som avses i 2 kap. 21 § tredje stycket socialavgiftslagen (2000:980). Om Skatteverket har bestämt hur utgifterna ska beräknas enligt 2 kap. 21 § fjärde stycket socialavgiftslagen, ska denna beräkning användas.

Skatteavdrag från ersättning för arbete till en fysisk person

16 § Från ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person ska skatteavdrag göras enligt beslut om preliminär A-skatt. Ett beslut om att skatteavdrag ska göras enligt skattetabell ska dock inte tillämpas i de fall som avses i 20 §.

Av 21 och 22 §§ framgår att ett förhöjt skatteavdrag ska göras i vissa fall.

Under januari får skatteavdrag göras enligt den skattetabell som senast tillämpats under det föregående beskattningsåret.

Allmän eller särskild skattetabell?

17 § Skatteavdrag ska, om inte annat föreskrivs i 18 eller 19 §, göras enligt en allmän skattetabell om ersättningen är mottagarens huvud- inkomst. Om ersättningen inte är regelbunden, ska skatteavdrag dock göras enligt en särskild skattetabell för engångsbelopp.

1317

18 § Skatteavdrag ska göras enligt en särskild skattetabell för sjuk- penning m.m., om ersättningen för arbete är sådan som avses i 11 kap. 24, 30 eller 31 § eller 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Första stycket gäller inte om ersättningen är vårdbidrag enligt lagen (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag.

19 § Skatteavdrag ska göras enligt en särskild skattetabell för sjömän om ersättningen är sjöinkomst och mottagarens huvudinkomst. Om ersätt- ningen inte är regelbunden, ska dock skatteavdrag göras enligt en särskild skattetabell för engångsbelopp.

Skatteavdrag med 30 procent

20 § Från ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person ska skatteavdrag göras med 30 procent av underlaget, om ersättningen

1.inte är mottagarens huvudinkomst och inte heller sådan sjukpenning m.m. som avses i 18 §,

2.avser arbete som är avsett att pågå kortare tid än en vecka,

3.avser arbete som redovisas i en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 5 §, eller

4.är sådan som avses i 10 kap. 12 § och mottagaren är godkänd för F-skatt.

Obligatorisk förhöjning av skatteavdraget

21 § Ett förhöjt skatteavdrag ska göras från ersättning för arbete till en fysisk person om

1.utbetalaren inte har inhämtat uppgift från Skatteverket om vilket skatteavdrag som ska göras,

2.den som ska ta emot ersättningen inte har visat upp ett beslut om preliminär A-skatt trots att utbetalaren begärt det, och

3.ersättningen är mottagarens huvudinkomst.

Ett förhöjt skatteavdrag ska göras enligt den skattetabell som närmast motsvarar skattesatsen för kommunal inkomstskatt för den ort där utbetalaren har sitt kontor eller där ersättningen i annat fall betalas ut, ökat med 10 procent av avdraget enligt tabellen.

Frivillig förhöjning av skatteavdraget

22 § Om den som tar emot ersättning för arbete begär det, ska utbetalaren göra ett förhöjt skatteavdrag från huvudinkomst. Utbetalaren ska göra avdrag med det begärda beloppet senast från och med det första utbetalningstillfälle som infaller två veckor efter begäran.

Utbetalaren får inte göra skatteavdrag enligt första stycket om Skatteverket har omprövat ett beslut om preliminär A-skatt på begäran av ett konkursbo eller Kronofogdemyndigheten enligt 66 kap. 14 §.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1318

Skatteavdrag från förskott

23 § Skatteavdrag från ersättning för arbete som betalas ut i form av förskott, ska beräknas till så stor del av skatteavdraget på hela ersättningen som det utbetalda beloppet utgör av hela ersättningen.

Om hela ersättningen inte är känd när förskottet betalas ut, ska skatteavdraget beräknas som om förskottet utgör hela ersättningen för den aktuella tidsperioden.

När resterande belopp betalas ut, ska skatteavdrag göras med åter- stående del av det sammanlagda avdraget för hela ersättningen.

Skatteavdrag från ersättning för arbete till en juridisk person

24 § Från ersättning för arbete som betalas ut till en juridisk person ska skatteavdrag göras med 30 procent av underlaget om inte Skatteverket har beslutat om en särskild beräkningsgrund.

Skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning

25 § Skatteavdrag från ränta, utdelning och annan avkastning som avses i 10 kap. 14 § ska göras med 30 procent om inte annat följer av ett beslut om särskild beräkningsgrund eller 26 §.

26 § Skatteavdrag från ränta eller utdelning på utländska värdepapper ska göras med så stort belopp att det tillsammans med den skatt som dras av i utlandet uppgår till 30 procent av räntan eller utdelningen.

Skyldighet att följa och visa upp beslut

27 § En utbetalare ska följa ett beslut om särskild beräkningsgrund enligt 55 kap. 9 § senast två veckor efter det att utbetalaren fick del av det. Detsamma gäller ett beslut om omprövning av beslut om preliminär A-skatt.

Om ett beslut om särskild beräkningsgrund meddelas efter den 18 januari beskattningsåret, ska den som beslutet avser genast visa upp det för den som ska göra skatteavdraget. Skyldigheten att visa upp ett sådant beslut gäller oberoende av när det meddelas om beslutet avser en juridisk person.

12 kap. Skattetabeller

1 § Allmänna och särskilda skattetabeller ska fastställas för varje kalenderår enligt bestämmelserna i detta kapitel.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1319

Allmänna skattetabeller

Prop. 2010/11:165

2 § De allmänna skattetabellerna ska ange skatteavdraget

Bilaga 2

på olika

inkomstbelopp, beräknade för en månad eller kortare tid.

 

3 § De allmänna skattetabellerna ska grundas på att

1.inkomsten är oförändrad under året,

2.mottagaren bara kommer att beskattas för den inkomst som anges i tabellen,

3.mottagaren inte ska betala någon annan skatt eller avgift än

a)kommunal inkomstskatt,

b)statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster,

c)begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),

d)avgift enligt lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, och

e)avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,

4. mottagaren inte kommer att medges något annat avdrag än grund- avdrag vid beskattningen, och

5. mottagaren kommer att medges skattereduktion för arbetsinkomst och allmän pensionsavgift enligt 67 kap. 4–9 §§ inkomstskattelagen (1999:1229).

Av tabellerna ska också skatteavdraget framgå

1. för den som inte är skyldig att betala allmän pensionsavgift, och

2. för den som inte har rätt till skattereduktion för arbetsinkomst enligt 67 kap. 4–9 §§ inkomstskattelagen.

Särskilda skattetabeller

4 § De särskilda skattetabellerna för sjukpenning m.m. ska för olika sjukpenninggrundande inkomster enligt 3 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring ange det skatteavdrag som ska göras från en viss ersättning uttryckt i procent. I övrigt gäller 3 § första stycket.

5 § De särskilda skattetabellerna för sjömän ska grundas på att den skattskyldige har rätt till sjöinkomstavdrag enligt 64 kap. inkomst- skattelagen (1999:1229) och skattereduktion enligt 67 kap. 3 § samma lag. I övrigt gäller bestämmelserna i 3 §.

6 § De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp ska för olika års- inkomster ange det skatteavdrag som ska göras från ett visst engångsbelopp uttryckt i procent. Tabellerna ska grundas på en för landet genomsnittlig sammanlagd skatte- och avgiftssats.

1320

Avd. V Särskild inkomstskatteredovisning

13 kap. Särskild inkomstskatteredovisning

Beslut om särskild inkomstskatteredovisning

1 § Skatteverket beslutar om skatt för en fysisk person ska redovisas och betalas enligt bestämmelserna för skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (särskild inkomstskatte- redovisning). I ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning ska Skatteverket ange om

1.utbetalaren av den skattepliktiga ersättningen ska göra skatteavdrag enligt 3 §, och

2.mottagaren har inkomster som är undantagna från skatteplikt.

2 § Om Skatteverket har beslutat om särskild inkomstskatteredovisning, ska den som beslutet gäller genast visa upp beslutet för utbetalaren.

Skatteavdrag för särskild inkomstskatt

3 § En utbetalare som är hemmahörande i Sverige och som betalar ut kontant ersättning som är skattepliktig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska göra skatteavdrag för sådan skatt om

1.Skatteverket i ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning har angett att skatteavdrag ska göras, och

2.utbetalaren känner till beslutet.

4 § I fråga om skatteavdrag för särskild inkomstskatt för utomlands bosatta gäller bestämmelserna om

1.befrielse från skatteavdrag i 10 kap. 9 § första stycket 2 och andra stycket,

2.skyldighet att lämna uppgift om skatteavdrag i 10 kap. 18 §, och

3.värdering av förmåner vid beräkning av underlag för skatteavdrag i 11 kap. 9–11 §§.

När ska den skattskyldige redovisa och betala in skatten?

5 § Om utbetalaren är hemmahörande i utlandet, ska den som tar emot ersättning som är skattepliktig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta redovisa och betala skatten.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1321

Avd. VI Uppgifts- och dokumentationsskyldighet

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

14 kap. Syftet med kontrolluppgifter

1 § Kontrolluppgifter ska lämnas för andra än uppgiftslämnaren själv till ledning för

1. bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt

a)inkomstskattelagen (1999:1229),

b)lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

c)lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1–5 och 7–9 nämnda lag,

d)lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

e)lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

f)lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

2. bestämmande av

a)skatt enligt lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

b)avgift enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

c)egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),

3.registrering av skatteavdrag,

4.skattereduktion,

5.beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,

6.beskattning enligt

a)lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

b)lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., och

7. beskattning utomlands.

15 kap. Kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

skyldighet att lämna kontrolluppgift (2 §),

för vem och av vem kontrolluppgift ska lämnas (3–7 §§),

undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift (8 §),

kontrolluppgiftens innehåll (9–11 §§), och

värdering av ersättningar och förmåner (12 §).

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

2 § Kontrolluppgift ska lämnas om utgiven ersättning och förmån som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst. Kontrolluppgift ska inte lämnas om ersättningen eller förmånen är skattefri av någon annan anledning än förhållanden hos mottagaren.

Som utgiven ersättning räknas även

1. behållning på pensionssparkonto som ska skattas av i inkomstslaget tjänst enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen (1999:1229), och

1322

2. belopp som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst och som enligt en

Prop. 2010/11:165

bestämmelse i inkomstskattelagen eller någon annan lag ska anses som

Bilaga 2

utbetalt.

 

I 22 kap. 10 och 11 §§ finns bestämmelser om skyldighet att lämna

 

kontrolluppgift om omständigheter som medför eller kan medföra

 

avskattning i inkomstslaget tjänst av pensionsförsäkring eller av sådana

 

avtal om tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkring.

 

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

För vem ska kontrolluppgift lämnas?

3 § Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

Den som ska lämna kontrolluppgift – huvudregeln

4 § Kontrolluppgift ska lämnas av den som har gett ut ersättningen eller förmånen.

Förmån av personaloptioner

5 § Kontrolluppgift om sådan förmån av personaloptioner som avses i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska lämnas av den i vars tjänst rättigheten har förvärvats.

Rabatt, bonus eller annan förmån

6 § Om ersättningen eller förmånen utgörs av rabatt, bonus eller annan förmån som har getts ut på grund av kundtrohet eller liknande, ska kontrolluppgift lämnas av den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för ersättningen eller förmånen.

Ersättning från utlandet som har sin grund i en anställning i Sverige

7 § Om en ersättning eller en annan förmån än som avses i 5 § har getts ut av en fysisk person som är bosatt utomlands eller av en utländsk juridisk person, ska kontrolluppgift lämnas av den hos vilken mottagaren är anställd i Sverige om

1.ersättningen eller förmånen kan anses ha sin grund i anställningen,

och

2.det inte finns något anställningsförhållande mellan utgivaren av ersättningen eller förmånen och mottagaren.

1323

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

8 § Kontrolluppgift behöver inte lämnas om

1. sådan ersättning eller förmån för arbete som en fysisk person eller ett dödsbo har gett ut, under förutsättning att

a)ersättningen eller förmånen inte motsvarar en utgift i en närings- verksamhet,

b)skatteavdrag inte har gjorts, och

c) det som mottagaren har fått sammanlagt haft ett lägre värde än 1 000 kronor för hela året,

2. sådan ersättning eller förmån för arbete som har getts ut i annat fall än som avses i 1, under förutsättning att

a)det som mottagaren har fått sammanlagt haft ett lägre värde än 100 kronor för hela året, och

b)skatteavdrag inte har gjorts, eller

3. ersättning eller förmån som har redovisats i en förenklad arbets- givardeklaration.

Kontrolluppgiftens innehåll

9 § I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

1.värdet av den ersättning eller förmån som har getts ut,

2.den tid ersättningen eller förmånen avser, om den bara avser del av

året,

3.antalet dagar med sjöinkomst samt på vilket fartyg och i vilket fartområde tjänstgöringen ägt rum,

4.om Skatteverket har bestämt värdet av en förmån enligt 2 kap. 10 b eller 10 c § socialavgiftslagen (2000:980),

5.om ersättningen ges ut på grund av tjänstepensionsförsäkring eller sådant avtal om tjänstepension som avses i 28 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229), samt

6.arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer m.m., om ett sådant har tilldelats.

Om kontrolluppgiften avser en ersättning med ett sådant engångs- belopp på grund av personskada som avses i 11 kap. 38 § inkomst- skattelagen, ska det i kontrolluppgiften anges om engångsbelopp på grund av samma skada har getts ut tidigare samt i så fall med vilket belopp och under vilket utbetalningsår.

10 § I kontrolluppgiften ska det anges om den uppgiftsskyldige ska betala arbetsgivaravgifter enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) på de ersättningar och förmåner som omfattas av uppgiftsskyldigheten.

11 § Om den uppgiftsskyldige har gett ut ersättning för sådana utgifter som avses i 12 kap. 2 § första och andra styckena inkomstskattelagen (1999:1229) och enligt 10 kap. 3 § 9 eller 10 inte är skyldig att göra skatteavdrag från ersättningen, är det tillräckligt att det i kontrolluppgiften anges att sådan ersättning har getts ut.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1324

Värdering av ersättningar och förmåner

Prop. 2010/11:165

12 § Värdet av ersättningar och förmåner som har getts ut i annat än

Bilaga 2

 

pengar ska beräknas i enlighet med bestämmelserna i 61 kap. inkomst-

 

skattelagen (1999:1229).

 

Vid beräkning av värdet av kostförmån och bilförmån får

 

bestämmelserna i 61 kap. 18, 19 och 19 b §§ inkomstskattelagen

 

tillämpas bara om Skatteverket beslutat det enligt 2 kap. 10 b §

 

socialavgiftslagen (2000:980).

 

Värdet av förmån av bostad här i landet som inte är semesterbostad

 

eller bostad som avses i 61 kap. 3 a § inkomstskattelagen ska beräknas

 

enligt sådana värdetabeller som avses i 2 kap. 10 a § 1 socialavgiftslagen.

 

Om Skatteverket har bestämt värdet enligt 2 kap. 10 c § socialavgifts-

 

lagen, ska detta värde användas.

 

16 kap. Kontrolluppgift om intäkt och avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

1 § Kontrolluppgift ska lämnas om följande ersättningar och förmåner som ska hänföras till inkomstslaget näringsverksamhet:

1.ersättning och förmån som har getts ut för arbete och som utgivaren har gjort eller varit skyldig att göra skatteavdrag från,

2.sjukpenning och annan sådan ersättning som avses i 15 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229),

3.sådant utbetalt stöd eller efterskänkt belopp som avses i 29 kap. inkomstskattelagen,

4.betalning för

a)nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, inklusive biograffilm, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod, eller

b)upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur,

5. uttag och utbetalning enligt

a)21 kap. 36 § inkomstskattelagen från ett skogskonto eller ett skogsskadekonto, och

b)32 kap. 8 § samma lag från ett upphovsmannakonto. Kontrolluppgift ska också lämnas om överlåtelse, pantsättning eller

övertagande av medel på

1. skogskonto eller skogsskadekonto enligt 21 kap. 40 och 41 §§ inkomstskattelagen, och

2. upphovsmannakonto enligt 32 kap. 11 § första stycket 1 eller 2 samma lag.

2 § Kontrolluppgift ska lämnas om insättning på

 

1. skogskonto eller skogsskadekonto enligt 21 kap. inkomstskattelagen

 

(1999:1229), och

1325

 

2. upphovsmannakonto enligt 32 kap. samma lag.

Prop. 2010/11:165

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om tidpunkten för insättningen.

Bilaga 2

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

3 § Kontrolluppgift ska lämnas för

1.fysiska personer,

2.juridiska personer i de fall som avses i 1 § första stycket 1 och 4, samt

3.kontohavaren om uppgiften avser skogskonto, skogsskadekonto eller upphovsmannakonto.

4 § Vem som ska lämna kontrolluppgifter som avses i detta kapitel framgår av följande uppställning:

Kontrolluppgift om avses i

ska lämnas av

1

§ första stycket 1–4

den som gett ut ersättningen eller

1

§ första stycket 5 och andra

förmånen

det kontoförande kreditinstitutet.

stycket samt 2 §

 

 

 

 

17 kap. Kontrolluppgift om ränta och annan avkastning på fordringsrätt

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

1 § Kontrolluppgift ska lämnas om ränteinkomster.

Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst som hänför sig till fordringsrätter och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

2 § Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

3 § Kontrolluppgift ska lämnas av den som har tillgodoräknat eller betalat ut ränta eller avkastning.

Uppgiftsskyldiga är andra juridiska personer än dödsbon.

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

4 § Kontrolluppgift om ränteinkomster eller annan avkastning behöver

inte lämnas

1326

1. för ett konto som det inte finns personnummer för och som har

Prop. 2010/11:165

öppnats före den 1 januari 1985, om räntan understiger 100 kronor under

Bilaga 2

året eller, om kontot innehas av mer än en person, räntan för var och en

 

av dem understiger 100 kronor,

 

2.om den sammanlagda räntan på konton i annat fall än som avses i 1 understiger 100 kronor under året för en person, och

3.för skogskonto, skogsskadekonto, upphovsmannakonto och pensionssparkonto.

Kontrolluppgiftens innehåll

5 § I kontrolluppgiften ska uppgifter lämnas om tillgodoräknad eller utbetald ränta eller annan avkastning än kapitalvinst.

Om den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör ränta, ska uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.

När två eller flera personer innehar ett konto

6 § Om ett konto innehas av två eller flera personer, ska räntan fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

Om ett konto innehas av fler än fem personer och en person förfogar över kontot, behöver kontrolluppgift lämnas endast för den person som förfogar över kontot.

18 kap. Kontrolluppgift om ränteutgifter

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

1 § Kontrolluppgift ska lämnas om ränteutgifter.

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

2 § Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

3 § Kontrolluppgift ska lämnas av den som har tagit emot ränta. Uppgiftsskyldiga är andra juridiska personer än dödsbon.

En enskild person som bara har tagit emot dröjsmålsränta behöver inte lämna kontrolluppgift.

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

4 § Kontrolluppgift om ränta behöver inte lämnas om den sammanlagda

 

räntan för en person understiger 100 kronor under året.

1327

 

Kontrolluppgiftens innehåll

5 § I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om mottagen ränta.

Om någon del av räntan har betalats i förskott, ska uppgift bara lämnas om den del av räntan som avser tiden till och med den 31 januari året efter beskattningsåret.

När två eller flera personer är betalningsansvariga för en skuld

6 § Om två eller flera personer är betalningsansvariga för en skuld, ska räntan fördelas mellan dem efter deras andelar i räntan eller, om dessa andelar inte är kända för den uppgiftsskyldige, i lika stora andelar.

Om en skuld är gemensam för fler än fem personer, behöver kontroll- uppgift bara lämnas för den person som kan anses som företrädare för dem.

19 kap. Kontrolluppgift om avkastning på delägarrätter

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

1 § Kontrolluppgift ska lämnas om utdelning och ränta på delägarrätter. Kontrolluppgift ska också lämnas om annan avkastning än kapitalvinst

som hänför sig till delägarrätten och som utgör intäkt i inkomstslaget kapital.

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

2 § Kontrolluppgift om utdelning, ränta eller annan avkastning ska lämnas för sådana fysiska personer och dödsbon som har mottagit eller tillgodoräknats avkastningen.

3 § Kontrolluppgiften ska lämnas av den som har betalat ut eller tillgodoräknat utdelningen, räntan eller annan avkastning.

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

4 § Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring av tillgångar på pensionssparkonto.

Kontrolluppgiftens innehåll

5 § I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om utbetald eller tillgodo- räknad utdelning, ränta och annan avkastning.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1328

När fler än fem personer innehar en depå eller ett konto

Prop. 2010/11:165

 

Bilaga 2

6 § Om en depå eller ett konto innehas av fler än fem personer och en person förfogar över depån eller kontot, behöver kontrolluppgift bara lämnas för den person som förfogar över depån eller kontot.

20 kap. Kontrolluppgift om avyttring av andelar i investeringsfonder

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

1 § Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av andelar i en investeringsfond eller i ett sådant fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder.

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

2 § Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

3 § Kontrolluppgift om avyttring genom inlösen ska lämnas av

1.sådana fondbolag som avses i 1 kap. 1 § första stycket 7 lagen (2004:46) om investeringsfonder eller, om förvaltningen av fonden har övergått till ett förvaringsinstitut, av detta,

2.värdepappersbolag och kreditinstitut som förvaltar specialfonder enligt 1 kap. 5 § lagen om investeringsfonder,

3.förvaltningsbolag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 6 eller 8 § lagen om investeringsfonder, och

4.fondföretag som driver verksamhet här i landet enligt 1 kap. 7 eller 9 § lagen om investeringsfonder.

Om ett fondföretag har slutit avtal med ett värdepappersinstitut om att ombesörja försäljning och inlösen av andelar, ska kontrolluppgiften i stället lämnas av värdepappersinstitutet.

Om en andel är förvaltarregistrerad ska i stället förvaltaren lämna kontrolluppgiften.

4 § Kontrolluppgift om annan avyttring än inlösen av andelar i en investeringsfond eller ett sådant fondföretag som avses i 1 kap. 7 eller 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder ska lämnas av förvaltare, om andelarna är förvaltarregistrerade.

Om en andel i ett fondföretag inte är förvaltarregistrerad, ska kontrolluppgift lämnas av värdepappersinstitut i de fall de medverkar vid avyttringen.

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

5 § Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring av tillgångar på

 

pensionssparkonto.

1329

Kontrolluppgiftens innehåll

Prop. 2010/11:165

 

Bilaga 2

6 § I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

1.kapitalvinst eller kapitalförlust,

2.slag av fond,

3.fondens identifikationsuppgifter, och

4.om fonden är marknadsnoterad.

Om den uppgiftsskyldige saknar uppgift om ersättning vid avyttring, ska vid beräkning av kapitalvinst eller kapitalförlust andelens marknads- värde på avyttringsdagen användas. Om avyttringsdagen inte är känd, ska marknadsvärdet på dagen då avyttringen registrerades användas.

Om uppgift saknas om anskaffningsutgift, ska uppgift lämnas om ersättningen vid avyttringen efter avdrag för utgifterna för avyttringen i stället för kapitalvinsten eller kapitalförlusten.

21 kap. Kontrolluppgift om avyttring av fordringsrätter och andra delägarrätter än andelar i investeringsfonder

Skyldighet att lämna kontrolluppgift

1 § Kontrolluppgift ska lämnas om

1.avyttring av andra delägarrätter än som avses i 20 kap. 1 § och av fordringsrättter, om inte kontrolluppgift ska lämnas enligt 2,

2.slutförande av options- och terminsaffärer, som inte innebär förvärv eller försäljning av egendom, samt

3.utfärdande av optioner.

För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

2 § Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon.

3 § Kontrolluppgift ska lämnas av

1.värdepappersinstitut i de fall de medverkar vid avyttring av delägarrätt eller fordringsrätt och kontrolluppgift inte ska lämnas av dem som avses i 2–6,

2.värdepappersinstitut i de fall de registrerar en option eller en termin eller på annat sätt medverkar vid utfärdandet av optionen eller vid slutförandet av options- eller terminsaffären,

3.kreditmarknadsföretag,

4.garantimyndigheten enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen (1999:158) om investerarskydd,

5.den som har betalat ut ersättning vid avyttring genom inlösen, och

6.försäkringsgivare som har betalat ut ersättning på grund av sådan försäkring som ett värdepappersbolag har tecknat för skadestånds- skyldighet som det kan komma att ådra sig när tjänster utförs i rörelsen.

1330

Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

Prop. 2010/11:165

4 § Kontrolluppgift ska inte lämnas om avyttring av tillgångar

Bilaga 2

pensionssparkonto.

 

Kontrolluppgiftens innehåll

 

5 § I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

 

1.vid avyttringen av delägarrätterna eller fordringsrätterna, slut- förandet av options- eller terminsaffären eller utfärdandet av en option, den ersättning som har överenskommits efter avdrag för försäljnings- provision och liknande utgifter,

2.antalet delägarrätter eller fordringsrätter,

3.deras slag och sort, samt

4.den kontanta ersättningen vid sådana byten av andelar som avses i 48 a kap. 2 § och 49 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Om ett terminsavtal slutförs genom att den ena parten säljer en tillgång samtidigt som samma part förvärvar en mindre tillgång av samma slag, får uppgift lämnas om bruttoersättningen vid försäljningen.

6 § Om en utbetalning avser även annat än ersättning för delägarrätter eller fordringsrätter och den uppgiftsskyldige inte kan ange hur stor del av utbetalt belopp som utgör ersättning för sådana rätter, ska uppgift om det sammanlagda utbetalda beloppet lämnas i kontrolluppgiften.

När delägarrätter eller fordringsrätter ägs gemensamt av flera personer

7 § Om delägarrätter eller fordringsrätter ägs gemensamt av flera personer och det vid avyttringen upprättas en rapport enligt 8 kap. 27 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, behöver kontrolluppgift bara lämnas för den som anges i rapporten.

22 kap. Kontrolluppgift om vissa andra förhållanden

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att lämna kontroll- uppgift om

överlåtelse av andelar i privatbostadsföretag och vissa andra bostads- företag (2 och 3 §§),

upplåtelse av privatbostad eller en bostad som innehas med hyresrätt (4 §),

samfällighet (5 och 6 §§),

räntebidrag (7 §),

pensionsförsäkringar och pensionssparkonton (8 och 9 §§),

avskattning av pensionsförsäkring (10 §),

tjänstepensionsavtal (11 §),

1331

underlag för avkastningsskattskatt på pensionsförsäkringar och tjän- stepensionsavtal (12 §),

skattereduktion för förmån av hushållsarbete (13 §),

elcertifikat (14 §), och

utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläpps- minskningar (15 §).

Överlåtelse av privatbostadsrätt och av andelar i vissa bostadsföretag

2 § Kontrolluppgift ska lämnas om överlåtelse av en privatbostadsrätt. Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av

privatbostadsföretaget.

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

1.lägenhetens beteckning,

2.tidpunkten för överlåtelsen och för överlåtarens förvärv,

3.ersättningen vid överlåtelsen,

4.om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten efter år 1983, ersättningen vid detta förvärv,

5.överlåtarens andel av innestående medel i inre reparationsfond eller liknande fond vid avyttringen och, om överlåtaren förvärvade privat- bostadsrätten efter år 1973, vid detta förvärv,

6.kapitaltillskott som lämnats efter utgången av 1973 och som över- låtaren enligt 46 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229) får räkna in i omkostnadsbeloppet, samt

7.om överlåtaren förvärvade privatbostadsrätten senast år 1973, överlåtarens andel av privatbostadsföretagets förmögenhet den 1 januari 1974, beräknad enligt 46 kap. 14 § inkomstskattelagen.

3 § Kontrolluppgift ska lämnas om överlåtelse av en medlems eller en delägares andel i en svensk ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag som inte uppfyller villkoren i 2 kap. 17 § inkomstskattelagen (1999:1229) för att vara ett privatbostadsföretag men som tillhandahåller bostäder åt sina medlemmar eller delägare i byggnader som ägs av föreningen eller bolaget, om det till andelen är knutet en sådan bostad.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av sådana svenska ekonomiska föreningar eller svenska aktiebolag som avses i första stycket.

I kontrolluppgiften ska följande uppgifter lämnas:

1.bostadens beteckning,

2.tidpunkten för överlåtelsen och för överlåtarens förvärv,

3.ersättningen vid överlåtelsen, samt

4.om överlåtaren förvärvade andelen efter år 1983, ersättningen vid detta förvärv.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1332

Upplåtelse av privatbostad eller bostad som innehas med hyresrätt

4 § Om den som har betalat ut ersättning för arbete även har gett ut ersättning eller förmån på grund av att mottagaren har upplåtit en privatbostad eller en bostad som innehas med hyresrätt, ska utbetalaren lämna kontrolluppgift om hyresersättningen. Detta gäller dock bara om utbetalaren har gjort eller varit skyldig att göra skatteavdrag från ersättningen för arbete.

Samfällighet

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

5 § Kontrolluppgift ska lämnas om utdelning till delägare i sådana samfälligheter som avses i 6 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som förvaltar samfälligheten.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om utbetald utdelning och hur stor del av utdelningen som kommer från intäkt av skogsbruk som bedrivs i samfälligheten.

6 § Om en privatbostadsfastighet har del i en annan samfällighet än som avses i 6 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), ska kontrolluppgift lämnas om den del av privatbostadsfastighetens andel av samfällighetens inkomster som är avkastning av kapital och som överstiger 600 kronor.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som förvaltar samfälligheten.

Räntebidrag

7 § Kontrolluppgift ska lämnas om statliga räntebidrag för bostadsända- mål.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Boverket.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om utbetalt räntebidrag eller eftergiven återbetalningsskyldighet.

Pensionsförsäkringar och pensionssparkonton

8 § Kontrolluppgift ska lämnas om pensionsförsäkringar och pensions-

 

sparkonton.

 

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av

 

försäkringsgivare, understödsföreningar och pensionssparinstitut.

 

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om betalda premier och gjorda

 

inbetalningar som avdrag får göras för enligt 59 kap. 2 § inkomst-

 

skattelagen (1999:1229).

1333

 

9 § Kontrolluppgift ska lämnas om

1.sådan överföring av hela värdet i en pensionsförsäkring som avses i 58 kap. 18 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229), och

2.försäkringsgivares eller understödsförenings överlåtelse eller över- föring av en pensionsförsäkring till en annan försäkringsgivare eller understödsförening eller till en annan del av försäkringsgivarens eller understödsföreningens verksamhet.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av den försäkringsgivare eller understödsförening som har överfört värdet i försäkringen eller överlåtit eller överfört försäkringen.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om det överlåtna eller överförda värdet. Kontrolluppgiften ska också innehålla nödvändiga identifika- tionsuppgifter för försäkringstagaren, den försäkrade och den mottagande försäkringsgivaren eller understödsföreningen.

Avskattning av pensionsförsäkring

10 § Kontrolluppgift ska lämnas om omständigheter som medför eller kan medföra avskattning av en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 19 eller 19 a § inkomstskattelagen (1999:1229).

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av försäkringsgivare och understödsföreningar.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om den omständigheten som medför eller kan medföra avskattning och det kapital som hänför sig till försäkringen när omständigheten inträffar. Kontrolluppgiften ska också innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för försäkringstagaren och den försäkrade.

Tjänstepensionsavtal

11 § Kontrolluppgift som avses i 9 och 10 §§ ska också lämnas av utländska tjänstepensionsinstitut om avtal om tjänstepension som är jämförbara med pensionsförsäkring.

Underlag för avkastningsskatt på pensionsförsäkringar och tjänstepensionsavtal

12 § Kontrolluppgift ska lämnas om sådan försäkring eller sådant avtal om tjänstepension som avses i 2 § första stycket 7–9 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kontrolluppgift ska lämnas för juridiska personer och fysiska personer av försäkringsgivare, understödsföreningar och tjänstepensionsinstitut.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om värdet av försäkringen eller avtalet om tjänstepension vid närmast föregående års utgång. Värdet av försäkringen respektive värdet av avtalet om tjänstepension ska beräknas enligt bestämmelserna i 3 § åttonde respektive tionde stycket lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1334

Kontrolluppgiften ska också innehålla uppgift om försäkringen är en

Prop. 2010/11:165

pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring, eller om avtalet om

Bilaga 2

tjänstepension är jämförbart med en pensionsförsäkring eller en

 

kapitalförsäkring.

 

Skattereduktion för förmån av hushållsarbete

13 § Kontrolluppgift ska lämnas om underlag för skattereduktion i fråga om förmån av sådant hushållsarbete som avses i 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), om den som utfört arbetet var godkänd för F-skatt vid någon av de tidpunkter som anges i 67 kap. 16 § 1 eller var godkänd för något motsvarande enligt 67 kap. 17 § samma lag.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av den som har gett ut förmånen.

Elcertifikat

14 § Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av elcertifikat. Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av

Affärsverket svenska kraftnät.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om antalet avyttrade elcertifikat och försäljningspriset.

Utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar

15 § Kontrolluppgift ska lämnas om avyttring av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska personer och dödsbon av Statens energimyndighet.

I kontrolluppgiften ska uppgift lämnas om antalet avyttrade utsläpps- rätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar.

23 kap. Kontrolluppgift om utländska förhållanden

Betalningar till och från utlandet

1 § Kontrolluppgift ska lämnas om direkta och indirekta betalningar som överstiger 150 000 kronor eller utgör delbetalningar av en summa som överstiger 150 000 kronor, om betalningarna görs

1.till utlandet från en obegränsat skattskyldig,

2.från utlandet till en obegränsat skattskyldig, eller

3.inom landet mellan en obegränsat skattskyldig och en begränsat skattskyldig.

Kontrolluppgift ska lämnas för fysiska och juridiska personer av den

som har förmedlat betalningen.

1335

I kontrolluppgiften om betalning till utlandet ska uppgift lämnas om

1.betalningens belopp i använd valuta,

2.betalningsdatum,

3.valutakod,

4.vilket land som betalningen gjorts till,

5.vad betalningen avser, och

6.betalningsmottagaren.

I kontrolluppgiften om betalning från utlandet ska uppgift lämnas om

1.betalningens belopp i använd valuta,

2.betalningsdatum,

3.valutakod, och

4.vilket land som betalningen kommer från.

Begränsat skattskyldiga

2 § Kontrolluppgifter enligt 15 kap., 16 kap. 1 § första stycket 4 och 5 a, samt andra stycket 1, 17, 19, 20 och 21 kap. samt 22 kap. 2, 3 och 9– 11 §§ ska även lämnas för fysiska personer som är begränsat skattskyldiga.

Kontrolluppgift enligt 22 kap. 10 § ska också avse omständigheter som medför eller kan medföra avskattning enligt 5 § första stycket 6, 6 a eller 7 lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

3 § Kontrolluppgifter enligt 16 kap. 1 § första stycket 4 ska även lämnas för juridiska personer som är begränsat skattskyldiga.

Utländska försäkringar

4 § Den som har förmedlat en utländsk försäkring som avses i 21 kap. 12 § ska lämna sådana uppgifter att försäkringsgivaren och försäkrings- tagaren kan identifieras.

Förbindelse från utländska företag att lämna kontrolluppgift

5 § Utländska företag som driver bankverksamhet, värdepappersrörelse, fondverksamhet, finansieringsverksamhet eller försäkringsverksamhet i Sverige utan att inrätta en filial eller motsvarande etablering här, ska innan verksamheten inleds ge in en skriftlig förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna lag.

Skyldigheten att lämna en sådan förbindelse gäller inte ett utländskt företag som hör hemma i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och som på grund av bestämmelser i den staten är förhindrat att lämna kontrolluppgifter. Skyldigheten gäller inte heller försäkringsgivare inom EES som bara meddelar pensionsförsäkring enligt 58 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1336

6 § Försäkringsgivare som meddelar försäkring från fast driftställe utan-

Prop. 2010/11:165

för Sverige men i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-

Bilaga 2

området, ska för varje pensionsförsäkringsavtal ge in ett skriftligt

 

åtagande till Skatteverket om att lämna kontrolluppgifter om

 

pensionsförsäkring enligt 15 och 22 kap. samt 2 §.

 

Första stycket gäller också utländska tjänstepensionsinstitut som ingår

 

sådana avtal om tjänstepension som är jämförbara med en pensions-

 

försäkring.

 

Åtagandet ska innehålla nödvändiga identifikationsuppgifter för

 

försäkringsgivaren, försäkringstagaren, den försäkrade och pensions-

 

försäkringsavtalet.

 

En kopia av försäkringsavtalet ska lämnas in tillsammans med

 

åtagandet.

 

24 kap. Bestämmelser för alla kontrolluppgifter

När ska kontrolluppgifter lämnas?

Huvudregeln

1 § Kontrolluppgifter ska lämnas för varje kalenderår och ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari närmast följande kalenderår.

Kontrolluppgifter om pensionsförsäkringar och tjänstepensionsavtal

2 § Kontrolluppgift som avses i 22 kap. 9–11 §§ ska ha kommit in inom 14 dagar från den dag då den omständighet som utlöste kontrollupp- giftsskyldigheten inträffade.

Kontrolluppgifter om skogskonto, skogsskadekonto och upphovsmannakonto

3 § Kontrolluppgift som avses i 16 kap. 2 § ska ha kommit in senast den 30 juni närmast följande kalenderår.

Uppgifter som ska finnas i alla kontrolluppgifter

4 § En kontrolluppgift ska innehålla

1.nödvändiga identifikationsuppgifter för den uppgiftsskyldige och den som kontrolluppgiften lämnas för,

2.uppgift om avdragen skatt och innehållen utländsk källskatt, samt

3.uppgift om huruvida den person som kontrolluppgiften lämnas för är företagsledare, närstående till en sådan person eller delägare, om uppgiften lämnas av ett fåmansföretag eller ett fåmanshandelsbolag.

1337

25 kap. Undantag från kontrolluppgiftsskyldighet

1 § Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter gäller inte uppgifter som saknar betydelse för

1.bestämmande av underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt de lagar som anges i 14 kap. 1 § 1,

2.bestämmande av underlag för egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),

3.registrering av skatteavdrag,

4.beskattning enligt

lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

5. beräkningen av pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, och

6. Sveriges åtaganden inom det internationella utbytet av information.

26 kap. Skattedeklaration

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om att arbetsgivaravgifter, skatteavdrag, mervärdesskatt och punktskatt ska redovisas i en skattedeklaration.

2 § Bestämmelserna i kapitlet ges i följande ordning:

vem som ska lämna en skattedeklaration (3 §§),

vilken sorts skattedeklaration som ska lämnas (4–10 §§),

redovisningsperioder (11–18 §§),

vad de olika skattedeklarationerna ska innehålla (19–26 §§),

när en skattedeklaration ska lämnas (27–38 §§), och

särskilda bestämmelser om redovisning (39 och 40 §§).

Vem ska lämna skattedeklaration?

3 § En skattedeklaration ska lämnas av

1.den som är skyldig att göra skatteavdrag eller betala arbetsgivar- avgifter eller som har gjort ett skatteavdrag utan att vara skyldig att göra det,

2.den som är skattskyldig enligt mervärdesskattelagen (1994:200),

3.den som ska registreras enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 eller 5,

4.den som är skyldig att jämka ingående mervärdesskatt enligt 8 a kap. eller 9 kap. 9–13 §§ mervärdesskattelagen,

5.den som är skattskyldig för punktskatt enligt någon av de lagar som anges i 3 kap. 12 §, och

6.den som är skattskyldig och ska redovisa skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1338

Vilken sorts skattedeklaration ska lämnas?

Prop. 2010/11:165

Arbetsgivardeklaration

Bilaga 2

 

4 § Arbetsgivaravgifter och skatteavdrag ska redovisas i en arbetsgivar-

 

deklaration för redovisningsperioder.

 

Den som är registrerad ska lämna en arbetsgivardeklaration för varje

 

redovisningsperiod. Om den registrerade skriftligen upplyser Skattever-

 

ket om att det varken finns arbetsgivaravgifter eller skatteavdrag att

 

redovisa för en viss redovisningsperiod, behöver deklaration dock inte

 

lämnas för den perioden. Det gäller även om en förenklad arbets-

 

givardeklaration ska lämnas enligt 5 §.

 

Förenklad arbetsgivardeklaration

 

5 § En fysisk person eller ett dödsbo som har betalat ut ersättning för

 

arbete till en annan fysisk person får fullgöra skyldigheten att lämna

 

arbetsgivardeklaration för den ersättningen genom att lämna en förenklad

 

arbetsgivardeklaration, om ersättningen inte utgör utgift i en närings-

 

verksamhet som utbetalaren bedriver.

 

En förenklad arbetsgivardeklaration ska bara lämnas för redovisnings-

 

perioder då ersättning har betalats ut. En deklaration ska lämnas för varje

 

betalningsmottagare.

 

Mervärdesskattedeklaration

 

6 § Den som är skyldig att lämna en skattedeklaration enligt 3 § 2–4 ska,

 

om inte annat följer av 8 §, fullgöra skyldigheten genom att lämna en

 

mervärdesskattedeklaration för redovisningsperioder.

 

Den som är registrerad ska lämna en mervärdesskattedeklaration för

 

varje redovisningsperiod.

 

Punktskattedeklaration

 

7 § Punktskatt ska redovisas i en punktskattedeklaration för redovis-

 

ningsperioder om inte annat följer av 9 §.

