Utvisning på grund av brott – ett skärpt regelverk

Proposition 2021/22:224

Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk

Regeringens proposition 2021/22:224

Utvisning på grund av brott – ett skärpt

Prop.

regelverk

2021/22:224

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 7 april 2022

Magdalena Andersson

Anders Ygeman (Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Det bör vara möjligt att i fler fall än i dag utvisa utlänningar som begår brott. Regeringen föreslår därför ändringar i utlänningslagen och brottsbalken som syftar till att skärpa reglerna om utvisning på grund av brott. Ändringarna innebär bl.a. att

•utvisning på grund av brottets allvar ska kunna ske vid lägre straffvärden än i dag,

•det ställs högre krav på utlänningens etablering i det svenska samhället för att han
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2022-04-07 Bordlagd: 2022-04-07 Hänvisad: 2022-04-08 Motionstid slutar: 2022-04-22

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (3)