Utvidgande av Norra Kvills nationalpark

Proposition 1993/94:164

Regeringens proposition
1993/94:164

Utvidgande av Norra Kvills nationalpark

Prop.
1993/94:164
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 1994

Carl Bildt

Olof Johansson
(Miljö- och naturresursdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en utvidgning av Norra Kvills nationalpark
i Vimmerby kommun. Nationalparken, som kommer att omfatta 111 hek-
tar, ligger i ett kuperat landskap i utkanten av norra delen av
sydsvenska höglandets urbergsplatå. Nationalparken utgörs huvudsak-
ligen av barrskog. Syftet med nationalparken är att bevara ett syd-
svenskt barrskogsområde i sitt naturliga tillstånd och för fri ut-
veckling mot urskog.

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

medger att angivna områden i Vimmerby kommun avsätts för att utvidga
Norra Kvills nationalpark.

2 Ärendet och dess beredning

Naturvårdsverket har i en skrivelse till regeringen den 18 oktober
1993 föreslagit att Norra Kvills nationalpark utvidgas. Skrivelsen
har remissbehandlats. Yttrande över skrivelsen har avgetts av
Länsstyrelsen i Kalmar län, Vimmerby kommun och Naturskyddsföre-
ningen. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i
ärendet hos Miljö- och naturresursdepartementet (dnr M93/3788/4).
Området ingår i Naturvårdsverkets nationalparksplan.

3 Bakgrund

Riksdagen har vid behandlingen av regeringens proposition 1993/94:30
En strategi för biologisk mångfald lagt fast en svensk strategi med
grundläggande principer för bevarande av biologisk mångfald och god-
tagbart nyttjande av biologiska resurser. Strategin innebär att
miljömålen ges samma vikt och betydelse som skilda ekonomiska över-
väganden i syfte att bygga mänsklig verksamhet på ekologisk grund.
En helhetssyn skall tillämpas vad gäller åtgärder för att upprätt-
hålla ekologiska processer och säkra arters långsiktiga överlevnad.
Riksdagen uttalade att bevarandet av den biologiska mångfalden och
fungerande livskraftiga ekosystem är en av de viktigaste uppgifterna
i det framtida miljöarbetet (bet. 1993/94:JoU9 s. 10, rskr.
1993/94:87).
Genom naturvårdslagen (1964:822) kan särskilt värdefulla naturom-
råden säkerställas som bl.a. nationalpark, naturreservat eller
naturvårdsområde. I syfte att bevara ett större sammanhängande om-
råde av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsent-
ligen oförändrat skick kan mark som tillhör staten avsättas till
nationalpark.
Det finns 23 nationalparker i Sverige. De flesta av dem inrättades
i början av detta sekel. Sedan år 1962 har endast sju nationalparker
tillkommit. Statens naturvårdsverk har utarbetat en nationalparks-
plan för Sverige. Nationalparksplanen innebär ett förslag att utöka
antalet nationalparker i vårt land så att de representerar ett urval
av särskilt skyddsvärda områden.

4 Norra Kvills nationalpark

Regeringens förslag: Norra Kvills nationalpark
utvidgas med ett område som till största delen
består av huvudsakligen orörd barrskog. Den
utvidgade nationalparken kommer att omfatta 111
hektar.

