Utvisning på grund av brott

Proposition 1993/94:159

Prop. 1993/94:159
Regeringens proposition
1993/94:159

Prop.
Utvisning på grund av brott 1993/94:159

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 mars 1994

Carl Bildt

Birgit Friggebo
(Kulturdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll
Enligt gällande rätt får en utlänning som döms för brott under vissa förutsätt-
ningar utvisas från Sverige som en särskild rättsverkan i brottmålet. En första
förutsättning är att brottet kan leda till fängelse i mer än ett år. Dessutom
måste det antingen föreligga risk för att utlänningen fortsätter med brottslig
verksamhet i Sverige eller brottet vara särskilt kvalificerat.
I propositionen förslås bl.a. att det för utvisning skall vara tillräckligt
att brottet kan leda till fängelse. När det rör sig om mindre allvarliga brott
skall en utlänning dock kunna utvisas endast om brottsligheten är systematisk
eller upprepad och under förutsättning att påföljden bestäms till ett svårare
straff än böter i det mål där utvisningsfrågan blir aktuell. Det föreslås vidare
att kravet på återfallsrisk anges avse en risk för återfall i brott i allmänhet
och alltså inte nödvändigtvis i likartad brottslighet. Utvisning med hänvisning
enbart till brottets allvar, oberoende av återfallsrisken, föreslås kunna komma
i fråga vid brott av något lägre svårhetsgrad än som krävs enligt nuvarande
ordning.
I likhet med vad som gäller för närvarande skall domstolen väga in ut-
länningens anknytning till Sverige vid prövningen av utvisningsfrågan. Förslaget
innebär dock att den tid för vistelse i Sverige som krävs för att utvisning
skall få tillgripas endast vid synnerliga skäl förlängs.
Prop. 1993/94:159
Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut 3
2 Lagtext 4
2.1 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)4
2.2 Förslag till lag om ändring i rättegångsbalken6
3 Ärendet och dess beredning 7
4 Allmänna utgångspunkter 7
5 Förutsättningar för utvisning på grund av brott9
5.1 Brottets svårhetsgrad 9
5.2 Risk för fortsatt brottslighet samt brottets allvarlighet10
6 Begränsningar för utvisning på grund av brott 14
6.1 Utlänningens anknytning till Sverige 14
6.2 Utvisning av flyktingar 17
7 Domstolens behandling av frågan om utvisning 20
8 Beaktande av hinder mot verkställighet 23
9 Förbud att återvända till Sverige 24
10 Upphävande av beslut om utvisning m.m. 25
11 Beaktande av utvisning som men vid straffmätning
och påföljdsval 26
12 Häktning 30
13 Ikraftträdande och kostnader 31
14 Författningskommentarer 32
14.1Förslaget till lag om ändring i utlänningslagen32
14.2Förslaget till lag om ändring i rättegångsbalken35
Bilaga 1Sammanfattning av delbetänkandet (SOU 1993:54)
Utvisning på grund av brott 36
Bilaga 2Utredningens lagförslag 37
Bilaga 3Förteckning över remissinstanser 41
Bilaga 4 ......................................Lagrådsremissens lagförslag 42
Bilaga 5Lagrådets yttrande 45
Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde 1994-03-17 47
Prop. 1993/94:159
1 Förslag till riksdagsbeslut
Regeringen föreslår att riksdagen
antar regeringens förslag till
1.lag om ändring i utlänningslagen (1989:529),
2.lag om ändring i rättegångsbalken.
Prop. 1993/94:159
2 Lagtext
Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (1989:529)
Härigenom föreskrivs att 4 kap. 7 och 10 utlänningslagen (1989:529) skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
4 kap.
7

En utlänning får också En utlänning får
utvisas ur Sverige utvisas ur Sverige om
1. om utlänningen döms utlänningen döms för ett
för ett brott som kan brott som kan leda
leda till fängelse i mer till fängelse eller om
än ett år, eller om en en domstol undanröjer
domstol undanröjer en en villkorlig dom
villkorlig dom eller eller skyddstillsyn
skyddstillsyn som som utlänningen har
utlänningen har dömts till dömts till.
för ett sådant brott,
eller

2. om utlänningen döms
för ett brott som kan
leda till fängelse enligt
denna lag eller enligt
författningar som har
utfärdats med stöd av la-
gen, samt
omständigheterna vid
brottet är försvårande
eller utlänningen under
de senaste två åren före
brottet har begått brott
av samma slag.

Utlänningen får dock Utlänningen får dock
utvisas endast om det på utvisas endast om han
grund av gärningens döms till svårare straff
beskaffenhet och övriga än böter och
omständigheter kan antas 1. det på grund av
att han kommer att gärningens beskaffenhet
fortsätta med brottslig och övriga omständig-
verksamhet här i landet heter kan antas att
eller om brottet är sådant han kommer att göra sig
att han inte bör få stanna skyldig till fortsatt
kvar. brottslighet här i
landet, eller
2. brottet med hänsyn
till den skada, fara
eller kränkning som det
har inneburit för
enskilda eller allmänna
intressen är så
allvarligt att han
inte bör få stanna kvar.
Prop. 1993/94:159
Nuvarande lydelse När en domstol
Föreslagen lydelse överväger om en
10 utlänning bör utvisas
enligt 7 , skall den

Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-03-22 Bordläggning: 1994-03-22 Hänvisning: 1994-03-23 Motionstid slutar: 1994-04-11

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.