Utbildning och forskning

Proposition 1993/94:177

Regeringens proposition

1993/94:177

Utbildning och forskning.

Kvalitet och konkurrenskraft

Prop.

1993/94:177

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 mars 1994

Carl Bildt

Per Unckel

(Utbildningsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag inom framför allt fyra områden, nämligen den

eftergymnasiala utbildningens omfattning och struktur på längre sikt,

utvecklingen av informationsteknologin, internationaliseringen av utbildning och

forskning samt samspelet mellan universitet, högskolor och företag i syfte att

stärka näringslivets konkurrensförmåga. Dessutom föreslås insatser för att

stärka vårdforskningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-30 Bordläggning: 1994-03-30 Hänvisning: 1994-03-31 Motionstid slutar: 1994-04-18

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (36)
Följdmotioner (64)