 

Den som är registrerad ska lämna en punktskattedeklaration för varje

 

redovisningsperiod.

 

Särskilda skattedeklarationer

 

8 § Den som är betalningsskyldig bara på grund av felaktigt debiterad

 

mervärdesskatt enligt 1 kap. 2 e § mervärdesskattelagen (1994:200) ska

 

redovisa betalningen i en särskild skattedeklaration för varje felaktig

 

debitering.

 

 

1339

Den som är skattskyldig bara på grund av förvärv av sådana nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor som avses i 2 a kap. 3 § första stycket 1 eller 2 mervärdesskattelagen ska redovisa mervärdes- skatten i en särskild skattedeklaration för varje förvärv.

9 § Punktskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje skattepliktig händelse, om den som är skyldig att lämna skattedeklaration är skattskyldig enligt

1.lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkohol- skatt, lagen (1994:1776) om skatt på energi eller lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel och inte ska registreras enligt 7 kap. 1 §,

2.16 § första stycket lagen om tobaksskatt, 15 § lagen om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § lagen om skatt på energi och inte företräds av en representant som är godkänd av Skatteverket, eller

3.lagen (1991:1483) om skatt på vinstsparande m.m.

10 § Den som är skyldig att lämna skattedeklaration enligt 3 § 6 ska lämna en särskild inkomstskattedeklaration för varje skattepliktig ersätt- ning.

Redovisningsperioder

En kalendermånad är huvudregeln

11 § En redovisningsperiod omfattar en kalendermånad, om inte något annat särskilt föreskrivs.

Kalenderkvartal och beskattningsår för mervärdesskatt

12 § Om beskattningsunderlaget för mervärdesskatt, exklusive gemen- skapsinterna förvärv och import, beräknas uppgå till högst 40 miljoner för beskattningsåret ska redovisningsperioden för mervärdesskatt vara ett kalenderkvartal. Om samma underlag beräknas uppgå till högst en miljon kronor ska redovisningsperioden vara ett beskattningsår.

13 § För den som är skyldig att lämna skattedeklaration enligt 3 § 3 är redovisningsperioden ett kalenderkvartal.

Beslut om kortare period än kalenderkvartal eller beskattningsår

14 § Skatteverket ska besluta att redovisningsperioden för mervärdeskatt ska vara en kalendermånad i stället för tre eller en eller tre kalender- månader i stället för ett beskattningsår om

1.den deklarationsskyldige begär det, eller

2.det finns särskilda skäl.

Ett beslut enligt första stycket 1 ska gälla minst 24 på varandra följande kalendermånader, om inte särskilda skäl talar emot det.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1340

Från när gäller en ändring mellan kalenderkvartal och kalendermånad? Prop. 2010/11:165 Bilaga 2

15 § Ett beslut enligt 14 § 2 om att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad i stället för ett kalenderkvartal gäller från ingången av det kalenderkvartal som gått ut närmast före dagen för beslutet. Om beslutet meddelas efter den tidpunkt då deklaration enligt 27 § ska lämnas för kalenderkvartalet, ska dock beslutet gälla från ingången av det kalenderkvartal då det meddelades.

Om det finns särskilda skäl, gäller första stycket även beslut enligt 14 § första stycket 1.

16 § Om redovisningsperioden för mervärdesskatt ska ändras till en kalendermånad i stället för tre eller omvänt i andra fall än de som avses i 15 §, ska den nya redovisningsperioden börja gälla efter utgången av det kalenderkvartal då den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen eller Skatteverket beslutade ändringen.

Från när gäller en ändring från eller till beskattningsår?

17 § Om redovisningsperioden för mervärdesskatt ska ändras från eller till ett beskattningsår, ska ändringen gälla från ingången respektive utgången av det beskattningsår då den deklarationsskyldige underrättade Skatteverket om ändringen eller Skatteverket beslutade ändringen.

Beskattningsår som redovisningsperiod för punktskatt

18 § För den som kan beräknas redovisa punktskatt med ett nettobelopp på högst 50 000 kronor för beskattningsåret får Skatteverket besluta att redovisningsperioden för punktskatten ska vara ett beskattningsår.

Det som sägs 17 § gäller även beslut enligt första stycket.

Ett beslut enligt första stycket upphör att gälla om den deklarations- skyldige försätts i konkurs. Den pågående redovisningsperioden löper i sådana fall ut vid utgången av den kalendermånad då konkursbeslutet har fattats.

Vad ska de olika skattedeklarationerna innehålla?

Samtliga skattedeklarationer

19 § En skattedeklaration ska innehålla

1.nödvändiga identifikationsuppgifter,

2.uppgift om den redovisningsperiod som redovisning lämnas för, och

3.de ytterligare uppgifter som behövs för beräkning och kontroll av skatten utöver de som ska lämnas enligt 20–26 §§.

1341

Arbetsgivardeklaration

20 § En arbetsgivardeklaration ska innehålla uppgifter om

1.den sammanlagda ersättning från vilken utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag,

2.sammanlagt avdraget belopp,

3.den sammanlagda ersättning som utbetalaren är skyldig att betala arbetsgivaravgifter för,

4.sammanlagt avdrag enligt 2 kap. 21 § socialavgiftslagen (2000:980),

och

5.periodens sammanlagda avgifter.

21 § En förenklad arbetsgivardeklaration ska innehålla uppgift om

1.den ersättning som utbetalaren är skyldig att göra skatteavdrag för och betala arbetsgivaravgifter för,

2.verkställt skatteavdrag,

3.arbetsgivaravgifternas belopp, och

4.avdrag för sådan preliminär skattereduktion för hushållsarbete som avses i 17 § första stycket 2 lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Mervärdesskattedeklaration

22 § En mervärdesskattedeklaration ska innehålla uppgift om

1.utgående skatt,

2.ingående skatt, och

3.omsättning, förvärv och överföringar av varor som transporteras mellan EG-länder.

En skattedeklaration som ska lämnas av en grupphuvudman ska innehålla uppgifter för hela gruppen.

Punktskattedeklaration

23 § En punktskattedeklaration ska innehålla uppgift om

1.skattens bruttobelopp,

2.yrkade avdrag, och

3.skattens nettobelopp.

24 § Till varje redovisningsperiod ska den punktskatt hänföras för vilken redovisningsskyldighet har inträtt under perioden.

Redovisningsskyldigheten inträder när affärshändelser, som grundar skattskyldighet, enligt god redovisningssed bokförs eller borde ha bokförts. Är den deklarationsskyldige inte bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) inträder redovisningsskyldigheten sam- tidigt med skattskyldigheten. Detsamma gäller om skattskyldigheten inträder vid händelser som inte föranleder någon bokföringsåtgärd.

Vid försäljning mot kredit får Skatteverket, om principerna för den redovisningsskyldiges bokföring föranleder det, besluta att redovisnings-

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1342

skyldigheten ska inträda vid beskattningsårets utgång, dock inte senare

Prop. 2010/11:165

än när betalning inflyter eller fordran diskonteras eller överlåts.

Bilaga 2

Om en deklarationsskyldig försätts i konkurs, inträder redovisnings-

 

skyldighet genast för de affärshändelser för vilka skattskyldighet har

 

inträtt före konkursbeslutet.

 

Särskilda skattedeklarationer

 

25 § En särskild skattedeklaration ska innehålla uppgift om

 

1.det förvärv eller den skattepliktiga händelse som deklarationen lämnas för, och

2.skatten på grund av förvärvet eller händelsen.

26 § En särskild inkomstskattedeklaration ska innehålla uppgift om

1.den skattepliktiga ersättningen, och

2.skatten på ersättningen.

När ska en skattedeklaration lämnas?

Mindre företag som ska lämna mervärdesskattedeklaration

27 § Den som är skyldig att lämna en mervärdesskattedeklaration ska, om inte annat följer av 28–36 §§, lämna skattedeklaration enligt följande uppställning:

Arbetsgivar-

Punktskatte-

Mervärdes-

ska ha kommit in

deklaration för

deklarationen

skatte-

till Skatteverket

redovisnings-

för redovis-

deklaration

senast den

perioden

ningsperioden

för redovisnings-

 

 

 

perioden

 

januari

december

oktober–

12 februari

februari

januari

december

12 mars

 

mars

februari

 

12 april

april

mars

januari–mars

12 maj

maj

april

 

12 juni

juni

maj

 

12 juli

juli

juni

april–juni

17 augusti

augusti

juli

 

12 september

september

augusti

 

12 oktober

oktober

september

juli-september

12 november

november

oktober

 

12 december

december

november

 

17 januari

28 § Om Skatteverket har beslutat enligt 14 § att redovisningsperioden för mervärdesskatt ska vara en kalendermånad, ska mervärdesskatte-

1343

deklaration lämnas enligt bestämmelserna för punktskattedeklaration i

Prop. 2010/11:165

27 §.

Bilaga 2

29 § Om den deklarationsskyldige begär det, ska Skatteverket besluta att

 

mervärdesskattedeklaration som enligt 28 § ska lämnas enligt

 

bestämmelserna för punktskattedeklaration i 27 § i stället ska lämnas

 

enligt bestämmelserna i 31 §. Beslutet ska, om inte särskilda skäl talar

 

emot det, gälla minst tolv på varandra följande redovisningsperioder.

 

Deklarationstid när redovisningsperioden för mervärdesskatt kortas

 

30 § Den som saknar möjlighet att lämna mervärdesskattedeklaration i

 

rätt tid på grund av att redovisningsperioden ändrats från beskattningsår

 

eller från kalenderkvartal till kalendermånad, ska lämna mervärdesskatte-

 

deklaration senast vid den deklarationstidpunkt som kommer närmast

 

efter den dag då den deklarationsskyldige underättade Skatteverket om

 

ändringen eller Skatteverket beslutade ändringen.

 

Om mervärdesskattedeklaration enligt första stycket ska lämnas för

 

mer än en ny redovisningsperiod, får perioderna slås samman till en

 

period och redovisas i en deklaration.

 

Större företag som ska lämna mervärdesskattedeklaration

 

31 § Den som är skyldig att redovisa mervärdesskatt på beskattnings-

 

underlag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import för

 

beskattningsåret beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor, ska

 

lämna skattedeklaration enligt följande uppställning, om inte Skatte-

 

verket har beslutat något annat enligt 32 §.

Arbetsgivar-, mervärdesskatte- och

ska ha kommit in till Skatteverket

 

punktskattedeklaration för redo-

senast den

visningsperioden

 

 

 

januari

26 februari

 

 

februari

26 mars

mars

26 april

april

26 maj

maj

26 juni

juni

26 juli

juli

26 augusti

augusti

26 september

september

26 oktober

oktober

26 november

november

27 december

december

26 januari

 

 

1344

Tidigare redovisning av arbetsgivaravgifter

32 § Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket besluta att en sådan näringsidkare som avses i 31 § ska lämna arbetsgivardeklaration senast den 12 i månaden efter redovisningsperiodens utgång, i januari senast den 17.

Enbart arbetsgivar- och punktskattedeklaration

33 § Den som inte ska lämna mervärdesskattedeklaration eller som ska lämna mervärdesskattedeklaration för ett helt beskattningsår, ska lämna arbetsgivar- och punktskattedeklaration enligt följande uppställning:

Arbetsgivar- och punktskatte-

ska ha kommit in till Skatteverket

deklaration för redovisnings-

senast den

perioden

 

januari

12 februari

februari

12 mars

mars

12 april

april

12 maj

maj

12 juni

juni

12 juli

juli

17 augusti

augusti

12 september

september

12 oktober

oktober

12 november

november

12 december

december

17 januari

Särskilt föreskrivna redovisningsperioder

34 § Den som har en redovisningsperiod som är längre än en kalendermånad ska redovisa skatten i en skattedeklaration som ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12 i andra månaden efter redovisningsperiodens utgång, med undantag för månaderna januari och augusti då deklarationen i stället ska ha kommit in senast den 17.

Första stycket gäller inte den som enligt 12 eller 13 § har kalender- kvartal som redovisningsperiod för mervärdesskatt.

Kommuner och landsting

35 § Kommuner och landsting ska alltid lämna arbetsgivar- och punktskattedeklaration enligt uppställningen i 27 §. Mervärdesskatte- deklaration ska alltid lämnas enligt uppställningen för punktskatte- deklaration i den paragrafen. De skattedeklarationer som ska lämnas i

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1345

januari och augusti ska dock i stället ha kommit in till Skatteverket senast den 12 i månaden.

När ska särskilda skattedeklarationer lämnas

36

§ Särskilda skattedeklarationer ska, om inte annat följer av 37 eller

38

§, lämnas enligt följande uppställning.

Deklaration som avses i

ska ha kommit in till Skatteverket

 

 

senast

8

§ första stycket

35 dagar efter utfärdandet av den

 

 

felaktiga handlingen

8

§ andra stycket

35 dagar efter förvärvet

9

§ 1

fem dagar efter den skattepliktiga

 

 

händelsen

9

§ 2

vid den skattepliktiga händelsen

9

§ 3

25 dagar efter den skattepliktiga

 

 

händelsen

10 §

den 12 i månaden efter den månad

 

 

då den skattepliktiga ersättningen

 

 

kom den skattskyldige till del,

med undantag för månaderna januari och augusti då deklara- tionen i stället ska ha kommit in senast den 17

37 § Deklaration som avses i 9 § 1 och som ska lämnas av den som är skattskyldig enligt 11 kap. 5 § andra stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha kommit in till Skatteverket senast en månad efter dagen för tillsynsmyndighetens beslut.

38 § Om den som är skattskyldig enligt 9 § första stycket 5 eller 16 § fjärde stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 8 § första stycket 5 lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 1 § 5 lagen (1994:1776) om skatt på energi inte har ställt säkerhet för skattens betalning, ska deklaration som avses i 9 § 1 ha kommit in till Skatteverket senast vid den skattepliktiga händelsen.

Särskilda bestämmelser om redovisning

Utländsk avgiftsskyldig

39 § Om den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter är bosatt utomlands eller är en utländsk juridisk person som saknar fast driftställe här i landet, får Skatteverket, om det finns särskilda skäl, gå med på att avgifterna redovisas på något annat sätt eller vid någon annan tidpunkt än som anges i detta kapitel.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1346

Viss verksamhet för sig

Prop. 2010/11:165

40 § Skatteverket får, om det finns särskilda skäl, besluta att en viss

Bilaga 2

 

verksamhet ska redovisas för sig.

 

27 kap. Skalbolagsdeklaration

1 § I en skalbolagsdeklaration lämnas uppgifter till ledning för beslut om säkerhet för undantag från skalbolagsbeskattning enligt 25 a kap. 11 § eller 49 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229).

2 § Om ett avyttrat företag som är ett skalbolag vill att en avyttring ska undantas från skalbolagsbeskattning, ska företaget upprätta ett särskilt bokslut och lämna en skalbolagsdeklaration.

Om det är en andel i ett handelsbolag som har avyttrats, ska i stället den delägare som avyttrat andelen upprätta ett särskilt bokslut för bolaget och lämna skalbolagsdeklaration. Handelsbolaget ska lämna delägaren de uppgifter som behövs för deklarationen.

3 § Det särskilda bokslutet ska upprättas som om det avyttrade företagets beskattningsår avslutats vid tidpunkten för avyttringen eller, i fråga om handelsbolag, tillträdet. Företagets avsättningar till periodiseringsfond och ersättningsfond ska anses ha återförts.

Om det är en andel i ett handelsbolag som har avyttrats, ska säljaren ta upp så stor del av handelsbolagets överskott eller underskott samt kapitalvinster och kapitalförluster vid avyttring av handelsbolagets näringsfastigheter och näringsbostadsrätter som belöper på den avyttrade andelen.

4 § En skalbolagsdeklaration ska innehålla

1.nödvändiga identifikationsuppgifter för den som avyttrat och för den som förvärvat,

2.uppgift om det avyttrade företagets över- eller underskott enligt det särskilda bokslutet,

3.uppgifter om de intäkts- och kostnadsposter som tagits upp i bokslutet, och

4.de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att beräkna resultatet.

5 § En skalbolagsdeklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast 30 dagar efter avyttringen eller, i fråga om handelsbolag, tillträdet.

28 kap. Preliminär deklaration

1 § Preliminär deklaration lämnas till ledning för bestämmande av preliminär skatt.

1347

Skyldighet att lämna preliminär deklaration

Prop. 2010/11:165

Preliminär deklaration vid ansökan om godkännande för F-skatt

Bilaga 2

 

2 § Den som ansöker om godkännande för F-skatt ska lämna

en

preliminär deklaration till Skatteverket.

 

Preliminär deklaration inför beskattningsåret

 

3 § Den som är godkänd för F-skatt eller har särskild A-skatt ska lämna en preliminär deklaration om

1.den slutliga skatten för beskattningsåret beräknas överstiga motsvarande skatt för det senast deklarerade beskattningsåret, och

2.skillnaden är betydande med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden.

Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast en månad före beskattningsårets ingång.

Preliminär deklaration under beskattningsåret

4 § Den som är godkänd för F-skatt eller har särskild A-skatt ska lämna en preliminär deklaration om

1.det kan antas att den slutliga skatten för beskattningsåret kommer att överstiga den debiterade preliminära skatten, och

2.skillnaden är betydande med hänsyn till den skattskyldiges förhållanden.

Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket inom 14 dagar. När mindre än två månader återstår av beskattningsåret behöver deklaration dock inte lämnas.

Vad ska en preliminär deklaration innehålla?

5 § En preliminär deklaration ska innehålla uppgifter om beräknade inkomster och utgifter samt övriga uppgifter som behövs för att bestämma den preliminära skatten.

29 kap. Deklarationsskyldighet för inkomst

1 § Med deklarationsskyldighet för inkomst avses skyldigheten att lämna eller godkänna (deklarera) de uppgifter som behövs för att Skatteverket ska kunna

1. bestämma underlag för att ta ut skatt eller avgift enligt a) inkomstskattelagen (1999:1229),

b) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

c) 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvs- inkomster,

d) lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i de fall

som avses i 2 § första stycket 1–5 och 7–9 samma lag,

1348

e) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

Prop. 2010/11:165

f) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,

Bilaga 2

g) 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, och

 

h) lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

 

2.bestämma underlag för egenavgifter enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980),

3.bestämma skattereduktion, samt

4.beräkna pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

2 § Skatteverket ska före den 15 april underrätta fysiska personer och dödsbon som kan antas vara deklarationsskyldiga om de kontroll- uppgifter och övriga uppgifter som har kommit in som underlag för beslut om slutlig skatt.

3 § Om en uppgift som den deklarationsskyldige har fått underrättelse om enligt 2 § är korrekt, ska uppgiften godkännas. Andra uppgifter ska den deklarationsskyldige lämna till Skatteverket.

30 kap. Vem är deklarationsskyldig för inkomst?

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

fysiska personers deklarationsskyldighet (2 §),

dödsbons deklarationsskyldighet (3 och 4 §§),

deklarationsskyldighet för andra juridiska personer än dödsbon (5 §),

och

skattefri inkomst (6 §).

Fysiska personers deklarationsskyldighet

2 § En fysisk person är deklarationsskyldig för inkomst om

1.intäkterna i inkomstslaget tjänst och i inkomstslaget närings- verksamhet i annat fall än som avses i 2 under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 42,3 procent av prisbasbeloppet,

2.sådan intäkt i inkomstslaget tjänst som avses i 11 kap. 45 §, 50 kap. 7 § samt 57 kap. 20 och 21 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) eller intäkt av passiv näringsverksamhet under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,

3.intäkterna i inkomstslaget kapital, med undantag för sådan ränta eller utdelning som kontrolluppgift ska lämnas för enligt 17 eller 19 kap., har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret,

4.han eller hon är begränsat skattskyldig och den skattepliktiga intäkten har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,

5.underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensions- kostnader ska fastställas, eller

6.uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 11 § ska deklareras.

1349

Dödsbons deklarationsskyldighet

3 § Det som skulle ha gällt för den avlidne i fråga om deklara- tionsskyldighet för inkomst ska för dödsåret tillämpas på dödsboet.

4 § För år efter dödsåret är ett dödsbo deklarationsskyldigt för inkomst om

1.de skattepliktiga intäkterna, med undantag för sådan ränta eller utdelning som kontrolluppgift ska lämnas om enligt 17 eller 19 kap., har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor under beskattningsåret,

2.underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensions- kostnader ska fastställas, eller

3.uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 11 § ska deklareras.

Deklarationsskyldighet för andra juridiska personer än dödsbon

5 § Deklarationsskyldiga för inkomst är

1.aktiebolag, ekonomiska föreningar och sådana stiftelser, andra liknande subjekt eller andra tillgångsmassor som enligt stiftelse- förordnande eller motsvarande bestämmelse har till huvudsakligt ändamål att tillgodose viss släkts, vissa släkters eller bestämda fysiska personers ekonomiska intressen,

2.sådana ideella föreningar och trossamfund som avses i 7 kap. 7 och 14 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), om intäkterna under beskatt- ningsåret har överstigit grundavdraget enligt 63 kap. 11 § samma lag,

3.andra juridiska personer än sådana som avses i 1 och 2, med undantag för dödsbon och handelsbolag, om de skattepliktiga intäkterna under beskattningsåret har uppgått till sammanlagt minst 100 kronor,

4.andra juridiska personer än dödsbon för vilka underlag för statlig fastighetsskatt, kommunal fastighetsavgift, avkastningsskatt på pensions- medel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska fastställas, och

5.fondbolag och förvaringsinstitut för varje av bolaget eller institutet förvaltad investeringsfond.

Skattefri inkomst

6 § Vid bedömning av deklarationsskyldighet som är beroende av att intäkterna har uppgått till visst belopp, ska hänsyn inte tas till sådan intäkt som är skattefri eller som den fysiska personen inte är skattskyldig för enligt inkomstskattelagen (1999:1229).

Inkomst som enligt skatteavtal helt eller delvis ska undantas från beskattning i Sverige omfattas inte av första stycket.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1350

31 kap. Vilka uppgifter omfattas av deklarations- skyldigheten för inkomst?

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

uppgifter som ska deklareras i samtliga inkomstslag (2 och 3 §),

uppgifter som ska deklareras i inkomstslaget tjänst (4 §),

uppgifter som ska deklareras i inkomstslaget näringsverksamhet (5– 12 §§),

uppgifter som ska deklareras i inkomstslaget kapital (13–16 §§),

uppgift om tillkommande belopp (17 §),

vissa andelsavyttringar m.m. (18–21 §§),

uppgift för beräkning av egenavgifter (22 §),

fåmansföretag (23–25 §§),

uppgift om tillskott och uttag (26 §),

uppgift om betalning till utlandet (27 §),

uppgift som ekonomiska föreningar ska deklarera (28 §), och

uppgift om skattereduktion för hushållsarbete (29 §).

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

Samtliga inkomstslag

2 § Den som är deklarationsskyldig för inkomst ska deklarera

1.nödvändiga identifikationsuppgifter,

2.uppgifter om de intäktsposter och kostnadsposter som ska hänföras till respektive inkomstslag,

3.uppgifter om de allmänna avdrag som den deklarationsskyldige har rätt till,

4.de uppgifter som behövs för beräkning av skatt eller avgift enligt

a)lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

b)2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsin- komster,

c)lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,

d)lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

e)2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

f)34 kap. inkomstskattelagen (1999:1229),

g)3 kap. socialavgiftslagen (2000:980), och

h)lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift,

5.de uppgifter som behövs för att beräkna pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, samt

6.de uppgifter som behövs för att avgöra om en begränsat skattskyldig uppfyller kraven för att få allmänna avdrag enligt 62 kap. 5–8 §§ eller grundavdrag enligt 63 kap. inkomstskattelagen.

3 § Den som är deklarationsskyldig för inkomst ska också deklarera de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att fatta riktiga beslut om slutlig skatt och pensionsgrundande inkomst.

1351

Inkomstslaget tjänst

Uppgift om kostnadsersättning

4 § Uppgift om kostnadsersättning som avses i 15 kap. 11 § behöver bara deklareras i den utsträckning avdrag görs för ökade levnadskostnader.

Inkomstslaget näringsverksamhet

Undantag

5 § Om makar tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet, behöver uppgifterna enligt 2 och 3 §§ om näringsverksamheten bara deklareras av en av makarna.

Uppgifter som Skatteverket behöver för att tillämpa bestämmelserna om fördelning av inkomsten mellan makar i 60 kap. 6–11 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska dock deklareras av båda makarna.

6 § Uppgifter om näringsverksamhet som ska lämnas enligt 33 kap. 4 § behöver inte deklareras.

Uppgift om utdelning eller annat förfogande över uppkommen vinst

7 § Om lagervärdet ska höjas enligt 17 kap. 21 § inkomstskattelagen (1999:1229), ska företaget deklarera uppgift om beslut om eller styrelsens förslag till utdelning eller annat förfogande över uppkommen vinst.

Uppgifter som dotterföretag ska deklarera

8 § Dotterföretag som redovisar intäkter i inkomstslaget näringsverksam- het ska deklarera

1.nödvändiga identifikationsuppgifter för moderföretaget,

2.nödvändiga identifikationsuppgifter för hela koncernens moderföre- tag om moderföretaget i sin tur är ett dotterföretag, samt

3.uppgifter om sitt aktie- eller andelsinnehav i moderföretaget och innehavets röstvärde.

Ägaruppgifterna ska avse förhållandena vid utgången av det senast avslutade beskattningsåret.

Uppgifter om näringsbetingade andelar och vissa andra tillgångar

9 § Den som har fått utdelning på en näringsbetingad andel som är marknadsnoterad ska deklarera uppgift om utdelningen om andelen har innehafts kortare tid än ett år när utdelningen rätteligen skulle ha tagits upp i räkenskaperna.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1352

Den som har avyttrat en näringsbetingad andel eller en näringsbetingad

Prop. 2010/11:165

aktiebaserad delägarrätt som är marknadsnoterad ska deklarera uppgift

Bilaga 2

om avyttringen om andelen eller delägarrätten har innehafts kortare tid

 

än ett år.

 

Uppgifter om ersättningsfond

 

10 § Den som har eller som under beskattningsåret har haft en

 

ersättningsfond ska deklarera uppgifter om

 

1. fondens ändamål,

 

2. fondens storlek,

 

3. fondens ianspråktagande, och

 

4. återfört avdrag för avsättning till fonden.

 

Fysiska personer ska dessutom i fråga om en sådan ersättningsfond för

 

byggnad eller markanläggning som avses i 31 kap. 5 § inkomst-

 

skattelagen (1999:1229) deklarera uppgift om hur stor del av fonden som

 

har återförts enligt 26 kap. 2 och 4–7 §§ den lagen.

 

Uppgift om skalbolag

 

11 § Den som har förvärvat tillgångar enligt 25 a kap. 18 § eller 49 a kap.

 

10 § inkomstskattelagen (1999:1229) ska deklarera uppgift om detta.

 

Uppgifter om utländska juridiska personer med lågbeskattade inkomster

 

12 § Den som någon gång under beskattningsåret har haft andelar i en

 

utländsk juridisk person med lågbeskattade inkomster i sådan omfattning

 

eller på ett sådant sätt som anges i 39 a kap. 2 § inkomstskattelagen

 

(1999:1229) ska deklarera

 

1.nödvändiga identifikationsuppgifter för den juridiska personen,

2.uppgift om sitt andelsinnehav vid beskattningsårets utgång,

3.uppgift om röstvärdet för sina andelar vid beskattningsårets utgång,

och

4.uppgift om under året inträffade förändringar av andelsinnehavet eller av röstvärdet för andelarna.

Den som innehar andelarna vid beskattningsårets utgång ska dessutom deklarera sådana resultat- och balansräkningar som avses i 39 a kap. 11 § inkomstskattelagen.

Inkomstslaget kapital

Uppgifter om skulder och långivare

13 § Den som gör avdrag för ränteutgifter vid beräkning av resultatet i inkomstslaget kapital ska, om kontrolluppgift inte ska lämnas enligt

1353

18 kap., även deklarera de uppgifter som behövs för att identifiera långivaren.

Uppskovsbelopp

14 § Den som gör avdrag för uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) vid avyttring av en privatbostads- fastighet eller en privatbostadsrätt ska deklarera uppgift om beteckningen på ersättningsbostaden.

Om ersättningsbostaden är en bostad i ett privatbostadsföretag eller i ett företag som avses i 47 kap. 5 b § inkomstskattelagen, ska även nödvändiga identifikationsuppgifter för företaget deklareras.

Om ersättningsbostaden förvärvas först året efter det då ursprungs- bostaden avyttrades, ska uppgifterna deklareras när deklarations- skyldigheten för det senare året fullgörs.

15 § En ägare av en ersättningsbostad med ett uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska, om ersättningsbostaden är belägen utomlands, deklarera uppgifter av det slag som avses i 14 § första och andra styckena samt övriga uppgifter som är av betydelse för uppskovsbeloppet.

16 § Om äganderätten till en ersättningsbostad har övergått till någon annan genom arv, testamente eller bodelning, ska dödsboet eller överlåtaren deklarera

1.nödvändiga identifikationsuppgifter för den nya ägaren,

2.de uppgifter som har deklarerats enligt 14 §, och

3.uppgift om storleken på uppskovsbelopp som enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) ska återföras till beskattning vid av- yttring av ersättningsbostaden.

Första stycket gäller bara om äganderätten har övergått

1.genom arv eller testamente till en make, en sambo eller ett hemma- varande barn under 18 år, eller

2.vid bodelning med anledning av upphörande av ett sambo- förhållande, äktenskapsskillnad eller makens eller sambons död.

Tillkommande belopp

17 § Om kapitalvinsten vid avyttring av en tillgång inte kan beräknas på grund av att vinsten är beroende av någon händelse i framtiden, ska den skattskyldige deklarera uppgift om detta. Det gäller dock inte om uppgiften ska lämnas enligt 33 kap. 4 § andra stycket.

Vissa andelsavyttringar m.m.

18 § Den som enligt 49 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) begär uppskov med beskattningen vid ett uppskovsgrundande andelsbyte ska

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1354

deklarera de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna besluta om

Prop. 2010/11:165

uppskovet.

Bilaga 2

Den som har fått uppskov ska årligen deklarera de uppgifter som är av

 

betydelse för om uppskovsbeloppet ska tas upp till beskattning.

 

19 § Den som innehar en andel som är kvalificerad enligt 57 kap. 7, 7 a

 

eller 7 b § inkomstskattelagen (1999:1229) ska deklarera de uppgifter

 

som behövs för att Skatteverket ska kunna

 

1.bedöma om verksamhetsvillkoret enligt 48 a kap. 6 a och 12 §§ inkomstskattelagen är uppfyllt,

2.besluta om kapitalbeloppet enligt 48 a kap. 8 a § inkomstskattelagen,

3.besluta om tjänstebelopp för utdelning och kapitalvinst

a)vid partiell fission enligt 48 kap. 18 d § inkomstskattelagen, och

b)vid andelsbyten enligt 48 a kap. 8 b §, samt

4. besluta om de tjänstebelopp som har fördelats enligt 48 kap. 18 e §, 48 a kap. 8 c § och 57 kap. 7 c § inkomstskattelagen.

Uppgifter om utdelning och kapitalvinst på andelarna ska också deklareras.

20 § Om äganderätten till andelar som har förvärvats genom sådant uppskovsgrundande andelsbyte som avses i 49 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) har övergått till någon annan genom arv, testamente, bodelning eller gåva och om andelen är en lagertillgång hos förvärvaren, ska denne deklarera

1.uppgift om antalet andelar som har förvärvats,

2.uppgift om uppskovsbeloppet för varje andel, och

3.nödvändiga identifikationsuppgifter för den som andelarna har övergått från.

Förvärvaren ska årligen deklarera de uppgifter som är av betydelse för om uppskovsbeloppet ska tas upp till beskattning.

21 § Om äganderätten till andelar som är kvalificerade enligt 57 kap. 7, 7 a eller 7 b § inkomstskattelagen (1999:1229) har övergått till någon annan genom arv, testamente, bodelning eller gåva, ska förvärvaren deklarera

1.uppgift om antalet andelar som har förvärvats,

2.uppgift om tjänstebeloppen för varje andel, och

3.nödvändiga identifikationsuppgifter för den som andelarna har över- gått från.

Förvärvaren ska årligen deklarera de uppgifter som är av betydelse för frågan om tjänstebeloppet ska tas upp till beskattning.

Beräkning av egenavgifter

22 § Om ett avtal som avses i 2 kap. 7 § andra stycket socialavgiftslagen (2000:980) har träffats om att arbetsgivaravgifter ska betalas på en viss ersättning, ska den som får ersättningen deklarera uppgift om detta.

Om ett avtal som avses i 2 kap. 8 § socialavgiftslagen har träffats om att arbetsgivaravgifter inte ska betalas på en viss ersättning, ska den som får ersättningen deklarera uppgift om detta.

1355

Fåmansföretag

Uppgifter som fåmansföretag ska deklarera

23 § Fåmansföretag ska deklarera

1.nödvändiga identifikationsuppgifter för delägarna och närstående till dem, samt

2.uppgifter om varje delägares andelsinnehav och innehavets röst- värde.

Uppgifter enligt första stycket 1 behöver inte deklareras för en närstående som inte har tagit emot ersättning från företaget eller träffat avtal med eller företagit någon annan rättshandling med företaget.

Vid tillämpningen av denna paragraf gäller 57 kap. 3 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

24 § Fåmansföretag ska också deklarera

1.en sådan förteckning över penninglån och säkerheter som avses i 21 kap. 10 § aktiebolagslagen (2005:551), och

2.en förteckning över utbetald vinstandelsränta till personer som avses

i24 kap. 6 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229).

Uppgifter som företagsledare, delägare och närstående ska deklarera

25 § Företagsledare och delägare i fåmansföretag som avses i 23 § samt deras närstående ska deklarera de uppgifter som Skatteverket behöver för att tillämpa bestämmelserna om utdelning och kapitalvinst på kvalifice- rade andelar i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229).

Skyldigheten gäller för fem beskattningsår efter det att företaget har upphört att vara ett fåmansföretag.

Tillskott och uttag

26 § En fysisk person som är delägare i ett svenskt handelsbolag ska deklarera uppgift om tillskott till och uttag från bolaget.

Bestämmelserna gäller inte delägare i europeiska ekonomiska intresse- grupperingar.

Betalning till utlandet

27 § Fåmansföretag, delägare i fåmanshandelsbolag, och enskilda näringsidkare ska deklarera uppgift om utgift som har tillgodoräknats mottagare i utlandet om den avser

1.annan ränta än dröjsmålsränta, eller

2.betalning för

a) nyttjandet av eller rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, inklusive biograffilm, patent,

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1356

varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig

Prop. 2010/11:165

tillverkningsmetod, eller

Bilaga 2

b) upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller

 

vetenskaplig natur.

 

Uppgiften behöver endast deklareras om utgiften ska dras av vid

 

beskattningen.

 

Uppgift som ekonomiska föreningar ska deklarera

28 § En ekonomisk förening ska deklarera uppgift om huruvida den är en ekonomisk förening enligt 1 kap. 1 § första eller tredje stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar.

Skattereduktion för hushållsarbete

29 § Den som begär skattereduktion för hushållsarbete enligt 67 kap. 11– 19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) ska deklarera uppgift om under- laget för skattereduktionen.

I fråga om förmån av sådant arbete som räknas som hushållsarbete enligt 67 kap. 13 a och 13 b §§ inkomstskattelagen ska även sådana uppgifter som avses i 9 a § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete lämnas.

32 kap. När ska deklarationsskyldigheten för inkomst fullgöras?

Fysiska personer och dödsbon

1 § Fysiska personer och dödsbon ska deklarera inkomst senast den 2 maj året efter utgången av beskattningsåret.

Andra juridiska personer än dödsbon

2 § Andra juridiska personer än dödsbon ska deklarera inkomst för ett beskattningsår enligt följande uppställning:

Om beskattningsåret går ut den

ska den deklarationsskyldige

 

deklarera senast den

31 december

1 juli

30 april

1 november

30 juni

15 december

31 augusti

1 mars

1357

Om beskattningsåret har en annan slutdag, ska den deklara-

Prop. 2010/11:165

tionsskyldige deklarera senast den dag som gäller för det beskattningsår i

Bilaga 2

första stycket som går ut närmast efter slutdagen.

 

Den som deklarerar elektroniskt får deklarera en månad senare än vad

 

som följer av första stycket.

 

33 kap. Särskilda uppgifter

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om att särskilda uppgifter ska lämnas till ledning för

1.bedömning av stiftelsers, ideella föreningars och registrerade trossamfunds skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229),

2.beskattning av delägare i handelsbolag,

3.bestämmande av vilket fartområde ett fartyg går i,

4.kontroll av uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen när ersättningsbostaden är belägen utomlands, och

5.beslut om avräkning av utländsk skatt.

Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund

2 § Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund som är undantagna från skattskyldighet för inkomst ska lämna särskilda upp- gifter om

1.intäkter och kostnader under räkenskapsåret,

2.tillgångar och skulder vid räkenskapsårets början och slut, samt

3.övriga omständigheter som Skatteverket behöver kännedom om för att bedöma frågan om undantag från skattskyldighet.

Skyldigheten att lämna särskilda uppgifter gäller dock inte pensions- stiftelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

3 § Skatteverket får besluta om undantag från skyldigheten att lämna särskilda uppgifter enligt 2 § om uppgifterna inte behövs för kontroll av skattskyldigheten.

Undantaget ska avse en viss tid och får återkallas.

Handelsbolag

4 § Svenska handelsbolag och utländska handelsbolag med fast driftställe i Sverige ska till ledning för delägarnas beskattning lämna särskilda uppgifter om

1.näringsverksamheten enligt 31 kap. 2 och 3 §§,

2.varje delägares andel av bolagets inkomst av varje inkomstslag och näringsverksamhet,

3.varje delägares andel eller lott i bolaget, och

4.uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 11 §.

1358

Om ett handelsbolag har avyttrat en fastighet och kapitalvinsten inte

Prop. 2010/11:165

kan beräknas på grund av att den är beroende av någon händelse i

Bilaga 2

framtiden, ska bolaget lämna uppgift om detta.

 

Ersättningsbostad i utlandet

5 § Den som inte är deklarationsskyldig för inkomst och som äger en ersättningsbostad i utlandet med ett uppskovsbelopp enligt 47 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), ska lämna särskilda uppgifter om sådana förhållanden som avses i 31 kap. 15 §.

Uppgifter som redare ska lämna

6 § Redare ska för tillämpning av 64 kap. 2 § och 67 kap. 3 § inkomst- skattelagen (1999:1229) lämna särskilda uppgifter om

1.storleken av de fartyg som redaren ska använda i sin närings- verksamhet,

2.vilka entreprenörer som redaren anlitar för sin verksamhet, och

3.de förhållanden som Skatteverket behöver kännedom om för att bestämma vilka fartområden fartygen går i.

Nedsättning av utländsk skatt

7 § Den som har fått avräkning av utländsk skatt från sin inkomstskatt enligt bestämmelser i skatteavtal eller enligt lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt och därefter har fått nedsättning av den utländska skatten, ska lämna särskild uppgift om nedsättningen.

När ska särskilda uppgifter lämnas?

8 § Särskilda uppgifter enligt 2 och 4 §§ ska ha kommit in till Skatteverket senast den sista dagen för deklaration enligt 32 kap. 2 §.

9

§ Särskilda uppgifter enligt

5–7 §§ ska lämnas enligt följande

uppställning:

 

 

 

Särskilda uppgifter enligt

ska ha kommit in till Skatteverket

 

 

senast

5

§

den 2 maj året efter beskattnings-

 

 

året

6

§

den 1 oktober före det kalenderår

 

 

uppgifterna avser

7

§

tre månader efter den dag då den

 

 

som beslutet om nedsättning av

 

 

utländsk skatt gäller fick del av det

1359

Redares uppgiftsskyldighet vid ändrade förhållanden

Prop. 2010/11:165

10 § Om någon uppgift som en redare har lämnat enligt 6 § inte längre

Bilaga 2

 

stämmer, ska redaren inom två veckor underrätta Skatteverket om

 

ändringen.

 

34 kap. Informationsuppgifter

Syftet med informationsuppgifter

1 § Informationsuppgifter lämnas för att någon annan ska kunna fullgöra sin uppgiftsskyldighet.

Uppgifter till den deklarationsskyldige

Uppgifter till företagsledare samt delägare i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag

2 § Onoterade företag som omfattas av 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) samt fåmanshandelsbolag ska till företagsledare och delägare samt närstående till dem lämna alla uppgifter som dessa behöver för att kunna beräkna sina intäkter från företaget eller handelsbolaget.

Uppgifter till medhjälpande make i enskild näringsverksamhet

3 § Om makar tillsammans deltar i enskild näringsverksamhet och den ena är företagsledande make medan den andra är medhjälpande make, ska den företagsledande maken till den medhjälpande maken lämna de uppgifter om verksamheten som behövs för beräkningen av överskottet eller underskottet i verksamheten.

Uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige

Förmån av personaloptioner

4 § Den som har utnyttjat eller överlåtit sådan rättighet som avses i 10 kap. 11 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) ska till den kontrolluppgiftsskyldige lämna de uppgifter som behövs för att kontroll- uppgiftsskyldigheten ska kunna fullgöras.

