Tillgängliga elektroniska kommunikationer

Proposition 2009/10:193

Regeringens proposition 2009/10:193

Tillgängliga elektroniska kommunikationer

Prop.

2009/10:193

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 31 mars 2010

Fredrik Reinfeldt

Åsa Torstensson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att delmål 3 Tillgänglighet och säkerhet, inom

det
IT-politiska
målet, upphävs och ersätts med målet att Sverige ska ha

bredband i världsklass och att alla hushåll och företag bör ha goda

möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service

via bredband. Målet ska i första hand uppnås genom väl fungerande

marknader.

Vidare föreslås en modernisering och effektivisering av reglerna för

tillstånd att använda radiosändare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2010-04-01 Bordläggning: 2010-04-01 Hänvisning: 2010-04-06 Motionstid slutar: 2010-04-21

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)