Naturvårdsverkets förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna har tillstyrkt framställningen eller inte haft
några invändningar mot att området avsätts till nationalpark.
Naturskyddsföreningen har framhållit att trots att nationalparken
även efter den föreslagna utökningen kommer att ha en relativt liten
areal, har den ett mycket högt skyddsvärde.
Skälen för regeringens förslag: Norra Kvills nationalpark ligger i
utkanten av norra delen av sydsvenska höglandets urbergsplatå. Land-
skapet är kuperat och kan karaktäriseras som vågig bergkullterräng.
Den nuvarande nationalparken Norra Kvill omfattar endast 27,5 hek-
tar, varav 1 hektar utgörs av sjö och återstoden av myr och skog. År
1988 förvärvade Statens naturvårdsverk ytterligare mark runt
nationalparken.
Den föreslagna nationalparken domineras av en bågformig, på sina
ställen brant avgränsad höjdrygg som nästan omsluter två näringsfat-
tiga skogstjärnar, Stora och Lilla Idgölen. Höjdförhållandena varie-
rar kraftigt inom området. Sjöarna ligger på en nivå 180 meter över
havet och den högsta punkten är Idhöjden 230 meter över havet.
Berggrunden utgörs av smålandsgranit. De lösa avlagringarna
domineras av blockrik morän, som framför allt i höjdlägen ofta är
storblockig. Berg i dagen finns endast på Idhöjden och i områdets
nordvästra del. Hela det föreslagna området ligger ovanför högsta
kustlinjen som i denna del av landet ligger ca 135 meter över havet.
Moränen är därför inte ursvallad av havet.
De dominerande vegetationstyperna är barrblandskog av två slag,
dels en frisk ristyp med fältskikt av blåbär, dels en torrare va-
riant med större inslag av tall och ljung. Därutöver finns områden
med tallskog av både torr och våt ristyp samt granskog av frisk
lågörttyp resp. sumpgranskog. Dessutom finns blandskog av fuktig
till våt örttyp vid Stora Idgölens utlopp. Här växer också ädla löv-
träd som alm, ask och lind.
Fältskiktet domineras av mossor och lavar som i en stor del av
området bildar heltäckande mattor, även på relativt blockrik mark. I
gammal granskog finns också hänglavar.
Floran i området är rik med ett flertal arter utöver vad som är
vanligt i barrskog. Här finns t.ex. skogssvingel, backvicker, blod-
näva, vippärt, skärmstarr, häxört, tallört och ängskovall. Bland
orkidéerna märks knärot, ängsnycklar och Jungfru Marie nycklar. En
hög andel torrakor och lågor i olika stadier av nedbrytning ger en
rik livsmiljö för hålbyggande fåglar och vedlevande insekter.
Norra Kvills nationalpark är ett omtyckt utflyktsmål. Naturen i
den föreslagna parken är storslagen med blockig terräng, grova träd,
vindfällen, tjärnar och kuperad terräng. Utsikten från Idhöjden är
vacker och vandringsleden upp till Idhöjden är flitigt använd.
Sammanfattningsvis håller Norra Kvill som en orörd skog i södra
Sverige en unikt hög kvalité med stora naturvärden. Området är en
betydande sevärdhet. Med den föreslagna utvidgningen får området en
betydligt bättre avgränsning och kommer att omfatta en hel berg-
kulle. Den unika karaktären motiverar att området - trots en fort-
farande begränsad areal - bibehålls som nationalpark.
Hela det område som berörs av utvidgningen ägs av staten.
Syftet med nationalparken är att bevara ett sydsvenskt barr-
skogsområde i sitt naturliga tillstånd och för fri utveckling mot
urskog. I detta syfte bör ingå att bevara områdets vegetation och
djurliv i huvudsak i dess naturliga tillstånd och att ge allmänheten
möjlighet att uppleva områdets unika natur. För att uppnå syftet bör
ingen exploaterande verksamhet eller skadegörelse på mark och
vegetation tillåtas. Vidare bör störning av skyddsvärt djurliv
förhindras. Alla anordningar för friluftslivet bör iordningställas
med vederbörlig anpassning till den känsliga naturmiljön. Informa-
tion om områdets kvalitéer bör utarbetas och göras tillgänglig för
allmänheten.

Förslag till gräns för Norra Kvills nationalpark

Allmänt kartmateriel från Lantmäteriet. Medgivande 94.0140
Godkänd från sekretessynpunkt för spridning.
Lantmäteriverket 1994-03-08.

Miljö- och naturresursdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 17 mars 1994

Närvarande: statsministern Bildt, ordförande, och statsråden
B. Westerberg, Friggebo, Johansson, Hörnlund, Olsson, Svensson,
Hellsvik, Wibble, Björck, Davidson, Könberg, Odell, Ask

Regeringen beslutar proposition 1993/94:164 Utvidgning av Norra
Kvills nationalpark.

Föredragande: statsrådet Johansson
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-23 Bordläggning: 1994-03-23 Hänvisning: 1994-03-24 Motionstid slutar: 1994-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)