Tredimensionell fastighetsindelning - kompletterande lagtekniska frågor

Proposition 2004/05:169

Regeringens proposition 2004/05:169

Tredimensionell fastighetsindelning –

Prop.

kompletterande lagtekniska frågor

2004/05:169

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 juni 2005

Göran Persson

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås ändringar av i huvudsak lagteknisk natur i expropriationslagen och vissa andra lagar på fastighetsrättens område.

Genom ändringarna tydliggörs att sådana bestämmelser i de berörda lagarna som ger rätt att tvångsvis ta i anspråk eller på annat sätt förfoga över annans ”mark” även skall tillämpas på förfoganden som avser sådana utrymmen som inte omfattar någon del av markytan. Förslagen syftar till att lösa vissa utestående lagtekniska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2005-06-17 Hänvisning: 2005-06-18 Bordläggning: 2005-06-18 Motionstid slutar: 2005-09-16

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)