Rabatt, bonus eller annan förmån

 

5 § Den som har utnyttjat sådan rabatt, bonus eller annan förmån som

 

avses i 15 kap. 6 § ska till den kontrolluppgiftsskyldige lämna de

1360

 

uppgifter som behövs för att kontrolluppgiftsskyldigheten ska kunna

Prop. 2010/11:165

fullgöras.

Bilaga 2

Det som sägs i första stycket gäller även den som har tagit emot sådan

 

ersättning eller förmån som avses i 15 kap. 7 §.

 

Betalningar till och från utlandet

 

6 § Den som har gjort en sådan betalning till eller från utlandet som

 

avses i 23 kap. 1 § ska till den kontrolluppgiftsskyldige lämna de

 

uppgifter som behövs för att kontrolluppgiftsskyldigheten ska kunna

 

fullgöras.

 

Uppgifter om anskaffningsutgift för andelar i investeringsfonder

 

7 § Fondbolag som ska föra eller låta föra ett register enligt 4 kap. 11 §

 

lagen (2004:46) om investeringsfonder ska, då en förvaltare ska föras in i

 

registret enligt 4 kap. 12 § den lagen, lämna förvaltaren uppgifter om den

 

genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar i en investeringsfond

 

som tillhör en andelsägare och som har registrerats på förvaltaren i stället

 

för andelsägaren.

 

Vid byte av en förvaltare eller om förvaltaren inte längre ska vara

 

införd i registret, ska den förvaltare som andelarna i investeringsfonden

 

flyttas från lämna den nya förvaltaren eller fondbolaget uppgifter om den

 

genomsnittliga anskaffningsutgiften för de andelar som flyttas.

 

När ska uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldige lämnas?

 

8 § Uppgifter som avses i 4 och 5 §§ ska lämnas senast månaden efter det

 

att skyldigheten att lämna kontrolluppgift uppkom, dock inte senare än

 

den 15 januari påföljande år.

 

Uppgifter som avses i 6 och 7 §§ ska lämnas snarast och senast den

 

15 januari året efter det år som uppgiften gäller.

 

Anmälan om uteblivna informationsuppgifter

 

9 § Om den som är skyldig att lämna uppgifter till den kontroll-

 

uppgiftsskyldige inte gör det, ska den kontrolluppgiftsskyldige snarast

 

anmäla detta till Skatteverket.

 

35 kap. Periodiska sammanställningar

1 § Den som är registrerad eller skyldig att anmäla sig för registrering för mervärdesskatt enligt 7 kap. 1 § ska lämna en periodisk sammanställning över omsättning, förvärv och överföring av varor som transporteras

mellan EG-länder.

1361

2

§ En periodisk sammanställning ska lämnas för varje kalenderkvartal.

Prop. 2010/11:165

3

§ En periodisk sammanställning ska ha kommit in till Skatteverket

Bilaga 2

 

senast den 5 i andra månaden efter utgången av det kalenderkvartal som

 

sammanställningen avser.

 

36 kap. Anstånd med att deklarera och lämna särskilda uppgifter

Ansökan om anstånd

1 § Anstånd beviljas efter ansökan från den som ska deklarera eller lämna särskilda uppgifter.

Anstånd enligt 3 § beviljas dock efter ansökan från den som i näringsverksamhet hjälper annan att deklarera.

Deklarationsskyldighet för inkomst och särskilda uppgifter

Fysiska personer och dödsbon

2 § Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket bevilja en fysisk person eller ett dödsbo anstånd med att

1. deklarera inkomst, och

2. lämna särskilda uppgifter enligt 33 kap. 5 §.

Anstånd längre än till den 31 maj får beviljas bara om det finns synnerliga skäl.

3 § Anstånd med att deklarera inkomst ska beviljas för fysiska personer och dödsbon som anlitar deklarationshjälp om hjälpen lämnas i en näringsverksamhet. Om den som ska lämna deklarationshjälpen har misskött tidigare anstånd, får anstånd vägras.

Anstånd får beviljas längst till och med den 15 juni.

Juridiska personer

4 § Om det finns synnerliga skäl, ska Skatteverket bevilja en annan juridisk person än ett dödsbo anstånd med att

1. deklarera inkomst, och

2. lämna särskilda uppgifter enligt 33 kap. 2 eller 4 §.

Skattedeklaration

5 § Om det finns särskilda skäl, ska Skatteverket bevilja en deklara-

 

tionsskyldig anstånd med att lämna skattedeklaration.

 

Om förhållandena har ändrats så att det inte längre finns förutsättningar

 

för anståndet, ska anståndet återkallas.

1362

37 kap. Föreläggande

Prop. 2010/11:165

 

Bilaga 2

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om föreläggande att

fullgöra uppgiftsskyldighet (2 §),

medverka personligen (3 §), och

lämna uppgift (4–10 §§).

Föreläggande att fullgöra uppgiftsskyldighet

2 § Skatteverket får förelägga den som inte har fullgjort en uppgifts- skyldighet enligt 16–36 kap. att fullgöra skyldigheten.

Ett föreläggande enligt första stycket får inte enbart avse komplettering av arbetsställenummer enligt 16 kap. 9 §.

Föreläggande att medverka personligen

3 § Skatteverket får förelägga den som har deklarerat genom ett deklarationsombud eller ett ombud för ett dödsbo att personligen eller genom behörig ställföreträdare bekräfta eller komplettera deklarerade uppgifter.

Föreläggande att lämna uppgift

Deklarera

4 § Skatteverket får även förelägga den som inte är skyldig att deklarera att göra det.

Kommande utbetalningar av ersättning för arbete

5 § Skatteverket får förelägga den som ger ut ersättning för arbete att lämna uppgift om den ersättning som kan antas komma att betalas ut under mottagarens beskattningsår.

Kontroll av egen uppgiftsskyldighet

6 § Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara uppgifts- skyldig enligt 15–35 kap. att lämna uppgift som behövs för kontroll av skyldigheten.

7 § Skatteverket får dessutom förelägga den som är eller kan antas vara skyldig att redovisa punktskatt att lämna varuprov.

1363

Kontroll av någon annans uppgiftsskyldighet

8 § Skatteverket får förelägga en fysisk person och ett dödsbo i andra fall än som avses i 17 och 18 kap. att lämna kontrolluppgift om

1.sådan ersättning för utfört arbete som har betalats till en namngiven näringsidkare, eller

2.ränta från en namngiven låntagare.

9 § Skatteverket får förelägga den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078) eller som är en annan juridisk person än ett dödsbo, att lämna en uppgift om en rättshandling med någon annan.

Föreläggandet ska avse förhållanden som är av betydelse för kontroll av att andra än den som föreläggs

1.har fullgjort uppgiftsskyldighet enligt 15–35 kap., eller

2.kan fullgöra sådan uppgiftsskyldighet.

10 § Om det finns särskilda skäl får även någon annan person än som avses i 9 § föreläggas att lämna en sådan uppgift som avses i den paragrafen.

38 kap. Formkrav för lagens uppgiftsskyldigheter

Fastställt formulär

1 § Uppgifter som ska deklareras ska lämnas eller godkännas enligt ett fastställt formulär.

2 § Fastställda formulär ska även användas för att lämna

1.kontrolluppgifter,

2.åtagande att lämna kontrolluppgifter om pensionsförsäkringar,

3.särskilda uppgifter, och

4.periodiska sammanställningar.

Uppgifter som ska undertecknas

3 § Följande uppgifter ska undertecknas

1.deklarerade uppgifter, och

2.särskilda uppgifter som ska lämnas av

– stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund enligt 33 kap. 2 §, och

– en ägare av en ersättningsbostad i utlandet enligt 33 kap. 5 §.

Vem ska underteckna uppgifterna?

4 § Uppgifterna ska undertecknas av den uppgiftsskyldige eller behörig ställföreträdare.

Ett ombud får dock underteckna uppgifter i följande fall:

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1364

1. Ett deklarationsombud får underteckna uppgifter som deklareras

Prop. 2010/11:165

elektroniskt.

Bilaga 2

2.Ett ombud för en utländsk företagare får underteckna uppgifter i en mervärdesskattedeklaration.

3.En dödsbodelägare som är ombud för ett dödsbo får underteckna deklarerade uppgifter.

39 kap. Dokumentationsskyldighet

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om skyldighet att dokumentera uppgifter för den som

är uppgiftsskyldig enligt bestämmelserna i 15–35 kap. (3 §),

säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort (4–11 §§),

upplåter en plats för torg och marknadshandel (12 §),

bedriver restaurang- eller frisörverksamhet (13 §),

är näringsidkare och omsätter investeringsguld som avses i 1 kap. 18 § mervärdesskattelagen (1994:200) (14 §), eller

genomför transaktioner med begränsat skattskyldiga (15 och 16 §§). Kapitlet innehåller även bestämmelser om föreläggande (17 §).

Definitioner

2 § I denna lag avses med

kassaregister: kassaapparat, kassaterminal, kassasystem och liknande apparatur för registrering av försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort,

torg- och marknadshandel: all handel utom sådan som en närings- idkare stadigvarande bedriver i permanenta lokaler eller i omedelbar anslutning till dessa,

restaurangverksamhet: näringsverksamhet som avser restaurang, var- med även avses pizzabutik och annat liknande avhämtningsställe, gatukök, kafé, personalmatsal, catering och centralkök,

frisörverksamhet: näringsverksamhet som avser hårvård. Näringsverksamhet som huvudsakligen avser annan verksamhet än

restaurang- eller frisörverksamhet ska dock inte anses som sådan verksamhet.

Generell dokumentationsskyldighet

3 § Den som är uppgiftsskyldig enligt bestämmelserna i 15–35 kap. ska i skälig omfattning genom räkenskaper, anteckningar eller annan lämplig dokumentation se till att det finns underlag för att fullgöra uppgifts- skyldigheten och för kontroll av uppgiftsskyldigheten och beskattningen.

1365

Kontantbranschen

Vem ska använda kassaregister?

4 § Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort ska använda ett kassaregister.

5 § Skyldigheten att använda ett kassaregister gäller inte för den som

1.bara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort,

2.är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen (1999:1229) för inkomst från sådan försäljning som avses i 4 §,

3.bedriver taxitrafik enligt 1 kap. 3 § 2 yrkestrafiklagen (1998:490),

4.säljer varor eller tjänster genom sådana distansavtal eller hem- försäljningsavtal som avses i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59),

5.säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal,

6.anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel eller enligt lotterilagen (1994:1000), eller

7.bedriver torg- och marknadshandel.

6 § Vid tillämpningen av 4 och 5 §§ ska självständiga verksamheter inom ramen för en näringsverksamhet bedömas var för sig.

Registrering i kassaregister

7 § All försäljning och annan löpande användning av ett kassaregister ska registreras i kassaregistret.

Vid varje försäljning ska ett av kassaregistret framställt kvitto tas fram och erbjudas kunden.

Krav som ett kassaregister ska uppfylla

8 § Ett kassaregister ska

1. på ett tillförlitligt sätt visa

a)alla registreringar som har gjorts, samt

b)programmeringar och inställningar som utgör behandlingshistorik enligt bokföringslagen (1999:1078).

9 § Ett kassaregister ska vara certifierat.

Om kassaregistret innefattar en certifierad kontrollenhet gäller kravet på certifiering inte övriga delar av kassaregistret. Dessa delar av kassa- registret ska i stället omfattas av en tillverkardeklaration.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1366

Bemyndiganden

Prop. 2010/11:165

 

Bilaga 2

10 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får

meddela föreskrifter om certifiering.

 

Beslut om undantag

 

11 § Skatteverket får i enskilda fall besluta

om undantag från

skyldigheten att använda kassaregister om

 

1.behovet av tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på annat sätt, eller

2.en viss skyldighet av tekniska orsaker är oskälig.

Undantag får förenas med villkor.

Torg- och marknadshandel

12 § Den som upplåter en plats för torg- och marknadshandel ska dokumentera nödvändiga identifikationsuppgifter för den som platsen upplåts till och dennes företrädare.

Restaurang- eller frisörverksamhet

13 § Den som bedriver restaurang- eller frisörverksamhet ska i en personalliggare löpande dokumentera nödvändiga identifikations- uppgifter för de personer som är verksamma i näringsverksamheten. Personalliggaren ska finnas tillgänglig för Skatteverket i verksamhets- lokalen.

Skyldigheten att föra personalliggare gäller dock inte för

1.enskild näringsverksamhet där bara näringsidkaren, dennes make eller barn under 16 år är verksamma, och

2.fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag där bara företagsledaren, dennes make eller barn under 16 år är verksamma.

Om en personalliggare ska föras, gäller dokumentationsskyldigheten även personer som anges i andra stycket.

Omsättning av investeringsguld

14

§ En näringsidkare som omsätter investeringsguld som avses i 1 kap.

18

§ mervärdesskattelagen (1994:200) i Sverige eller till ett annat EG-

land ska vid transaktioner som

uppgår

till ett belopp

motsvarande

10

000 kronor eller mer

dokumentera

nödvändiga identifikations-

uppgifter för köparen.

 

 

 

 

Första stycket gäller

även

för transaktioner som

understiger

10 000 kronor men som kan antas ha samband med en annan transaktion och tillsammans med denna uppgår till minst detta belopp. Om summan

1367

inte är känd vid tidpunkten för en transaktion, ska identiteten kontrolleras så snart summan av transaktionerna uppgår till minst 10 000 kronor.

Bestämmelserna i 2 kap. 2 § första stycket 1, 3 § första stycket 2, 5 § 2 a och 6 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt ska även gälla vid transaktioner som avses i första stycket.

Internprissättning

15 § Den som är skattskyldig för inkomst av en näringsverksamhet ska dokumentera transaktioner med ett företag som är begränsat skattskyldigt enligt bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229), om det finns en sådan ekonomisk intressegemenskap som anges i 14 kap. 20 § samma lag.

Om den ekonomiska intressegemenskapen uteslutande kan hänföras till ett företags direkta eller indirekta kapitalinnehav i ett eller flera andra företag, behöver transaktionerna dokumenteras bara om kapitalandelen i varje led uppgår till mer än 50 procent.

16 § Dokumentationen ska innehålla de uppgifter som behövs för en bedömning av om resultatet av näringsverksamheten ska korrigeras enligt 14 kap. 19 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Föreläggande

17 § Skatteverket får förelägga

1.den som ska använda ett kassaregister att fullgöra sina skyldigheter enligt 7–9 §§, och

2.den som bedriver restaurang- eller frisörverksamhet att fullgöra sina skyldigheter enligt 13 §.

Avd. VII Ersättning för kostnader för biträde

40 kap. Ersättning för kostnader för biträde

Rätten till ersättning

1 § Rätt till ersättning har den som i ett ärende eller mål behöver biträde för att ta till vara sin rätt.

Begränsningar i rätten till ersättning

2 § Ersättning får enbart avse kostnader som har behövts för att ta till vara sökandens rätt.

3 § Ersättning får inte beviljas för kostnader som avser skyldigheterna att 1. deklarera,

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1368

 

2. lämna uppgifter,

Prop. 2010/11:165

 

3. dokumentera uppgifter, eller

Bilaga 2

 

4. föra räkenskaper.

 

4

§ Ersättning får inte beviljas för sökandens arbete eller tidsspillan.

 

5

§ Ersättning får inte beviljas för kostnader som har ersatts eller kan

 

komma att ersättas enligt annan författning eller avtal.

 

Förfarandet

6 § Ansökan om rätt till ersättning ska göras hos den myndighet som handlägger ärendet eller målet. Sökanden ska ange den ersättning som begärs innan ärendet eller målet avgörs eller avslutas på annat sätt.

7 § En för sen begäran om ersättning får prövas om förseningen beror på något ursäktligt misstag.

Avd. VIII Utredning och kontroll

41 kap. Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera

Skatteverkets utredningsskyldighet

1 § Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda.

Skatteverkets kommunikationsskyldighet

2 § Om ett ärende som avser myndighetsutövning mot en enskild har tillförts uppgifter av någon annan än den som ärendet gäller, får det inte avgöras utan att den som ärendet gäller har underrättats om uppgifterna och fått tillfälle att yttra sig över dem.

Första stycket gäller inte om

1.avgörandet inte går den som det gäller emot,

2.uppgiften saknar betydelse eller om det av någon annan anledning är uppenbart obehövligt att den som ärendet gäller underrättas och får tillfälle att yttra sig,

3.det finns risk att en underrättelse skulle göra det avsevärt svårare att genomföra beslutet i ärendet, eller

4.avgörandet inte kan skjutas upp.

Underrättelseskyldigheten gäller med de begränsningar som följer av 14 kap. 5 § sekretesslagen (1980:100).

3 § Ett ärende som avser myndighetsutövning mot en enskild och som

 

har initierats av Skatteverket, får inte avgöras till nackdel för den som

 

ärendet gäller utan att denne har fått tillfälle att yttra sig i frågan. Om det

1369

är uppenbart obehövligt, behöver den som ärendet gäller inte få tillfälle

Prop. 2010/11:165

att yttra sig.

Bilaga 2

4 § Om det kan antas att den som ett ärende om slutlig skatt gäller inte är

 

deklarationsskyldig, får beslut om slutlig skatt fattas på grundval av

 

kontrolluppgift om intäkter i inkomstslaget kapital utan att den som

 

ärendet gäller har underrättats om och fått tillfälle att yttra sig över

 

kontrolluppgiften.

 

42 kap. Revision

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om revision. Bestämmelserna i kapitlet ges i följande ordning:

– syftet med en revision (2 §),

– personer som får revideras (3 §),

– beslut om revision (4 och 5 §§),

– samverkan (6 §),

– revisorns befogenheter (7 §),

– den reviderades skyldigheter (8–11 §§), och

– revisionens avslutande (12 och 13 §§).

Syftet med en revision

2 § Skatteverket får besluta om revision för att kontrollera

1.att uppgiftsskyldighet fullgjorts riktigt och fullständigt,

2.att förutsättningar finns att fullgöra uppgiftsskyldighet som kan antas uppkomma,

3.skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi,

4.att den som ansökt om återbetalning, kompensation eller nedsättning av punktskatt i fall som avses i 53 kap. 5 § 2 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter,

5.att den som ansökt om återbetalning av punktskatt i fall som avses i 53 kap. 5 § 1 har lämnat riktiga och fullständiga uppgifter,

6.att den som har upplåtit plats för torg- och marknadshandel fullgjort sina skyldigheter, eller

7.att den som har omsatt investeringsguld har fullgjort sina skyldigheter.

Skatteverket får besluta om revision också för att inhämta uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket 1–4 av någon annan än den som revideras.

Vem får revideras?

3 § Revision får göras hos

1. den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokförings-

lagen (1999:1078),

1370

2. någon annan juridisk person än dödsbo,

Prop. 2010/11:165

3. den som har anmält sig för registrering,

Bilaga 2

4.den som har ansökt om eller är godkänd för F-skatt,

5.sådant ombud för en utländsk företagare som avses i 6 kap. 2 och 3 §§,

6.sådan representant som avses i 16 § andra stycket lagen (1994:1563) om tobaksskatt, 15 § andra stycket lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller 4 kap. 9 § andra stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi,

7.den som har ansökt om godkännande som upplagshavare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

8.den som har ansökt om registrering som varumottagare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi,

9.den som har ansökt om godkännande som skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt eller lagen om skatt på energi, och

10.den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel, lagen om tobaksskatt eller lagen om skatt på energi.

Beslut om revision

4 § Ett beslut om revision ska innehålla

1.uppgift om syftet med revisionen,

2.uppgift om möjligheten att undanta handlingar och uppgifter från kontroll, och

3.förordnande av de tjänstemän som ska verkställa revisionen (revisorer).

Av uppgift som avses i första stycket 1 behöver inte framgå vilken person eller rättshandling som kontrollen avser om

1.beslutet om revision avser en sådan revision som avses i 2 § andra stycket, och

2.det finns särskilda skäl för att inte nämna personen eller rätts- handlingen.

5 § Innan en revision verkställs ska den reviderade underrättas om beslutet om revision.

Underrättelsen får ske i samband med att revisionen verkställs om

1.kontroll som avses i 7 § 2–6 behöver genomföras och kontrollen skulle förlora sin betydelse om den som ska revideras underrättas i förväg,

2.revisionen ska genomföras i samband med ett kontrollbesök enligt 43 kap. 9 § och är begränsad till handlingar som rör personalen, eller

3.det följer av bestämmelserna om underrättelse om beslut om bevissäkring.

1371

Samverkan

6 § En revision ska genomföras i samverkan med den reviderade och på ett sådant sätt att den inte onödigt hindrar verksamheten. Om den reviderade inte samverkar, kan tvångsåtgärder beslutas enligt 44 kap. 1 § och 45 kap.

Kravet på samverkan gäller inte om tvångsåtgärden bevissäkring har beslutats på grund av att det finns en påtaglig risk för sabotage.

Revisorns befogenheter

7 § Vid en revision får revisorn

1.granska räkenskapsmaterial och andra handlingar som rör verksam- heten,

2.inventera kassan,

3.granska lager och inventarier,

4.besiktiga lokaler och byggnader som används i verksamheten,

5.ta prov på varor, och

6.prova teknisk utrustning som används i verksamheten.

Den reviderades skyldigheter

8 § Den reviderade ska lämna tillträde till verksamhetslokalerna för

1.granskning av handlingar enligt 7 § 1 om granskningen inte utan svårighet kan genomföras på någon annan plats, och

2.sådana åtgärder som avses i 7 § 2–6.

I andra fall än som avses i första stycket får en revision genomföras i verksamhetslokalerna om den reviderade går med på det. Revisionen ska genomföras i verksamhetslokalerna om den reviderade begär det och revisionen kan genomföras där utan betydande svårighet.

9 § Den reviderade ska tillhandahålla revisorn de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för revisionen. Om handlingar ska granskas på någon annan plats än i verksamhetslokalerna, ska den reviderade på begäran och mot kvitto överlämna handlingarna till revisorn.

10 § Den reviderade ska på begäran ge revisorn tillfälle att använda tekniska hjälpmedel för att granska upptagning som kan uppfattas bara med sådana hjälpmedel.

Första stycket gäller inte om

1.den reviderade tillhandahåller en kopia av upptagningen, och

2.kopian utan svårighet kan granskas med tekniska hjälpmedel som revisorn har tillgång till.

I det fall som avses i andra stycket ska den reviderade ge revisorn möjlighet att kontrollera att kopian stämmer överens med den upptagning som finns hos den reviderade.

Vid granskning enligt första stycket eller kontroll enligt tredje stycket får bara de tekniska hjälpmedel och sökbegrepp användas, som behövs

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1372

för att tillgodose ändamålet med revisionen. Granskningen får

inte

Prop. 2010/11:165

verkställas via telenät.

 

Bilaga 2

11 § Den reviderade ska ge revisorn den hjälp som behövs

vid

 

revisionen.

 

 

Revisionens avslutande

12 § En revision får inte pågå längre tid än nödvändigt.

Skatteverket ska snarast meddela den reviderade om resultatet av revisionen.

13 § Skatteverket ska återlämna räkenskapsmaterial och andra handlingar till den reviderade så snart som möjligt och senast när revisionen avslutats.

Om den reviderade försatts i konkurs när handlingarna ska återlämnas, ska Skatteverket

1.överlämna handlingarna till konkursförvaltaren, och

2.underrätta den reviderade om att handlingarna överlämnats till konkursförvaltaren.

43 kap. Tillsyn över kassaregister och kontrollbesök

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om kontrollbesök och tillsyn. Bestämmelserna i kapitlet ges i följande ordning:

definitioner (2 §),

tillsyn över kassaregister (3–5 §§),

kontrollbesök (6–9 §§), och

gemensamma bestämmelser (10 och 11 §§).

Definitioner

2 § Med journalminne avses dokumentation av den löpande registre- ringen i kassaregistret i elektronisk form.

Med kontrollremsa avses dokumentation av den löpande registreringen i kassaregistret i pappersform.

Tillsyn över kassaregister

3 § Skatteverket utövar tillsyn över att den som är skyldig att använda kassaregister har kassaregister och att de kassaregister som används i verksamheten uppfyller föreskrivna krav.

4 § Skatteverket har för tillsynen rätt att få tillträde till verksamhets- lokaler där verksamheten bedrivs.

1373

Polismyndigheten ska på Skatteverkets begäran lämna det biträde som behövs för tillsynen.

5 § Om Skatteverket begär det, ska den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregister tillhandahålla de handlingar och lämna de upplysningar som behövs för tillsynen.

Kontrollbesök

Kontantbranschen

6 § Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att den som är eller kan antas vara skyldig att använda kassaregister fullgör sina skyldigheter. Verket får vid ett sådant besök räkna kunder, kontrollköpa, göra kvittokontroll och inventera kassan.

Kontrollen får bara genomföras i en verksamhetslokal dit allmänheten har tillträde. Kundräkning får även ske på en allmän plats i anslutning till en sådan lokal.

7 § Om Skatteverket begär det, ska den som har kontrollerats enligt 6 § tillhandahålla kontrollremsa, uppgifter från journalminne eller tömnings- kvitto för kontroll av hur försäljningar har registrerats i kassaregistret.

Torg- och marknadshandel

8 § Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att identifiera de personer som bedriver eller kan antas bedriva torg- och marknadshandel. Verket får vid ett sådant besök kontrollera godkännande för F-skatt och ställa frågor om verksamheten.

Kontrollen får bara genomföras på en plats där torg- och marknads- handel bedrivs.

Restaurang- och frisörverksamhet

9 § Skatteverket får besluta om kontrollbesök för att kontrollera att den som är eller kan antas vara skyldig att föra personalliggare fullgör sina skyldigheter. Verket får vid ett sådant besök begära att en person som utför eller kan antas utföra arbetsuppgifter i verksamheten styrker sin identitet. Uppgifterna får stämmas av mot personalliggaren.

Kontrollen får bara genomföras i en verksamhetslokal.

Gemensamma bestämmelser

10 § Den som enligt ett beslut om tillsyn eller kontrollbesök ska kontrolleras ska underrättas om beslutet så snart det kan ske utan att kontrollen förlorar sin betydelse.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1374

11 § Tillsyn och kontrollbesök ska genomföras på ett sådant sätt att

Prop. 2010/11:165

verksamheten inte hindras i onödan.

Bilaga 2

Avd. IX Tvångsåtgärder

44 kap. Vite

När får ett föreläggande förenas med vite?

1 § Den som vid en revision inte fullgör sina skyldigheter att till- handahålla handlingar eller lämna upplysningar enligt 42 kap. 9 och 10 §§ får föreläggas vid vite att fullgöra dem.

2 § Den som vid tillsyn eller kontroll inte fullgör sina skyldigheter enligt 43 kap. 5 eller 7 § får föreläggas vid vite att fullgöra dem.

3 § Även i andra fall än som avses i 1 och 2 §§ får ett föreläggande förenas med vite om det finns anledning att anta att föreläggandet inte följs.

Vitesförbud

4 § Ett föreläggande får inte förenas med vite om

1.det finns anledning att anta att den som ska föreläggas har begått en gärning som är straffbelagd eller kan leda till kontrollavgift eller skattetillägg, och

2.föreläggandet avser utredning av en fråga som har samband med den misstänkta gärningen.

Om den som ska föreläggas är en juridisk person, gäller första stycket även ställföreträdare för den juridiska personen.

Behörig länsrätt

5 § Frågor om utdömande av vite prövas av den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av den förelagde när ansökan om utdömande görs.

45 kap. Bevissäkring

Innehåll och definitioner

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om bevissäkring. Bevissäkring är

revision i verksamhetslokalerna (3 §),

eftersökande och omhändertagande av handlingar (4–11 §§), och

försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme (12 §).

Bestämmelser om beslut om bevissäkring finns i 13–17 §§.

1375

2 § Med granskningsledare avses den som förordnats av Skatteverket att vara granskningsledare.

Med risk för sabotage avses att det finns risk för att den som bevissäkringen gäller kommer att undanhålla, förvanska eller förstöra det som får kontrolleras.

Revision i verksamhetslokalerna

3 § En revision får genomföras i den reviderades verksamhetslokaler om den reviderade är skyldig att lämna tillträde till lokalerna och

1.den reviderade inte fullgör sina skyldigheter att medverka, eller

2.det finns en påtaglig risk för sabotage.

Eftersökande och omhändertagande

4 § Om ett beslut om revision i verksamhetslokalerna meddelats får handlingar som behövs för revisionen eftersökas i verksamhetslokalerna och tas om hand för granskning om inte annat följer av andra stycket.

Om revisionen beslutats enligt 3 § 1 gäller första stycket bara om handlingen inte tillhandahållits inom rimlig tid eller om det finns en påtaglig risk för sabotage.

5 § Om den reviderade har gått med på att revisionen genomförs i verksamhetslokalerna, får handlingar som påträffas eller granskas tas om hand.

6 § När en revision genomförs på någon annan plats än i verksamhets- lokalerna får en handling som behövs för revisionen eftersökas i verksamhetslokalerna och tas om hand för granskning om

1.den reviderade inte har följt ett föreläggande om att lämna ut handlingen, eller

2.det finns en påtaglig risk för sabotage.

7 § En handling som behövs för en revision får även eftersökas i utrymme som inte utgör den reviderades verksamhetslokaler och tas om hand för granskning om

1.det finns särskild anledning att anta att handlingen finns i utrymmet,

och

2.den reviderade inte har följt ett föreläggande om att lämna ut handlingen, eller

3.det finns en påtaglig risk för sabotage.

8 § Om ett föreläggande att lämna ut en handling vid annan kontroll än revision inte har följts och det finns särskild anledning att anta att handlingen finns hos den som har förelagts, får handlingen eftersökas och tas om hand för granskning.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1376

9 § Hos den som inte får revideras men som kan föreläggas att lämna

Prop. 2010/11:165

kontrolluppgift enligt 37 kap. 8 § får handling som han eller hon kan

Bilaga 2

föreläggas att lämna uppgift om eftersökas och tas om hand utan

 

föregående föreläggande om det finns

 

1.särskild anledning att anta att handlingen kommer att påträffas hos personen,

2.påtaglig risk för sabotage om personen föreläggs, och

3.ett betydande intresse av att handlingen granskas.

10 § Om det finns särskilda skäl, behöver den som uppgifterna avser eller de uppgifter som söks inte anges i ett beslut om åtgärd enligt 9 §.

11 § Beslut om åtgärd enligt 9 § får inte meddelas för att samla in uppgifter för att förbereda kontroll av andra än den som granskas.

Försegling av lokal, förvaringsplats eller annat utrymme

12 § Lokal, förvaringsplats eller annat utrymme får förseglas för att skydda handlingar som ska

1.granskas enligt 3 § eller tas om hand enligt 4 §,

2.tas om hand enligt 5 § om

a)handlingarna inte kan föras från platsen, och

b)det finns en befarad risk för sabotage, eller

3. tas om hand enligt 6–9 §§ om handlingarna inte omedelbart kan föras från platsen.

Beslut om bevissäkring

13 § Beslut om bevissäkring enligt 3 och 6–9 §§ fattas av länsrätten på ansökan av granskningsledaren.

Beslut enligt 4, 5 och 12 §§ fattas av granskningsledaren.

14 § Frågor om bevissäkring prövas av den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av den som bevissäkringen gäller när ansökan görs.

15 § Om det finns en påtaglig risk för sabotage och risken är akut, får granskningsledaren besluta om

1.bevissäkring enligt 3 och 6 §§, samt

2.bevissäkring enligt 7 och 8 §§ om åtgärden ska genomföras i en verksamhetslokal.

Om granskningsledaren har beslutat om åtgärd enligt första stycket, ska han eller hon så snart som möjligt och senast inom fem dagar ansöka om bevissäkring hos länsrätten. Om länsrätten avslår ansökan, ska omhändertagna handlingar återlämnas och övriga insamlade uppgifter förstöras.

1377

16 § Ett beslut om bevissäkring ska innehålla uppgift om möjligheten att

Prop. 2010/11:165

undanta handlingar och uppgifter från kontroll.

Bilaga 2

17 § Den som ett beslut om bevissäkring gäller ska underrättas om

 

beslutet omedelbart.

 

Underrättelse får dock ske i samband med att åtgärden verkställs om

 

det finns en påtaglig risk för sabotage om den som beslutet gäller

 

underrättas i förväg.

 

46 kap. Betalningssäkring

Innehåll och tillämpningsområde

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om att Skatteverket får ansöka hos länsrätten om att en betalningsskyldigs egendom ska tas i anspråk för att säkerställa betalningen av skatt, avgift och ränta (betalningssäkring). Bestämmelserna ges i följande ordning:

– avgifter som undantas från betalningssäkring (2 §),

– betalningssäkring enligt överenskommelse med en annan stat (3 §),

– förutsättningarna för betalningssäkring (4–6 §§),

– när förutsättningar inte längre finns (7–9 §§),

– tidsfrist när betalningsskyldigheten inte är fastställd (10 och 11 §§),

– beslut om att ta egendom i förvar (12 §),

– behörig länsrätt (13 §),

– muntlig förhandling (14 §),

– underrättelse om beslut (15 §), och

– ersättning för skada (16–18 §§).

Avgifter som undantas från betalningssäkring

2 § Betalningssäkring får inte användas för

1. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144), och

2. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Betalningssäkring enligt överenskommelse med en annan stat

3 § Om det följer av en överenskommelse mellan Sverige och en annan stat, får betalningssäkring även användas för att säkerställa betalningen av en utländsk fordran.

Förutsättningarna för betalningssäkring

4 § Betalningssäkring ska beslutas om

 

1. det finns en påtaglig risk för att den som är betalningsskyldig

 

försöker dra sig undan skyldigheten, och

1378

 

2. betalningsskyldigheten avser ett betydande belopp.

Prop. 2010/11:165

5 § Om betalningsskyldigheten inte är fastställd, får

Bilaga 2

betalningssäkring

beslutas bara om det är sannolikt att skyldigheten kommer att fastställas. En betalningssäkring får i sådana fall inte avse högre belopp än vad fordran sannolikt kommer att fastställas till.

6 § Betalningssäkring får inte beslutas förrän den tidsperiod som betalningsskyldigheten avser har gått ut.

När förutsättningar inte längre finns

7 § Ett beslut om betalningssäkring ska upphävas om

1.det inte längre finns förutsättningar för beslutet, eller

2.beslutet av någon annan anledning inte bör kvarstå.

8 § Länsrätten ska pröva om ett beslut om betalningssäkring ska upphävas om Skatteverket eller den betalningsskyldige begär det eller om det annars finns skäl för det.

Den betalningsskyldige ska upplysas om rätten att begära att ett beslut om betalningssäkring ska upphävas.

9 § Länsrättens befogenhet enligt 8 § att pröva om ett beslut om betalningssäkring ska upphävas gäller även beslut som har överklagats.

Ett överklagande av länsrättens beslut faller om länsrätten själv ändrar beslutet så som den betalningsskyldige begär. Om länsrätten ändrar beslutet på ett annat sätt än den betalningsskyldige begär, ska överklagandet anses omfatta det nya beslutet.

Tidsfrist när betalningsskyldigheten inte är fastställd

10 § Ett beslut om betalningssäkring för en betalningsskyldighet som inte är fastställd upphör att gälla, om Skatteverket inte har fastställt betalningsskyldigheten eller ansökt om fastställelse hos länsrätten inom sex månader räknat från den dag då betalningssäkringen beslutades.

Om det finns särskilda skäl, får länsrätten på ansökan av Skatteverket förlänga tidsfristen med tre månader i taget.

11 § Om ett beslut om betalningssäkring har upphört att gälla enligt 10 §, får betalningssäkring på samma grund beslutas först efter det att Skatteverket har fastställt betalningsskyldigheten eller ansökt om fastställelse hos länsrätten.

1379

Beslut om att ta egendom i förvar

12 § Om det finns en akut risk för att egendom som kan betalningssäkras undanskaffas, får den som Skatteverket förordnat som granskningsledare besluta att ta egendomen i förvar.

Om egendom har tagits i förvar, ska granskningsledaren så snart som möjligt och senast inom fem dagar ansöka om betalningssäkring hos länsrätten. Gör inte verket det eller avslår länsrätten ansökan, ska egendomen genast lämnas tillbaka. Om betalningssäkring beslutas, ska egendomen bli kvar i förvar till dess att beslutet verkställs om inte länsrätten bestämmer något annat.

Behörig länsrätt

13 § Frågor om betalningssäkring prövas av den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande från den som betalningssäkringen gäller när ansökan görs.

Muntlig förhandling

14 § Länsrätten och kammarrätten ska hålla muntlig förhandling i mål om betalningssäkring om den betalningsskyldige begär det. Om det finns anledning att anta att en ansökan om betalningssäkring kommer att avslås eller att ett beslut om betalningssäkring kommer att upphävas behövs dock inte muntlig förhandling.

Underrättelse om beslut

15 § Den betalningsskyldige ska omedelbart underrättas om ett beslut om betalningssäkring.

Underrättelse får dock ske i samband med att beslutet verkställs om det finns risk för att den betalningsskyldige skaffar undan egendom som kan betalningssäkras.

Ersättning för skada

16 § Om betalningssäkring har beslutats för en betalningsskyldighet som inte var fastställd och som inte heller senare fastställs slutligt, ska staten ersätta den betalningsskyldige för ren förmögenhetsskada. Detsamma gäller om betalningssäkringen fastställs slutligt men till ett väsentligt lägre belopp än det som har betalningssäkrats.

Första stycket gäller inte kostnader som omfattas av bestämmelserna om ersättning för kostnader för biträde.

17 § Ersättning kan vägras eller sättas ned om

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1380

1. den betalningsskyldige inte har fullgjort uppgiftsskyldighet eller på

Prop. 2010/11:165

annat sätt genom vållande medverkat till skadan, eller

Bilaga 2

2. det annars är oskäligt att ersättning lämnas.

 

18 § Frågor om ersättning prövas på det sätt som gäller för skadestånds-

 

anspråk mot staten.

 

Avd. X Undantag från kontroll

47 kap. Handlingar och uppgifter som inte får granskas

1 § Vid en kontroll får Skatteverket inte granska handlingar som

1.inte får tas i beslag enligt 27 kap. 2 § rättegångsbalken, eller

2.har ett betydande skyddsintresse och det finns särskilda omständigheter som gör att innehållet inte bör komma till någon annans kännedom.

Förbudet mot att granska handlingar som avses i första stycket 2 gäller bara om handlingens skyddsintresse är större än dess betydelse för kontrollen.

Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även föreläggande att lämna uppgifter.

2 § En handling som inte får granskas ska på begäran av den som är föremål för revision, bevissäkring eller tillsyn över kassaregister undantas från kontrollen. Detsamma gäller handlingar som inte omfattas av revisionen, bevissäkringen eller tillsynen.

3 § Beslut om undantag fattas av den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande från den som begär undantag när begäran görs.

Den handling som begäran avser ska ges in till länsrätten. Om Skatteverket redan har handlingen ska verket omedelbart försegla handlingen och överlämna den till länsrätten.

4 § Om en uppgift i en sådan upptagning som avses i 3 kap. 6 § ska undantas och revisorns rätt enligt 42 kap. 10 § att själv använda tekniska hjälpmedel för att granska upptagningen behöver begränsas för att uppgiften inte ska bli tillgänglig för revisorn får länsrätten besluta om sådana begränsningar.

5 § Om den enskilde begär det, ska länsrätten pröva om beslut om undantag kan fattas utan att rätten granskar handlingen.

6 § Om en handling har undantagits, får Skatteverket inte återge eller åberopa innehållet i handlingen eller uppgiften.

1381

Avd. XI Särskilda avgifter

48 kap. Förseningsavgift

Huvudregeln för förseningsavgift

1 § En särskild avgift (förseningsavgift) ska tas ut om den som ska deklarera inkomst eller lämna skattedeklaration, periodisk samman- ställning eller särskilda uppgifter, inte gör det i rätt tid.

Förseningsavgift ska dock inte tas ut om det är fråga om

1.en förenklad arbetsgivardeklaration enligt 26 kap. 5 §,

2.en särskild skattedeklaration för redovisning av mervärdesskatt enligt 26 kap. 8 § andra stycket,

3.särskilda uppgifter som redare ska lämna enligt 33 kap. 6 §, eller

4. särskilda uppgifter om nedsättning av utländsk skatt enligt 33 kap. 7 §.

Förseningsavgift om uppgifterna är bristfälliga

2 § Den uppgiftsskyldige ska inte anses ha deklarerat inkomst eller lämnat särskilda uppgifter, om de uppgifter som har lämnats eller godkänts är så bristfälliga att de uppenbarligen inte kan läggas till grund för beskattningen.

Undantagen

Fysiska personer i utlandet

3 § Förseningsavgift ska inte tas ut av en fysisk person som inte deklarerar inkomst i rätt tid om han eller hon

1.är bosatt utomlands eller stadigvarande vistas utomlands vid deklarationstidpunkten, och

2.deklarerar senast den 31 maj.

Om uppgifterna inte är undertecknade

4 § Om grunden för att ta ut förseningsavgift är att den som ska deklarera inkomst eller lämna särskilda uppgifter inte har undertecknat uppgifterna enligt 38 kap. 3 §, ska Skatteverket förelägga den uppgiftsskyldige att göra det. Förseningsavgift ska tas ut bara om föreläggandet inte följs. Avgiften ska i sådana fall bestämmas enligt 6 §.

