Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation Prop. 2000/01:24

Proposition 2000/01:24

Regeringens proposition
2000/01:24

Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar
för tele- och datakommunikation

Prop.

2000/01:24

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 oktober 2000

Göran Persson

Bosse Ringholm

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag om skattereduktion för utgifter för vissa
anslutningar för tele- och datakommunikation. En fastighetsägare far
skattereduktion för utgifter för en anslutning från ett allmänt tillgängligt
telenät till ett småhus eller ett hyreshus. Detsamma gäller en juridisk
person och en enskild näringsidkare i fråga om en sådan anslutning i
annat fall till ett fast driftställe för näringsverksamheten.

Anslutningen skall vara
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2000-10-18 Bordläggning: 2000-10-18 Hänvisning: 2000-10-19 Motionstid slutar: 2000-11-02

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)
Följdmotioner (12)