Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor

Proposition 1993/94:115

Regeringens proposition

1993/94:115

Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor

Regeringen överlämnar denna proposition till

riksdagen.

Stockholm den 9 december 1993

Carl Bildt

Reidunn Laurén

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen

föreslås att ordinarie allmänna val skall hållas

vart fjärde år i stället för som i dag vart tredje

år och att det i 3 kap. 1 § regeringsformen införs

en bestämmelse om att val till riksdagen sker genom

röstning på parti med möjlighet för väljarna att

avge särskild personröst.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1993-12-16 Bordläggning: 1993-12-16 Hänvisning: 1993-12-17 Motionstid slutar: 1994-01-24

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (4)