Inte mer än en förseningsavgift för skattedeklaration

5 § Om en deklarationsskyldig vid ett deklarationstillfälle är försenad med mer än en skattedeklaration ska bara en förseningsavgift tas ut.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1382

Förseningsavgiftens storlek

 

 

Prop. 2010/11:165

 

 

 

Bilaga 2

6 § Förseningsavgiftens storlek framgår av följande uppställning:

 

 

 

 

Om förseningsavgiften gäller

uppgår den till

aktiebolags eller ekonomisk förenings

5 000 kronor

 

 

deklarationsskyldighet för inkomst

 

 

 

någon annans deklarationsskyldighet för

1 000 kronor

inkomst

 

 

 

särskilda uppgifter

1 000 kronor

periodisk sammanställning

1 000 kronor

skattedeklaration

500 kronor

 

Förseningsavgiften för skattedeklaration uppgår dock till 1 000 kronor om det är fråga om en deklaration som ska lämnas efter föreläggande.

Flera förseningsavgifter

7 § Om den som ska deklarera inkomst utan föreläggande eller lämna särskilda uppgifter, inte har gjort det inom tre månader från den tidpunkt då skyldigheten enligt denna lag skulle ha fullgjorts, ska en andra förseningsavgift tas ut.

Om skyldigheten inte har fullgjorts efter ytterligare två månader, ska en tredje förseningsavgift tas ut.

Vid tillämpningen av första stycket ska hänsyn inte tas till den förlängda deklarationsfrist som gäller för andra juridiska personer än dödsbon som deklarerar elektroniskt.

49 kap. Skattetillägg

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om att en särskild avgift (skattetillägg) ska tas ut vid oriktig uppgift, skönsbeskattning och när skatteavdrag inte gjorts. Bestämmelserna ges i följande ordning:

tillämpningsområdet för skattetillägg (2 och 3 §§),

skattetillägg vid oriktig uppgift (4 och 5 §§),

skattetillägg vid skönsbeskattning (6 och 7 §§),

skattetillägg vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut (8 §),

skattetillägg när skatteavdrag inte gjorts (9 §),

när skattetillägg inte ska tas ut (10 §),

beräkning av skattetillägg vid oriktig uppgift (11–14 §§),

beräkning av skattetillägg vid skönsbeskattning (15 och 16 §§),

beräkning av skattetillägg vid omprövning av skönsbeskattnings- beslut (17 §),

beräkning av skattetillägg när skatteavdrag inte gjorts (18 §),

underlaget ska bestämmas utan hänsyn till andra frågor (19 §),

rätträkning (20 §), och

mer än en procentsats (21 §).

1383

Tillämpningsområdet för skattetillägg

2 § Skattetillägg ska inte tas ut på skatt som avses i 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

3 § Skattetillägg ska tas ut på följande avgifter:

1.avgift enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980),

2.avgift enligt 1 och 3 §§ lagen (1994:1920) om allmän löneavgift, samt

3.avgift enligt lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.

Det som sägs om skatt i detta kapitel gäller även dessa avgifter.

Skattetillägg vid oriktig uppgift

4 § Skattetillägg ska tas ut av den som på något annat sätt än muntligen

1.under förfarandet har lämnat en oriktig uppgift till ledning för egen beskattning, eller

2.har lämnat en oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning. Skattetillägg enligt första stycket 2 får dock bara tas ut om uppgiften

inte har godtagits efter prövning i sak.

5 § En uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att

1.en lämnad uppgift är felaktig, eller

2.en uppgift som ska lämnas till ledning för beskattningen har utelämnats.

En uppgift ska dock inte anses vara oriktig om

1.uppgiften tillsammans med övriga uppgifter som lämnats eller godkänts utgör tillräckligt underlag för ett riktigt beslut, eller

2.den uppenbart inte kan läggas till grund för ett beslut.

Skattetillägg vid skönsbeskattning

6 § Skattetillägg ska tas ut vid skönsbeskattning.

7 § Ett beslut om skattetillägg vid skönsbeskattning på grund av att den deklarationsskyldige inte har deklarerat ska undanröjas om

1.skattedeklaration lämnas inom två månader från utgången av den månad då beslutet meddelades, eller

2.inkomst deklareras inom fyra månader från utgången av den månad då beslutet meddelades.

Om den deklarationsskyldige gör sannolikt att han eller hon inte har fått kännedom om skattetillägget före utgången av den månad då beslutet meddelades, ska fristen i stället räknas från den dag då den deklara- tionsskyldige fick sådan kännedom.

Uppgifterna ska ha kommit in till Skatteverket eller en allmän förvaltningsdomstol inom den angivna tiden.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1384

Skattetillägg vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut

8 § Skattetillägg ska tas ut av den som

1.har skönsbeskattats på grund av att inkomst inte har deklarerats,

2.inte har deklarerat inom den tid som sägs i 7 §, och

3.på Skatteverkets initiativ påförs ytterligare skatt genom omprövning. Skattetillägget ska inte undanröjas på grund av att inkomst senare

deklareras.

Om skattetillägg inte har tagits ut på grund av det första sköns- beskattningsbeslutet ska, vid tillämpningen av första stycket 2, det som sägs i 7 § om beslutet om skattetillägg och kännedom om skattetillägget i stället gälla skönsbeskattningsbeslutet och kännedom om skönsbeskatt- ningen.

Skattetillägg när skatteavdrag inte gjorts

9 § Skattetillägg ska tas ut av den som inte har fullgjort sin skyldighet att göra skatteavdrag.

När skattetillägg inte ska tas ut

10 § Skattetillägg ska inte tas ut

1.om den oriktiga uppgiften kan rättas med ledning av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för Skatteverket och som har varit tillgängligt för verket inom ett år från utgången av beskattningsåret,

2.om den uppgiftsskyldige på eget initiativ har rättat den oriktiga uppgiften eller lämnat uppgift om att skatteavdrag inte gjorts, eller

3.om det skattebelopp som kunde ha undandragits genom felaktig- heten eller passiviteten är obetydligt.

Beräkning av skattetillägg vid oriktig uppgift

Huvudregeln

11 § Skattetillägg på sådan skatt som avses i 56 kap. 2 § 1–4 och 6 (skattetillägg på slutlig skatt) är 40 procent av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha bestämts för den som lämnat uppgiften. Skattetillägg på annan skatt är 20 procent av den skatt som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, inte skulle ha bestämts för eller felaktigt skulle ha tillgodoräknats den som lämnat uppgiften.

Normalt tillgängligt kontrollmaterial

12 § Om det av kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för Skatteverket och som har varit tillgängligt för verket inom ett år från utgången av beskattningsåret framgår att en uppgift är oriktig, är

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1385

skattetillägget på slutlig skatt 10 procent och skattetillägget på annan

Prop. 2010/11:165

skatt 5 procent.

Bilaga 2

Periodiseringsfel

13 § Om den oriktiga uppgiften består i att ett belopp hänförts eller kan antas komma att hänföras till fel beskattningsår eller fel redovisnings- period, är

1.skattetillägget på slutlig skatt 10 procent,

2.skattetillägget på annan skatt

a)2 procent om redovisningsperioden för skatten är högst tre månader och den uppgiftsskyldige hänfört eller kan anses ha avsett att hänföra beloppet till en period som löper ut högst fyra månader från den period som beloppet borde ha hänförts till, och

b)5 procent i andra fall.

Underskott

14 § Om en oriktig uppgift skulle ha medfört ett sådant underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst som inte utnyttjas samma år, ska skattetillägget inte beräknas på skatt utan i stället på en fjärdedel av det underskott som, om den oriktiga uppgiften hade godtagits, felaktigt skulle ha tillgodoräknats den som lämnat uppgiften.

Beräkning av skattetillägg vid skönsbeskattning

Huvudregeln

15 § Vid skönsbeskattning är skattetillägget på slutlig skatt 40 procent och skattetillägget på annan skatt 20 procent. Skattetillägget ska beräknas på

1.den skatt som till följd av skönsbeskattningen inte ska tillgodoräknas den uppgiftsskyldige, och

2.den skatt som till följd av skönsbeskattningen bestäms för den uppgiftsskyldige utöver vad som annars skulle ha bestämts enligt

a) de uppgifter som den uppgiftsskyldige har lämnat till ledning för beskattningen på annat sätt än muntligen, och

b) kontrollmaterial som normalt är tillgängligt för Skatteverket och som har varit tillgängligt för verket inom ett år från utgången av beskattningsåret.

I den utsträckning en skönsbeskattning innefattar rättelse av en oriktig uppgift, ska skattetillägget beräknas enligt bestämmelserna i 11–14 §§.

1386

Underskott

16 § Om en skönsbeskattning har minskat ett sådant underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst som inte utnyttjas samma år, ska skattetillägget inte beräknas på skatt utan i stället på en fjärdedel av denna minskning.

Om en skönsbeskattning beslutats på grund av att den som är skyldig att deklarera inkomst inte har gjort det och beslutet innebär att ett för tidigare år fastställt underskott av en näringsverksamhet eller i inkomstslaget tjänst utnyttjas, ska skattetillägget inte beräknas på skatt utan i stället på en fjärdedel av den del av underskottet som utnyttjas.

Beräkning av skattetillägg vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut

17 § Skattetillägg enligt 8 § vid omprövning av skönsbeskattningsbeslut är 40 procent av den ytterligare skatt som tagits ut genom omprövnings- beslutet.

Beräkning av skattetillägg när skatteavdrag inte gjorts

18 § Skattetillägg som tas ut på grund av att skatteavdrag inte har gjorts är 5 procent av det skatteavdrag som skulle ha gjorts.

Underlaget ska bestämmas utan hänsyn till andra frågor

19 § När det underlag som skattetillägg ska beräknas på bestäms, ska hänsyn bara tas till förhållanden som rör den skattetilläggsgrundande frågan.

Rätträkning

20 § Innan ett skattetillägg beräknas, ska de ändringar göras av underlaget för inkomstskatt som gäller andra frågor än den som ligger till grund för skattetillägget. Det gäller dock inte ändringar som blir möjliga först på grund av rättelsen av den oriktiga uppgiften eller den skönsmässiga avvikelsen från lämnade uppgifter.

Mer än en procentsats

21 § När skattetillägg på slutlig skatt ska tas ut enligt mer än en procentsats, ska de belopp som skattetilläggen ska beräknas på bestämmas enligt följande.

Om skattetillägg ska beräknas på undandragen skatt, ska först skatten på summan av de undanhållna beloppen beräknas. Skatten ska därefter

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1387

fördelas på respektive undanhållet belopp efter den kvotdel som vart och

Prop. 2010/11:165

ett av de undanhållna beloppen utgör av de sammanlagda undanhållna

Bilaga 2

beloppen.

 

Om skattetillägg ska beräknas på minskning av underskott, ska den

 

sammanlagda minskningen fördelas på respektive undanhållet belopp

 

efter den kvotdel som vart och ett av de undanhållna beloppen utgör av

 

de sammanlagda undanhållna beloppen.

 

Om skattetillägget ska beräknas på såväl undandragen skatt som

 

minskning av underskott, ska beräkningen göras på varje underlag var för

 

sig.

 

50 kap. Kontrollavgift

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om att en särskild avgift (kontrollavgift) ska tas ut av den som inte fullgör

dokumentationsskyldigheten för kontantbranschen, restaurang- eller frisörverksamhet (2–7 §§), eller

dokumentationsskyldigheten vid torg- och marknadshandel eller vid omsättning av investeringsguld (8 §).

Kontantbranschen samt restaurang- och frisörverksamhet

Kassaregister

2 § En kontrollavgift ska tas ut om Skatteverket vid tillsyn eller kontrollbesök finner att den som är skyldig att använda kassaregister

1.inte fullgör denna skyldighet, eller

2.inte har lämnat uppgift om de kassaregister som finns i verksam- heten enligt 7 kap. 3 och 4 §§.

3 § Kontrollavgiften är 10 000 kronor för varje kontrolltillfälle.

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en kontrollavgift och en ny kontrollavgift ska tas ut för en överträdelse som har inträffat inom ett år, ska avgiften i stället vara 20 000 kronor.

Personalliggare

4 § En kontrollavgift ska tas ut om Skatteverket vid kontrollbesök finner att den som är skyldig att dokumentera identifikationsuppgifter i en personalliggare

1.inte fullgör denna skyldighet, eller

2.inte håller personalliggaren tillgänglig i verksamhetslokalen.

5 § Kontrollavgiften är

1. 10 000 kronor för varje kontrolltillfälle, och

2. 2 000 kronor för varje person som vid kontrollen är verksam och

inte är dokumenterad i en tillgänglig personalliggare.

1388

Om Skatteverket tidigare har tagit ut en kontrollavgift och en ny

Prop. 2010/11:165

kontrollavgift ska tas ut för en överträdelse som har inträffat inom ett år,

Bilaga 2

ska avgiften enligt första stycket 1 i stället vara 20 000 kronor.

 

När kontrollavgift inte får tas ut

 

6 § Kontrollavgift får inte tas ut för en överträdelse som omfattas av ett

 

vitesföreläggande.

 

7 § Om en kontrollavgift har beslutats enligt 2 eller 4 §, ska den som

 

beslutet gäller åtgärda bristen inom skälig tid. Under denna tid får en ny

 

kontrollavgift inte tas ut för samma brist.

 

Torg- och marknadshandel samt omsättning av investeringsguld

8 § Skatteverket ska ta ut en kontrollavgift av den som inte har fullgjort dokumentationsskyldigheten vid upplåtelse av plats för torg- och marknadshandel eller vid omsättning av investeringsguld.

Kontrollavgiften är 2 000 kronor för varje tillfälle då skyldigheten inte har fullgjorts.

51 kap. Befrielse från särskilda avgifter

1 § Skatteverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från en särskild avgift om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp.

Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om

1. den felaktighet eller passivitet som lett till avgiften kan antas ha

berott på ålder, hälsa eller liknande förhållande,

berott på en felbedömning av en regel eller betydelsen av de faktiska förhållandena, eller

föranletts av vilseledande eller missvisande kontrolluppgifter,

2.avgiften inte står i rimlig proportion till felaktigheten eller passiviteten,

3.en oskäligt lång tid har gått efter det att Skatteverket har funnit anledning att anta att avgift ska tas ut utan att den som avgiften gäller kan lastas för dröjsmålet, eller

4.felaktigheten eller passiviteten även har medfört att den som avgiften gäller fällts till ansvar för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) eller blivit föremål för förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken.

2 § Om beslut om slutlig skatt ändras enligt 66 kap. 34 § till följd av ett skatteavtal, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta om befrielse från särskild avgift.

1389

52 kap. Beslut om särskilda avgifter

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

beslut om förseningsavgift (2 §),

tvåårsfristen för beslut om skattetillägg vid oriktig uppgift och skönsbeskattning (3 §),

beslut efter tvåårsfristen (4–7 §§),

beslut om skattetillägg på grund av att skatteavdrag inte gjorts (8 §),

beslut om kontrollavgift (9 §), och

att särskild avgift inte får beslutas för en person som har avlidit (10 §).

Beslut om förseningsavgift

2 § Ett beslut om att ta ut förseningsavgift ska meddelas inom två år från den dag då uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts.

Tvåårsfristen för beslut om skattetillägg vid oriktig uppgift och skönsbeskattning

3 § Ett beslut om att ta ut skattetillägg på grund av oriktig uppgift eller skönsbeskattning ska meddelas senast under andra året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Beslut efter tvåårsfristen

Skattetillägg vid för sen eller utebliven deklaration

4 § Om den som är deklarationsskyldig deklarerar efter utgången av året efter det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, får ett beslut om skattetillägg meddelas inom ett år från deklarationsdagen.

Om den deklarationsskyldige inte har deklarerat alls, får beslutet meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Skattetillägg vid efterbeskattning

5 § Om efterbeskattning beslutas, får ett beslut om skattetillägg meddelas samtidigt.

Oriktig uppgift i ett omprövningsärende

6 § Ett beslut om skattetillägg på grund av en oriktig uppgift i ett omprövningsärende får meddelas samtidigt med beslutet i omprövnings- ärendet.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1390

Oriktig uppgift i ett mål om beskattning

Prop. 2010/11:165

7 § Ett beslut om skattetillägg på grund av en oriktig uppgift i ett mål om

Bilaga 2

 

beskattning får meddelas inom ett år från utgången av den månad då

 

domstolens beslut fick laga kraft.

 

Beslut om skattetillägg på grund av skatteavdrag inte gjorts

8 § Ett beslut om skattetillägg på grund av att skatteavdrag inte har gjorts ska meddelas senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår då avdraget skulle ha gjorts.

Om ansvar ska beslutas för den skatt som inte har dragits av, ska beslutet om skattetillägg meddelas samtidigt.

Beslut om kontrollavgift

9 § Ett beslut om att ta ut kontrollavgift ska meddelas inom två år från den dag då beslutet om kontroll meddelades.

Inget beslut för en person som har avlidit

10 § En särskild avgift får inte beslutas för en person som har avlidit.

Avd. XII Beslut om skatter och avgifter

53 kap. Beslut om arbetsgivaravgifter, skatteavdrag, mervärdesskatt och punktskatt

1 § Beslut om arbetsgivaravgifter, skatteavdrag, mervärdesskatt och punktskatt ska fattas för varje redovisningsperiod för sig med ledning av innehållet i skattedeklarationer och andra tillgängliga uppgifter.

För beslut om ansvar för den som betalat ut ersättning utan att göra skatteavdrag gäller bestämmelserna i 59 kap. 2–6 §§.

2 § Om en skattedeklaration har lämnats i rätt tid och på rätt sätt, anses ett beslut om skatten ha fattats i enlighet med deklarationen.

Även när en arbetsgivardeklaration eller en förenklad sådan kommer in för sent ska beslut om skatten anses ha fattats i enlighet med deklarationen om

1.beslut har fattats enligt första stycket och omprövning inte har begärts eller beslutats, och

2.en eller flera förenklade arbetsgivardeklarationer har lämnats.

3 § Om den som är registrerad inte behöver lämna någon arbets- givardeklaration till följd av bestämmelserna i 26 kap. 4 § andra stycket,

1391

anses skatteavdrag och arbetsgivaravgifter ha beslutats till noll kronor vid den tidpunkt då deklaration annars skulle ha lämnats.

4 § Om en skattedeklaration inte har lämnats i rätt tid och på rätt sätt eller om någon skatt inte har redovisats i deklarationen, ska varje oredovisad skatt anses ha beslutats till noll kronor. Redovisas skatten senare, anses ett beslut i stället ha fattats i enlighet med redovisningen, om inte ett beslut om omprövning har meddelats dessförinnan.

5 § Som beslut om punktskatt anses också

1. beslut om återbetalning av skatt enligt

a)24 eller 25 § lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam,

b)8 § lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel,

c)29 eller 30 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt, eller

d)28, 29 eller 30 § lagen (1994:1564) om alkoholskatt,

2. beslut om återbetalning, kompensation eller nedsättning enligt 9 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 8 a eller 9 §, 9 b § tredje stycket, 10 eller 11 §, 11 kap. 12 eller 13 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

54 kap. Beslut om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

1 § Om skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska redovisas av den skattskyldige, ska beslut om skatten fattas för varje skattepliktig ersättning för sig med ledning av innehållet i en särskild inkomstskattedeklaration och andra tillgängliga uppgifter.

Det som sägs i 53 kap. 2 § första stycket och 4 § gäller även särskilda inkomstskattedeklarationer.

2 § Skatteverket får inom den tid och på det sätt som gäller för omprövning besluta att den som är skattskyldig enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta ska betala skatt i andra fall än som avses i 1 §.

3 § Om skatteavdrag för skatt enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta har gjorts med för högt belopp, ska Skatteverket efter ansökan besluta att den skattskyldige ska tillgodoräknas det överskjutande beloppet.

Ansökan ska vara skriftlig och ha kommit in till Skatteverket senast sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. En ansökan som föranleds av en begäran enligt 4 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta får komma in inom den tid som gäller för begäran.

4 § Om särskild inkomstskatt har betalats in för en skattskyldig med hemvist i en stat som Sverige har träffat skatteavtal med och om det följer av avtalet att Sverige ska medge avräkning för skatt som har betalats i den andra staten, ska Skatteverket efter ansökan besluta att den

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1392

skattskyldige ska tillgodoräknas ett belopp motsvarande den skatt som

Prop. 2010/11:165

har betalats i den andra staten. Den skattskyldige får dock inte

Bilaga 2

tillgodoräknas ett högre belopp än inbetalad särskild inkomstskatt.

 

55 kap. Beslut om preliminär skatt

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

beslut om debitering av preliminär skatt (2–5 §§),

beslut om preliminär A-skatt (6–13 §§), och

ändrade skatte- eller avgiftssatser (14 §).

Beslut om debitering av preliminär skatt

2 § Skatteverket ska senast den 20 i den första månaden under beskattningsåret besluta om debitering av F-skatt och särskild A-skatt (beslut om debitering av preliminär skatt) för den som ska betala sådan skatt.

Om skyldigheten att betala F-skatt eller särskild A-skatt uppkommer senare, ska beslut om debitering av preliminär skatt fattas så snart som möjligt.

F-skatt och särskild A-skatt ska debiteras i en post. Skatt som inte uppgår till 2 400 kronor för beskattningsåret debiteras inte.

Beslut enligt schablon

3 § F-skatt och särskild A-skatt ska beräknas enligt schablon om inte annat följer av 4 §. Skatten ska beräknas till 110 procent av den slutliga skatt som bestämdes i det senaste beslutet om slutlig skatt enligt 56 kap. 5 §. Om den slutliga skatten understeg den ursprungligen debiterade preliminära skatten, beräknas dock skatten till 105 procent av den slutliga skatten.

För handelsbolag ska skatten i stället beräknas till belopp som motsvarar den senast beslutade slutliga skatten för bolaget.

Skatt som beräknas enligt schablon får inte tas ut med ett lägre belopp än den senast debiterade preliminära skatten.

Beslut enligt tillgängliga uppgifter om beräknade inkomster

4 § F-skatt och särskild A-skatt ska beräknas med ledning av tillgängliga uppgifter om beräknade inkomster om något beslut om debitering av preliminär skatt inte har fattats för beskattningsåret och

1. den skattskyldige har lämnat en preliminär deklaration, eller

2. det inte finns någon slutlig skatt att lägga till grund för en

schablonberäkning.

1393

Skatten får också i andra fall beräknas med ledning av tillgängliga uppgifter om beräknade inkomster om det leder till att den skattskyldiges preliminära skatt stämmer bättre överens med den beräknade slutliga skatten och förbättringen inte är obetydlig.

Hänsyn till andra belopp

5 § Vid beräkningen av F-skatt och särskild A-skatt ska om möjligt hänsyn tas till andra belopp som kan komma att läggas till eller dras ifrån den slutliga skatten enligt 56 kap. 8 § kap. andra stycket samt tredje stycket 1 och 2.

Beslut om preliminär A-skatt

6 § Skatteverket ska senast den 18 januari under beskattningsåret besluta om tillämplig skattetabell eller särskild beräkningsgrund (beslut om preliminär A-skatt) för en fysisk person som

1.inte är godkänd för F-skatt, eller

2.är godkänd för F-skatt med villkoret att godkännandet bara får åberopas i näringsverksamhet.

Om den som tidigare inte har haft inkomst som skatteavdrag ska göras från får sådan inkomst, ska beslut om preliminär A-skatt fattas så snart som möjligt.

7 § För en juridisk person får beslut om preliminär A-skatt fattas om förutsättningarna enligt 9 och 10 §§ är uppfyllda.

Tillämplig skattetabell

8 § Tillämplig skattetabell ska bestämmas med ledning av

1.den skattesats som för beskattningsåret gäller för den fysiska personen i hemortskommunen,

2.den avgiftssats som för beskattningsåret gäller för den fysiska personen enligt begravningslagen (1990:1144), om den inte ingår i avgiftssatsen enligt 3, och

3.den avgiftssats som för beskattningsåret gäller för den fysiska personen enligt de uppgifter som lämnats av ett trossamfund enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund.

Särskild beräkningsgrund för skatteavdrag

9 § Skatteverket får besluta att skatteavdrag ska göras enligt en särskild beräkningsgrund om

1.det leder till att den preliminära skatten stämmer bättre överens med den beräknade slutliga skatten, och

2.förbättringen inte är obetydlig.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1394

Ett beslut som avser ränta eller utdelning får endast innebära att

Prop. 2010/11:165

skatteavdrag inte ska göras alls från viss ränta eller utdelning.

Bilaga 2

10 § Ett beslut om särskild beräkningsgrund för ett handelsbolag får

 

fattas bara om det finns särskilda skäl.

 

11 § När Skatteverket bestämmer en särskild beräkningsgrund, ska

1.en juridisk persons kostnader för lön till delägare inte beaktas, och

2.hänsyn om möjligt tas till sådana belopp som kan komma att läggas till eller dras ifrån den slutliga skatten enligt 56 kap. 8 § andra stycket samt tredje stycket 1 och 2.

12 § När Skatteverket bestämmer en särskild beräkningsgrund, får bestämmelserna om justering av värdet av kost-, bil- och bostadsförmån i 61 kap. 18–20 §§ inkomstskattelagen (1999:1229) tillämpas bara om det finns ett beslut om värdering enligt 2 kap. 10 b eller 10 c § socialavgiftslagen (2000:980).

13 § När Skatteverket bestämmer en särskild beräkningsgrund, får avdrag för utgifter i arbetet beräknas på annat sätt än enligt sådan schablon som avses i 2 kap. 21 § tredje stycket socialavgiftslagen (2000:980) endast om det finns ett beslut enligt 2 kap. 21 § fjärde stycket samma lag.

Ändrade skatte- eller avgiftssatser

14 § Om en skatte- eller avgiftssats har ändrats så sent att ändringen inte kan beaktas när beslut om debitering av preliminär skatt eller beslut om preliminär A-skatt fattas, ska den tidigare skatte- eller avgiftssatsen tillämpas.

56 kap. Beslut om slutlig skatt

1 § Skatteverket ska för varje beskattningsår besluta om slutlig skatt på grundval av deklarerade uppgifter, kontrolluppgifter och vad som i övrigt kommit fram vid utredning.

Underlag för skatt och avgift

2 § I beslut om slutlig skatt ska Skatteverket fastställa underlaget för att ta ut skatt eller avgift enligt

1. inkomstskattelagen (1999:1229),

2. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,

3. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som avses i 2 § första stycket 1–5 och 7–9 den lagen,

4. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,

5. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift, och

1395

6. lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift.

Undantag från skattskyldighet vid vistelse utomlands

3 § Om en skattskyldig gör sannolikt att det efter beslutet om slutlig skatt kommer att finnas förutsättningar för att tillämpa bestämmelserna om undantag från skattskyldighet vid vistelse utomlands i 3 kap. 9–13 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), ska Skatteverket inte ta upp inkomsten till beskattning.

Avvikelser som avser mindre belopp

4 § Skatteverket får avstå från att besluta om avvikelser från deklarerade uppgifter som avser mindre belopp.

Skatternas och avgifternas storlek

5 § I beslut om slutlig skatt ska Skatteverket även bestämma storleken på följande skatter och avgifter:

1.skatt och avgift på de underlag som avses i 2 §,

2.skatt enligt 2 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

3.begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144), om den inte ingår i avgiften enligt 5,

4.avgift enligt 2 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,

5.avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund,

och

6.egenavgift enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980).

Skattereduktion

6 § I ett beslut om slutlig skatt ska Skatteverket utöver de skatte- reduktioner som ska göras enligt inkomstskattelagen (1999:1229) även göra de skattereduktioner som enligt andra lagar gäller för beskattningsåret.

Hur vissa avgifter ska beräknas

7 § När den slutliga skatten bestäms gäller att

1.egenavgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) beräknas med ledning av uppgifter om försäkringsförhållanden som lämnas av Försäkringskassan,

2.begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144), som inte ingår i avgift enligt 3, beräknas med ledning av den avgiftssats som för beskattningsåret gäller för den fysiska personen enligt de uppgifter som

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1396

lämnats för den församling eller kommun som avgiften ska betalas till,

Prop. 2010/11:165

och

Bilaga 2

3. avgift som avses i lagen (1999:291) om avgift till registrerat

 

trossamfund beräknas med ledning av den avgiftssats som för

 

beskattningsåret gäller för den fysiska personen enligt de uppgifter som

 

lämnats av trossamfundet.

 

Beräkning av om skatt ska betalas eller tillgodoräknas

8 § Efter ett beslut om slutlig skatt ska Skatteverket beräkna om den som beslutet gäller ska betala skatt eller tillgodoräknas skatt.

Från den slutliga skatten ska avdrag göras för

1.debiterad F-skatt och särskild A-skatt,

2.avdragen A-skatt,

3.A-skatt som ska betalas på grund av beslut enligt 59 kap. 3 § andra stycket,

4.skatt som har förts över från en stat som Sverige har träffat överenskommelse med om att ta ut och föra över skatt,

5.skatt som har betalats enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. för den tid under beskattningsåret då den som beslutet gäller varit obegränsat skattskyldig i Sverige,

6.skatt som har betalats enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, om en begäran har gjorts enligt 4 § den lagen,

7.skatt som avser sådana återbetalningar som ska göras enligt rådets direktiv 2003/48/EG av den 3 juni 2003 om beskattning av inkomster från sparande i form av räntebetalningar, senast ändrat genom rådets beslut 2004/ 587/EG, och

8.beslutad jämställdhetsbonus enligt 14 § första stycket lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.

Till den slutliga skatten ska följande belopp läggas:

1.skatt som har betalats tillbaka enligt 64 kap. 5 § första stycket,

2.skatt som har förts över till en annan stat enligt 64 kap. 7 och 8 §§ första stycket,

3.preliminär skattereduktion enligt 17 § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete,

4.skattetillägg som har beslutats med anledning av beslut om slutlig skatt, och

5.förseningsavgift som har beslutats för att deklarationsskyldighet för inkomst inte fullgjorts i rätt tid.

9 § Om debiterad preliminär skatt tillsammans med andra belopp som ska tillgodoräknas enligt 8 § andra stycket överstiger den slutliga skatten, med tillägg enligt 8 § tredje stycket, ska den debiterade preliminära skatten genom omprövning minskas med mellanskillnaden.

1397

Besked om slutlig skatt

10 § Ett besked om den slutliga skatten och om resultatet av beräkningen enligt 8 § ska skickas till fysiska personer och dödsbon senast den 15 december efter beskattningsårets utgång.

Till andra juridiska personer än dödsbon ska sådana besked skickas senast den 15 i tolfte månaden efter beskattningsårets utgång.

57 kap. Skönsmässiga beslut om skatt

1 § Om den som är skyldig att deklarera inte gjort det, ska skatten eller underlaget för skatten bestämmas till vad som framstår som skäligt med hänsyn till uppgifterna i ärendet (skönsbeskattning). Detsamma gäller om skatten eller underlaget för skatten inte kan beräknas tillförlitligt på grund av att deklarerade uppgifter eller det material som dessa grundas på är bristfälliga.

2 § Skönsbeskattning på grund av att den som är skyldig att deklarera inkomst inte har gjort det, får beslutas bara om ett föreläggande att deklarera har sänts ut till den deklarationsskyldige och föreläggandet inte har följts.

3 § Om arbetsgivaravgifter, skatteavdrag, mervärdesskatt eller punktskatt har bestämts till noll kronor på grund av att deklaration inte lämnats eller skatt inte redovisats och om uppgifterna i ärendet inte talar för något annat får skönsbeskattning ske enligt schablon.

Vid skönsbeskattning enligt schablon ska skatten bestämmas till det högsta av de belopp, beräknat per kalendermånad, som har bestämts för skatten vid någon av de tre närmast föregående redovisningsperioderna multiplicerat med antalet kalendermånader i den redovisningsperiod som skönsbeskattningen omfattar.

Första och andra styckena gäller inte

1.beslut om mervärdesskatt eller punktskatt, om endast överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt har bestämts för de tre närmast föregående redovisningsperioderna, och

2.skatt som har redovisats i en förenklad arbetsgivardeklaration.

58 kap. Beslut om undantag från skalbolagsbeskattning

1 § Skatteverket ska på grundval av de uppgifter som har lämnats i en skalbolagsdeklaration besluta om säkerhet för slutlig skatt ska ställas för undantag från skalbolagsbeskattning enligt 25 a kap. 11 § eller 49 a kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229).

Vid prövningen ska hänsyn tas till tidigare ställda säkerheter och bestämmelserna i 59 kap. 27 § om ansvar för skatt för den som har avyttrat ett skalbolag. Om Skatteverket beslutar att säkerhet inte behöver ställas, gäller bestämmelserna om ansvar för skatt.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1398

Säkerhetens storlek

2 § Om säkerhet ska ställas, ska storleken bestämmas till summan av företagets obetalda inkomstskatt för närmast föregående beskattningsår och 26,3 procent av det överskott som redovisats i skalbolags- deklarationen. I fråga om handelsbolag ska säkerheten bara avse överskottet i skalbolagsdeklarationen.

Om en fysisk person har förvärvat en andel i ett handelsbolag, ska säkerhetens storlek bestämmas till 40 procent av överskottet.

Om flera skalbolagsdeklarationer lämnas, ska kompletterande säkerhet ställas för den ökning av överskottet som redovisas i förhållande till tidigare deklaration.

När ställd säkerhet får tas i anspråk

3 § Ställd säkerhet får tas i anspråk om den slutliga skatten inte betalas. Om flera säkerheter ställts ska skatten fördelas proportionellt mellan säkerheterna.

Ersättning för säkerhet som inte tagits i anspråk

4 § Om säkerheten inte behöver tas i anspråk, ska Skatteverket efter ansökan besluta om skälig ersättning för ställd säkerhet.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Skatteverket senast en månad efter den dag då den slutliga skatten betalades. Om en ansökan kommer in för sent och förseningen är ursäktlig, får ansökan ändå prövas.

59 kap. Ansvar för skatter och avgifter

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

ansvar när skatteavdrag inte har gjorts (2–6 §§),

ansvar när anmälan om F-skatt i anställningsförhållande inte gjorts (7–9 §§),

betalningsmottagarens ansvar för arbetsgivaravgifter (10 §),

ansvar för delägare i handelsbolag (11 §),

företrädaransvar (12–21 §§),

ansvar för den som dömts för skattebrott (22–24 §§),

ansvar för redare (25 §),

ansvar för näringsidkare i en mervärdesskattegrupp (26 §),

ansvar för den som har avyttrat ett skalbolag (27 §),

– ansvar vid sammanläggning eller delning av investeringsfonder (28 §), och

– gemensamma bestämmelser (29 och 30 §§).

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1399

Ansvar när skatteavdrag inte har gjorts

2 § Skatteverket får besluta att den som har betalat ut ersättning utan att göra skatteavdrag ska betala det belopp som skulle ha dragits av.

3 § Om mottagaren ska betala slutlig skatt, får utbetalarens ansvar inte avse större belopp än vad som kan behövas för att betala den slutliga skatten för det beskattningsår som ersättningen avser.

Ett beslut om ansvar för utbetalaren ska även omfatta mottagaren. Det gäller dock inte om

1.beslut om slutlig skatt för beskattningsåret har fattats eller tiden för att fatta ett sådant beslut har gått ut, eller

2.mottagaren är ett handelsbolag.

4 § Om den skatt som skulle ha dragits av inte kan beräknas tillförlitligt, får skatten uppskattas till vad som framstår som skäligt.

5 § En utbetalare som har betalat skatt enligt 2 §, har rätt att kräva mottagaren på beloppet.

6 § Ett beslut om ansvar för den som inte har gjort skatteavdrag ska meddelas senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår då avdraget skulle ha gjorts.

Ansvar när anmälan om F-skatt i anställningsförhållande inte gjorts

Förutsättningar för ansvar

7 § Skatteverket får besluta att den som i sin näringsverksamhet har betalat ut ersättning för arbete och inte har fullgjort skyldigheten att göra en anmälan om F-skatt i ett uppenbart anställningsförhållande enligt 10 kap. 13 §, är skyldig att betala det belopp som kan behövas för att betala skatten och avgifterna på ersättningen.

Ett beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran mot den som tagit emot ersättningen har preskriberats.

Skatten och avgifterna på ersättningen

8 § Skatten och avgifterna på ersättningen för arbetet ska anses motsvara 60 procent av ersättningen.

Om mottagaren i sin tur betalar ersättning till den som utför arbetet, avses med skatten och avgifterna på ersättningen i stället skatteavdrag och arbetsgivaravgifter på den ersättningen.

Andra stycket gäller inte om mottagaren är ett handelsbolag som i sin tur betalar ersättning till en delägare.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1400

Regressrätt

9 § En utbetalare som har betalat skatt eller avgift enligt 7 § har rätt att kräva mottagaren på beloppet.

Om arbetet har utförts av någon annan än mottagaren och föreskrivet skatteavdrag inte gjordes när ersättningen betalades ut till den som utförde arbetet, får också denne krävas på beloppet till den del det avser skatteavdrag.

Betalningsmottagarens ansvar för arbetsgivaravgifter

10 § Skatteverket får besluta att den som i näringsverksamhet har tagit emot ersättning för arbete ska betala arbetsgivaravgifter för ersättningen om

1.utbetalaren har befriats från sin betalningsskyldighet för avgifterna enligt 60 kap. 1 §,

2.mottagaren inte är godkänd för F-skatt, samt

3.det måste anses uppenbart för mottagaren att utbetalaren inte insåg att han eller hon var skyldig att betala arbetsgivaravgifter och saknade anledning att räkna med det.

Ett beslut om ansvar ska meddelas samtidigt med beslutet om befrielse.

Ansvar för delägare i handelsbolag

11 § Skatteverket beslutar om ansvar för delägare i handelsbolag enligt 2 kap. 20 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag avseende skatter och avgifter enligt denna lag.

Beslut om ansvar får inte fattas om statens fordran mot handelsbolaget har preskriberats.

Företrädaransvar

Förutsättningar för företrädaransvar

12 § Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har gjort skatteavdrag eller inte gjort anmälan om F-skatt i ett uppenbart anställningsförhållande, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala det belopp som den juridiska personen gjorts ansvarig för.

Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten ursprungligen skulle ha dragits av eller anmälan skulle ha gjorts.

13 § Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet inte har betalat skatt eller avgift, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten eller avgiften.

Betalningsskyldigheten är knuten till den tidpunkt vid vilken skatten eller avgiften ursprungligen skulle ha betalats.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1401

Om Skatteverket enligt 66 kap. 33 § har hänfört skatt eller avgift som avser flera redovisningsperioder till en period, avses med ursprunglig tidpunkt för betalning förfallodagen för skatt eller avgift som redovisas i den perioden.

14 § Om en företrädare för en juridisk person uppsåtligen eller av grov oaktsamhet har lämnat oriktiga uppgifter som har lett till att den juridiska personen tillgodoräknats överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt med ett för stort belopp, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala beloppet. Detsamma gäller om de oriktiga uppgifterna har lett till att ingående mervärdesskatt eller punktskatt återbetalats med ett för högt belopp.

15 § Om det finns särskilda skäl, får företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldigheten.

Förfarandet

16 § Länsrätten beslutar om företrädaransvar på ansökan av Skatteverket. Ansökan ska göras hos den länsrätt som är behörig att pröva ett

överklagande av beslutet om den skatt eller avgift som ansvaret gäller.

17 § Skatteverket får inte ansöka om företrädaransvar om statens fordran mot den juridiska personen har preskriberats eller om det finns en överenskommelse om betalningsskyldighet.

18 § Länsrätten och kammarrätten ska hålla muntlig förhandling i ett mål om företrädaransvar om företrädaren begär det. Muntlig förhandling behövs dock inte, om betalningsskyldighet inte kommer att fastställas.

Företrädaren ska upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling.

Överenskommelse om företrädaransvar

19 § Skatteverket får träffa en överenskommelse med företrädaren om betalningsskyldigheten, om inte detta med hänsyn till företrädarens personliga förhållanden eller av annan anledning framstår som olämpligt från allmän synpunkt.

Om talan om företrädaransvar har väckts vid domstol när överens- kommelsen träffas, får överenskommelsen verkan först sedan talan i målet har återkallats och målet avskrivits.

20 § Om en överenskommelse fullföljs inom rätt tid, avstår staten från ytterligare anspråk mot företrädaren avseende de skulder som omfattas av överenskommelsen.

En överenskommelse som inte fullföljs inom rätt tid upphör att gälla. Belopp som företrädaren har betalat in till Skatteverket på grund av överenskommelsen ska då tillgodoräknas företrädaren. Den juridiska personens skulder ska ökas med motsvarande belopp.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1402

Regressrätt

Prop. 2010/11:165

21 § En företrädare som har betalat skatt eller avgift på grund av

Bilaga 2

 

företrädaransvar, har rätt att kräva den juridiska personen på beloppet.

 

Ansvar för den som dömts för skattebrott

22 § Om den som har fällts till ansvar för brott enligt skattebrottslagen (1971:69) inte är eller kan göras ansvarig för den skatte- eller avgiftsskuld som brottet bidragit till, får Skatteverket besluta att han eller hon tillsammans med övriga betalningsskyldiga personer är skyldig att betala den skatt eller avgift som skulden avser.

Ansvar ska inte beslutas om det är oskäligt.

23 § Ett beslut om betalningsskyldighet får inte meddelas innan domen i brottmålet har fått laga kraft och inte efter det att den fordran som ansvaret avser har preskriberats.

