Vårändringsbudget för 2022

Proposition 2021/22:99

Vårändringsbudget för 2022

Regeringens proposition 2021/22:99

Vårändringsbudget för 2022

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 april 2022

Magdalena Andersson

Max Elger (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar som avser statens inkomster och utgifter för budgetåret 2022.

1

Prop. 2021/22:99

Innehållsförteckning

1

Förslag till riksdagsbeslut .................................................................................................

7

2

Lagförslag..........................................................................................................................

13

2.1

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämnad: 2022-04-19 Bordlagd: 2022-04-19 Hänvisad: 2022-04-20 Motionstid slutar: 2022-05-04

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (38)