Vissa fiskeripolitiska frågor

Proposition 1993/94:158

Regeringens proposition

1993/94:158

Vissa fiskeripolitiska frågor

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 17 februari 1994

Carl Bildt

Karl Erik Olsson

(Jordbruksdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås vissa förändringar av fiskeripolitiken i

syfte att anpassa fisket till den långsiktiga tillgången på fisk.

Förändringarna föranleds också av internationaliseringen på fiskets

område.

I fiskelagen (1993:787) införs ett bemyndigande för regeringen

eller den myndighet som regeringen bestämmer att föreskriva om krav

på tillstånd för användning av fartyg för yrkesmässigt fiske.

I fiskelagen införs
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 1994-02-25 Bordläggning: 1994-02-25 Hänvisning: 1994-03-01 Motionstid slutar: 1994-03-17

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Förslagspunkter (10)
Följdmotioner (22)