Om den som ansvaret gäller inom preskriptionstiden har åtalats för brott enligt skattebrottslagen (1971:69), eller delgetts underrättelse om misstanke om brottet enligt 14 § skattebrottslagen, får beslut om betal- ningsskyldighet meddelas inom två månader från den dag då domen fick laga kraft.

24 § Den som betalat skatt eller avgift enligt 22 §, har rätt att kräva den skattskyldige på beloppet.

Ansvar för redare

25 § Om den som betalar ut ersättning för arbete till sjömän har fast driftställe i Sverige bara på fartyg, svarar redaren för att utbetalaren fullgör sina förpliktelser som om redaren själv haft förpliktelserna.

En redare som har betalat skatt eller avgift enligt första stycket har rätt att kräva utbetalaren på beloppet.

Ansvar för näringsidkare i en mervärdesskattegrupp

26 § Om huvudmannen för en mervärdesskattegrupp inte har fullgjort skyldigheten att betala mervärdesskatt, är varje annan näringsidkare som ingår i gruppen tillsammans med huvudmannen skyldig att betala skatten till den del skatten hänför sig till verksamhet som gruppen bedrivit under den tid näringsidkaren varit medlem i gruppen.

Ansvar för den som har avyttrat ett skalbolag

27 § Om Skatteverket inte har begärt säkerhet för undantag från skal- bolagsbeskattning, är den som avyttrat andelen eller den aktiebaserade

delägarrätten i företaget tillsammans med företaget skyldig att betala

1403

företagets slutliga skatt. Om den avyttrade andelen avser ett handelsbolag är den som avyttrat andelen tillsammans med den som förvärvat andelen skyldig att betala förvärvarens slutliga skatt.

Betalningsansvar för den som avyttrat andelen eller den aktiebaserade delägarrätten får uppgå högst till det belopp som säkerhet skulle ha ställts för om sådan hade begärts.

Om det finns säkerhet för slutlig skatt, ska den tas i anspråk innan Skatteverket beslutar om betalningsskyldighet för den som avyttrat andelen eller den aktiebaserade delägarrätten.

Ansvar vid sammanläggning eller delning av investeringsfonder

28 § Om en investeringsfond har sammanlagts eller delats enligt 8 kap. 1 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, övergår rättigheter och skyldigheter när det gäller skatter och avgifter som avser tiden före ombildningen till den eller de nybildade fonderna. Vid delning fördelas rättigheterna och skyldigheterna mellan de nybildade fonderna i förhållande till fondernas värde vid delningen.

Gemensamma bestämmelser

Indrivning

29 § En regressfordran får drivas in på det sätt som gäller för indrivning av skatter och avgifter.

Preskription

30 § Bestämmelsen i 4 § preskriptionslagen (1981:130) gäller för en regressfordran.

60 kap. Beslut om befrielse från arbetsgivaravgifter, skatteavdrag, mervärdesskatt och punktskatt

1 § Om det finns synnerliga skäl får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer helt eller delvis medge befrielse från

1.skyldigheten att betala arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt eller punktskatt, och

2.betalningsskyldighet för den som inte har gjort skatteavdrag.

Om beslut om befrielse fattas enligt första stycket får motsvarande befrielse medges från skattetillägg, förseningsavgift och ränta.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1404

Avd. XIII Betalning och återbetalning av skatter och avgifter

61 kap. Skattekonton

Vad ska registreras på ett skattekonto?

1 § På ett skattekonto ska Skatteverket registrera

1.skatter och avgifter som ska betalas eller tillgodoräknas,

2.belopp som ska dras ifrån eller läggas till slutlig skatt enligt 56 kap. 8 §, samt

3.inbetalningar och utbetalningar.

Skatter och avgifter som ska betalas enligt ett beslut om ansvar ska dock inte registreras. Ersättning ska inte heller registreras.

När ska registreringen på skattekontot göras?

Huvudregeln

2 § Belopp som ska betalas ska registreras på förfallodagen. Belopp som ska tillgodoräknas ska registreras så snart det finns underlag.

Anstånd

3 § Om anstånd med att betala skatt eller avgift har beviljats före skattens eller avgiftens förfallodag, ska anståndet registreras på förfallodagen.

Överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt

4 § Om överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt redovisas i månaden efter redovisningsperioden, ska den registreras den 12, i januari den 17, i denna månad. Överskjutande skatt som redovisas senare ska registreras den dag då redovisningen senast ska lämnas.

Årlig registrering av slutlig skatt m.m.

5 § Slutlig skatt och belopp som avses i 56 kap. 8 § ska registreras samtidigt. Beloppen ska registreras

1.på förfallodagen för slutlig skatt, om beräkningen enligt 56 kap. 8 § visar att slutlig skatt ska betalas, eller

2.så snart det finns underlag, om beräkningen visar att skatt ska tillgodoräknas.

6 § Registreringen ska göras så snart det finns underlag även om slutlig skatt ska betalas, om

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1405

1.det finns ett överskott på skattekontot som täcker den skatt som ska betalas, och

2.kontohavaren inte

a)har F-skatt eller särskild A-skatt, eller

b)har varit skyldig att lämna annan skattedeklaration än förenklad arbetsgivardeklaration under det innevarande beskattningsåret.

När ska skattekontot stämmas av?

7 § Skatteverket ska stämma av skattekontot

1.när den slutliga skatten har registrerats (årlig avstämning),

2.varje månad om något annat belopp än ränta har registrerats, och

3.när kontohavaren begär det, om inte särskilda skäl talar emot det.

62 kap. Betalning av skatter och avgifter

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

inbetalning till det särskilda kontot för skattebetalningar (2 §),

när skatter och avgifter som redovisas i en skattedeklaration ska betalas (3 §),

när F-skatt och särskild A-skatt ska betalas (4–7 §§),

när övriga skatter och avgifter ska betalas (8 §),

kommuner och landsting (9 §),

avräkning (10–13 §§),

vilken skatt eller avgift som är betald (14 och 15 §§),

ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift (16 och 17 §§), samt

inbetalda belopp som inte har kunnat tillgodoräknas någon (18 §).

Inbetalning till det särskilda kontot för skattebetalningar

2 § Skatter och avgifter ska betalas in till Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar.

Skatten eller avgiften är betald den dag betalningen har bokförts på det särskilda kontot.

När ska skatter och avgifter som redovisas i en skattedeklaration betalas?

3 § Skatter och avgifter som ska redovisas i en skattedeklaration ska vara betalda senast den dag då deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket.

För den som redovisar mervärdesskatt på beskattningsunderlag som exklusive gemenskapsinterna förvärv och import för beskattningsåret beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor, är förfallodagen för

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1406

den avdragna skatten och arbetsgivaravgifterna i stället den 12, i januari

Prop. 2010/11:165

den 17, i månaden efter redovisningsperioden.

Bilaga 2

När ska F-skatt och särskild A-skatt betalas?

Huvudregeln

4 § F-skatt och särskild A-skatt ska betalas med lika stora belopp varje månad. Betalning ska göras från och med beskattningsårets andra månad till och med månaden efter beskattningsårets utgång.

Förfallodagarna är

den 17 i januari och augusti, och

den 12 i övriga månader.

I augusti är förfallodagen dock den 12 för den som redovisar mervärdesskatt på beskattningsunderlag som exklusive gemenskaps- interna förvärv och import för beskattningsåret beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor.

Kortare betalningsperiod för skatt som beslutas sent

5 § För F-skatt och särskild A-skatt som beslutas under perioden från och med den 21 i beskattningsårets första månad till och med den 20 i beskattningsårets sista månad gäller följande. Om beslutet fattas

1.senast den 20 i en månad, ska den första betalningen göras senast på förfallodagen i månaden efter beslutet, och

2.efter den 20 i en månad, ska den första betalningen göras senast på förfallodagen i den andra månaden efter beslutet.

Om F-skatt och särskild A-skatt beslutas efter den 20 i beskattnings- årets sista månad, ska hela skatten betalas på den förfallodag som gäller enligt första stycket.

Säsongsverksamhet

6 § Skatteverket får besluta att F-skatt och särskild A-skatt ska betalas bara under vissa kalendermånader om

1.den som ska betala skatten begär det, och

2.näringsverksamheten pågår bara under en del av beskattningsåret.

Nystartad verksamhet

7 § Om den som startar en ny näringsverksamhet begär det, ska Skatteverket besluta att den första betalningen av F-skatt eller särskild A-skatt ska senareläggas med tre månader.

Första stycket gäller inte om

1. beslutet om F-skatt eller särskild A-skatt fattas efter beskattnings- årets utgång,

1407

2.näringsverksamhet redan bedrivs, eller

3.särskilda skäl talar emot det.

När ska övriga skatter och avgifter betalas?

8 § Följande skatter och avgifter ska vara betalda senast den förfallodag som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från beslutsdagen:

1.slutlig skatt,

2.annan skatt än F-skatt och särskild A-skatt som har bestämts genom ett omprövningsbeslut eller efter ett beslut av domstol,

3.skattetillägg, förseningsavgift och kontrollavgift,

4.särskild inkomstskatt som beslutats enligt 54 kap. 2 §, samt

5.skatt som ska betalas enligt ett beslut om ansvar enligt 59 kap. Förfallodagarna är

– i januari den 17 och 26,

– i februari–juli den 12 och 26,

– i augusti den 12, 17 och 26,

– i september–november den 12 och 26, samt

– i december den 12 och 27.

För fysiska personer är den tidigaste förfallodagen för slutlig skatt den

12 september.

Om det finns särskilda skäl, får Skatteverket besluta att en annan förfallodag ska gälla.

Kommuner och landsting

9 § Betalning av preliminär och slutlig skatt, avdragen skatt, arbets- givaravgifter, mervärdesskatt samt punktskatt från kommuner och landsting ska göras genom avräkning från fordran enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Avräkning

Huvudregeln

10 § Inbetalda och andra tillgodoräknade belopp ska i första hand räknas av från den del av betalarens sammanlagda skuld för skatter och avgifter (sammanlagd skatteskuld) som inte har lämnats för indrivning och i andra hand från den del av skulden som har lämnats för indrivning.

Betalning av någon annans skatter eller avgifter

11 § Om betalaren är betalningsskyldig för någon annans skatter eller avgifter enligt 59 kap., ska inbetalda och andra tillgodoräknade belopp i första hand räknas av från den egna skulden.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1408

Inbetalda belopp ska dock räknas av från den skuld som avser någon

Prop. 2010/11:165

annans skatter eller avgifter om betalaren i samband med inbetalningen

Bilaga 2

begär det.

 

12 § Den som är betalningsskyldig för någon annans skatter eller avgifter

 

enligt 5 kap. får bestämma om ett inbetalt belopp ska räknas av från den

 

egna skulden eller från den skuld som avser någon annans skatter eller

 

avgifter.

 

Andra tillgodoräknade belopp än inbetalningar ska i första hand räknas

 

av från skulden för den verksamhet som beloppet hör till.

 

Överskjutande ingående mervärdesskatt som tillgodoräknas en

 

grupphuvudman ska dock räknas av från grupphuvudmannens egen skuld

 

eller andra gruppmedlemmars skulder i den ordning som grupp-

 

huvudmannen bestämmer.

 

Avräkning efter ackord

 

13 § Om en skatt eller avgift som omfattas av ett villkor om avräkning i

 

ett beslut om ackord sätts ned, ska det tillgodoräknade beloppet i första

 

hand räknas av mot den skuld som ackordet avsåg.

 

Vilken skatt eller avgift är betald?

14 § Om det behöver anges om en skatt eller avgift är betald, ska inbetalda och andra tillgodoräknade belopp fördelas proportionellt mellan samtliga skatter och avgifter som registrerats under den aktuella avstämningsperioden. Anstånd med betalning eller nedsättning av skatt eller avgift som har tillgodoräknats under perioden ska dock bara beaktas om beloppet avser en skatt eller avgift som har betalats under en tidigare period. Den skatt eller avgift som ett anstånd eller en nedsättning avser ska inte beaktas.

Första stycket gäller inte om annat följer av 11, 12 eller 13 § eller av bestämmelser i annan lag.

15 § Om en säkerhet som har ställts enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi ska tas i anspråk, ska obetald tobaksskatt, alkoholskatt eller energiskatt som bestämts enligt 14 § fördelas proportionellt mellan skatt som omfattas av säkerheten och skatt som inte omfattas.

Ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift

16 § Vid beräkning av pensionsrätt och pensionspoäng enligt 4 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension anses den ålderspensionsavgift och allmänna pensionsavgift som den fysiska personen ska betala själv vara helt betald om betald preliminär skatt är

minst lika stor som den slutliga skatten.

1409

Om den betalda preliminära skatten understiger den slutliga skatten, anses så stor del av det betalda beloppet avse avgifter som motsvarar avgifternas andel av den slutliga skatten. Samtliga betalningar som görs under beskattningsåret och fram till den dag då grundbeslut om slutlig skatt fattas ska beaktas.

Belopp som betalas senare, men före utgången av juni månad andra året efter beskattningsåret, anses som betalning av obetalda avgifter till samma kvotdel som de obetalda avgifterna utgör av den fysiska personens sammanlagda skuld vid den tidpunkt då betalningen görs. Detsamma gäller om avgifterna beslutas på annat sätt än genom ett grundbeslut om slutlig skatt, dock bara i fråga om belopp som betalas före utgången av den fjärde månaden efter den månad då skatten beslutades.

Avgifter som inte har betalats inom den tid som sägs i tredje stycket tas inte ut.

17 § En fysisk person anses ha betalat ålderspensionsavgift och allmän pensionsavgift med de belopp som beräknats enligt 16 § även om avgifterna för beskattningsåret sätts ned.

Inbetalda belopp som inte har kunnat tillgodoräknas någon

18 § Ett inbetalt skatte- eller avgiftsbelopp tillfaller staten om det på grund av bristfälliga identifieringsuppgifter inte har kunnat tillgodo- räknas den som gjort inbetalningen inom sju år efter det kalenderår då inbetalningen gjordes.

63 kap. Anstånd med betalning av skatter och avgifter

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om anstånd med betalning av skatter och avgifter. Bestämmelserna ges i följande ordning:

ansökan om anstånd (2 §),

deklarationsanstånd (3 §),

ändringsanstånd (4 §),

anstånd för att undvika betydande skada (5 §),

anståndstid i fall som avses i 4 och 5 §§ (6 §),

anstånd med att betala in skattetillägg och kontrollavgift (7 §),

säkerhet (8–10 §§),

anstånd vid avyttring av tillgångar (11 §),

anstånd när punktskatt ska betalas för helt varulager (12 §),

anstånd vid totalförsvarstjänstgöring (13 §),

anstånd på grund av synnerliga skäl (14 §),

anståndsbeloppet (15 §),

ändrade förhållanden (16 §), och

anstånd som är till fördel för det allmänna (17 §).

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1410

Ansökan om anstånd

2 § Anstånd beviljas efter ansökan. Skatteverket får dock bevilja anstånd enligt 17 § utan ansökan.

Deklarationsanstånd

3 § Om Skatteverket beviljar anstånd med att lämna skattedeklaration, får verket också bevilja motsvarande anstånd med betalning av de skatter och avgifter som ska redovisas i deklarationen.

Ändringsanstånd

4 § Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av skatt eller avgift, om det är tveksamt hur stort belopp som kommer att behöva betalas.

Om regeringen handlägger ärenden enligt skatteavtal, får även regeringen bevilja anstånd enligt första stycket.

Anstånd för att undvika betydande skada

5 § Om den som är skyldig att betala skatt eller avgift begärt omprövning av eller överklagat beslutet och det skulle medföra betydande skadeverkningar för den betalningsskyldige eller annars framstå som oskäligt att betala skatten eller avgiften, ska Skatteverket bevilja anstånd med betalningen.

Anståndstid i fall som avses i 4 och 5 §§

6 § Anståndstiden ska i de fall som avses i 4 och 5 §§ bestämmas till längst tre månader efter dagen för beslutet i den fråga som har föranlett anståndet.

Anstånd med att betala skattetillägg och kontrollavgift

7 § Skatteverket ska bevilja anstånd med betalningen av kontrollavgift och skattetillägg om den som avgiften gäller har begärt omprövning av eller till länsrätten överklagat

1.ett beslut om kontrollavgift eller skattetillägg, eller

2.beslutet i den fråga som föranlett skattetillägget.

Anstånd får dock inte beviljas om anstånd tidigare har beviljats med betalningen i avvaktan på en omprövning av samma fråga.

Anståndet ska gälla fram till dess att Skatteverket eller länsrätten har meddelat sitt beslut eller längst tre månader efter dagen för beslutet.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1411

Säkerhet

Säkerhet som villkor för anstånd

8 § Om det i de fall som avses i 4 eller 5 § kan antas att skatten eller avgiften inte kommer att betalas i rätt tid, får anstånd beviljas bara om säkerhet ställs för skattens betalning.

Första stycket gäller inte om

1.anståndsbeloppet är förhållandevis obetydligt,

2.det kan antas att skatten eller avgiften inte kommer att behöva betalas,

3.anståndet avser skattetillägg eller kontrollavgift,

4.det allmänna ombudet hos Skatteverket har ansökt om förhands- besked, eller

5.det annars finns särskilda skäl.

När får ställd säkerhet tas i anspråk?

9 § Ställd säkerhet får tas i anspråk när anståndstiden gått ut.

Skälig ersättning för ställd säkerhet

10 § Om säkerhet inte behöver tas i anspråk, ska Skatteverket efter ansökan besluta om skälig ersättning för kostnaden att ställa säkerhet.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Skatteverket senast en månad efter den dag då anståndstiden gick ut. Om en ansökan kommer in för sent och förseningen är ursäktlig, får ansökan ändå prövas.

Anstånd vid avyttring av tillgångar

11 § Den som är skyldig att betala inkomstskatt på grund av att tillgångar avyttrats, ska beviljas anstånd med betalning av skatten om det finns särskilda skäl och

1.ersättningen för den avyttrade tillgången ska betalas under minst tre år, eller

2.det är tveksamt om avyttringen kommer att bestå.

Anståndstiden får bestämmas till längst två år. Anstånd enligt första stycket 2, får dock inte beviljas för längre tid än tre månader efter den dag då det blev klart att avyttringen skulle bestå.

Anstånd när punktskatt ska betalas för helt varulager

12 § Den som är skyldig att betala punktskatt för lager av varor på grund av att den skattepliktiga verksamheten har upphört eller på grund av att godkännandet som upplagshavare eller lagerhållare återkallats, ska beviljas anstånd med betalning av skatten om det finns särskilda skäl.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1412

Anståndstiden får bestämmas till längst ett år efter utgången av den

Prop. 2010/11:165

månad då skatten senast ska betalas.

Bilaga 2

Anstånd vid totalförsvarstjänstgöring

13 § Den som har nedsatt betalningsförmåga på grund av tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt under minst 60 dagar ska beviljas anstånd med betalningen av skatt eller avgift som ska betalas under tjänstgöringstiden eller under någon av de tre närmast följande månaderna. Detsamma gäller vid tjänstgöring av

1.officerare på reservstat, reservpersonal, och reservofficerare,

2.krigsfrivillig personal,

3.hemvärnspersonal, samt

4.medlemmar i frivilliga försvarsorganisationer.

Anståndstiden får bestämmas till längst fyra månader efter den dag då tjänstgöringen upphörde.

Anstånd på grund av synnerliga skäl

14 § Om det finns synnerliga skäl, ska Skatteverket bevilja anstånd med betalningen av skatt eller avgift även i andra fall eller på annat sätt än som avses i 3–8 och 11–13 §§.

Anståndsbeloppet

15 § Anstånd beviljas med skäligt belopp. I de fall som avses i 7 § ska anstånd dock beviljas med det belopp som begäran om omprövning eller överklagandet gäller.

Ändrade förhållanden

16 § Om förhållandena har ändrats väsentligt sedan anstånd beviljats eller om det finns andra särskilda skäl, får Skatteverket

1.återkalla anståndet,

2.sätta ned anståndsbeloppet, eller

3.kräva säkerhet för fortsatt anstånd.

Första stycket gäller även om anstånd har beviljats på grund av att sökanden har lämnat felaktiga uppgifter.

Anstånd som är till fördel för det allmänna

17 § Om det kan antas vara till fördel för det allmänna, får Skatteverket bevilja anstånd med betalningen av skatt eller avgift som inte lämnats för indrivning.

1413

64 kap. Återbetalning av skatter och avgifter

Innehåll

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om

återbetalning vid avstämning av skattekonto (2 §),

förtidsåterbetalning av mervärdesskatt och punktskatt (3 §),

hinder mot återbetalning (4 §),

förtidsåterbetalning av preliminär A-skatt (5 §),

återbetalning vid skattefrihet (6 §),

överföring av skatt till en annan stat (7 och 8 §§), och

överskott som inte har kunnat betalas tillbaka (9 och 10 §§).

Återbetalning vid avstämning av skattekonto

2 § Om en avstämning av skattekontot visar att det finns ett överskott på kontot, ska beloppet betalas tillbaka om

1.kontohavaren begär det,

2.överskottet grundas på

a)en slutskatteberäkning enligt 56 kap. 8 §,

b)ett beslut om överskjutande ingående mervärdesskatt,

c)ett beslut om punktskatt,

d)ett omprövningsbeslut eller ett beslut av domstol, eller 3. kontohavaren är en kommun eller ett landsting.

En automatisk återbetalning enligt första stycket 2 ska dock bara göras

om beloppet är minst 2 000 kronor eller återbetalningen kan göras till ett konto hos bank- eller kreditmarknadsföretag.

Förtidsåterbetalning av mervärdesskatt och punktskatt

3 § Överskjutande ingående mervärdesskatt och överskjutande punktskatt som har redovisats före den tid som anges i 26 kap. 27 eller 31 §, ska betalas tillbaka först när samtliga arbetsgivar-, mervärdesskatte- och punktskattedeklarationer för avslutade redovisningsperioder har lämnats. Det gäller dock inte deklarationer för redovisningsperioder som omfattas av ett omprövningsbeslut.

Första stycket gäller inte kommuner och landsting.

Hinder mot återbetalning

4 § En återbetalning enligt 2 eller 3 § ska inte göras av belopp som

1.understiger 100 kronor om det inte finns särskilda skäl för återbetalning,

2.behövs för avräkning enligt 62 kap. 10–13 §§,

3.kan komma att behövas för betalning av sådan annan skatt än F-skatt och särskild A-skatt eller avgift som

a) har beslutats men ännu inte ska ha betalats, eller

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1414

b) inte har beslutats men kan antas komma att beslutas,

Prop. 2010/11:165

4. kan antas komma att föras över till en annan stat, eller

Bilaga 2

5. enligt kontohavarens begäran ska användas för betalning av framtida

 

skatte- eller avgiftsskulder.

 

Förtidsåterbetalning av preliminär A-skatt

5 § Belopp som motsvarar ännu inte tillgodoräknad avdragen skatt ska betalas tillbaka om kontohavaren begär det och

1.det kan antas att beloppet annars skulle betalas tillbaka efter slutskatteberäkningen enligt 56 kap. 8 §, och

2.det är oskäligt att vänta med återbetalningen.

Vid bedömningen av om återbetalning kan göras till en juridisk person får hänsyn inte tas till den juridiska personens kostnader för lön till delägare.

Återbetalning till ett handelsbolag ska göras till delägares skattekonto om det inte finns särskilda skäl för återbetalning direkt till handels- bolaget.

Återbetalning vid skattefrihet

6 § Den som till följd av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämpliga EG-bestämmelser har rätt att förvärva varor eller tjänster utan mervärdesskatt eller punktskatt, får utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten. Detta gäller dock inte om någon av följande bestämmelser om återbetalning av skatt är tillämplig på förvärvet:

10 kap. 5–8 §§ mervärdesskattelagen (1994:200),

31 d § lagen (1994:1563) om tobaksskatt,

31 d § lagen (1994:1564) om alkoholskatt, eller

9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Överföring av skatt till en annan stat

7 § Om skatt har betalats genom skatteavdrag i Sverige för en inkomst som ska beskattas i en annan stat som Sverige har träffat överenskommelse med om att ta ut och föra över skatt, får Skatteverket besluta att skatten ska föras över till den andra staten.

8 § Om en inkomst har beskattats såväl här i landet som i en stat som Sverige har träffat skatteavtal med, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer besluta att skatt som har betalats in för beskattningsåret ska föras över till den andra staten.

En överföring enligt första stycket får bara göras till den del som den svenska skatten sätts ned genom avräkning av den utländska skatten eller

genom att inkomsten undantas från beskattning. Överföringen får inte

1415

avse ett belopp som behövs för betalning av svensk skatt för

Prop. 2010/11:165

beskattningsåret.

Bilaga 2

Överskott som inte har kunnat betalas tillbaka

9 § Om ett överskott på ett skattekonto inte har kunnat betalas tillbaka på grund av att betalningsmottagarens adress inte är känd för Skatteverket eller på grund av någon annan omständighet som beror på betalningsmottagaren, ska beloppet stå kvar på skattekontot.

10 § Ett överskott som inte har kunnat betalas tillbaka inom tio år tillfaller staten.

Om överskottet, utan hänsyn till intäktsränta, understiger 100 kronor, ska det dock tillfalla staten efter tre år om inga andra registreringar än ränta har gjorts på skattekontot under den tiden och ett försök att betala tillbaka beloppet har misslyckats.

Om ett överskott ska tillfalla staten, gäller det även intäktsräntan.

65 kap. Ränta

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om att ränta ska betalas (kostnadsränta) eller tillgodoräknas (intäktsränta). Bestämmelserna ges i följande ordning:

grunder för ränteberäkningen (2–4 §§),

kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt (5 §),

kostnadsränta på slutlig skatt (6 §),

kostnadsränta vid anstånd (7 §),

kostnadsränta vid omprövning och överklagande (8–11 §§),

kostnadsränta när befrielse från punktskatt upphör (12 §),

kostnadsränta vid för sen betalning (13 §),

gemensamma bestämmelser om kostnadsränta (14–16 §§),

intäktsränta (17 och 18 §§),

annan startdag för ränteberäkningen på grund av helg (19 §), och

ränteberäkning utanför skattekontot (20 och 21 §§).

Grunder för ränteberäkningen

2 § Ränta ska beräknas dagligen på skattekontots saldo. Kostnadsränta ska beräknas när det finns ett underskott på skattekontot och intäktsränta när kontot uppvisar överskott.

Ränta på skatt eller avgift som ska betalas enligt ett beslut om ansvar ska dock beräknas utan hänsyn till skattekontots saldo enligt bestämmelserna i 20 och 21 §§.

Ränta ska påföras eller tillgodoräknas varje månad.

3 § Ränta ska beräknas med utgångspunkt från en basränta. Basräntan

ska fastställas på grundval av räntesatsen för sexmånaders

1416

statsskuldväxlar och gälla från och med kalendermånaden närmast efter

Prop. 2010/11:165

fastställandet.

Bilaga 2

4 § Kostnadsränta beräknas, om inget annat sägs, efter en räntesats som

 

motsvarar basräntan. Kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt

 

och slutlig skatt får dock beräknas till lägst 1,25 procent.

 

Intäktsränta beräknas efter en räntesats som motsvarar 45 procent av

 

basräntan.

 

Kostnadsränta på sent debiterad preliminär skatt

5 § Om debiterad preliminär skatt ska betalas den 12 i andra månaden efter beskattningsåret eller senare, ska kostnadsränta beräknas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret. Kostnadsränta ska beräknas till och med dagen för beslutet om debitering av preliminär skatt.

Kostnadsränta på slutlig skatt

6 § Om en beräkning enligt 56 kap. 8 § visar att slutlig skatt ska betalas, ska kostnadsränta beräknas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret. Kostnadsränta ska beräknas till och med dagen för beslutet om slutlig skatt.

Innan kostnadsräntan beräknas ska avräkning göras för

1.särskilda avgifter, och

2.skatt enligt 2 § första stycket 7 och 8 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel.

Kostnadsränta vid anstånd

7 § Om anstånd med inbetalning av skatt eller avgift har beviljats och anståndsbeloppet ska betalas när anståndstiden gått ut, ska kostnadsränta beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag. Kostnadsränta ska beräknas till och med dagen då anståndsbeloppet enligt beslutet om anstånd senast ska vara inbetalt.

Kostnadsränta vid omprövning och överklagande

Huvudregeln

8 § Om skatt eller avgift ska betalas på grund av ett omprövningsbeslut eller ett beslut av domstol, ska kostnadsränta beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag. Kostnadsränta ska beräknas till och med dagen för omprövningsbeslutet eller beslutet av domstol.

1417

Slutlig skatt och debiterad preliminär skatt

9 § Om det är slutlig skatt som ska betalas, ska kostnadsränta beräknas från och med den 13 i andra månaden efter beskattningsåret.

För skatt enligt 2 § första stycket 7 och 8 § lagen (1990:661) om skatt på avkastningsmedel gäller dock huvudregeln.

Första stycket gäller även debiterad preliminär skatt som ska betalas den 12 i andra månaden efter beskattningsåret eller senare.

Överskjutande mervärdes- och punktskatt

10 § Om skatt ska betalas på grund av att överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt har satts ned, ska kostnadsränta beräknas från och med dagen efter den dag då skatten registrerades.

Skönsbeskattning

11 § Om arbetsgivaravgifter, skatteavdrag, mervärdesskatt eller punkt- skatt ska betalas enligt ett beslut om skönsbeskattning som har fattats på grund av att skatten inte har redovisats, ska kostnadsräntan beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan plus 15 procentenheter.

Första stycket gäller även särskild inkomstskatt för utomlands bosatta som inte har redovisats i en särskild inkomstskattedeklaration.

Kostnadsränta när befrielse från punktskatt upphör

12 § Om punktskatt ska betalas på grund av att Skatteverket enligt 11 kap. 5 § andra stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi beslutat att förutsättningarna för skattebefrielse för energieffektivisering inte är uppfyllda, ska kostnadsränta beräknas från och med dagen efter den dag då skatten senast skulle ha betalats om befrielse aldrig hade medgetts. Har skattebefrielsen medgetts genom återbetalning, ska kostnadsränta beräknas från och med dagen efter den då återbetalningen beslutades. Kostnadsränta ska beräknas till och med dagen för beslutet om punktskatt.

Kostnadsränta vid för sen betalning

13 § Om skatt eller avgift inte betalas i rätt tid, ska kostnadsränta beräknas från och med dagen efter den dag då beloppet senast skulle ha betalats.

Kostnadsränta ska beräknas efter en räntesats som motsvarar basräntan plus 15 procentenheter fram till och med den dag då ett beslut om att lämna beloppet till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller för verkställighet av betalningssäkring registreras i utsöknings- och

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1418

indrivningsdatabasen enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter

Prop. 2010/11:165

i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Bilaga 2

Gemensamma bestämmelser om kostnadsränta

14 § På de första 10 000 kronorna av ett underskott på skattekontot be- räknas kostnadsränta alltid efter en räntesats som motsvarar basräntan.

15 § Om den betalningsskyldige betalar en del av skulden, ska betalningen anses minska den del av skulden som den högsta kostnadsräntan skulle ha beräknats på.

16 § Om det finns synnerliga skäl, ska Skatteverket besluta om befrielse från kostnadsränta.

Intäktsränta

Omprövning och överklagande

17 § Om skatt eller avgift ska tillgodoräknas på grund av ett omprövningsbeslut eller ett beslut av domstol, ska intäktsränta beräknas från och med dagen efter beloppets ursprungliga förfallodag.

Första stycket gäller inte skatt som till följd av ett beslut enligt 64 kap. 8 § ska föras över till en annan stat för att där tillgodoräknas den som beslutet gäller.

Slutlig skatt samt minskning och återbetalning av preliminär skatt

18 § Intäktsränta ska beräknas från den 13 i andra månaden efter beskattningsåret fram till och med den dag då skatt tillgodoräknas eller betalas tillbaka om,

1.en beräkning enligt 56 kap. 8 § visar att skatt ska tillgodoräknas,

2.debiterad preliminär skatt ska minskas enligt 56 kap. 9 §, eller

3.preliminär skatt ska betalas tillbaka i förtid enligt 64 kap. 5 §.

En annan startdag för ränteberäkningen på grund av helg

19 § Om den 12 i andra månaden efter beskattningsåret är en lördag eller söndag, ska ränta som ska beräknas från och med den 13 i den månaden i stället beräknas från och med närmast följande tisdag.

1419

Ränteberäkning utanför skattekontot

Kostnadsränta på belopp som ska betalas enligt ett ansvarsbeslut

20 § Om skatt eller avgift ska betalas enligt ett beslut om ansvar enligt 59 kap., ska kostnadsränta beräknas på beloppet från och med dagen efter beslutet till dess betalning sker.

Intäktsränta på ansvarsbelopp som ska betalas tillbaka

21 § Om den som ett beslut om ansvar enligt 59 kap. gäller ska tillgodoräknas belopp på grund av att ansvarsbeslutet har ändrats, ska intäktsränta beräknas på beloppet från och med dagen efter den då betalningen gjordes till dess beloppet tillgodoräknas.

Avd. XIV Omprövning och överklagande

66 kap. Omprövning

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om omprövning av Skatteverkets beslut. Bestämmelserna ges i följande ordning:

Skatteverkets skyldighet att ompröva beslut (2–4 §§),

särskilt kvalificerad beslutsfattare (5 §),

omprövning på begäran av den som beslutet gäller ( 6–16 §)

omprövning till fördel på initiativ av Skatteverket (17 §),

omprövning till nackdel på initiativ av Skatteverket (18–33 §),

omprövning av flera redovisningsperioder (33 §), och

omprövning på grund av skattavtal (34 §).

Skatteverkets skyldighet att ompröva beslut

2 § Skatteverket ska ompröva ett beslut i en fråga som har betydelse för beskattningen eller annat förhållande mellan enskilda och det allmänna om

1.den som beslutet gäller begär omprövning,

2.beslutet överklagas, eller

3.det finns andra skäl.

Om Skatteverket ska besluta i en fråga inom viss tid och inte har gjort det, får verket besluta i frågan på det sätt och inom den tid som gäller för omprövning.

3 § Skatteverket får inte ompröva beslut i frågor som har avgjorts av allmän förvaltningsdomstol.

Skatteverket får dock på begäran av den som beslutet gäller ompröva en fråga som har avgjorts av länsrätt eller kammarrätt genom beslut som har fått laga kraft om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande från Regeringsrätten eller EG-domstolen som meddelats

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1420

senare. Detsamma gäller ett avgörande från Regeringsrätten, om det

Prop. 2010/11:165

avviker från rättstillämpningen i ett senare avgörande från EG-

Bilaga 2

domstolen.

 

4 § Om den som ett beslut gäller varken har begärt omprövning eller

 

överklagat, får Skatteverket avstå från att besluta om omprövningar som

 

avser mindre belopp.

 

Särskilt kvalificerad beslutsfattare

5 § Ett beslut om arbetsgivaravgifter, skatteavdrag, mervärdesskatt, punktskatt, slutlig skatt, skattetillägg eller anstånd med betalning av skatt ska omprövas av en särskilt kvalificerad beslutsfattare som tidigare inte har prövat frågan, om

1.den som beslutet gäller har begärt omprövning eller överklagat och inte är ense med Skatteverket om utgången,

2.de omständigheter och bevis som åberopas inte redan har prövats vid en sådan omprövning,

3.frågan ska prövas i sak, och

4.prövningen inte är enkel.

Första stycket gäller inte den första omprövningen av ett beslut enligt 53 kap. 2, 3 eller 4 §.

Omprövning på begäran av den som beslutet gäller

Hur omprövning begärs

6 § En begäran om omprövning ska vara skriftlig.

Om en begäran om omprövning inte är undertecknad, får Skatteverket förelägga den som begärt omprövningen att göra det. Föreläggandet ska innehålla en upplysning om att omprövning annars inte kommer att ske.

Tiden för begäran om omprövning – huvudregeln

7 § En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Begäran ska dock ha kommit in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det om beslutet avser

1.registrering,

2.på vilket sätt preliminär skatt ska betalas,

3.uppgifts- eller dokumentationsskyldighet,

4.ersättning för kostnader för biträde,

5.revision, tillsyn eller kontrollbesök,

6.tvångsåtgärder,

7.kontrollavgift,

1421

8.säkerhet för slutlig skatt för att få undantag från skalbolagsbeskatt- ning,

9.betalning eller återbetalning av skatt,

10.verkställighet, eller

11.avvisning av en begäran om omprövning eller ett överklagande eller någon annan liknande åtgärd.

Förlängd tid för omprövning av beslut som meddelas sent

8 § Om ett beslut har meddelats efter den 30 juni det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut och den som beslutet gäller har fått del av det efter utgången av oktober samma år, får en begäran om omprövning komma in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.

Förlängd tid för omprövning av skattetillägg

9 § Omprövning av ett beslut om skattetillägg får begäras så länge beslutet i den fråga som lett till skattetillägg inte har fått laga kraft.

Förlängd tid för omprövning av skatt på ackumulerad inkomst

10 § En begäran om särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst får komma in inom ett år från dagen för det beslut som föranlett begäran.

Förlängd tid för omprövning av inkomstskatt för utomlands bosatta

11 § En begäran enligt 4 § lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta om att inkomstskattelagen (1999:1229) ska tillämpas i stället får komma in inom ett år från dagen för det beslut som föranlett begäran.

Omprövning av preliminär skatt

12 § En begäran om omprövning av ett beslut om debitering av preliminär skatt ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av den sjätte månaden efter beskattningsåret.

Om beslutet meddelas efter utgången av den fjärde månaden efter beskattningsåret, får begäran om omprövning komma in inom två månader från den dag beslutet meddelades.

13 § En begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av beskattningsårets näst sista månad om den gäller ett beslut om

1. preliminär A-skatt,

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1422

2. befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag enligt

10 kap. 8

Prop. 2010/11:165

eller 9 §, eller

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2

3. skatteavdrag för hemresa enligt 11 kap. 12 §.

 

 

 

14 § Om den som ett beslut om preliminär A-skatt gäller är försatt i

 

konkurs, får konkursboet begära omprövning.

 

 

 

Om ett beslut om preliminär A-skatt omfattar ersättning som ska

 

utmätas, får även Kronofogdemyndigheten begära omprövning.

 

 

Omprövning av beslut om särskild inkomstskatteredovisning

 

 

15 § En

begäran

om

omprövning

av

ett beslut

om

särskild

 

inkomstskatteredovisning eller befrielse från skatteavdrag för särskild

 

inkomstskatt enligt 13 kap. 4 § 1 ska ha kommit in till Skatteverket före

 

utgången av beskattningsårets näst sista månad.

 

 

 

En begäran om omprövning som lämnas i rätt tid till domstol

 

 

16 § En

begäran

om

omprövning

som

kommer in

för

sent till

 

Skatteverket, ska inte avvisas om den har kommit in till allmän förvaltningsdomstol i rätt tid.

Omprövning till fördel på initiativ av Skatteverket

17 § Skatteverket får på eget initiativ ompröva ett beslut till fördel för den som beslutet gäller.

Omprövning till nackdel på initiativ av Skatteverket

Omprövningstiden – huvudregeln

18 § Ett beslut om omprövning till nackdel för den som beslutet gäller ska meddelas inom två år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (tvåårsfristen).

Beslut som får återkallas får inte omprövas till nackdel.

Beslut som inte får omprövas

19 § Följande beslut får inte omprövas till nackdel för den som beslutet gäller:

1.beslut om ansvar för skatt eller avgift enligt 60 kap.,

2.beslut om skattetillägg för den som inte har gjort skatteavdrag.

1423

Förlängd omprövningstid på grund av sen eller utebliven deklaration

20 § Om den som är deklarationsskyldig deklarerar efter utgången av året efter det kalenderår då beskattningsåret har gått ut, får ett beslut om omprövning till nackdel meddelas inom ett år från deklarationsdagen.

Om den deklarationsskyldige inte har deklarerat alls, får beslutet meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattnings- året har gått ut.

Första och andra styckena gäller inte beslut om förseningsavgift.

Förseningsavgift – annan utgångspunkt för omprövningstiden

21 § Om beslutet avser förseningsavgift, ska tvåårsfristen för ompröv- ning räknas från den dag då uppgiftsskyldigheten skulle ha fullgjorts.

Kontrollavgift – annan utgångspunkt för omprövningstiden

22 § Om beslutet avser kontrollavgift, ska tvåårsfristen för omprövning räknas från den dag då beslutet om kontrollen meddelades.

Förutsättningar för omprövning till nackdel av beslut om ersättning

23 § Ett beslut om ersättning för kostnader i ett ärende hos Skatteverket får omprövas till nackdel bara om

1.ersättningen har beslutats med för högt belopp på grund av att den som beslutet gäller lämnat felaktiga uppgifter, eller

2.det finns särskilda skäl.

Tvåårsfristen för omprövning ska räknas från den dag då beslutet om ersättning meddelades.

Omprövning till nackdel av beslut om preliminär skatt

24 § Ett beslut om omprövning till nackdel som avser debitering av preliminär skatt ska meddelas inom sex månader från utgången av beskattningsåret.

