Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs

Proposition 2015/16:120

Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs

Regeringens proposition 2015/16:120

Tillsyn över att EU:s

Prop.

marknadsmissbruksförordning följs

2015/16:120

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 mars 2016

Stefan Löfven

Per Bolund

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG ska börja tillämpas den 3 juli 2016. I förordningen finns förbud mot marknadsmissbruk (insiderhandel, marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation)
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2016-03-30 Bordlagd: 2016-04-05 Hänvisad: 2016-04-06 Motionstid slutar: 2016-04-15
Förslagspunkter (8)