Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m.

Proposition 2004/05:135

Utökade möjligheter att förverka utbyte av och hjälpmedel vid brott m.m.

Regeringens proposition 2004/05:135

Utökade möjligheter att förverka utbyte av och

Prop.

hjälpmedel vid brott m.m.

2004/05:135

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 23 mars 2005

Mona Sahlin

Thomas Bodström

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att brottsbalkens bestämmelser om förverkande av utbyte och hjälpmedel skall vara tillämpliga på alla brott enligt andra lagar eller författningar för vilka det är föreskrivet fängelse i mer än ett år. Undantag görs dock för utbyte av brott enligt skattebrottslagen. Vida- re föreslås att förverkandebestämmelser i vissa författningar med special- straffrättsliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2005-03-23 Bordläggning: 2005-03-23 Hänvisning: 2005-03-24 Motionstid slutar: 2005-04-07

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (1)