Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden

Proposition 2019/20:135

Regeringens proposition 2019/20:135

Utvidgad tillträdesrätt för de regionala

Prop.

skyddsombuden

2019/20:135

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 19 mars 2020

Stefan Löfven

Eva Nordmark (Arbetsmarknadsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en utvidgning av möjligheten att utse regionala skyddsombud genom en ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160) så att sådana skyddsombud får tillträde till fler arbetsställen.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2020.

1

Prop. 2019/20:135

2

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................

3

2

Förslag till lag om ändring i arbetsmiljölagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2020-03-24 Bordlagd: 2020-03-24 Hänvisad: 2020-03-25 Motionstid slutar: 2020-04-08

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.