Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier Prop. 2000/01:130

Proposition 2000/01:130

Regeringens proposition

2000/01:130

Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier

Prop.

2000/01:130

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 26 april 2001

Göran Persson

Kjell Larsson

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förslagen i denna proposition innebär att det konkreta miljöarbetet förstärks

kraftfullt de kommande åren. Förslagen avser att leda till omfattande

miljöförbättringar och en betydande ekologisk modernisering i vårt land inom den

kommande tioårsperioden.

Regeringens övergripande miljöpolitiska mål är att till nästa generation lämna

över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Arbetet med

att nå en hållbar utveckling fortsätter. De 15 miljökvalitetsmålen,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2001-05-04 Bordläggning: 2001-05-04 Hänvisning: 2001-05-07 Motionstid slutar: 2001-05-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (7)
Följdmotioner (24)