Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen

Proposition 1997/98:173

Regeringens proposition

1997/98:173

Verkställighet och återvändande - en del av

asylprocessen

Prop.

1997/98:173

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 20 maj 1998

Göran Persson

Pierre Schori

(Utrikesdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att huvudansvaret för verkställighet av beslut om

avvisning och utvisning skall föras över till Statens invandrarverk. Beslut

av en polismyndighet om avvisning samt dom eller beslut om utvisning

på grund av brott enligt 4 kap. 7 § utlänningslagen (1989:529) skall dock

även fortsättningsvis verkställas av polismyndighet. Behovet av tillgång

till polisiär kompetens tillgodoses genom att Statens invandrarverk ges

möjlighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1998-05-25 Bordläggning: 1998-05-25 Hänvisning: 1998-05-26 Motionstid slutar: 1998-10-12

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.