Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen

Proposition 2017/18:43

Regeringens proposition 2017/18:43

Viss sekretess i mål enligt

Prop.

konkurrensskadelagen

2017/18:43

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 9 november 2017

Stefan Löfven

Mikael Damberg

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I konkurrensskadelagen, som genomför ett
EU-direktiv,
finns bestämmelser om skriftligt bevis som kompletterar rättegångsbalken. Dessa bestämmelser anger att vissa typer av handlingar inte behöver företes eller tillhandahållas som bevis i en rättegång om skadestånd på konkurrensrättslig grund. Huruvida en viss handling är av sådan typ kan prövas av domstol. Vid den prövningen får domstolen, enligt direktivet, inte ge andra parter eller tredje parter tillgång till handlingen.

I
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämnad: 2017-11-14 Bordlagd: 2017-11-14 Hänvisad: 2017-11-15 Motionstid slutar: 2017-11-29

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (2)