Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Proposition 2018/19:105

Regeringens proposition 2018/19:105

Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns

Prop.

kollektivavtal och vid rättstvister

2018/19:105

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 18 april 2019

Stefan Löfven

Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås, genom ändringar i lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, att en arbetstagares rätt att vidta eller delta i en stridsåtgärd mot en kollektivavtalsbunden arbetsgivare endast ska få utövas under vissa villkor. Det första villkoret föreslås vara att stridsåtgärden ska ha beslutats i behörig ordning. Det andra villkoret föreslås vara att stridsåtgärden ska syfta till att uppnå kollektivavtalsbundenhet i förhållande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2019-04-25 Bordlagd: 2019-04-25 Hänvisad: 2019-04-26 Motionstid slutar: 2019-05-10