Efterbeskattning – omprövning till nackdel efter tvåårsfristen

25 § Ett beslut om omprövning till nackdel får meddelas inom sex år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut (efter- beskattning) om

1. ett beslut om skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 § har blivit felaktigt eller inte fattats på grund av att den uppgiftsskyldige

a)under förfarandet har lämnat oriktig uppgift till ledning för egen beskattning,

b)har lämnat oriktig uppgift i ett mål om egen beskattning,

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1424

c) inte har deklarerat eller låtit bli att lämna en begärd uppgift, eller

Prop. 2010/11:165

d) inte har lämnat begärt varuprov,

Bilaga 2

2.en felräkning, felskrivning eller något annat uppenbart förbiseende ska rättas,

3.kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande saknats eller varit felaktig och den som uppgiften ska lämnas för inte varit skyldig att deklarera inkomst,

4.det föranleds av ett beslut i ett ärende eller mål

a)om skatt eller avgift som avses i 2 kap. 2 § för en annan redovisningsperiod, annat beskattningsår eller annan person,

b)om fastighetstaxering,

c)om utländsk skatt eller om obligatoriska utländska socialförsäkrings- avgifter,

d)enligt lagen (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner och landsting, eller

e)om huruvida en inkomst ska beskattas enligt inkomstskattelagen (1999:1229) eller enligt lagen (1991:1586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta,

5. en förening eller ett registrerat trossamfund inte har genomfört en investering inom den tid som föreskrivs i ett sådant beslut som avses i 7 kap. 12 § inkomstskattelagen eller inte har följt ett annat villkor i beslutet, eller

6. det föranleds av en uppgift om skalbolag enligt 31 kap. 11 §.

När efterbeskattning inte får beslutas

26 § Efterbeskattning får inte beslutas om

1.Skatteverket tidigare har beslutat om efterbeskattning avseende samma fråga, eller

2.det är uppenbart oskäligt.

Efterbeskattning enligt 25 § 1–3 får inte heller beslutas om den avser ett obetydligt skattebelopp.

Förkortad tid för efterbeskattning vid dödsfall

27 § Om den som en efterbeskattning gäller har avlidit, får efter- beskattning inte beslutas efter utgången av andra året efter det kalenderår då bouppteckningen efter den avlidne gavs in för registrering.

Förlängd tid för efterbeskattning

28 § Beslut om efterbeskattning enligt 25 § 4 får meddelas inom sex månader från den dag då det beslut som föranleder ändringen meddelades.

29 § Beslut om efterbeskattning på grund av oriktig uppgift i ett omprövningsärende eller i ett mål om skatt får meddelas inom ett år från

1425

utgången av den månad då beslutet i ärendet eller målet har fått laga

Prop. 2010/11:165

kraft.

Bilaga 2

30 § Ett beslut om efterbeskattning får meddelas inom ett år från utgången av det kalenderår då

1. den som efterbeskattningen gäller

a)enligt 14 § andra stycket skattebrottslagen (1971:69) delgavs underrättelse om misstanke om skattebrott,

b)åtalades för skattebrott, eller

c)gjorde en frivillig rättelse enligt 12 § skattebrottslagen, eller

2. det beslutades enligt 14 a § skattebrottslagen om förlängning av tiden för att döma den som efterbeskattningen gäller till påföljd.

Om den som efterbeskattningen gäller har avlidit, får beslutet dock inte meddelas senare än sex månader efter dödsfallet.

31 § Ett beslut om efterbeskattning enligt 30 § första stycket 1 a, b eller 2 ska undanröjas, om den som beslutet gäller inte döms för skattebrott.

32 § Ett beslut om efterbeskattning som gäller en juridisk person får meddelas inom den tid som anges i 30 §, om det som sägs där gäller den som har företrätt den juridiska personen. Om företrädaren inte döms för skattebrott, ska beslut om efterbeskattning enligt 30 § första stycket 1 a, b eller 2 undanröjas.

Omprövning av flera redovisningsperioder

33 § Om en omprövning av ett beslut om arbetsgivaravgifter, skatteavdrag, mervärdesskatt eller punktskatt avser flera redo- visningsperioder och det inte framgår vilka perioder skatten eller avgiften ska hänföras till, får en omprövning som beslutas under beskattningsåret hänföras till den senaste redovisningsperioden. Beslutas omprövningen efter beskattningsårets utgång, får ändringen hänföras till beskattnings- årets sista period.

Omprövning på grund av skatteavtal

34 § Om ett beslut om skatt eller avgift ska ändras till följd av ett skatteavtal som Sverige har träffat med en annan stat, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ompröva beslutet.

67 kap. Överklagande

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om överklagande av Skatteverkets, länsrättens och kammarrättens beslut. Bestämmelserna ges i följande ordning:

– överklagande av Skatteverkets beslut (2–12 §§),

– överklagande av den som beslutet gäller (13–22 §§),

1426

det allmänna ombudet överklagande (23–25 §§), och

överklagande av länsrättens och kammarrättens beslut (26–38).

Överklagande av Skatteverkets beslut

Beslut som får överklagas och vem som får överklaga

2 § Skatteverkets beslut i en fråga som har betydelse för beskattningen eller annat förhållande mellan enskilda och det allmänna får överklagas av den som beslutet gäller.

Den som beslutet gäller får överklaga även om beslutet inte är till nackdel.

3 § Hos Skatteverket ska det finnas ett allmänt ombud som utses av regeringen.

Det allmänna ombudet får överklaga beslut som avses i 2 §.

4 § Om Skatteverket har ansökt om företrädaransvar, får företrädaren överklaga beslut om skatt som omfattas av ansökan inom den tid och på det sätt som gäller för den juridiska personen.

Beslut som inte får överklagas

5 § Följande beslut får inte överklagas. Beslut som avser

1.befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag enligt 10 kap. 9 § eller 13 kap. 4 § 1,

2.föreläggande utan vite,

3.revision,

4.tillsyn över kassaregister,

5.kontrollbesök,

6.anstånd enligt 63 kap. 17 §.

En granskningsledares beslut om bevissäkring eller betalningssäkring som ska prövas av länsrätten enligt särskilda bestämmelser får inte överklagas.

Beslut som meddelas av regeringen får inte heller överklagas.

Beslut under handläggning som får överklagas direkt

6 § Beslut om rätt till ersättning för kostnader för biträde i ett ärende som meddelas innan ärendet avgörs får överklagas direkt.

Skatteverkets beslut överklagas hos länsrätten med ett undantag

7 § Skatteverkets beslut överklagas hos länsrätten. Skatteverkets eller en annan förvaltningsmyndighets beslut om befrielse från betalningsskyl- dighet enligt 60 kap. 1 § överklagas dock hos regeringen.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1427

Behörig länsrätt för fysiska personer

8 § Beslut som gäller en fysisk person överklagas hos den länsrätt inom vars domkrets personen hade sin hemortskommun det år då beslutet fattades.

Behörig länsrätt för juridiska personer

9 § Beslut som gäller juridiska personer överklagas enligt följande upp- ställning:

Beslut som gäller

Överklagas hos den länsrätt

1. ett handelsbolag

inom vars domkrets bolaget enligt

 

uppgift i handelsregistret hade sitt

 

huvudkontor den 1 november året före

 

det år då beslutet fattades

2. en europeisk ekonomisk intresse-

inom vars domkrets intressegruppe-

gruppering

ringen hade sitt säte den 1 november

 

året före det år då beslutet fattades

3. ett dödsbo

som senast var behörig att pröva ett

 

överklagande som gällde den avlidne

4. någon annan juridisk person än som

inom vars domkrets styrelsen hade sitt

avses i 1–3

säte eller, om sådant saknas, för-

 

valtningen utövades den 1 november

 

året före det år då beslutet fattades

5. en juridisk person som inte är ett

inom vars domkrets huvudkontoret

dödsbo och som har bildats efter den 1

eller sätet var beläget eller, om

november året före det år då beslutet

huvudkontor och säte saknas,

fattades

förvaltningen utövades då den

 

juridiska personen bildades

6. en juridisk person som har upplösts

som senast var behörig.

10 § Om ett beslut gäller flera inom en koncern eller en juridisk person och delägare eller flera delägare i en juridisk person, får beslutet överklagas hos den länsrätt som ska pröva moderföretagets eller den juridisk persons överklagande. Detta gäller bara om överklagandena sker samtidigt och stöder sig på väsentligen samma grund.

Behörig länsrätt för beslut om punktskatt och viss mervärdesskatt

11 § Hos länsrätten i Dalarnas län överklagas beslut som avser

1.punktskatt,

2.återbetalning av mervärdesskatt enligt 65 kap. 6 §, och

3.mervärdesskatt på grund av förvärv av sådana nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor som avses i 2 a kap. 3 första stycket 1 eller 2 mervärdesskattelagen (1994:200).

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1428

Skatteverket eller det allmänna ombudet är motpart

12 § Skatteverket är klagandens motpart efter att handlingarna i målet har överlämnats till länsrätten.

Om det allmänna ombudet har överklagat Skatteverkets beslut i en fråga, förs dock det allmännas talan av ombudet. Allmänna ombudet för även det allmännas talan i mål om ersättning för kostnader för biträde om ombudet har överklagat beslutet i den fråga som kostnaderna hänför sig till.

Överklagande av den som beslutet gäller

Tiden för överklagande – huvudregeln

13 § Ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket senast sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut.

Överklagandet ska dock ha kommit inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det om beslutet avser

1.registrering,

2.på vilket sätt preliminär skatt ska betalas,

3.uppgifts- eller dokumentationsskyldighet,

4.registrering eller avregistrering av deklarationsombud,

5.tvångsåtgärder,

6.kontrollavgift,

7.säkerhet för slutlig skatt för undantag för skalbolagsbeskattning,

8.betalning eller återbetalning av skatt eller avgift,

9.verkställighet,

10.ersättning för kostnader för biträde, eller

11.avvisning av en begäran om omprövning eller ett överklagande eller någon annan liknande åtgärd.

Förlängd tid för överklagande av beslut som meddelas sent

14 § Om ett beslut har meddelats efter den 30 juni det sjätte året efter utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut och den som beslutet gäller har fått del av det efter utgången av oktober samma år, får ett överklagande komma in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.

Förlängd tid för överklagande av skattetillägg

15 § Ett beslut om skattetillägg får överklagas så länge beslutet i den fråga som har lett till skattetillägget inte har fått laga kraft.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1429

Överklagande av beslut om preliminär skatt

16 § Ett överklagande av ett beslut om debitering av preliminär skatt ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av den sjätte månaden efter beskattningsåret.

Om beslutet meddelas efter utgången av den fjärde månaden efter beskattningsåret, får överklagandet komma in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

17 § Ett överklagande ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av beskattningsårets näst sista månad om det gäller ett beslut om

1.preliminär A-skatt,

2.befrielse från skyldigheten att göra skatteavdrag enligt 10 kap. 8 §,

eller

3.skatteavdrag för hemresa enligt 11 kap. 12 §.

Överklagande av beslut om särskild inkomstskatteredovisning

18 § Ett överklagande av ett beslut om särskild inkomstskatteredovisning ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av beskattningsårets näst sista månad.

Rättidsprövning, omprövning och överlämnande till länsrätten

19 § Skatteverket ska pröva om ett överklagande har kommit in i rätt tid. Om ett överklagande har kommit in för sent, ska Skatteverket avvisa det.

Ett överklagande ska dock inte avvisas om

1.förseningen beror på att Skatteverket har lämnat den som beslutet gäller en felaktig underrättelse om hur man överklagar, eller

2.det i rätt tid har kommit in till en allmän förvaltningsdomstol.

20 § Om överklagandet inte ska avvisas och det inte finns hinder mot omprövning, ska Skatteverket snarast ompröva det överklagade beslutet.

21 § Ett överklagande faller om Skatteverket ändrar det överklagade beslutet så som den klagande begär. Om Skatteverket ändrar beslutet på något annat sätt, ska överklagandet anses omfatta det nya beslutet. Detsamma gäller om Skatteverket på eget initiativ omprövar det överklagade beslutet till nackdel.

22 § Om ett överklagande varken avvisas eller faller, ska Skatteverket överlämna handlingarna i ärendet till länsrätten.

Det allmänna ombudets överklagande

23 § Ett överklagande från det allmänna ombudet ska ha kommit in till Skatteverket inom den tid som gäller för omprövning på initiativ av

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1430

Skatteverket eller inom två månader från den dag då beslutet

Prop. 2010/11:165

meddelades.

Bilaga 2

24 § Om det allmänna ombudet överklagar ett beslut om efterbeskattning

 

eller ett beslut om skattetillägg som meddelats samtidigt och yrkar

 

ändring till nackdel för den som beslutet gäller, ska överklagandet ha

 

kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades.

 

Detsamma gäller om det allmänna ombudet yrkar att skattetillägg ska tas

 

ut.

 

25 § Om det allmänna ombudet överklagar ett beslut i en fråga som har

 

lett till skattetillägg till nackdel för den som beslutet gäller, ska ombudet

 

även ta upp frågan om skattetillägg.

 

Överklagande av länsrättens och kammarrättens beslut

Beslut som inte får överklagas

26 § Följande beslut av länsrätten får inte överklagas. Beslut som avser

1.Skatteverkets beslut att avvisa en begäran om omprövning eller ett överklagande som har kommit in för sent, och

2.särskild redovisning av arbetsgivaravgifter enligt 26 kap. 39 §.

Beslut under handläggning som får överklagas direkt

27 § Beslut som meddelas innan målet avgörs får överklagas direkt om beslutet avser

1.förlängning av tidsfrist för att fastställa betalningsskyldighet som är betalningssäkrad, eller

2.rätt till ersättning för kostnader för biträde i ett mål.

Prövningstillstånd i kammarrätten

28 § Det krävs prövningstillstånd för att kammarrätten ska pröva ett överklagande om länsrättens beslut avser

1.registrering,

2.preliminär skatt,

3.särskild inkomstskatteredovisning,

4.anstånd med att deklarera eller att lämna särskild uppgift,

5.undantag från skyldigheten att använda kassaregister,

6.deklarationsombud,

7.kontrollavgift,

8.betalning eller återbetalning av skatt med undantag för beslut om återbetalning på grund av skattefrihet enligt 64 kap. 6 §, eller

9.ersättning för kostnader för ställd säkerhet

1431

Tiden för överklagande

29 § Ett överklagande av länsrättens eller kammarrättens beslut ska ha kommit in inom två månader från den dag då den som beslutet gäller fick del av det.

Om Skatteverket eller det allmänna ombudet överklagar, ska dock tiden räknas från den dag då beslutet meddelades.

Anslutningsöverklagande

30 § Om någon som var part i länsrätten eller kammarrätten överklagar, får ett överklagande från motparten komma in inom en månad från utgången av överklagandetiden för den som överklagade först.

Återkallas eller faller det första överklagandet, faller även det senare överklagandet.

Det allmänna får överklaga till fördel för den som beslutet gäller

31 § Skatteverket och det allmänna ombudet får överklaga till fördel för den som ett beslut gäller.

Ändring av talan och möjligheten att ta upp nya frågor

32 § Den som har överklagat får inte ändra sin talan. Klaganden får dock

1.inskränka sin talan,

2.åberopa en ny omständighet till stöd för sin talan, eller

3.yrka något nytt.

Andra stycket 2 och 3 gäller under förutsättning att frågan som ska prövas inte ändras och att någon ny fråga inte tas upp i målet.

33 § I mål i länsrätten får den som har överklagat ta upp en ny fråga om

1.det görs inom tiden för överklagande,

2.den nya frågan har samband med den fråga som ska prövas, och

3.länsrätten anser att den nya frågan utan problem kan prövas i målet.

34 § Den som har överklagat ett beslut i en fråga som har lett till skattetillägg får även ta upp frågan om skattetillägg om domstolen anser att skattetillägget utan problem kan prövas i målet.

35 § Om en domstol inte prövar en ny fråga, ska domstolen överlämna frågan till Skatteverket för omprövning.

Deldom

36 § Om det finns flera frågor i ett mål, får domstolen besluta särskilt i någon av frågorna trots att handläggningen av övriga frågor inte är klar.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1432

Mellandom

Prop. 2010/11:165

37 § Om det är lämpligt med hänsyn till utredningen i ett mål, får

Bilaga 2

 

domstolen besluta särskilt om

 

1.en eller flera omständigheter som var för sig har omedelbar betydelse för utgången i målet, eller

2.hur en uppkommen fråga, som främst har betydelse för rättstillämpningen, ska bedömas vid avgörandet av målet.

Domstolen bestämmer om beslutet ska få överklagas direkt eller först i samband med domstolens beslut i själva målet.

Om domstolen bestämmer att ett särskilt beslut får överklagas direkt, får domstolen besluta att målet i övrigt ska vila till dess att det särskilda beslutet har fått laga kraft.

Muntlig förhandling

38 § Länsrätt och kammarrätt ska hålla muntlig förhandling i ett mål om särskilda avgifter, om en enskild begär det. Muntlig förhandling behövs dock inte, om avgift inte kommer att tas ut.

Avd. XV Verkställighet

68 kap. Besluts verkställbarhet

Huvudregeln

1 § Beslut enligt denna lag gäller omedelbart.

Undantag

2 § Ersättning för kostnader får inte betalas ut förrän beslutet har fått laga kraft mot Skatteverket.

3 § Om det anges i beslutet, gäller följande beslut inte omedelbart:

1.beslut om återkallelse av godkännande som deklarationsombud,

2.beslut om bevissäkring, och

3.beslut om att undanta handling eller uppgift från kontroll.

69 kap. Verkställighet av beslut om tvångsåtgärder

Bevissäkring

1 § Ett beslut om bevissäkring upphör att gälla om verkställigheten inte påbörjas inom en månad från dagen för beslutet.

1433

2 § Kronofogdemyndigheten verkställer beslut om bevissäkring på

Prop. 2010/11:165

begäran av Skatteverket. Granskningsledaren får dock verkställa beslut

Bilaga 2

om bevissäkring i verksamhetslokaler, om det kan ske obehindrat.

 

3 § Verkställighet av beslut om bevissäkring ska genomföras så att den

 

inte vållar den som beslutet gäller större kostnader eller olägenheter än

 

vad som är nödvändigt. Utan särskilda skäl får ett beslut inte verkställas

 

mellan kl. 19.00 och kl. 8.00.

 

Förutsättningar för verkställighet

 

4 § Följande beslut om bevissäkring får verkställas utan att den som

 

beslutet gäller underrättats om beslutet:

 

1. beslut att ta om hand handlingar enligt 45 kap. 4 eller 5 §, och

 

2. beslut om försegling enligt 45 kap. 12 §.

 

Om den som beslutet gäller inte underrättas om beslutet innan det

 

verkställs, ska underrättelse lämnas omedelbart efter verkställigheten.

 

5 § Andra beslut om bevissäkring får inte verkställas förrän den som

 

beslutet gäller har underrättats om beslutet. Om det finns synnerliga skäl,

 

får dock beslutet verkställas även om den som beslutet gäller inte har gått

 

att nå.

 

6 § Den som ska underrättas om ett beslut om bevissäkring innan det verkställs ska ges skälig tid att inställa sig och tillkalla ombud eller biträde. Det gäller dock inte om

1.bevissäkringen därigenom fördröjs väsentligt, eller

2.det finns en påtaglig risk för att ändamålet med bevissäkringen annars inte uppnås.

Befogenheter och begränsningar vid verkställigheten

7 § När en handling omhändertas får även pärm, mapp eller liknande förvaringsmaterial tas om hand.

Om en upptagning som bara kan uppfattas med tekniskt hjälpmedel tas om hand, ska ett exemplar lämnas kvar om det är möjligt.

8 § Tekniska hjälpmedel som finns där beslutet verkställs får användas om det är nödvändigt.

Om det finns synnerliga skäl får tekniska hjälpmedel tas om hand.

9 § Vid verkställighet som avser upptagning som bara kan uppfattas med tekniska hjälpmedel gäller de begränsningar som anges i 42 kap. 10 § fjärde stycket.

1434

Kronofogdemyndighetens befogenhet att använda tvång

10 § Kronofogdemyndigheten får genomsöka lokaler, förvaringsplatser och andra utrymmen.

Om ett utrymme som behöver genomsökas är tillslutet, får myndigheten öppna lås eller ta sig in på annat sätt. Kronofogde- myndigheten får även i övrigt använda tvång om det kan anses befogat med hänsyn till omständigheterna.

Våld mot person får användas bara om Kronofogdemyndigheten möter motstånd och det med hänsyn till ändamålet med beslutet om bevissäkring är försvarligt.

Återlämnande av handlingar

11 § Granskningsledaren ska lämna tillbaka handlingar och annat som tagits om hand så snart de inte längre behövs.

Verkställighetsbevis

12 § Den som ett beslut om bevissäkring gäller ska få ett bevis över verkställigheten. Beviset ska innehålla uppgift om

1.när och var beslutet verkställdes,

2.vilka som var närvarande,

3.annat av betydelse som förekom vid verkställigheten, och

4.en förteckning över det som togs om hand.

Betalningssäkring

13 § Kronofogdemyndigheten verkställer beslut om betalningssäkring på begäran av Skatteverket.

14 § Om ett beslut om betalningssäkring upphävs, ska betalningssäkrad egendom omedelbart lämnas tillbaka. Länsrätten eller kammarrätten får dock besluta att egendomen ska vara betalningssäkrad till dess att beslutet om upphävande har fått laga kraft.

15 § I fråga om verkställigheten tillämpas bestämmelserna i utsöknings- balken om

exekutiv myndighet m.m. i 1 kap.,

förfarandet hos Kronofogdemyndigheten i 2 kap.,

utmätning i 4 kap. 2–9 §§, 11 § första stycket, 12–19 §§, 22 § första och tredje styckena, 24 och 25 §§, 29 § andra stycket, 31 och 33–35 §§,

undantag från utmätning i 5 kap.,

säkerställande av utmätning i 6 kap.,

beskrivning och värdering av utmätt fastighet m.m. i 12 kap. 3–5 §§,

förvaltning av utmätt fastighet i 12 kap. 6–10 §§,

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1435

verkställighet av beslut om kvarstad för fordran i 16 kap. 14 § första och tredje styckena samt 15 §, och

förrättningskostnader i 17 kap. 9 § första stycket.

Överklagande

16 § I fråga om Kronofogdemyndighetens beslut tillämpas bestämmel- serna om överklagande i 18 kap. utsökningsbalken.

70 kap. Indrivning

Begäran om indrivning

1 § Om ett belopp inte har betalats i rätt tid, ska fordran lämnas till Kronofogdemyndigheten för indrivning, om

1. det obetalda beloppet uppgår till

a)minst 10 000 kronor för en betalningsskyldig som ska lämna skattedeklaration eller är godkänd för F-skatt,

b)minst 2 000 kronor för andra betalningsskyldiga, och

2. den betalningsskyldige har uppmanats att betala beloppet.

En fordran på en betalningsskyldig som avses i första stycket 1 a ska också lämnas för indrivning, om ett belopp på minst 2 000 kronor varit obetalt under en längre tid.

2 § Om det finns särskilda skäl får Skatteverket

1.avstå från att lämna en fordran för indrivning, och

2.lämna en fordran för indrivning även om förutsättningarna enligt 1 § inte är uppfyllda.

3 § Indrivning får verkställas enligt utsökningsbalken.

Ränta

4 § Om en fordran har lämnats för indrivning, ska Kronofogde- myndigheten beräkna räntan för tiden efter överlämnandet och driva in den.

Återtagande av en fordran från indrivning

5 § Skatteverket ska återta en fordran från indrivning om

1.anstånd beviljas med betalningen, eller

2.fordran sätts ned eller tas bort helt.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1436

Avskrivning av belopp som inte lämnas för indrivning

Prop. 2010/11:165

6 § Ett underskott på ett skattekonto som, utan hänsyn till kostnadsränta,

Bilaga 2

 

understiger 2 000 kronor ska skrivas av om underskottet har varit obetalt

 

i minst fem år och inga andra belopp än ränta har registrerats på kontot

 

under samma tid.

 

Om ett underskott ska skrivas av, gäller det även kostnadsräntan.

 

71 kap. Övriga bestämmelser om verkställighet

När säkerhet tas i anspråk

1 § Om Skatteverket beslutar att ställd säkerhet ska tas i anspråk, gäller 13 § lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m. Det som sägs där om Kronofogdemyndigheten gäller då i stället Skatteverket.

Förbud mot överlåtelse

2 § En fordran på skatt eller avgift som ska betalas tillbaka eller ersättning för kostnader för ställande av säkerhet får inte överlåtas innan beloppet kan betalas ut.

En fordran på skatt som ska föras över till en annan stat enligt 64 kap. 7 eller 8 § får inte överlåtas.

3 § En fordran som avses i 2 § första stycket får utmätas trots att den inte får överlåtas.

Om fordran avser skatt som ska betalas tillbaka efter den årliga avstämningen av skattekontot, får utmätning dock göras först efter det att Kronofogdemyndigheten har fått tillfälle att ta fordran i anspråk enligt lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter.

Bestämmelserna i 5 kap. 1–3 §§ utsökningsbalken tillämpas inte vid utmätning av en fordran på skatter eller avgifter som ska betalas tillbaka.

Förbud mot kvittning

4 § Skatteverket får inte fullgöra skyldigheten att betala ut beviljad ersättning för kostnader för biträde genom att kvitta fordran på ersättning mot den enskildes sammanlagda skatteskuld.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Lagen tillämpas första gången enligt följande uppställning:

När det gäller

tillämpas lagen första gången på

 

a) F-skatt, särskild A-skatt och

skatt som avser beskattningsår

 

slutlig skatt:

som börjar den 1 januari 2011

 

 

eller, om beskattningsåret är ett

1437

 

 

 

brutet räkenskapsår, det beskatt-

 

ningsår som börjar närmast efter

 

nämnda datum

b) arbetsgivaravgifter:

avgifter som avser redovisnings-

 

perioden januari 2011

c) skatteavdrag:

skatt som ska dras av från

 

ersättningar som betalas ut efter

 

utgången av 2010

d) mervärdesskatt och punktskatt:

 

 

 

– för redovisningsperioder

skatt som avser redovisnings-

 

perioder som börjar den 1 januari

 

2011 eller, om redovisnings-

 

perioden är ett brutet räkenskaps-

 

år, den redovisningsperiod som

 

börjar närmast efter nämnda datum

– för skattepliktiga händelser som

skatt som avser händelser som

inte ska hänföras till redovisnings-

inträffar efter utgången av 2010

perioder

 

e) särskild inkomstskatt:

inkomster som kommer den skatt-

 

skyldige till del efter utgången av

 

2010

f) kontrolluppgifter och informa-

uppgifter som avser kalenderåret

tionsuppgifter:

2011

g) särskilda uppgifter:

 

– enligt 33 kap. 6 §

uppgifter som avser kalenderåret

 

2012

– enligt 33 kap. 7 §

uppgifter som avser beslut som

 

meddelas efter utgången av 2010

– övriga särskilda uppgifter

uppgifter som avser beskattningsår

 

som börjar den 1 januari 2011

 

eller, om beskattningsåret är ett

 

brutet räkenskapsår, det beskatt-

 

ningsår som börjar närmast efter

h) periodiska sammanställningar:

nämnda datum

uppgifter som avser första

 

kalenderkvartalet 2011

i) ersättning för kostnader för

kostnader i ärenden och mål som

biträde:

inleds efter utgången av 2010.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

Skattekonto och sammanlagd skatteskuld

2. Den som vid utgången av 2010 har ett skattekonto enligt skattebetalningslagen (1997:483) ska vid ingången av 2011 anses ha ett skattekonto enligt den nya lagen. Ingående saldo enligt det nya lagen är utgående saldo enligt skattebetalningslagen.

1438

3. Den som vid utgången av 2010 har en sammanlagd skatteskuld enligt

Prop. 2010/11:165

16 kap. 9 § skattebetalningslagen ska vid ingången av 2011 anses ha en

Bilaga 2

lika stor sammanlagd skatteskuld enligt 62 kap 10 §.

 

4. På ett skattekonto enligt skatteförfarandelagen ska även registreringar

 

enligt skattebetalningslagen göras.

 

Registrerade deklarationsombud blir godkända deklarationsombud

 

5. Den som vid utgången av 2010 är registrerad som deklarationsombud

 

enligt 5 § lagen (2005:1117) om deklarationsombud ska vid ingången av

 

2011 anses godkänd som deklarationsombud enligt 6 kap. 6 §.

 

F-skatt

6.Den som vid utgången av 2010 har en F-skattsedel ska vid ingången av 2011 anses godkänd för F-skatt enligt 9 kap. 1 §. Om F-skattsedeln utfärdats under villkor att den får åberopas endast i personens näringsverksamhet, ska personen anses godkänd för F-skatt med villkor enligt 9 kap. 3 §.

7.Ett innehav av F-skattsedel före den 1 januari 2011 ska vid tillämp- ningen av skatteförfarandelagen anses vara ett godkännande för F-skatt under samma tid.

8.Vid beräkningen av F-skatt och särskild A-skatt enligt 55 kap. 3 § ska skatten för det beskattningsår som börjar den 1 januari 2011, eller om beskattningsåret är ett brutet räkenskapsår, det beskattningsår som börjar närmast efter nämnda datum beräknas med utgångspunkt i den slutliga skatten vid 2010 års taxering. För nästföljande beskattningsår ska skatten beräknas med utgångspunkt från den slutliga skatten vid 2011 års taxering.

Äldre undantag från skyldigheten att använda kassaregister gäller

9. Den som vid utgången av 2010 har ett undantag enligt 30 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m. ska vid ingången av 2011 anses ha motsvarande undantag från skyldigheten att använda kassaregister enligt 39 kap. 11 §.

Undantag från punkten 1

10. Följande bestämmelser om särskilda avgifter ska tillämpas från ikraftträdandet i fråga om uppgifter som ska lämnas efter nämnda datum:

a)49 kap. 10 § 1,

b)49 kap. 15 § första stycket 2 b, och

c) 51 kap. 1 §.

1439

49 kap. 10 § 2 ska tillämpas på åtgärder som vidtas från ikraftträdan- det.

Det som sägs i första stycket c gäller även skatteavdrag som ska göras efter utgången av 2010.

11.Bestämmelserna om skattekonton i 61 kap. 3 och 7 §§, om betalning av skatter och avgifter i 62 kap. 10–15 §§, om anstånd i 63 kap. och om återtagande av fordran från indrivning i 70 kap. 5 § ska tillämpas från ikraftträdandet.

12.Bestämmelserna om beräkning av kostnads- och intäktsränta vid omprövning och överklagande i 65 kap. 7–10 §§ respektive 16 § ska tillämpas från ikraftträdandet. Vid tillämpningen av 65 kap. 8 § första och tredje styckena ska dock kostnadsränta beräknas från och med den

13februari taxeringsåret.

Avyttringar av kvalificerade andelar – uppgiftsskyldighet och efterbeskattning

13. Den som under tiden den 1 januari 2008–31 december 2009 avyttrat en sådan andel som avses i 50 kap. 7 § och 57 kap. 21 § inkomst- skattelagen (1999:1229) ska lämna uppgift om eget och närståendes, direkta eller indirekta, innehav, förvärv och om inflytande som avses i punkterna 4, 5, 7 och 8 i övergångsbestämmelserna till lagen (2007:1251) om ändring i inkomstskattelagen. Uppgift ska också lämnas om verksamheten inte drivs vidare på sätt som anges i punkt 9 andra stycket av övergångsbestämmelserna till nämnda lag.

Det som sägs i första stycket gäller även för den som under 2007 avyttrat en sådan andel som avses i 50 kap. 7 § och 57 kap. 21 § inkomstskattelagen och som enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till nämnda lag om ändring i inkomstskattelagen begärt att punkterna 3– 10 i övergångsbestämmelserna ska tillämpas.

En fysisk person eller ett dödsbo som är uppgiftsskyldigt enligt första eller andra stycket, är deklarationsskyldig för inkomst enligt 30 kap. Uppgifter enligt första och andra styckena ska lämnas när deklarationsskyldigheten för inkomst fullgörs för det beskattningsår då sådan omständighet inträffat som utlöser uppgiftsskyldigheten.

Om en ändring i ett beslut om slutlig skatt föranleds av en uppgift som har lämnats eller skulle ha lämnats enligt första och andra styckena, får efterbeskattning ske enligt 66 kap. 25–32 §§.

Lagen om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter upphävs

14. Vid utgången av 2010 upphör lagen (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter att gälla. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för betalningssäkring som avser beskattningsår, redovisnings- perioder och skattepliktiga händelser som avslutats respektive inträffat före den tidpunkt då skatteförfarandelagen enligt punkten 1 ska tillämpas för första gången. Den upphävda lagen gäller också fortfarande för

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1440

skatter, tullar och avgifter som inte ska tas ut enligt skatteförfarandelagen

Prop. 2010/11:165

och som avser perioder eller händelser som har avslutats eller inträffat

Bilaga 2

före utgången av 2010.

 

Lagen om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt m.m.

 

upphävs

 

15. Vid utgången av 2010 upphör lagen (1989:479) om ersättning för

 

kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m. att gälla. Den upphävda

 

lagen gäller dock fortfarande i fråga om kostnader i ärenden och mål som

 

har inletts före utgången av 2010.

 

Taxeringslagen upphävs

 

16. Vid utgången av 2010 upphör taxeringslagen (1990:324) att gälla.

 

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande, om inte annat följer av

 

punkten 10, för 2011 och tidigare års taxeringar eller, om beskatt-

 

ningsåret är ett brutet räkenskapsår, för 2012 och tidigare års taxeringar.

 

Överklagandeförbudet i 6 kap. 2 § den upphävda lagen gäller inte

 

vitesförelägganden som meddelas efter utgången av 2010. Vitesföre-

 

lägganden som meddelas efter den tidpunkten gäller omedelbart.

 

Lagen om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet upphävs

 

17. Vid utgången av 2010 upphör lagen (1994:466) om särskilda tvångs-

 

åtgärder i beskattningsförfarandet att gälla. Den upphävda lagen gäller

 

dock fortfarande för tvångsåtgärder som avser

 

a)beskattningsår och redovisningsperioder samt skattepliktiga händel- ser och anteckningsskyldigheter som avslutats respektive inträffat före den tidpunkt då skatteförfarandelagen enligt punkten 1 ska tillämpas för första gången, och

b)kontroller enligt lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. som har inletts före utgången av 2010.

Den upphävda lagen gäller också fortfarande för tvångsåtgärder som avser skatt, som inte ska tas ut enligt skatteförfarandelagen, och tull för perioder eller händelser som har avslutats eller inträffat före utgången av 2010.

Skattebetalningslagen upphävs

18. Vid utgången av 2010 upphör skattebetalningslagen (1997:483) att gälla. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande, om inte annat följer av punkterna 2–4 och 10–12, för beskattningsår, redovisningsperioder och skattepliktiga händelser som avslutats respektive inträffat före den tidpunkt då skatteförfarandelagen enligt punkten 1 ska tillämpas för första gången.

1441

Överklagandeförbudet i 22 kap. 2 § första stycket 4 den upphävda

Prop. 2010/11:165

lagen gäller inte vitesförelägganden som meddelas efter utgången av

Bilaga 2

2010.

 

19.F-skatt och särskild A-skatt som enligt 11 kap. 3 § skattebetal- ningslagen ska debiteras senast den 18 januari 2011 ska för den som har ett brutet räkenskapsår som beskattningsår avse perioden från och med den 1 januari 2011 till och med beskattningsårets sista dag (förkortat inkomstår).

Skatten ska beräknas till en andel av den senast debiterade preliminära skatten som motsvarar det förkortade inkomstårets andel av ett helt inkomstår. Om den skattskyldige inte har debiterats någon preliminär skatt för inkomståret 2010 eller om det finns synnerliga skäl, ska beräkningen göras enligt preliminär taxering enligt 6 kap. 3 och 4 §§ skattebetalningslagen.

Skatten ska betalas med lika stora belopp i varje månad från och med det förkortade inkomstårets andra månad till och med månaden efter det förkortade inkomstårets utgång. De förfallodagar som anges i 16 kap. 5 § första stycket skattebetalningslagen ska gälla som sista dag för betalningen.

20.Vid beräkning av kostnadsränta på preliminär och slutlig skatt som avser 2011 eller 2012 års taxering gäller 19 kap. 4 och 5 §§ skattebetal- ningslagen med följande begränsningar:

a)ränta ska oavsett beloppets storlek beräknas enligt basräntan, dock lägst 1,25 procent,

b) ränta ska oavsett beloppets storlek beräknas från och med den 13 februari taxeringsåret, och

c) ränta ska beräknas till och med dagen för debiteringen av den preliminära skatten respektive dagen för grundläggande beslut om slutlig skatt.

Lagarna om särskild skattekontroll och kassaregister upphävs

21. Lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknads- handel m.m., lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher och lagen (2007:592) om kassaregister m.m. upphör att gälla vid utgången av 2010. De upphävda lagarna gäller dock fortfarande för kontroller som har inletts före utgången av 2010.

Överklagandeförbuden i 7 § andra stycket lagen om särskild skatte- kontroll av torg och marknadshandel m.m., 19 § första stycket lagen om särskild skattekontroll av vissa branscher och 32 § första stycket lagen om kassaregister m.m. gäller inte vitesförelägganden som meddelas efter utgången av 2010. Vitesförelägganden som meddelas efter den tid- punkten gäller omedelbart.

1442

Lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter upphävs

22. Vid utgången av 2010 upphör lagen (2001:1227) om själv- deklarationer och kontrolluppgifter. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande för 2011 och tidigare års taxeringar eller, om beskattningsåret är ett brutet räkenskapsår, 2012 och tidigare års taxeringar.

Överklagandeförbudet i 19 kap. 3 § den upphävda lagen gäller inte vitesförelägganden som meddelas efter utgången av 2010. Vitesföre- lägganden som meddelas efter den tidpunkten gäller omedelbart.

Lagen om allmänt ombud hos Skatteverket upphävs

23. Vid utgången av 2010 upphör lagen (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket. Lagen gäller fortfarande för beslut som ska överklagas enligt äldre bestämmelser.

Lagen om deklarationsombud upphävs

24. Vid utgången av 2010 upphör lagen (2005:1117) om deklarations- ombud.

Förkortade och förlängda räkenskapsår

25. Vid tillämpningen av punkterna 1, 8, 16, 19 och 22 ska vad som sägs om beskattningsår och redovisningsperioder som är brutna räkenskapsår även gälla beskattningsår och redovisningsperioder som består av ett räkenskapsår som är kortare eller längre än tolv månader och som påbörjas före och avslutas efter utgången av 2010.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1443

Förslag till lag (0000:000) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster från tredje land

Härigenom föreskrivs följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller redovisning, betalning och kontroll av mer- värdesskatt för elektroniska tjänster i de fall tjänsten tillhandahålls:

av en näringsidkare som inte har sätet för sin ekonomiska verksamhet eller ett fast etableringsställe i Sverige eller ett annat EG-land och inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EG- land (icke etablerad näringsidkare),

till en person som inte är näringsidkare men som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller ett annat EG-land.

Definitioner

2 § I denna lag förstås med

elektroniska tjänster: sådana tjänster som är elektroniska tjänster enligt 5 kap. 7 § andra stycket 12 mervärdesskattelagen (1994:200),

motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land: bestämmelser som gäller i ett annat EG-land och som har sin grund i rådets direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt1, senast ändrat genom rådets direktiv 2008/117/EG2, artikel 357–369 om särskild ordning för icke etablerade beskattningsbara personer som tillhandahåller icke beskattningsbara personer tjänster på elektronisk väg,

näringsidkare: den som självständigt bedriver en ekonomisk verksam- het, som anges i artikel 9 andra stycket i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, oberoende av syfte och resultat.

Beslutande myndighet

3 § Beslut enligt denna lag fattas av Skatteverket.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1EUT L 347, 11.12.2006, s. 1–118 (Celex 32006L0112).

2EUT L 14, 20.1.2009, s. 7–9 (Celex 32008L0117).

1444

Identifiering

Prop. 2010/11:165

Identifieringsbeslut

Bilaga 2

 

4 § Skatteverket ska fatta ett beslut om att identifiera en icke-etablerad näringsidkare som skyldig att redovisa och betala mervärdesskatt enligt bestämmelserna i denna lag (identifieringsbeslut) om

1.näringsidkaren ansöker om det,

2.mervärdesskatten avser tillhandahållanden av elektroniska tjänster som ska beskattas i Sverige eller i ett annat EG-land,

3.tjänsterna tillhandahålls en person som inte är näringsidkare men som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige eller i ett annat EG-land,

4.det inte redan fattats ett motsvarande identifieringsbeslut i ett annat EG-land, och

5.näringsidkaren inte är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt i Sverige eller i ett annat EG-land.

5 § Den som ett identifieringsbeslut gäller ska inte redovisa och betala mervärdesskatt enligt skatteförfarandelagen (0000:000) för de tjänster som beslutet avser.

6 § Om den som är skattskyldig i Sverige för tjänster som omfattas av 4 § har ett identifieringsbeslut i ett annat EG-land, ska näringsidkaren redovisa och betala skatten enligt bestämmelserna i detta land.

7 § Skatteverket ska ge ett individuellt nummer (identifieringsnummer) till den som identifieringsbeslutet gäller.

8 § Om näringsidkarens verksamhet upphör eller ändras på ett sådant sätt att villkoren för att redovisa och betala mervärdesskatt enligt denna lag inte längre är uppfyllda, ska näringsidkaren underrätta Skatteverket om ändringen. Detsamma gäller om något annat förhållande som har tagits upp i en ansökan om identifiering har ändrats.

