Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna

Proposition 2010/11:131

Regeringens proposition 2010/11:131

Skattekonsekvenser av fondverksamhet över

Prop.

gränserna

2010/11:131

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 28 april 2011

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

När det s.k. UCITS
IV-direktivet
genomförs i svensk rätt den 1 augusti 2011 kommer det bl.a. att bli möjligt med gränsöverskridande fusioner av investeringsfonder och gränsöverskridande förvaltning av investeringsfonder. I dag är det bara möjligt att fusionera fonder som hör hemma i samma stat. I propositionen föreslås att en gränsöverskridande fusion av investeringsfonder inte ska leda till uttagsbeskattning av den överlåtande investeringsfonden. En gränsöverskridande fusion
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2011-05-04 Bordläggning: 2011-05-05 Hänvisning: 2011-05-06 Motionstid slutar: 2011-05-19

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)