Tilläggsavgift i domstol

Proposition 2013/14:77

Regeringens proposition 2013/14:77

Tilläggsavgift i domstol

Prop.

2013/14:77

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 januari 2014

Jan Björklund

Karin Enström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen avser att genomföra en höjning av avgifterna i allmän domstol. De befintliga avgiftsnivåerna för de summariska förfarandena för betalningsföreläggande eller handräckning respektive administrativ hävning av firma eller varumärke är betydligt lägre än de nya avgifterna i allmän domstol kommer att vara. För att motverka att de summariska förfarandena används i syfte att kringgå en högre ansökningsavgift i domstol bör en tilläggsavgift tas ut av tingsrätten när ett mål överlämnats dit.

I propositionen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-01-28 Bordläggning: 2014-01-28 Hänvisning: 2014-01-29 Motionstid slutar: 2014-02-12
Förslagspunkter (5)