Återkallelse

9 § Skatteverket ska återkalla ett identifieringsbeslut om näringsidkaren

1.anmäler att denne inte längre tillhandahåller elektroniska tjänster eller det på annat sätt kan antas att denna verksamhet har upphört,

2.inte längre uppfyller villkoren i 4 §, eller

3.vid upprepade tillfällen har brutit mot bestämmelserna i detta kapitel.

Redovisning och betalning av mervärdesskatt

10 § Den som omfattas av ett identifieringsbeslut ska för varje redovisningsperiod lämna en e-handelsdeklaration.

1445

Deklaration ska lämnas även om näringsidkaren inte har någon mervärdesskatt att redovisa för perioden.

11 § En redovisningsperiod omfattar ett kalenderkvartal.

12 § En e-handelsdeklaration ska innehålla

1.identifieringsnumret,

2.följande uppgifter för Sverige eller varje annat EG-land där till- handahållanden av elektroniska tjänster ska beskattas:

a) det sammanlagda värdet, exklusive mervärdesskatt, av ersätt- ningarna för dessa tjänster under redovisningsperioden,

b) det sammanlagda beloppet av mervärdesskatten på tjänsterna, och c) tillämplig skattesats, samt

3.det sammanlagda beloppet av den mervärdesskatt som ska betalas för redovisningsperioden.

13 § Belopp som redovisas i en e-handelsdeklaration ska anges i euro.

14 § En e-handelsdeklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast den 20 i månaden efter redovisningsperiodens utgång.

15 § Om en e-handelsdeklaration har lämnats, anses ett beslut om mervärdesskatten ha fattats i enlighet med deklarationen. Detsamma gäller i fråga om en deklaration som har lämnats till myndighet i ett annat EG-land i enlighet med bestämmelserna som gäller i detta land.

16 § Mervärdesskatt som ska redovisas i en e-handelsdeklaration ska ha betalats till Skatteverket senast den dag då deklarationen ska ha kommit in.

Inbetalning ska göras genom insättning på Skatteverkets särskilda konto i euro för skatteinbetalningar som görs enligt denna lag. Skatten anses ha betalats den dag då betalningen har bokförts på kontot.

Omprövning

17 § Skatteverket ska ompröva ett beslut om identifiering eller åter- kallelse om den som beslutet gäller begär det, beslutet överklagas eller om det finns andra skäl.

Begäran om omprövning ska ha kommit in till Skatteverket senast tre veckor från den dag då beslutet meddelades.

Om en fråga som avses i första stycket har avgjorts av en allmän förvaltningsdomstol, får Skatteverket inte ompröva frågan. En fråga som har avgjorts av en länsrätt eller en kammarrätt genom beslut som fått laga kraft får dock omprövas, om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett avgörande från Regeringsrätten eller EG-domstolen som har meddelats senare. Detsamma gäller ett avgörande från Regeringsrätten, om det av- viker från rättstillämpningen i ett senare avgörande från EG-domstolen.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1446

18 § Om Skatteverket på eget initiativ omprövar ett beslut som avses i 17 § första stycket, ska omprövningsbeslut meddelas senast tre veckor från den dag beslutet meddelades.

Ett omprövningsbeslut som är till fördel för den som beslutet gäller får meddelas även efter denna tid.

19 § Beslut om skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som redo- visas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land omprövas enligt bestämmelserna i 66 kap. 2–8, 18, 20, 25– 32 §§ skatteförfarandelagen (0000:000).

Överklagande

20 § Beslut om identifiering eller återkallelse får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Överklagandet ska ha kommit in senast tre veckor från den dag beslutet meddelades.

Vid överklagande av beslut som avses i första stycket gäller bestäm- melserna i 67 kap. 2 §, 5 § 3, 19–22 §§, 26 § 1, 27 § och 29–38 §§ skatteförfarandelagen (0000:000).

21 § Beslut om mervärdesskatt som redovisas enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den som beslutet gäller eller av det allmänna ombudet hos Skatteverket.

Vid överklagande av beslut som avses i första stycket gäller bestäm- melserna i 67 kap. 2 § andra stycket, 5, 7, och 13–14 §§, 19–25 §§, 26 § 1 och 27–38 §§ i skatteförfarandelagen (0000:000).

Förfarandet i övrigt

22 § I fråga om identifiering och återkallelse tillämpas bestämmelserna i skatteförfarandelagen (0000:000) om

1.uppgifter som lämnas för någon annans räkning i 4 kap. 1 och 2 §§,

2.omprövningsbegäran i rätt tid till domstol i 66 kap. 16 §, och

3.besluts verkställbarhet i 68 kap. 1 §.

23 § I ärenden och mål om redovisning, betalning och kontroll av mer- värdesskatt enligt denna lag eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EG-land tillämpas även bestämmelserna i skatteförfarandelagen (0000:000) om

1.uppgifter som lämnas för någon annans räkning i 4 kap. 1 och 2 §§,

2.föreläggande i 37 kap. 9–10 §§,

3.ersättning för kostnader för biträde i 40 kap.,

5.Skatteverkets skyldighet att utreda och kommunicera i 41 kap. 2 och 3 §§,

6.revision i 42 kap.,

7. bevissäkring i 45 kap.,

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1447

8.betalningssäkring i 46 kap.,

9.handlingar och uppgifter som inte får granskas i 47 kap.,

10.ansvar för skatter och avgifter i 59 kap. 13, 16, 17, 21, 39 och 40 §§,

11.beslut om befrielse från arbetsgivaravgifter, skatteavdrag, mervär- desskatt och punktskatt i 60 kap.,

12.betalning av skatter och avgifter i 62 kap. 8 och 18 §§,

13.anstånd med betalning av skatter och avgifter i 63 kap. 2, 4–10, 15 och 16 §§,

14.återbetalning av skatter och avgifter i 64 kap. 10 § första stycket,

15.omprövning av flera redovisningsperioder i 66 kap. 33 §,

16.besluts verkställbarhet i 68 kap.,

17.verkställighet av beslut om tvångsåtgärder i 69 kap.,

18.indrivning i 70 kap., och

19.övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap.

24 § Indrivning får inte begäras av ett belopp som omfattas av anstånd.

25 § Om Skatteverket begär det, ska näringsidkaren göra sådant underlag som avses i 39 kap. 3 § skatteförfarandelagen (0000:000) tillgängligt på elektronisk väg.

Underlaget ska bevaras i tio år efter utgången av det år då den transak- tion som underlaget avser utfördes.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas för redovisningsperioder som påbörjas efter utgången av 2010.

2.De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för biträde i 23 § tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2010.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1448

Förslag till lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624)

Prop. 2010/11:165

 

 

 

 

Bilaga 2

Härigenom föreskrivs att 1, 23, 24, 27, 29 och 30 §§ kupongskatte-

lagen (1970:624) ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

1 §1

 

 

Kupongskatt skall betalas enligt

Kupongskatt

ska betalas enligt

denna lag till staten för utdelning

denna lag till staten för utdelning

av annat slag

än som avses i

av annat slag

än som avses

i

42 kap. 16 §

inkomstskattelagen

42 kap. 16 §

inkomstskattelagen

(1999:1229) på aktie i svenskt

(1999:1229) på aktie i svenskt

aktiebolag.

 

aktiebolag.

 

 

Vad i denna lag sägs om aktie i svenskt aktiebolag gäller även aktie i

europabolag med säte i Sverige och andel i svensk investeringsfond.

 

 

 

I ärenden och mål om kupong-

 

 

skatt gäller

bestämmelserna

i

 

 

skatteförfarandelagen (0000:000)

 

 

om

 

 

1.ersättning för kostnader för biträde i 40 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 §,

2.bevissäkring i 45 kap., 68 kap. 1 och 3 §§ samt 69 kap. 1–12 och 16 §§,

3.betalningssäkring i 46 kap. 68 kap. 1 § och 69 kap. 13–16 §§, och

4.handlingar och uppgifter som inte får granskas i 47 kap.

23 §2

Försummar aktiebolag annan skyldighet enligt denna lag än skyldig- heten att innehålla eller inbetala kupongskatt i föreskriven tid eller ordning, kan Skatteverket förelägga bolaget att vid vite fullgöra förstnämnda skyldighet. Fråga om utdömande av vite prövas av den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av beslut enligt denna lag.

I fråga om vite enligt första stycket gäller i övrigt 6 kap. 2 § samt 7 kap. 1 och 2 §§ taxerings- lagen (1990:324).

1Senaste lydelse 2004:495.

2Senaste lydelse 2003:647.

1449

 

 

 

24 §3

 

 

 

För

kontroll av

kupongskatten

För

kontroll av

kupongskatten

kan Skatteverket

meddela beslut

kan Skatteverket

meddela beslut

om skatterevision

hos

aktiebolag.

om skatterevision

hos

aktiebolag.

Därvid gäller i tillämpliga delar

Därvid gäller bestämmelserna om

bestämmelserna i

taxeringslagen

revision i 42 kap. skatteförfaran-

(1990:324) om taxeringsrevision.

delagen (0000:000).

 

 

 

 

27 §4

 

 

 

Har i annat fall än som avses i 9

Har i annat fall än som avses i 9

eller 16 § kupongskatt innehållits

eller 16 § kupongskatt innehållits

fastän

skattskyldighet

ej förelegat

fastän

skattskyldighet

ej förelegat

eller

har kupongskatt

innehållits

eller

har kupongskatt

innehållits

med högre belopp än vad som

med högre belopp än vad som ska

skall erläggas enligt avtal för

erläggas enligt avtal för und-

undvikande av dubbelbeskattning,

vikande av dubbelbeskattning, har

har den utdelningsberättigade rätt

den utdelningsberättigade rätt till

till återbetalning av vad som inne-

återbetalning av vad som inne-

hållits för mycket.

 

 

hållits för mycket.

 

 

Rätt till återbetalning föreligger även

om aktie förlorat sitt värde till följd av att bolaget upplösts genom likvidation inom två år efter det att sådan utbetalning som avses i 2 § andra stycket 2 eller 3 blivit tillgänglig för lyftning,

vid återbetalning till aktieägare enligt aktiebolagslagen (2005:551) i samband med minskning av aktiekapitalet som genomförts med indrag- ning av aktier,

vid återbetalning till aktieägare enligt försäkringsrörelselagen (1982:713) i samband med minskning av aktiekapitalet som genomförts genom inlösen av aktier, och

vid utbetalning till aktieägare vid bolagets förvärv av egna aktier genom ett förvärvserbjudande som har riktats till samtliga aktieägare eller samtliga ägare till aktier av ett visst slag.

Underlaget

för

kupongskatten

Underlaget

för

kupongskatten

skall i de fall som avses i andra

ska i de fall som avses i andra

stycket beräknas på ett belopp som

stycket beräknas på ett belopp som

svarar mot skillnaden mellan ut-

svarar mot skillnaden mellan ut-

betalningen

till aktieägaren

och

betalningen

till aktieägaren

och

dennes

anskaffningskostnad

för

dennes

anskaffningskostnad

för

aktierna. Har aktierna förvärvats

aktierna. Har aktierna förvärvats

som fusionsvederlag eller del-

som fusionsvederlag eller del-

ningsvederlag skall som anskaff-

ningsvederlag ska som anskaff-

ningskostnad

för

aktierna anses

ningskostnad

för

aktierna anses

den

anskaffningskostnad

som

den

anskaffningskostnad

som

aktieägaren hade för aktierna i det

aktieägaren hade för aktierna i det

överlåtande

aktiebolaget.

För

överlåtande

aktiebolaget.

För

marknadsnoterade

aktier

får

marknadsnoterade

aktier

får

anskaffningskostnaden i stället be-

anskaffningskostnaden i stället be-

3Senaste lydelse 2003:647.

4Senaste lydelse 2005:1141.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1450

stämmas till 20 procent av

stämmas

till

 

20

procent

av

Prop. 2010/11:165

utbetalningen.

 

 

utbetalningen.

 

 

 

 

Bilaga 2

Ansökan om återbetalning skall

Ansökan om

återbetalning

ska

 

göras skriftligen hos Skatteverket

göras skriftligen

hos Skatteverket

 

senast vid utgången av femte

senast vid utgången av femte

 

kalenderåret

efter

utdelningstill-

kalenderåret

efter

utdelningstill-

 

fället.

 

 

 

fället.

 

 

 

 

 

 

Vid ansökningshandlingen skall

Vid ansökningshandlingen

ska

 

fogas intyg eller annan utredning

fogas intyg eller annan utredning

 

om att kupongskatt innehållits för

om att kupongskatt innehållits för

 

sökanden

liksom

utredning till

sökanden

liksom

utredning

till

 

styrkande av att skattskyldighet ej

styrkande av att skattskyldighet ej

 

föreligger för honom.

föreligger för honom.

 

 

Beslut rörande återbetalning får anstå intill dess fråga om skatt-

 

skyldighet för utdelningen enligt inkomstskattelagen (1999:1229)

 

slutligen prövats.

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreligger de förutsättningar för återbetalning som anges i första

 

stycket först sedan länsrätt, kammarrätt eller Regeringsrätten meddelat

 

beslut angående utdelningsbeloppet eller efter det att utdelningsberät-

 

tigad åsatts eftertaxering för detsamma, kan ansökan om återbetalning

 

göras hos Skatteverket senast inom ett år efter det beslutet meddelades

 

eller eftertaxeringen skedde.

 

 

 

 

 

 

 

Är den som har rätt till

Är den som har rätt till

 

återbetalning

av

kupongskatt

återbetalning

av

kupongskatt

 

skyldig att betala skatt enligt

skyldig att betala skatt enligt

 

denna lag eller skattebetalnings-

denna lag eller skatteförfarande-

 

lagen (1997:483), gäller 18 kap.

lagen (0000:000), gäller 64 kap.

 

skattebetalningslagen i tillämpliga

samt 71 kap. 2 § första stycket och

 

delar.

 

 

 

3 § skatteförfarandelagen.

 

 

 

 

 

29 §5

 

 

 

 

 

 

Beslut

av

Skatteverket enligt

Beslut

av

Skatteverket enligt

 

denna lag utom i fråga om vite får

denna lag får hos länsrätten

 

hos länsrätten överklagas av den

överklagas av den som beslutet rör

 

som beslutet rör och av det

och av det allmänna ombudet hos

 

allmänna ombudet hos Skatte-

Skatteverket. Ett överklagande av

 

verket. Ett överklagande av den

den som beslutet rör ska ha

 

som beslutet rör skall ha kommit

kommit in inom två månader från

 

in inom två månader från den dag

den dag då denne fick del av

 

då denne fick del av beslutet. Ett

beslutet. Ett överklagande av det

 

överklagande

av

det allmänna

allmänna ombudet ska ha kommit

 

ombudet skall ha kommit in inom

in inom två månader från den dag

 

två månader från den dag då

då beslutet meddelades.

 

 

beslutet meddelades.

 

 

 

 

 

 

 

Skatteverkets beslut enligt 22 § första stycket eller 24 § får inte

 

överklagas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Senaste lydelse 2003:647.

1451

 

 

 

 

30 §6

 

 

Prop. 2010/11:165

Bestämmelserna

i

6

kap.

Bestämmelserna

i

67 kap.

Bilaga 2

taxeringslagen

 

(1990:324)

om

skatteförfarandelagen

(0000:000)

 

överklagande

av

länsrättens

och

om överklagande

av

länsrättens

 

kammarrättens

 

beslut

gäller i

och kammarrättens beslut gäller i

 

tillämpliga delar för mål enligt

tillämpliga delar för mål enligt

 

denna lag.

 

 

 

 

denna lag.

 

 

 

Bestämmelserna i 6 kap. 9 a §

 

 

 

 

taxeringslagen

gäller för det

all-

 

 

 

 

männa ombudets överklagande av Skatteverkets beslut.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas på utdelning som lämnas efter utgången av 2010.

2.De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för biträde i 1 § tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2010.

3.De nya lydelserna av 23 och 29 §§ tillämpas på vitesförlägganden som meddelas efter utgången av 2010.

6 Senaste lydelse 2003:647.

1452

Detsamma gäller den som, i Detsamma gäller den som, i annat annat fall än som avses i 2 §, fall än som avses i 2 §, uppsåtligen uppsåtligen underlåter att lämna en underlåter att lämna en föreskriven föreskriven uppgift angående uppgift angående sådant sådant förhållande som anges i förhållande som anges i första första stycket 1 eller 2 till någon stycket 1 eller 2 till någon som som avses där. Detta gäller dock avses där. Detta gäller dock endast endast under förutsättning att upp- under förutsättning att uppgiften giften skall lämnas utan före- ska lämnas utan föreläggande eller läggande eller anmaning och inte anmaning och inte avser egen avser egen självdeklaration. deklarationsskyldighet för in-
komst.
I ringa fall skall inte dömas till I ringa fall ska inte dömas till ansvar enligt första eller andra ansvar enligt första eller andra stycket. stycket.
Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåter att fullgöra skyldighet att göra skatteavdrag på sätt som föreskrivs i skatteförfarandelagen (0000:000) döms för skatte- avdragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år.
I ringa fall ska inte dömas till ansvar enligt första stycket

Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)

Prop. 2010/11:165

Härigenom föreskrivs att 6, 7 och 12 §§ skattebrottslagen (1971:69)

Bilaga 2

 

ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

6 §1 Den som uppsåtligen eller av

grov oaktsamhet underlåter att fullgöra skyldighet att göra skatteavdrag på sätt som föreskrivs i skattebetalningslagen (1997:483) döms för skatteavdragsbrott till böter eller fängelse i högst ett år.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar enligt första stycket.

7 §2

Den som, i annat fall än som avses i 2 §, på annat sätt än muntligen uppsåtligen lämnar oriktig uppgift till

1.myndighet, om uppgiften rör förhållande som har betydelse för skyldigheten för honom eller annan att betala skatt,

2.någon som är skyldig att för honom innehålla skatt eller lämna kontrolluppgift eller motsvarande underrättelse, om uppgiften rör förhållande som har betydelse för skyldighetens fullgörande eller för skyldigheten för honom eller annan att betala skatt,

döms för skatteredovisningsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader.

1Senaste lydelse 1997:486.

2Senaste lydelse 1996:658.

1453

12 §3

Prop. 2010/11:165

Den som frivilligt vidtar åtgärd

Den som på eget initiativ vidtar

Bilaga 2

som leder till att skatten kan

åtgärd som leder till att skatten kan

 

påföras, tillgodoräknas eller åter-

påföras, tillgodoräknas eller åter-

 

betalas med rätt belopp, döms inte

betalas med rätt belopp, döms inte

 

till ansvar enligt 2–8 §.

till ansvar enligt 2–8 §§.

 

Ansvar enligt 10 § inträder inte

Ansvar enligt 10 § inträder inte

 

för den som frivilligt uppfyller

för den som på eget initiativ

 

skyldighet som där avses.

uppfyller skyldighet som där

 

 

avses.

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas på brott som begås efter utgången av 2010.

2.Den nya lydelsen av 12 § ska dock tillämpas på åtgärder som vidtas från ikraftträdandet.

3 Senaste lydelse 1996:658.

1454

7. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet eller 8. utlåtit sig i annat fall än som avses i 7 i fråga som gäller rätts- hjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) eller i fråga om offentligt biträde enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde.

Förslag till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Härigenom föreskrivs att 34 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska ha följande lydelse.

34 §1

Mot beslut, som ej innebär att målet avgöres, får talan föras endast i samband med talan mot beslut i själva målet. Talan får dock föras särskilt när rätten

1.ogillat invändning om jäv mot ledamot av rätten eller invändning om att hinder föreligger för talans prövning,

2.avvisat ombud eller biträde,

3.förordnat rörande saken i avvaktan på målets avgörande,

4.förelagt någon att medverka på annat sätt än genom inställelse inför rätten och underlåtenhet att iakttaga föreläggandet kan medföra särskild påföljd för honom,

5.utdömt vite eller annan påföljd för underlåtenhet att iakttaga före- läggande eller ådömt straff för förseelse i förfarandet eller ålagt vittne eller sakkunnig att ersätta kostnad som vållats genom försummelse eller tredska,

6.förordnat angående undersökning eller omhändertagande av person eller egendom eller om annan liknande åtgärd,

7. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,

8. utlåtit sig i annat fall än som avses i 7 i fråga som gäller rätts- hjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) eller i fråga om offentligt biträde enligt lagen (1996:1620) om offentligt biträde eller

9. beslutat i fråga om förläng- ning av tidsfrist enligt 7 § första stycket lagen (1978:880) om betal- ningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Mot beslut, varigenom mål återförvisas till lägre instans, får talan föras endast om beslutet innefattar avgörande av fråga, som inverkar på målets utgång.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för beslut som meddelas enligt 7 § första stycket den upphävda lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1 Senaste lydelse 1996:1635.

1455

Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152)

Härigenom föreskrivs i fråga om fastighetstaxeringslagen (1979:1152)1 dels att 18 kap. 13 § ska upphöra att gälla,

dels att 17 kap. 3 § och 18 kap. 46 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas nio nya paragrafer, 17 kap. 3 a–3 h och 7 §§, samt en ny rubrik närmast före 17 kap. 7 § av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

17 kap.

3 §2

Skattenämnd enligt taxerings- Vid varje skattekontor finns en lagen (1990:324) utgör skatte- skattenämnd.

nämnd vid tillämpning av denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får besluta att en skattenämnd ska bestå av flera avdelningar. Bestämmelserna om skattenämnd gäller även avdelning.

3 a §

Taxeringsärende avgörs i skatte- nämnd, om ärendet

1. avser omprövning av en tvistig fråga och nämnden inte tidigare prövat de omständigheter och bevis den skattskyldige åbe- ropar,

2. avser en skälighets- eller bedömningsfråga av väsentlig ekonomisk betydelse för den skattskyldige,

3. av någon annan särskild anledning bör prövas i skatte- nämnd.

3 b §

I skattenämnd finns ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter. Om nämnden består av flera avdelningar, ska det finnas en ordförande för varje avdelning. Regeringen eller den myndighet

1Senaste lydelse av 18 kap. 13 § 1990:379.

2Senaste lydelse 1993:1193.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1456

som regeringen bestämmer fast- ställer antalet vice ordförande vid varje skattekontor.

3 c §

Ordföranden och vice ordföran- den i skattenämnden ska vara tjänstemän vid Skatteverket. De förordnas av verket för högst fyra år i taget.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fast- ställer det antal övriga ledamöter i skattenämnden som ska finnas vid varje skattekontor. Sådana leda- möter väljs för högst fyra år. För val av dessa ledamöter gäller bestämmelserna i 3 e–3 g §§.

3 d §

Skattenämnden är beslutför när ordföranden eller vice ordföran- den och tre övriga ledamöter är närvarande. Nämnden är dock beslutför med tre ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ord- föranden, om de är ense om utgången i ärendet. Fler än ord- föranden eller vice ordföranden och fem övriga ledamöter får inte delta i behandlingen av ett ärende.

3 e §

Val av ledamot till skattenämnd vid skattekontor förrättas av landstingsfullmäktige i det lands- ting där skattekontoret är beläget. Val av ledamot i skattenämnd vid skattekontor i Gotlands län för- rättas av kommunfullmäktige i Gotlands kommun.

Om skattekontorets beslutande arbetsenheter är belägna inom flera landsting eller inom ett eller flera landsting och Gotlands kom- mun, ska ledamöter väljas av landstingsfullmäktige respektive kommunfullmäktige i proportion till folkmängden i de kommuner där skattekontorets beslutande arbetsenheter är belägna.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1457

Valet ska vara proportionellt, om det begärs av minst så många ledamöter som motsvarar den kvot som erhålls om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till närmast högre hela tal. I lagen (1992:339) om proportionellt valsätt finns sär- skilda föreskrifter om förfarandet.

Vid val av ledamöter ska efter- strävas att lekmannakåren får en allsidig sammansättning med hän- syn till ledamöternas ålder, kön och yrke.

3 f §

Valbar till ledamot i skatte- nämnd är den som har rösträtt vid val av kommunfullmäktige och inte har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Tjänsteman vid Skatteverket eller allmän förvaltningsdomstol eller nämndeman i allmän förvalt- ningsdomstol får inte väljas till ledamot i skattenämnd.

Den som har fyllt sextio år eller uppger giltigt hinder är inte skyldig att ta emot uppdrag som ledamot.

Skatteverket ska pröva den valdes behörighet.

3 g §

Den som har fyllt sextio år har rätt att frånträda uppdrag att vara ledamot. Skatteverket får entlediga en ledamot som visar giltigt hin- der. Om en ledamot inte längre är valbar, upphör uppdraget.

När ett uppdrag blir ledigt, utses en ny ledamot för den tid som återstår. Om antalet valda leda- möter ändras, får en nytill- trädande ledamot utses för kortare tid än fyra år.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1458

 

 

3 h §

 

 

 

 

 

 

 

Prop. 2010/11:165

 

 

Landstingsfullmäktige får

be-

Bilaga 2

 

 

sluta att av landtingets medel ska

 

 

 

till de landstingsvalda leda-

 

 

 

möterna

i

skattenämnd

betalas

 

 

 

arvoden,

reseersättningar,

trakta-

 

 

 

menten

och

andra

ekonomiska

 

 

 

förmåner enligt de grunder som

 

 

 

gäller enligt 4 kap. 14 § kom-

 

 

 

munallagen (1991:900). Kommun-

 

 

 

fullmäktige har motsvarande rätt i

 

 

 

fråga om de kommunvalda leda-

 

 

 

möterna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ersättning

för

kostnader

för

 

 

 

biträde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 §

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ärenden och mål om enligt

 

 

 

denna lag gäller bestämmelserna i

 

 

 

skatteförfarandelagen

om

ersätt-

 

 

 

ning för kostnader för biträde i

 

 

 

40 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap.

 

 

 

4 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 kap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 §3

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestämmelserna i denna lag om omprövning och överklagande av

 

beslut om fastighetstaxering gäller i tillämpliga delar för beslut om

 

förseningsavgift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I fråga om debitering och

I fråga

om

debitering

och

 

betalning

av förseningsavgift

betalning

 

av

förseningsavgift

 

enligt denna lag gäller bestäm-

enligt denna

lag

gäller

bestäm-

 

melserna i

skattebetalningslagen

melserna

 

om

debitering

och

 

(1997:483).

 

betalning

av

förseningsavgift i

 

 

 

skatteförfarandelagen (0000:000).

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011. De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för biträde i 17 kap. 7 § tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2010.

3 Senaste lydelse 2003:230.

1459

Förslag till lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

 

3 a §

 

 

 

I ärenden och mål om skatt och

 

avgift enligt denna lag gäller

 

bestämmelserna

i

skatteförfaran-

 

delagen om

 

 

 

1. ersättning

för

kostnader för

 

biträde i 40 kap., 68 kap. 2 § och

 

71 kap. 4 §, samt

 

 

2. betalningssäkring i 46 kap.,

 

68 kap. 1 § och 69 kap. 13–16 §§.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas på förvärv och inteckningar som hänför sig till tid efter utgången av 2010.

2.De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för biträde i 3 a § tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2010.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1460

Bestämmelserna i 67 kap. skatteförfarandelagen (0000:000) om överklagande av länsrättens och kammarrättens beslut gäller för mål enligt denna lag.

Förslag till lag om ändring i lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.1

dels att 15 § ska upphöra att gälla,

dels att 4, 12 och 14 §§ ska ha följande lydelse.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

4 §2

Ärenden om skatt enligt denna lag prövas av Skatteverket.

I ärenden och mål om skatt enligt denna lag gäller bestäm- melserna om ersättning för kost- nader för biträde i 40 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 § skatteför- farandelagen (0000:000).

12 §3

 

 

För kontroll beträffande skatten

För

kontroll beträffande

skatten

kan Skatteverket meddela beslut

kan

Skatteverket meddela

beslut

om skatterevision hos kreditin-

om skatterevision hos kreditin-

stitutet. Därvid gäller i tillämpliga

stitutet.

 

delar bestämmelserna i taxe-

Vid revision enligt första stycket

ringslagen (1990:324) om taxe-

gäller bestämmelserna i skatteför-

ringsrevision.

farandelagen (0000:000) om

1.revision i 42 kap.,

2.vite i 44 kap.1, 4 och 5 §§,

3.bevissäkring i 45 kap, 68 kap. 1 och 3 §§ samt 69 kap. 1–12 och 16 §§,

4.handlingar och uppgifter som inte får granskas i 47 kap.

14 §4 Bestämmelserna i 6 kap.

taxeringslagen (1990:324) om överklagande av länsrättens och kammarrättens beslut gäller i tillämpliga delar för mål enligt denna lag. Bestämmelserna i 6 kap. 9 a § taxeringslagen gäller för det allmänna ombudets över- klagande av Skatteverkets beslut.

1Senaste lydelse av 15 § 2003:541.

2Senaste lydelse 2003:656.

3Senaste lydelse 2004:433.

4Senaste lydelse 2003:656.

1461

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas på ränta som gottskrivs efter utgången av 2010.

2.De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för biträde i 4 § tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2010.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1462

Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229) har samma betydelse och tillämp- ningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget.
I denna lag avses med
bosatt utomlands: om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig,
hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller har fast driftställe här,
arbetsgivare: den som betalar ut ersättning för arbete.

Förslag till lag om ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta1

dels att 8–10, 12–14, 17 och 21 §§ ska upphöra att gälla,

dels att rubrikerna närmast före 8, 9, 17 och 21 §§ samt rubriken närmast efter 18 § ska utgå,

dels att 2 och 20 §§ samt rubriken närmast för 20 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

2 §1 Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229) och skattebetalningslagen (1997:483) har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget. I denna lag avses med bosatt utomlands: om fysisk person att denne är begränsat skattskyldig, samt med hemmahörande i utlandet: om fysisk person att denne är bosatt utomlands och om juridisk person att denne inte är registrerad här i riket och inte heller har fast driftställe här.

1 Senaste lydelse av

8 § 2003:701

9 § 2004:1140

9 a § 2004:1140

9 b § 2004:1140

9 c § 2004:1140

10 § 2004:1140

12 § 2000:52

12 a § 2000:52

14 § 2003:701

17 § 2004:1140

21 § 2004:1140

1463

Bestämmelser om förförandet finns i skatteförfarandelagen (0000:000).

Återbetalning av skatt

Förfarandet

Prop. 2010/11:165

 

 

Bilaga 2

20 §2

Har särskild inkomstskatt inbe- talats i strid med bestämmelserna i denna lag har den skattskyldige rätt till återbetalning av vad som inbetalats för mycket.

Ansökan om återbetalning skall göras skriftligen hos beskatt- ningsmyndigheten senast vid ut- gången av sjätte kalenderåret efter det år då inkomsten uppbars. Vid ansökningshandlingen skall fogas intyg eller annan utredning om att särskild inkomstskatt inbetalats för sökanden.

Vid återbetalning gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 18 kap. 8 och 9 §§ skattebetal- ningslagen (1997:483).

Om det följer av avtal för undvikande av dubbelbeskattning att Sverige som källstat skall medge avräkning för den skatt som betalats i den andra avtalsslutande staten av skattskyldig med hemvist där för inkomst som är skatte- pliktig enligt denna lag har den skattskyldige rätt till återbetalning av ett belopp motsvarande den skatt som erlagts i denna andra stat på inkomsten. Detta belopp får dock inte överstiga den sär- skilda inkomstskatten på in- komsten i fråga. Vid ansökan om sådan återbetalning av skatt skall fogas intyg eller annan utredning om den särskilda inkomstskatt respektive den utländska skatt som erlagts på inkomsten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas första gången på inkomster som uppbärs efter utgången av 2010.

2 Senaste lydelse 2004:1140.

1464

Den som betalar ut ersättning till artist, idrottsman eller artistföre- tag, som för mottagaren utgör skattepliktig inkomst enligt denna lag, ska göra skatteavdrag för betalning av mottagarens särskilda inkomstskatt.
Åtnjuter mottagaren jämte kontant belopp andra skatte- pliktiga förmåner, ska skatte- avdraget för dessa beräknas med tillämpning av 11 kap. 9–11 §§ skatteförfarandelagen (0000:000).
2 a §
I ärenden och mål om skatt och avgift enligt denna lag gäller bestämmelserna om ersättning för kostnader i ärenden och mål i 40 kap., 68 kap. 2 § och 71 kap. 4 § skatteförfarandelagen (0000:000).
Termer och uttryck som används i inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen (0000:000) har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget.

Förslag till lag om ändring i lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.1

dels att 22 § ska upphöra att gälla,

dels att 2, 12, 20 och 23 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

2 §2 Termer och uttryck som används

i inkomstskattelagen (1999:1229) och skattebetalningslagen (1997:483) har samma betydelse och tillämpningsområden i denna lag, om inte annat anges eller framgår av sammanhanget.

12 §3 Den som betalar ut ersättning till

artist, idrottsman eller artistföre- tag, som för mottagaren utgör skattepliktig inkomst enligt denna lag, skall göra skatteavdrag för betalning av mottagarens särskilda inkomstskatt.

Åtnjuter mottagaren jämte kon- tant belopp andra skattepliktiga förmåner, skall skatteavdraget för dessa beräknas med tillämpning av

8 kap. 14–17 §§ skattebetalnings- lagen (1997:483).

1Senaste lydelse av 22 § 1993:466.

2Senaste lydelse 1999:1272.

3Senaste lydelse 1997:483.

1465

Ansökan om återbetalning ska göras skriftligen hos beskattnings- myndigheten senast vid utgången av sjätte kalenderåret efter det år då inkomsten uppbars. Vid an- sökningshandlingen ska fogas intyg eller annan utredning om att särskild inkomstskatt inbetalats för sökanden.
På vad som återbetalats enligt första stycket beräknas ränta enligt vad som föreskrivs i 65 kap. 4 § andra stycket och 17 § första stycket skatteförfarandelagen (0000:000). I övrigt gäller vad som sägs i 71 kap. 2 § första stycket och 3 § samma lag.

Om den kontanta ersättningen inte är så stor att föreskrivet avdrag kan göras, är utbetalaren betalaningsansvarig för mellanskillnaden, så som om skatteavdrag gjorts.

20 §4

Har särskild inkomstskatt inbetalats i strid med bestämmelserna i denna lag har den skattskyldige rätt till återbetalning av vad som inbetalats för mycket.

Ansökan om återbetalning skall göras skriftligen hos beskattnings- myndigheten senast vid utgången av sjätte kalenderåret efter det år då inkomsten uppbars. Vid an- sökningshandlingen skall fogas intyg eller annan utredning om att särskild inkomstskatt inbetalats för sökanden.

På vad som återbetalats enligt första stycket beräknas ränta enligt vad som föreskrivs i 19 kap. 12 och 14 §§ skattebetalningslagen (1997:483). I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som sägs i 18 kap. 8–9 §§ samma lag.

 

 

23 §5

 

 

 

I fråga om särskild inkomstskatt

I fråga om särskild inkomstskatt

gäller i tillämpliga delar vad som

och dröjsmålsavgift gäller be-

sägs om ansvar för skatt i 12 kap.,

stämmelserna

i

skatteförfar-

om utredning i skatteärenden

i

andelagen (0000:000) om

 

14 kap., om skattetillägg och för-

1. uppgiftsskyldiga företrädare i

seningsavgift i 15 kap., om

5 kap.,

 

 

 

anstånd med inbetalning av skatt i

2. ombud i 6 kap.,

 

17 kap., om indrivning i 20 kap.,

3. föreläggande i 37 kap. 6 och

om omprövning i 21 kap., om

9–10 §§,

 

 

 

överklagande i 22 kap. och om

4. dokumentationsskyldighet

i

övriga bestämmelser i 23 kap.

39 kap. 3 §,

 

 

 

skattebetalningslagen

(1997:483).

5. Skatteverkets

 

skyldighet

att

Vad som där sägs om arbetsgivare

utreda och kommunicera i 41 kap.

skall då gälla den som är

1–3 §§,

 

 

 

redovisningsskyldig

enligt 14

§

6. revision i 42 kap.,

 

denna lag. Med skattedeklaration

7. vite i 44 kap.,

 

 

avses enligt denna lag redovisning

8. bevissäkring i 45 kap.,

 

enligt 14 §.

 

 

9.betalningssäkring i 46 kap.,

 

 

 

 

10. handlingar

 

och uppgifter

 

 

 

som inte får granskas i 47 kap.,

 

4Senaste lydelse 1997:498.

5Senaste lydelse 2003:658.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1466

11. förseningsavgift i 48 kap.,

Prop. 2010/11:165

12. skattetillägg i 49 kap.,

Bilaga 2

13.befrielse från särskilda av- gifter i 51 kap,

14.beslut om särskilda avgifter i 52 kap.,

15.anstånd med betalning av skatter och avgifter i 63 kap.,

16.omprövning i 66 kap.,

17.överklagande i 67 kap,

18. besluts

verkställighet

i

68kap.,

19.verkställighet av beslut om tvångsåtgärder i 69 kap.,

20.indrivning i 70 kap, och

21.övriga bestämmelser om verkställighet i 71 kap. 1–3 §§.

Vid tillämpningen av första stycket ska vad som sägs om skattedeklaration och beskatt- ningsår i stället gälla redovisning enligt 14 § och det år under vilket ersättningen har betalats ut.

Bestämmelser

om kontroll-

Bestämmelser

om kontroll-

uppgifter finns i 12 kap. 2 § lagen

uppgifter finns i 23 kap.

2 §

(2001:1227) om självdeklarationer

skatteförfarandelagen.

 

och kontrolluppgifter.

 

 

 

 

 

Om särskild

inkomstskatt

inte

Om

särskild inkomstskatt

inte

betalas inom den tid som anges i

betalas inom den tid som anges i

14 §, skall dröjsmålsavgift tas ut

14 §, ska dröjsmålsavgift tas ut

enligt lagen

(1997:484)

om

enligt

lagen

(1997:484)

om

dröjsmålsavgift.

 

 

dröjsmålsavgift.

 

 

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas på inkomster som uppbärs efter utgången av 2010.

2.De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för biträde i 2 a § tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2010.

3.De nya bestämmelserna om anstånd med betalning av skatter och avgifter i 23 § tillämpas från ikraftträdandet.

4.De nya bestämmelserna i 23 § om skattetillägg och om befrielse från sådant tillägg ska, i fråga om hänvisningarna till 49 kap. 10 § 1 och 15 § första stycket 2 b samt 51 kap. 1 § skatteförfarandelagen, tillämpas från ikraftträdandet i fråga om uppgifter som ska lämnas efter utgången av 2010. Hänvisningen till 49 kap. 10 § 2 skatteförfarandelagen ska tillämpas på åtgärder som vidtas från ikraftträdandet. Hänvisningen till 51 kap. 1 § skatteförfarandelagen ska även tillämpas på skatteavdrag som ska göras efter utgången av 2010.

5.Den nya lydelsen av 23 § tillämpas på vitesförlägganden som meddelas efter utgången av 2010.

1467

Vid uttag i form av användande av personbil för privat ändamål enligt 2 kap. 5 § första stycket 3 utgörs det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet av det värde som enligt 2 kap. 10 a– 10 c §§ socialavgiftslagen (2000:980) har bestämts i fråga om tillhandahållandet av bilförmåner åt anställda. När det gäller den skattskyldiges eget nyttjande får Skatteverket på ansökan bestämma det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet enligt de grunder som anges i 2 kap. 10 a–10 c §§ socialavgiftslagen (2000:980). Detsamma gäller i fråga om delägare i handelsbolag.
En delägare i ett enkelt bolag eller i ett partrederi är skattskyldig i förhållande till sin andel i bolaget eller rederiet. I 5 kap. 3 § skatte- förfarandelagen (0000:000) finns bestämmelser om att Skatteverket får besluta att en av delägarna ska svara för redovisningen och betalningen av mervärdesskatt.

Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200)

Prop. 2010/11:165

Härigenom föreskrivs i fråga om mervärdesskattelagen (1994:200)1

Bilaga 2

 

dels att 19 kap. 13 § ska upphöra att gälla,

 

dels att 6 kap. 2 §, 7 kap. 4 §, 8 kap. 1 a §, 9 kap. 11 §, 9 a kap. 11 §,

 

10 kap. 4 a §, 13 kap. 1, 15 a, 23 a och 27 §§, 19 kap. 1, 12, och 15 §§,

 

20 kap. 1 § samt 22 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

 

dels att det i 11 kap. ska införas två nya paragrafer, 11 kap. 12 och

 

13 §§, samt närmast före 11 kap. 12 § en ny rubrik av följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

6 kap.

2 §2 En delägare i ett enkelt bolag

eller i ett partrederi är skattskyldig i förhållande till sin andel i bolaget eller rederiet. I 23 kap. 3 § skatte- betalningslagen (1997:483) finns bestämmelser om att Skatteverket får besluta att en av delägarna skall svara för redovisningen och betalningen av mervärdesskatt.

7 kap.

4 §3 Vid uttag i form av användande

av personbil för privat ändamål enligt 2 kap. 5 § första stycket 3 utgörs det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet av det värde som enligt 9 kap. 2 § skattebetalningslagen (1997:483) har bestämts i fråga om tillhanda- hållandet av bilförmåner åt an- ställda. När det gäller den skatt- skyldiges eget nyttjande får Skatteverket på ansökan bestämma det i 2 § första stycket första meningen avsedda värdet enligt de grunder som anges i 9 kap. 2 § skattebetalningslagen. Detsamma gäller i fråga om delägare i handelsbolag.

