Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel

Proposition 2016/17:207

Regeringens proposition 2016/17:207

Tillsyn över vissa installationer för alternativa

Prop.

drivmedel

2016/17:207

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 15 juni 2017

Stefan Löfven

Anna Johansson

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I denna proposition föreslås att kommuner ska utöva tillsyn över att lagen om krav på installationer för alternativa drivmedel och förordningen om krav på installationer för alternativa drivmedel följs i fråga om tankstationer för väte. Tillsynen ska utövas av samma kommunala nämnd som utför tillsyn över tankstationen enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. En kommun ska få sluta avtal med ackrediterade organ om att det ackrediterade organet ska bistå kommunen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-06-20 Bordlagd: 2017-06-20 Hänvisad: 2017-06-21 Motionstid slutar: 2017-09-20

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)