1Senaste lydelse av 19 kap. 13 § 1997:502.

2Senaste lydelse 2003:659.

3Senaste lydelse 2007:1376.

1468

 

 

 

8 kap.

 

Prop. 2010/11:165

 

 

 

1 a §4

 

Bilaga 2

Den som redovisar mervärdes-

Den som redovisar mervärdes-

skatt enligt

 

bestämmelserna i

skatt enligt lagen (0000:000) om

10 a kap.

skattebetalningslagen

redovisning,

betalning

och

(1997:483)

 

för

elektroniska

kontroll av

mervärdesskatt för

tjänster eller

enligt

motsvarande

elektroniska

tjänster från

tredje

bestämmelser i ett annat EG-land

land har inte rätt till avdrag för

har inte rätt till avdrag för

ingående skatt. I 10 kap. 4 a §

ingående skatt. I 10 kap. 4 a §

finns bestämmelser om åter-

finns bestämmelser om åter-

betalning av ingående skatt i dessa

betalning av ingående skatt i dessa

fall.

 

 

fall.

 

 

 

 

 

 

9 kap.

11 §5

Om frivillig skattskyldighet som

Om frivillig skattskyldighet som

beslutats enligt 2 § upphör innan

beslutats enligt 2 § upphör innan

någon skattepliktig uthyrning eller

någon skattepliktig uthyrning eller

annan upplåtelse kommit till stånd

annan upplåtelse kommit till stånd

skall jämkning ske vid ett enda

ska jämkning ske vid ett enda

tillfälle och avse återstoden av

tillfälle och avse återstoden av

korrigeringstiden. Dessutom skall

korrigeringstiden.

Dessutom ska

ingående skatt, som hänför sig till

ingående skatt, som hänför sig till

tiden mellan beslutet om frivillig

tiden mellan beslutet om frivillig

skattskyldighet

och

dennes

skattskyldighet

och

dennes

upphörande, betalas till staten. På

upphörande, betalas till staten. På

jämknings- och skattebelopp skall

jämknings- och skattebelopp ska

kostnadsränta betalas. Räntan skall

kostnadsränta betalas. Räntan ska

motsvara den av regeringen fast-

motsvara den av regeringen fast-

ställda basräntan enligt 19 kap. 3 §

ställda basräntan enligt 65 kap. 3 §

skattebetalningslagen

(1997:483)

skatteförfarandelagen

(0000:000)

och löpa från och med dagen för

och löpa från och med dagen för

återbetalning

av den

ingående

återbetalning av

den

ingående

skatten till fastighetsägaren.

skatten till fastighetsägaren.

När avdragsrätt föreligger enligt 8 § andra stycket beräknas korrigeringstiden från ingången av det räkenskapsår under vilket

avdragsrätten inträtt.

 

 

 

9 a kap.

 

 

11 §6

 

När flera varor köps eller säljs

När flera varor köps eller säljs

samtidigt utan att de enskilda

samtidigt utan att de enskilda

varornas pris är känt, utgörs

varornas pris är känt, utgörs

beskattningsunderlaget av den

beskattningsunderlaget av den

sammanlagda

vinstmarginalen,

sammanlagda

vinstmarginalen,

4Senaste lydelse 2003:220.

5Senaste lydelse 2000:500.

6Senaste lydelse 2001:1169.

1469

minskad med den mervärdesskatt

minskad med den mervärdesskatt

som hänför sig till vinstmar-

som hänför sig till vinstmar-

ginalen, för sådana varor under

ginalen, för sådana varor under

redovisningsperioden

enligt

redovisningsperioden

enligt

10 kap.

skattebetalningslagen

26 kap.

 

skatteförfarandelagen

(1997:483), om inte annat följer av

(000:000) om inte annat följer av

tredje stycket. Om olika skatte-

tredje stycket. Om olika skatte-

satser är tillämpliga, skall beskatt-

satser

är

tillämpliga,

ska

ningsunderlaget fördelas

efter

beskattningsunderlaget

fördelas

skattesats. Fördelningen får om så

efter skattesats. Fördelningen

får

erfordras bestämmas genom upp-

om så erfordras bestämmas genom

delning efter skälig grund.

 

uppdelning efter skälig grund.

 

Om inköp eller försäljningar av varor enligt första stycket utgör den huvudsakliga delen av en återförsäljares inköp eller försäljningar under redovisningsperioden, får även andra omsättningar som avses i 1 eller 2 § ingå i beskattningsunderlag enligt första stycket.

Första och andra styckena gäller i fråga om motorfordon endast om de förvärvats för att efter skrotning säljas i delar.

10 kap.

 

 

4 a §7

 

 

Den som redovisar mervärdes-

Den som redovisar mervärdes-

skatt enligt

bestämmelserna i

skatt enligt lagen (0000:000) om

10 a kap.

skattebetalningslagen

redovisning,

betalning

och

(1997:483) för elektroniska tjäns-

kontroll av

mervärdesskatt

för

ter eller enligt motsvarande be-

elektroniska

tjänster från tredje

stämmelser i ett annat EG-land

land har på ansökan rätt till

har på ansökan rätt till åter-

återbetalning

av ingående

skatt

betalning

av

ingående skatt

avseende förvärv eller import som

avseende förvärv eller import som

hänför sig till omsättning av de

hänför sig till omsättning av de

elektroniska

tjänsterna i Sverige,

elektroniska

tjänsterna i Sverige,

om inte annat följer av tredje

om inte annat följer av tredje

stycket.

 

 

stycket.

 

 

 

 

 

Vad som föreskrivs i 3 och 4 §§ gäller också för den som har rätt till återbetalning enligt första stycket.

Rätten till återbetalning enligt första stycket gäller dock inte om den ingående skatten avser förvärv eller import som omfattas av begränsningar i avdragsrätten enligt 8 kap. 9, 15 eller 16 §.

11 kap.

Särskilda regler om bevarande av fakturor

12 §

Den som enligt bestämmelserna i detta kapitel ska säkerställa att

7 Senaste lydelse 2003:220.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1470

faktura

utfärdas

är även

skyldig

Prop. 2010/11:165

att säkerställa att ett exemplar av

Bilaga 2

fakturan bevaras. Skyldigheten att

 

bevara ett exemplar av fakturan

 

gäller även fakturor som en

 

näringsidkare tagit emot.

 

 

Den som avses i första stycket

 

ska även säkerställa att upp-

 

gifterna i fakturor som lagras i

 

elektronisk form

är oförändrade

 

och läsbara under hela lagrings-

 

tiden.

 

 

 

 

Med bevarande av fakturor på

 

elektronisk väg

avses bevarande

 

av data via kabel, radio, optisk

 

teknik

eller

andra

elektro-

 

magnetiska hjälpmedel.

 

 

13 §

I bokföringslagen (1999:1078) finns bestämmelser om arkivering av räkenskapsinformation för fysiska och juridiska personer som är bokföringsskyldiga.

För den som inte är bok- föringsskyldig, men som omfattas av skyldigheten att bevara fakturor enligt 12 §, ska bestämmelserna om former för bevarande av fakturor i 7 kap. 1 § andra stycket och 6 § bokföringslagen samt platsen för bevarande av fakturor enligt 7 kap. 2–4 §§ bokförings- lagen tillämpas.

13 kap.

1 §8

I 10 och 10 a kap. skattebetal-

I 26 kap. skatteförfarandelagen

ningslagen (1997:483) samt i

(0000:000), i lagen (0000:000) om

lagen (2000:46) om omräk-

redovisning,

betalning

och

ningsförfarande vid beskattningen

kontroll av

mervärdesskatt

för

för företag som har sin redovis-

elektroniska

tjänster från tredje

ning i euro, m.m. finns bestäm-

land samt i lagen (2000:46) om

melser om redovisning av mer-

omräkningsförfarande vid beskatt-

värdesskatt. ytterligare bestämmel-

ningen för företag som har sin

ser om redovisningen finns i det

redovisning i euro, m.m. finns

följande i 6–28 a §§.

bestämmelser

om

redovisning

av

 

mervärdesskatt.

ytterligare

be-

8 Senaste lydelse 2003:220.

1471

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns regler om omräkning till svenska kronor i fall som avses i första stycket eller 11 kap. 11 § tredje stycket. Vad som sägs i dessa paragrafer ska tillämpas även av en utländsk företagare med redo- visningsvaluta i euro
Om den utgående skattens belopp enligt 11 kap. 11 § första stycket angetts i flera valutor i en faktura ska den skattskyldige vid redovisning av skatten utgå från det skattebelopp som angetts i den egna redovisningsvalutan.

stämmelser om redovisningen finns i det följande i 6–28 a §§.

15 a §9 Om den utgående skattens

belopp enligt 11 kap. 11 § första stycket angetts i flera valutor i en faktura skall den skattskyldige vid tillämpningen av 1 kap. 7 § skattebetalningslagen (1997:483) vid redovisning av skatten utgå från det skattebelopp som angetts i den egna redovisningsvalutan.

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m. finns regler om omräkning till svenska kronor i fall som avses i första stycket eller 11 kap. 11 § tredje stycket. Vad som sägs i dessa paragrafer skall tillämpas även av en utländsk företagare med redo- visningsvaluta i euro.

 

 

 

 

 

23 a §10

 

 

 

 

Om

skattens

belopp

enligt

Om skattens belopp enligt 11 kap.

11 kap. 11 § första stycket angetts

11 § första stycket angetts i flera

i flera valutor i en faktura skall vid

valutor i en faktura ska vid

tillämpningen av 1 kap. 7 § skatte-

redovisningen

av

den

ingående

betalningslagen

(1997:483) vid

skatten det skattebelopp användas

redovisningen

av

den

ingående

som angetts i den skattskyldiges

skatten det skattebelopp användas

egen redovisningsvaluta. Om be-

som angetts i den skattskyldiges

loppet inte angetts i denna valuta,

egen

redovisningsvaluta.

Om

ska det skattebelopp användas som

beloppet inte angetts i denna

angetts i den valuta i vilken

valuta, skall det skattebelopp an-

fakturan är utställd.

 

 

 

vändas som angetts i den valuta i

 

 

 

 

 

vilken fakturan är utställd.

 

 

 

 

 

 

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46)

I 15 och 17 §§ lagen (2000:46)

om

omräkningsförfarande

vid

om omräkningsförfarande

vid

beskattningen för företag som har

beskattningen för företag som har

sin redovisning i euro, m.m. finns

sin redovisning i euro, m.m. finns

regler om omräkning till svenska

regler om omräkning till svenska

kronor i fall som avses i första

kronor i fall som avses i första

stycket eller i 11 kap. 11 § tredje

stycket eller i 11 kap. 11 § tredje

stycket. Vad som

sägs

i

dessa

stycket. Vad

som

sägs

i

dessa

9Senaste lydelse 2003:1134.

10Senaste lydelse 2003:1134.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1472

paragrafer skall tillämpas även av

paragrafer ska

tillämpas även av

Prop. 2010/11:165

en utländska företagare med

en utländska

företagare med

Bilaga 2

redovisning i euro.

redovisning i euro.

 

27 §11

Ett belopp som avses i 1 kap. 2 e § ska redovisas i den ordning som gäller för den skattskyldiges redovisning av utgående skatt. Om beloppet inte motsvaras av någon underliggande leverans av vara eller tillhandahållande av tjänst ska det redovisas för den period under vilken fakturan eller handlingen har utfärdats.

Den som endast ska redovisa sådant belopp som avses i första stycket, ska redovisa detta i särskild skattdeklaration enligt bestämmelsen i 10 kap. 32 § skattebetalningslagen (1997:483).

19 kap.

1 §12

Utländska företagare som vill få återbetalning av ingående skatt enligt

10 kap. 1–4 §§ ska ansöka om detta hos Skatteverket.

 

 

 

 

 

Utländska

företagare

som är

Utländska

företagare

som är

eller

ska vara

registrerade enligt

eller

ska

vara

registrerade

enligt

3 kap. 1 § 2, 4 eller 5 skattebetal-

7 kap. 1

§

första

stycket

3–6

ningslagen

(1997:483)

ska dock

skatteförfarandelagen

(0000:000)

ansöka om

sådan

återbetalning

ska dock ansöka om sådan

som avses i första stycket i

återbetalning som avses i första

enlighet med vad som föreskrivs

stycket i enlighet med vad som

nedan i 11–13 §§.

 

 

föreskrivs nedan i 11–13 §§.

 

 

 

 

 

 

12 §13

 

 

 

 

 

 

 

 

En

ansökan

om

återbetalning

En

ansökan

om

återbetalning

enligt 10 kap. 9–13 §§ skall göras i

enligt 10 kap. 9–13 §§ ska göras i

den form som föreskrivs i 10 kap.

den form som föreskrivs i 26 kap.

17 § eller 31 § första stycket

skatteförfarandelagen

(0000:000)

skattebetalningslagen

(1997:483)

för deklaration av ingående skatt i

för deklaration av ingående skatt i

en

verksamhet

som

medför

en verksamhet som medför skatt-

skattskyldighet.

För

 

den

som

skyldighet. För den som ansöker

ansöker

om

sådan

 

återbetalning

om sådan återbetalning gäller vad

gäller vad som föreskrivs i 13 och

som föreskrivs i 13 och 21 kap.

21 kap. samt vad som föreskrivs

samt vad som föreskrivs om

om förfarandet i skatteförfarande-

förfarandet i skattebetalningslagen

lagen.

 

 

 

 

 

 

 

i fråga om den som är skatt-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

skyldig, om inget annat följer av

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11Senaste lydelse 2007:1376.

12Senaste lydelse 2007:1376.

13Senaste lydelse 1997:502.

1473

I fråga om betalning och återbetalning av skatt samt förfarandet i övrigt finns det även bestämmelser i skatteförfarande- lagen (0000:000).

15 §14

Föreskrifter som avser åter-

Föreskrifter som avser åter-

betalning av mervärdesskatt finns

betalning av mervärdesskatt finns

även i 18 kap. 4 b § skattebetal-

även i 64 kap. 6 § skatteför-

ningslagen (1997:483).

 

farandelagen (0000:000).

 

 

 

20 kap.

 

 

 

 

 

1 §15

 

 

 

Vid överklagande

av

beslut

Vid

överklagande

av

beslut

enligt denna lag, med undantag för

enligt denna lag, med undantag för

överklagande enligt

andra,

tredje

överklagande enligt

andra,

tredje

eller fjärde stycket gäller bestäm-

eller fjärde stycket gäller bestäm-

melserna i 22 kap. skattebetal-

melserna i 67 kap. skatteförfaran-

ningslagen (1997:483).

 

delagen (0000:000).

 

 

Beslut som Skatteverket

har fattat om

betalningsskyldighet

enligt

3 kap. 26 b §, i ärende som rör återbetalning enligt 10 kap. 1–8 §§ och om betalningsskyldighet och avräkning enligt 19 kap. 7 § får överklagas hos Länsrätten i Dalarnas län.

Beslut som Skatteverket fattat om gruppregistrering enligt 6 a kap. 4 § och om ändring eller avregistrering enligt 6 a kap. 5 § får överklagas hos den länsrätt som är behörig att pröva ett överklagande av

grupphuvudmannen.

 

Ett överklagande enligt andra,

Ett överklagande enligt andra,

tredje eller fjärde stycket skall ha

tredje eller fjärde stycket ska ha

kommit in inom två månader från

kommit in inom två månader från

den dag klaganden fick del av

den dag klaganden fick del av

beslutet.

beslutet

Ett beslut enligt 6 a kap. 4 eller 5 § får även överklagas av det allmänna ombudet hos Skatteverket. Om en särskild part överklagar ett sådant beslut förs det allmännas talan av Skatteverket.

22 kap.

1 §16 I fråga om betalning och

återbetalning av skatt samt förfarandet i övrigt finns det även bestämmelser i skattebetalnings- lagen (1997:483).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas på mer- värdesskatt som avser redovisningsperioder som börjar vid den tidpunkten eller, om perioden löper över ikraftträdandet, den redovis- ningsperiod som börjar närmast efter utgången av 2010. Om mervärdes- skatt och belopp som avses i 1 kap. 2 e § inte ska redovisas för perioder tillämpas lagen på skattskyldighet och betalningsskyldighet som inträder efter utgången av 2010.

14Senaste lydelse 2004:1155.

15Senaste lydelse 2003:659.

16Senaste lydelse 1997:502.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1474

Förslag till lag om ändring i lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:506) om punktskatte- kontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energi- produkter

dels att 4 kap. 2, 5–8 a och 9 a §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 6 § ska sättas närmast före 4 kap. 5 §,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 4 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4 kap.

2 §1

Ett transporttillägg som beslutats enligt 1 § första stycket 1 eller tredje stycket ska undanröjas, om den som beslutet gäller kommer in med

föreskrivna dokument inom en månad från dagen för beslutet.

 

 

Ett transporttillägg som påförts

Ett

transporttillägg som påförts

med stöd av 1 § andra stycket ska

med stöd av 1 § andra stycket ska

undanröjas om det i ett ärende

undanröjas om det i ett ärende

eller mål om skatt enligt denna

eller mål om skatt enligt denna

lag,

skattebetalningslagen

lag,

skatteförfarandelagen

(1997:483), lagen (1994:1563) om

(0000:000), lagen (1994:1563) om

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om

tobaksskatt, lagen (1994:1564) om

alkoholskatt

eller

lagen

alkoholskatt

eller

lagen

(1994:1776) om skatt på energi

(1994:1776) om skatt på energi

konstateras att den som påförts

konstateras att den som påförts

tillägget inte är skattskyldig.

 

tillägget inte är skattskyldig.

 

 

 

 

5 §2

 

 

 

 

Lagen (1978:880) om betal-

I ärenden och mål om skatt och

ningssäkring för skatter, tullar och

transporttillägg

enligt

denna

lag

avgifter

är

tillämplig

gäller

bestämmelserna

i

transporttillägg.

 

 

skatteförfarandelagen

(0000:000)

 

 

 

 

om

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ersättning

för kostnader

för

 

 

 

 

biträde i 40 kap., 68 kap. 2 § och

 

 

 

 

71 kap. 4 §, och

 

 

 

 

 

 

 

2. betalningssäkring

i 46

kap.

 

 

 

 

68 kap. 1 § och 69 kap. 13–16 §§

Vid tillämpning av första stycket ska vad som sägs om Skatteverket i stället Tullverket.

1Senaste lydelse 2008:1321.

2Senaste lydelse2002:426.

1475

Om skatt eller transporttillägg som beslutats med stöd av denna lag ska återbetalas ska ränta utgå med den räntesats som anges i
65 kap. 4 § andra stycket skatte- förfarandelagen (0000:000). Ränta utgår från den dag då skatte- beloppet eller transporttillägget har betalats till och med den dag då det återbetalas.
Om anstånd medges, gäller bestämmelserna om kostnadsränta i 65 kap. 4 § första stycket och 7 § skatteförfarandelagen (0000:000).

5 a §

Frågor om betalningssäkring prövas av den länsrätt som är behörig enligt 46 kap. 13 § skatte- förfarandelagen eller den länsrätt som är behörig att pröva ett över- klagande av den skatt eller det transporttillägg som betalnings- säkringen gäller.

6 §3

Skatt och transporttillägg som beslutats med stöd av denna lag ska betalas till Tullverket inom den tid som verket bestämmer.

Om skatt eller transporttillägg

Om

skatt eller

transporttillägg

inte betalas i rätt tid, gäller

inte betalas i rätt tid, gäller

bestämmelserna om kostnadsränta

bestämmelserna om kostnadsränta

i 19 kap. 8, 9, 11 och 15 §§

i 65

kap. 13

och 16 §§

skattebetalningslagen (1997:483).

skatteförfarandelagen (0000:000).

I 9 a § andra stycket finns särskilda bestämmelser om betalning av transporttillägg som Skatteverket beslutat om.

7 §4

En skattskyldig kan av Tullverket få anstånd med att betala skatten eller transporttillägget om

1.ett beslut om skatt eller transporttillägg överklagats,

2.det allmänna ombudet hos Skatteverket ansökt om förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor, eller

3.det i andra fall kan antas att skatten eller transporttillägget kommer att sättas ned.

Bestämmelserna i 19 kap. 6 § första och tredje styckena skatte- betalningslagen (1997:483) gäller då i tillämpliga delar.

8 §5 Om skatt eller transporttillägg

som beslutats med stöd av denna lag skall återbetalas skall ränta utgå med den räntesats som anges i 19 kap. 14 § skattebetalnings- lagen (1997:483). Ränta utgår från den dag då skattebeloppet eller transporttillägget har betalats till och med den dag då det åter- betalas.

3Senaste lydelse 2008:1321.

4Senaste lydelse 2003:722.

5Senaste lydelse 2002:426.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1476

 

 

8 a §6

 

 

Prop. 2010/11:165

I fråga om skatt och tran-

I fråga om skatt och

tran-

Bilaga 2

sporttillägg

tillämpas

bestämmel-

sporttillägg tillämpas

bestämmel-

 

serna om ansvar för företrädare för

serna om ansvar för företrädare för

 

juridisk person i 12 kap. 6 § första,

juridisk person i 59 kap. 12, 13,

 

andra och fjärde styckena, 7 §,

15–17, 21, 29

och

30 §§,

 

12 § första

stycket

och 13 §,

verkställighet i 68 kap. 1 § samt

 

indrivning i 20 kap. samt verk-

indrivning i 70 kap. skatteför-

 

ställighet i 23 kap. 7 och 8 §§

farandelagen (0000:000).

 

 

skattebetalningslagen (1997:483).

 

 

 

 

9 a §7

Skatteverket beslutar om transporttillägg avseende den som är skattskyldig för bränsle till följd av bestämmelsen i 4 kap. 1 a § andra

stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi.

 

 

 

I fråga om transporttillägg enligt

Om Skatteverket

beslutar

om

första

stycket

 

gäller

transporttillägg

gäller bestäm-

bestämmelserna i

skattebetal-

melserna i skatteförfarandelagen

ningslagen

(1997:483)

om

(0000:000) om

 

 

av

debitering,

betalning,

överklag-

1. debitering

och

betalning

ande och förfarandet i övrigt.

skattetillägg i 61–65 kap.,

 

2.omprövning och över- klagande av beslut om skatte- tillägg i 66 och 67 kap.

3.verkställighet i 68 kap. 1 §,

och

4.indrivning i 70 kap.

Vid tillämpningen av första stycket 2 avses med beskattningsår det kalenderår då grunden för att ta ut transporttillägg inträffade.

1.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011 och tillämpas på kontroller som inleds efter utgången av 2010.

2.De nya bestämmelserna om ersättning för kostnader för biträde i 4 kap. 5 § tillämpas på kostnader i ärenden och mål som inleds efter utgången av 2010.

6Senaste lydelse 2002:426.

7Senaste lydelse 2008:321.

1477

Summan av överskott i in- komstslagen tjänst och närings- verksamhet minskas med allmänna avdrag. Det återstående beloppet avrundas nedåt till helt hundratal kronor och är den fastställda förvärvsinkomsten.
Från den fastställda förvärvs- inkomsten dras grundavdrag och sjöinkomstavdrag. Avdragen ska göras i nu nämnd ordning. Det återstående beloppet är den beskattningsbara förvärvsinkomsten.

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Prop. 2010/11:165

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)1

Bilaga 2

 

dels att 1 kap. 12 § och 66 kap. 12 § ska upphöra att gälla,

 

dels att rubriken närmast före 1 kap. 12 § ska utgå,

 

dels att 1 kap. 5, 7 och 13–16 §§, 2 kap. 1 och 27 §§, 7 kap. 11 §,

 

8 kap. 7 och 8 §§, 9 kap. 8 och 11 §§, 10 kap. 14 §, 15 kap. 6 §, 16 kap.

 

16 §, 19 kap. 3 §, 21 kap. 24, 33 och 38 §§, 25 kap. 12 §, 25 a kap. 11 §,

 

30 kap. 3, 6 a, 7, 13 och 15 §§, 31 kap. 19 och 26 §§, 32 kap. 6, 10 och

 

11 §§, 33 kap. 3 och 10 §§, 35 kap. 3 §, 38 kap. 15 §, 38 a kap. 15 §,

 

39 kap. 22 §, 39 a kap. 11 och 13 §§, 48 kap. 26 §, 49 a kap. 13 §,

 

51 kap. 6 §, 58 kap. 16 a, 18 a och 19 b §§, 61 kap. 5 §, 63 kap. 3 och

 

3 a §§, 65 kap. 1, 3 och 5 §§, 66 kap. 11 och 14 §§ samt 67 kap. 12 och

 

16–18 §§ ska ha följande lydelse.

 

 

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

 

1kap.

5 §

Fysiska personers skatt på förvärvsinkomster ska beräknas på den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Denna ska beräknas på följande sätt.

Summan av överskott i in- komstslagen tjänst och närings- verksamhet minskas med allmänna avdrag. Det återstående beloppet avrundas nedåt till helt hundratal kronor och är den taxerade förvärvsinkomsten.

Från den taxerade förvärvsin- komsten dras grundavdrag och sjöinkomstavdrag. Avdragen ska göras i nu nämnd ordning. Det återstående beloppet är den beskattningsbara förvärvsinkoms- ten.

7 §

Juridiska personers skatt ska beräknas på den beskattningsbara

inkomsten. Denna ska beräknas på följande sätt.

 

 

 

Överskottet

i

inkomstslaget

Överskottet

i

inkomstslaget

näringsverksamhet

minskas med

näringsverksamhet

minskas med

allmänna avdrag. Det

återstående

allmänna avdrag. Det

återstående

beloppet avrundas nedåt till helt

beloppet avrundas nedåt till helt

tiotal kronor och är den taxerade

tiotal kronor och är den fastställda

och den beskattningsbara inkoms-

och den beskattningsbara inkoms-

ten.

 

 

 

ten.

 

 

 

För sådana

ideella

föreningar

För sådana

ideella

föreningar

1 Lagen omtryckt 2008:803.

1478

och registrerade trossamfund som

och registrerade trossamfund som

Prop. 2010/11:165

uppfyller kraven i 7 kap. 7 § första

uppfyller kraven i 7 kap. 7 § första

Bilaga 2

stycket

minskas

den

taxerade

stycket

minskas

den

fastställda

 

inkomsten med grundavdrag. Det

inkomsten med grundavdrag. Det

 

belopp som återstår är den

belopp som återstår är den

 

beskattningsbara inkomsten.

 

beskattningsbara inkomsten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskattningsåret

är för fysiska

Beskattningsåret

är

för fysiska

 

personer

kalenderåret

 

före

personer ett kalenderår.

 

 

taxeringsåret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om en enskild

 

näringsidkare

Om en enskild

näringsidkare

 

som

är

bokföringsskyldig enligt

som

är

bokföringsskyldig enligt

 

bokföringslagen (1999:1078)

har

bokföringslagen

(1999:1078)

har

 

ett räkenskapsår som inte samman-

ett räkenskapsår som inte samman-

 

faller med kalenderåret och har

faller med kalenderåret och har

 

följt bestämmelserna i 3 kap.

följt bestämmelserna i 3 kap.

 

bokföringslagen, är

beskattnings-

bokföringslagen,

är

beskattnings-

 

året

för

näringsverksamheten i

året

för

näringsverksamheten i

 

stället det räkenskapsår som slutat

stället ett räkenskapsår.

 

 

 

närmast före taxeringsåret.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om en enskild näringsidkare för över hela eller en del av

 

näringsverksamheten till en juridisk person eller ett svenskt

 

handelsbolag, avslutas beskattningsåret för näringsverksamheten tidigast

 

vid den tidpunkt när den överförda näringsverksamheten enligt god

 

redovisningssed ska tas upp i det övertagande företagets räkenskaper.

 

 

 

 

 

 

 

 

14 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomster i ett svenskt handels-

Inkomster i ett svenskt handels-

 

bolag ska tas upp vid den taxering

bolag ska tas upp det beskatt-

 

handelsbolaget

skulle

ha

ningsår som går ut samtidigt som

 

taxerats om det hade varit

handelsbolagets

 

räkenskapsår.

 

skattskyldigt. För delägare som är

Om handelsbolagets räkenskapsår

 

fysiska personer gäller detta dock

inte överensstämmer med del-

 

bara sådana inkomster som inte

ägarens beskattningsår, ska in-

 

ska tas upp i inkomstslaget kapital.

komsterna i stället tas upp det

 

 

 

 

 

 

 

 

 

beskattningsår som går ut närmast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

efter handelsbolagets räkenskaps-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

år. För delägare som är fysiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personer gäller detta dock bara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sådana inkomster som inte ska tas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

upp i inkomstslaget kapital.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 §

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskattningsåret är för juridiska

Beskattningsåret är för juridiska

 

personer

det

räkenskapsår

som

personer

ett

räkenskapsår.

För

 

slutat närmast före taxeringsåret.

näringsverksamhet

som

bok-

 

För näringsverksamhet som bok-

föringslagen

(1999:1078)

inte

 

föringslagen

(1999:1078)

inte

tillämpas på är dock kalenderåret

 

tillämpas på är dock kalenderåret

alltid beskattningsår.

 

 

 

före

taxeringsåret

alltid

beskatt-

 

 

 

 

 

 

 

 

1479

Med prisbasbelopp avses det prisbasbelopp som enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring gällde för det kalenderår då beskattningsåret gick ut.

ningsår.

I 37 kap. 19 § finns bestämmelser om beskattningsåret vid kvalificerade fusioner och fissioner.

16 §

Bestämmelser om

skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket till ledning för taxeringen finns i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,

förfarandet för att fastställa underlaget för skatten finns i taxeringslagen (1990:324), och

hur skatten bestäms, debiteras, redovisas och betalas finns i skattebetalningslagen (1997:483).

I skatteförfarandelagen (0000:000) finns bestämmelser om

– skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket till ledning för beslut om slutlig skatt, och

– hur skatten bestäms, debiteras, redovisas och betalas.

2 kap.

1 §2

I detta kapitel finns definitioner av vissa begrepp samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används i denna lag. Det finns definitioner och förklaringar också i andra kapitel.

Bestämmelser om betydelsen av följande begrepp, termer och uttryck samt förklaringar till hur vissa termer och uttryck används finns i nedan angivna paragrafer:

-----

taxeringsvärde i 15 § taxeringsår i 1 kap. 12 § termin i 44 kap. 11 §

-----

ägarlägenhetsenhet i 15 §.

27 §3 Med prisbasbelopp avses det

prisbasbelopp som enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring gällde för året före taxeringsåret.

2Senaste lydelse 2009:107.

3Senaste lydelse 2009:107.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1480

7 kap.

11 §4

Skatteverket får medge undantag från fullföljdskravet i 10 § för en förening som avser att förvärva en fastighet eller annan anläggning som är avsedd för den ideella verksamheten. Detsamma gäller om en förening avser att genomföra omfattande byggnads-, reparations- eller anlägg- ningsarbeten på en fastighet som används av föreningen.

Beslutet får avse högst fem

Beslutet får avse högst fem

beskattningsår i följd. Det får

beskattningsår i följd. Det får

förenas med villkor att föreningen

förenas med villkor att föreningen

ska ställa säkerhet eller liknande

ska ställa säkerhet eller liknande

för den inkomstskatt som före-

för den inkomstskatt som före-

ningen kan bli skyldig att betala på

ningen kan bli skyldig att betala på

grund av omprövning av taxe-

grund av omprövning av besluten

ringarna för de år som beslutet

om slutlig skatt för de år som

avser, om det upphör att gälla

beslutet avser, om det upphör att

enligt 12 §.

gälla enligt 12 §.

Skatteverkets beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

8kap.

7 §

Räntor på återbetald skatt, tull eller avgift enligt följande bestämmelser är skattefria:

40 och 42 §§ lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskriv- ningsmyndigheter,

5 kap. 21 § tullagen (2000:1281), och

19 kap. 2 och 12–14 §§

65 kap. 2, 17, 18 och 21 §§

skattebetalningslagen (1997:483).

skatteförfarandelagen (0000:000).

 

8 §

Räntor som enligt bestäm- melserna i 8 kap. 4 § 1 och 2 lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter inte anges i kontrolluppgifter är skattefria om de för den skattskyldige under beskattningsåret sammanlagt inte uppgår till 500 kronor.

Räntor som enligt bestäm- melserna i 17 kap. 4 § 1 och 2 skatteförfarandelagen (0000:000) inte anges i kontrolluppgifter är skattefria om de för den skatt- skyldige under beskattningsåret sammanlagt inte uppgår till 500 kronor.

9kap.

8 §

Räntor på skatt, tull eller avgift enligt följande bestämmelser får inte dras av:

5 kap. 8 § vägtrafikskattelagen (2006:227) eller 8 § lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt,

5 kap. 14–18 §§ tullagen (2000:1281), och

19 kap. 2 och 4–9 §§ skatte-

66 kap. 2, 5–13 och 20 §§

4 Senaste lydelse 2008:134.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1481

Sådan särskild skatt eller avgift som ingår i slutlig skatt enligt skatteförfarandelagen (0000:000) ska dras av som kostnad det beskattningsår då skatten debi- teras.
Belopp som en utbetalare är skyldig att betala enligt 59 kap. 2 § skatteförfarandelagen (0000:000) får inte dras av.

betalningslagen (1997:483).

skatteförfarandelagen (0000:000).

Prop. 2010/11:165

Dröjsmålsavgifter beräknade enligt lagen (1997:484) om dröjsmåls-

Bilaga 2

avgift får inte dras av.

 

 

11 § Belopp som en arbetsgivare är

skyldig att betala enligt 12 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483) får inte dras av.

10 kap.

14 § Sådan särskild skatt eller avgift

som ingår i slutlig skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) ska dras av som kostnad det beskattningsår då skatten debi- teras.

15 kap.

6 §

Vad som motsvarar utgående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) ska inte tas upp. I 16 kap. 16 § finns bestämmelser om avdrag för det fall att skatten ändå har tagits upp samt för det fall denna sätts

ned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om den skattskyldige eller ett

Om den skattskyldige eller ett

svenskt handelsbolag vid redo-

svenskt handelsbolag vid redo-

visningen

av

mervärdesskatt

har

visningen

av

mervärdesskatt

har

dragit

av

ingående

skatt enligt

dragit

av

ingående

skatt enligt

9 kap.

8

§ mervärdesskattelagen,

9 kap.

8

§ mervärdesskattelagen,

ska beloppet tas upp till den del de

ska beloppet tas upp till den del de

utgifter som avdraget avser har

utgifter som avdraget avser har

dragits av omedelbart vid taxe-

dragits av omedelbart vid beskatt-

ringen.

 

 

 

 

 

ningen.

 

 

 

 

 

Om den skattskyldige eller ett

Om den skattskyldige eller ett

svenskt handelsbolag vid redo-

svenskt handelsbolag vid redo-

visningen

av

mervärdesskatt

har

visningen

av

mervärdesskatt

har

dragit av ingående skatt på grund

dragit av ingående skatt på grund

av jämkning enligt 8 a kap. eller

av jämkning enligt 8 a kap. eller

9 kap. 9–13 §§ mervärdesskatte-

9 kap. 9–13 §§ mervärdesskatte-

lagen, ska summan av jämknings-

lagen, ska summan av jämknings-

beloppen

för

den

återstående

beloppen

för

den

återstående

korrigeringstiden tas upp till den

korrigeringstiden tas upp till den

del jämkningen avser mervärdes-

del jämkningen avser mervärdes-

skatt på sådana utgifter som har

skatt på sådana utgifter som har

dragits

 

av

omedelbart

vid

dragits

 

av

omedelbart

vid

taxeringen.

 

 

 

beskattningen.

 

 

 

1482

Om avdrag för insättning på skogsskadekonto har vägrats där- för att förutsättningarna enligt 23 § inte varit uppfyllda, får den skatt- skyldige begära avdrag för insätt- ning på skogskonto. En sådan be- gäran ska ha kommit in till Skatteverket inom sex månader efter det att det beslut meddelades som innebär att den skattskyldige
En delägare i ett andelshus får inte dra av utgifter för reparation och underhåll av andelshuset omedelbart till den del hans andel av utgifterna överstiger hans andel av tio procent av fastighetens taxe- ringsvärde året före taxeringsåret.

16 kap.

16 §

Sådan ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200) som medför rätt till avdrag enligt 8 kap. eller återbetalning enligt 10 kap.

nämnda lag får inte dras av.

 

 

 

 

 

 

Om den skattskyldige eller ett

Om den skattskyldige eller ett

svenskt handelsbolag vid redo-

svenskt handelsbolag vid redo-

visningen

av mervärdesskatt

har

visningen

av mervärdesskatt

har

återfört ingående skatt på grund av

återfört ingående skatt på grund av

jämkning

enligt

8

a kap.

eller

jämkning

enligt

8

a kap.

eller

9 kap. 9–13 §§

mervärdesskatte-

9 kap. 9–13 §§

mervärdesskatte-

lagen, ska summan av jämknings-

lagen, ska summan av jämknings-

beloppen

för

den

återstående

beloppen

för

den

återstående

korrigeringstiden dras av till den

korrigeringstiden dras av till den

del jämkningen avser mervärdes-

del jämkningen avser mervärdes-

skatt på sådana utgifter som har

skatt på sådana utgifter som har

dragits av omedelbart vid taxe-

dragits av omedelbart vid beskatt-

ringen.

 

 

 

 

ningen.

 

 

 

 

Mervärdesskatt ska dras av om skatten avser utgående skatt som i strid med 15 kap. 6 § första stycket har tagits upp som intäkt och som har betalats in till staten. Om denna mervärdesskatt sätts ned ska motsvarande del av avdraget återföras.

19 kap.

3 §

En delägare i ett andelshus får inte dra av utgifter för reparation och underhåll av andelshuset omedelbart till den del hans andel av utgifterna överstiger hans andel av tio procent av fastighetens taxeringsvärde vid utgången av beskattningsåret.

Av 13 § framgår att utgifter som enligt första stycket inte får dras av omedelbart ska räknas in i anskaffningsvärdet.

21 kap.

24 §

Avdrag för insättning på skogsskadekonto får inte göras om den skattskyldige samma beskattningsår gör avdrag för insättning på skogs- konto.

Om avdrag för insättning på skogsskadekonto har vägrats där- för att förutsättningarna enligt 23 § inte varit uppfyllda, får den skatt- skyldige begära avdrag för insätt- ning på skogskonto. En sådan be- gäran ska ha kommit in till Skatteverket inom sex månader efter det att det beslut meddelades som innebär att den skattskyldige

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1483

inte har rätt till avdrag för insätt-

inte har rätt till avdrag för insätt-

ning på skogsskadekonto, om inte

ning på skogsskadekonto, om inte

längre tid följer av bestämmel-

längre tid följer av bestämmel-

serna i taxeringslagen (1990:324).

serna

i skatteförfarandelagen

 

(0000:000).

33 §

 

Avdrag får göras bara om

Avdrag får göras bara om

medlen sätts in på ett skogskonto

medlen sätts in på ett skogskonto

eller skogsskadekonto senast den

eller

skogsskadekonto senast den

dag som den skattskyldige enligt

dag som den skattskyldige enligt

lagen (2001:1227) om självdekla-

skatteförfarandelagen (0000:000)

rationer och kontrolluppgifter ska

ska deklarera inkomst.

lämna självdeklaration.

 

 

38 §5

Medel på ett skogskonto eller skogsskadekonto får föras över till ett annat kreditinstitut utan att beskattning sker enligt 37 § om hela det innestående beloppet direkt förs över till ett motsvarande konto i det mottagande kreditinstitutet. En sådan överföring får även göras när

lantbruksenheten och kontomedel tas över enligt 41 §.

 

När kontomedel förs över ska

När kontomedel förs över ska

det överförande

kreditinstitutet

det överförande

kreditinstitutet

lämna det mottagande kreditin-

lämna det mottagande kreditin-

stitutet de uppgifter som behövs

stitutet de uppgifter som behövs

för att det mottagande kredit-

för att det mottagande kredit-

institutet ska kunna fullgöra sina

institutet ska kunna fullgöra sina

skyldigheter

enligt

detta kapitel

skyldigheter

enligt

detta kapitel

och lagen (2001:1227) om själv-

och

skatteförfarandelagen

deklarationer

och

kontrolluppgif-

(0000:000).

 

 

ter.

 

 

 

 

 

25 kap.

12 §6

Om ett företag som enligt 24 kap. 13 § kan inneha en näringsbetingad andel har gjort en kapitalförlust på en fastighet, får denna dras av bara mot kapitalvinster på fastigheter. Om en del av en förlust inte kan dras av, får den dras av mot en annan juridisk persons kapitalvinster på fastigheter om var och en av de juridiska personerna

1. begär det vid samma års

1. begär det vid samma

taxering, och

deklarationstillfälle, och

2. med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till den andra juridiska personen.

Till den del en förlust inte kan dras av behandlas den det följande beskattningsåret som en ny kapitalförlust på fastigheter hos den juridiska person som haft förlusten.

5Senaste lydelse 2008:1066.

6Senaste lydelse 2003:1086.

Prop. 2010/11:165

Bilaga 2

1484

Första stycket gäller även företag i sådan intressegemenskap som avses i 2 § 1 med företaget som den avyttrade delägarrätten är hänförlig till.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas inte om fastigheten under de

Prop. 2010/11:165

tre senaste åren i betydande omfattning har använts för produktions- eller

Bilaga 2

kontorsändamål eller liknande hos det avyttrande företaget eller hos ett

 

företag i intressegemenskap.